Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Ústřední a dálkové vytápění I. VY_32_INOVACE_18_351 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada18 AnotaceSeznámení s dálkovým vytápěním Klíčová slovaDálkové vytápění, energie, kotelna, teplárna, pára PředmětVytápění Autor, spoluautorLudvík Hrtánek JazykČeština Druh učebního materiáluVýklad pomocí prezentace Potřebné pomůckyPC, dataprojektor Druh interaktivityDoplňování myšlenkové mapy Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1. – 3.ročník, žáci 15 – 18 let Speciální vzdělávací potřebyNe ZdrojeSeznam viz poslední strana

2 Ústřední a dálkové vytápění Dálkové vytápění STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

3 Dálkové vytápění - dálkové vytápění je otopná soustava na bázi vody se značnou vzdáleností mezi místem, kde se teplo vytváří (teplárna), a místem, kde se teplo využívá (budova) - tepelná energie je produkována mimo vytápěné budovy (obvykle je vytápěno více budov současně - pokud se teplo používá i k jiným účelům, hovoříme o centrálním zásobování teplem) - velikost zdroje tepla soustavy dálkového vytápění je závislá na rozsahu zásobovaného území a množství tepla, které je potřeba dodávat STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

4 Dálková otopná soustava má tyto části - soustava výroby tepla (teplárna) - rozvodný systém (podzemní potrubí) - spotřebitelská soustava (individuální otopná soustava uživatele) STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

5 1. Kotelny 2. Teplárna 3. Hlavní výměníková stanice v rozvodní síti 4. Místní výměníková stanice v budově 5. Místní výměníková stanice s výrobou teplé vody 6. Hlavní rozvodní síť 7. Zvyšovací čerpadla v budově

6 Význam - dálkové vytápění získává na celém světě stále větší oblibu a je možno se s ním setkat ve většině velkých měst - v teplárnách jsou spaliny před vypuštěním do ovzduší podrobeny mimořádně dokonalé úpravě (tento fakt se stal důležitým faktorem při zdokonalování kvality ovzduší ve velkých městech) - hygienický význam soustředění výroby tepla zejména v hustě obydlených městských čtvrtích spočívá ve vyřazení velkého počtu malých kotelen, které při svém provozu nadměrně znečišťují ovzduší a životní prostředí - malé kotelny znečišťují ovzduší mnohem víc než průmyslové závody - vybudováním tepláren v okrajových oblastech měst proto stále více přispívá k veřejné hygieně STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

7 Centralizované zásobování teplem (CZT) - zahrnuje dálkovou dodávku tepla pro vytápění, teplé užitkové vody, výrobu, technologické účely atd - soustavy CZT zahrnují jeden nebo více vzájemně propojených centrálních zdrojů o tepelném výkonu větším než 5 MW - primární rozvod je realizován dálkovým potrubím dopravujícím teplonosnou látku o vyšších parametrech a končí v úpravně parametrů - sekundární rozvod začíná v úpravně parametrů a končí u spotřebitelů – rozvod topné vody do otopných těles, rozvod TUV k zařizovacím předmětům, rozvod vody o vyšší teplotě pro výrobní a technologické účely - tepelné sítě dálkového vytápění se vedou k místům spotřeby nejkratší trasou - rozloha zásobované lokality teplem může být i několik km - podle hustoty zástavby, členitosti terénu a potřeby zásobování teplem se provádějí tepelné sítě s různými způsoby vedení, propojení a počty zdrojů tepla STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

8 - teplo se tradičně vyrábí v teplárnách, kde se spaluje fosilní palivo (uhlí, olej atd.) nebo alternativní paliva (sláma, dřevěné piliny atd.) - menší počet tepláren má solární systémy - z teplárny se teplo rozvádí přenosovým potrubím do výměníkových stanic - teplo se obvykle dopravuje mezi teplárnou a výměníkovou stanicí při teplotě otopné kapaliny až 120°C - ve výměníkové stanici se obvykle tato teplota sníží na 90°C, teplo se potom přenáší rozvodným systémem (potrubím) k uživateli STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

9

10 Podle druhu teplonosné látky se rozlišují u dálkového vytápění: 1)rozvody parní 2)rozvody horkovodní (v primární síti) a teplovodní (v sekundární síti). Soustavy mohou být podle počtu potrubí jednotrubkové, dvoutrubkové nebo třítrubkové. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

