Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Č íslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3459 Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Č íslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3459 Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních."— Transkript prezentace:

1 Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Č íslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3459 Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. výzvy 21, prior. osa 7.1. Počáteční vzdělávání Výuková oblast: Člověk a svět práce Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_334 Ročník: 8. Sada: Technické činnosti Druh: Učební materiál Autor: Mgr. Jakub Machel Název: Základní pracovní operace-Kov Anotace: Materiál se zabývá hlavními zásadami při ručním opracování kovů. Popisuje operace a správné postupy při orýsování, měření, ohýbání, rovnání a stříhání kovů. Datum vytvoření: 23. 11. 2013 Datum ověření: 25. 11. 2013

2 Sekání, ř ezání, pilování a vrtání Základní pracovní operace pro ruční opracování kovů

3 Sekání Pro sekání se používá tzv. seká č. P ř i sekání m ů žeme ubrat ur č itou vrstvu materiálu, materiál rozd ě lit nebo jej zbavit nerovností. Na seká č p ů sobíme kladivem a p ř ikládáme jej pod úhlem p ř ibližn ě 30-40°. Sekání pat ř í k hrubým pracovním úkon ů m. Pro dosažení hladší sekané plochy, m ů žeme pot ř ít seká č olejem. Sekaný materiál upínáme do sv ě ráku. P ř i sekání pásového materiálu nastavíme seká č šikmo k ose sekaného materiálu. Materiál menší tlouš ť ky p ř esekáváme ve sv ě ráku, tlustší na m ě kké podložce. Materiál neodsekáváme až dokonce, ale zbytek odebereme z druhé strany. P ř i sekání nikdy nesekáme proti t ě lu a používáme ochranné brýle

4 Sekání Obr. 2 Obr. 1

5 Řezání Pro ř ezání kov ů použijeme pilku na železo s jemným ozubením pilového listu. P ř ed ř ezáním ozna č íme místo ř ezu a upevníme do sv ě ráku tak, aby ř ezané místo co nejmén ě vy č nívalo. P ř ed ř ezáním m ů žeme, pro lepší zavedení ř ezu, rysku vypilovat pilníkem drážku. Jednou rukou držíme rukoje ť pily, druhou držíme za rám pily. Ř ežeme pravidelným rytmem a využíváme celu délku pilového listu. P ř i pohybu vp ř ed na pilu mírn ě tla č ím, p ř i pohybu zp ě t pouze táhneme bez ř ezného zatížení. P ř i ř ezání kov ů je d ů ležitý postoj, je pot ř eba se vyto č it levým bokem (leváci naopak) ke sv ě ráku a levou nohu p ř edsu ň te dop ř edu a v koleni mírn ě pokr č te.

6 Řezání Obr. 4 Obr. 3

7 Pilování Pilování slouží ke kone č né úprav ě materiálu, sražení hran a odstran ě ní nerovností a zahlazení povrchu. Pro pilování používáme pilník. Pilníky rozlišujeme podle velikosti, tvaru a podle druhu seku. Rozlišujeme sek k ř ížový, nebo jednoduchý. Pilníky s jednoduchým sekem se hodí na m ě kké kovy, s k ř ížovým sekem na kovy tvrdší. Pilované kusy upínáme do sv ě ráku tak, aby pilovaný materiál vy č níval co nejmén ě. (zabráníme chv ě ní a pružení) P ř i pilování zaujímáme stejný postoj jako u ř ezání Pilník držíme jednou rukou za rukoje ť a druhou za hlavu pilníku. Pilujeme celou délkou pilníku, pilníkem nesmíme kolébat. Zvolený pilník by m ě l být 2x v ě tší než pilovaná plocha, tvar pilníku by m ě l odpovídat tvaru pilované plochy. P ř i pilování hliníku nebo jiných m ě kkých kov ů pot ř eme pilník k ř ídou, piliny tak nebudou z ů stávat mezi zuby Pilník č istíme ocelovým kartá č em

8 Pilování Jednoduchý sek K ř ížový sek Obr. 6 Obr. 5

9 Vrtání Vrtání umož ň uje do materiálu zhotovit díru. Díry do kovu vrtáme p ř evážn ě šroubovitým vrtákem, který se stopkou upíná do sv ě ráku. P ř ed vrtáním je pot ř eba orýsovat vrtanou č ást, ur č it st ř ed a d ů l č íkem vyhotovit d ů lek pro špi č ku vrtáku. Vrtanou č ást vždy upevníme do vrtáku nebo do sv ě rky. Nikdy ji nedržíme v ruce. U vrták ů menších pr ů m ě r ů nastavíme v ě tší rychlost otá č ení. Vrtáme pomalým posuvem. P ř i vrtání pr ů chozích d ě r vložíme pod vrtaný materiál špalík, do kterého m ů že vrták vniknout P ř i vrtání hluboké díry vyjíždíme pr ů b ě žn ě vrtákem ven, aby došlo k odvodu t ř ísky. P ř i dovrtávání pr ů chozích d ě r zmírníme v záv ě r tlak na vrták. Vrtáky č istíme vždy št ě tcem, p ř i vrtání používáme ochranné brýle. Volné č ásti od ě vu a dlouhé vlasy je pot ř eba sepnout tak, aby se nezamotaly do otá č ejícího se nástroje.

10 Vrtání Obr. 9 Obr. 8 Obr. 7

11 Zdroje: Archiv autora Mošna, František a kol. Praktické č innosti - Práce s technickými materiály. Praha: Fortuna, 2001, ISBN 80-7168-755-3. Obr. 1, 7 – Obrázky po ř ízeny autorem Obr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 - Mošna, František a kol. Praktické č innosti - Práce s technickými materiály. Praha: Fortuna, 2001, ISBN 80-7168-755-3.


Stáhnout ppt "Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Č íslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3459 Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních."

Podobné prezentace


Reklamy Google