11

12 Jednotrubkové -dopravují teplonosnou látku pouze na místo spotřeby Dvoutrubkové -slouží pro dopravu topné vody do místa spotřeby a vratné zpět ke zdroji ohřátí Třítrubkové -liší se od dvoutrubkových tím, že v každé trubce z topného potrubí se dopravuje teplonosná látka jiných parametrů -třítrubkové sítě, stejně jako jednotrubkové se vyskytují výjimečně. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

13 Regulace tepelných sítí - pod pojmem regulace tepelných sítí se rozumí opatření, které slouží k ovládání tepelné spotřeby, která mají vytvořit vhodné provozní podmínky pro zásobování z centrálních zdrojů tepla - potřeba tepla dodávaného z tepelné sítě spotřebiteli závisí na mnoha okolnostech, např. na teplotě venkovního vzduchu, na druhu a pracovním rytmu technologických zařízení a dalších jiných činitelích -aby byla zajištěna jakostní dodávka tepla při dodržení technických a ekonomických podmínek, musí se provést různé regulační zásahy odpovídající proměnlivým požadavkům odběru, resp. množství dodávky tepla z tepelné sítě - hlavním cílem regulace je ušetřit množství tepla a tím i paliva STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

14 Rozlišuje se několik způsobů regulace, a to podle: 1) Úpravy parametrů nebo množství topného média a) Kvalitativní - spočívá v úpravě teploty a tlaku teplonosné látky b) Kvantitativní - upravuje se množství dodávané teplonosné látky 2) Závislosti vytápěcí soustavy na zdroji tepla a) Přímá - soustava se reguluje přímo ve zdroji tepla b) Nepřímá - teplota vody ve vytápěcí soustavě se reguluje odděleně od zdroje tepla 3) Teploty vzduchu, podle které regulační zařízení pracuje a) Podle venkovní teploty vzduchu - ekvitermní regulace b) Podle vnitřní teploty - ve vytápěných místnostech STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

15 Teplonosné látky 1) Pára - pro dálkové vytápění se v potrubí primárního okruhu (od zdroje tepla do předávací stanice) používá pára, ale její využití je vázáno na její tlak - pro dálkovou dopravu tepla se používá vysokotlaká pára (její tlak se pohybuje podle místních podmínek a potřeby nejčastěji od 0,6MPa do 1,5MPa v závodních soustavách i více) 2) Voda - v primárním okruhu dálkového vytápění se používá horká voda, jejíž teplota je vyšší než 1100C - aby mohla mít voda vyšší teplotu než 1000C, musí být v uzavřeném systému pod tlakem - tepelné spády u horké vody se pohybují v rozmezích 115/70 až 150/70, tedy přívodní teplota od 115°C do 150°C a vratná většinou okolo 70°C STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

16 Předávací stanice - tvoří spojovací článek mezi tepelnou sítí a odběratelskou soustavou - jejich hlavním úkolem je propustit z tepelné sítě do připojené soustavy požadované množství tepla, současně ho změřit, a při tom upravit parametry teplonosné látky na hodnoty technicky vhodné, bezpečnostně a hygienicky přípustné pro použití v odběratelské soustavě STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

17 Otázky k opakování 1) Pokuste se krátce definovat pojem dálkové vytápění. 2) Jaký je jeho kladný význam? 3) Uveďte alespoň 2 příklady možností regulace dálkového vytápění. 4) Co znamená pojem předávací stanice? 5) Uveďte alespoň 1 druh teplonosné látky využívané při dálkovém vytápění. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

18 Zdroje Dufka, J.: Vytápění pro 3.ročník učebního oboru instalatér. Praha: Sobotáles, 2006. ISBN: 978-80- 86817-43-9 1 http://cbs.grundfos.com/CBS_Master/lexica/images/image_files/District-heating_final.jpghttp://cbs.grundfos.com/CBS_Master/lexica/images/image_files/District-heating_final.jpg 2 http://oizp.cz/wp-content/uploads/teplovod.jpghttp://oizp.cz/wp-content/uploads/teplovod.jpg http://cbs.grundfos.com/GCZ_Czech_Republic/lexica/HEA_District_heating.html STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google