Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekretariát pro předsednictví ČR v Radě EU Ministerstvo zahraničních věcí ČR Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Secretariat for Czech Presidency.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekretariát pro předsednictví ČR v Radě EU Ministerstvo zahraničních věcí ČR Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Secretariat for Czech Presidency."— Transkript prezentace:

1

2 Sekretariát pro předsednictví ČR v Radě EU Ministerstvo zahraničních věcí ČR Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Secretariat for Czech Presidency of the EU

3 LOGISTICKÁ PŘÍPRAVA LOGISTICS PREPARATIONS  VZNIK SEKRETARIÁTU PRO PŘÍPRAVU PŘEDSEDNICTVÍ (PRES) – 16. 4. 2007 v rámci evropské sekce MZV ČR ■ SECRETARIAT FOR PREPARATION OF CZECH PRESIDENCY (PRES) established on April 16, 2007 within the European Section of the MFA

4 RESORTNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINA + PRACOVNÍ PODSKUPINY (RKS) DEPARTMENTAL COORDINATION GROUP + WORKING SUBCOMMITTEES RKS Obsahová podskupina Content subcommittee Personální podskupina Human resources subcommittee Podskupina pro multilaterální otázky Subcommittee for multilateral issues Logistická podskupina Subcommittee for logistics Podskupina pro komunikaci a prezentaci Subcommittee for communication and presentation

5 „Mechanismus logistické přípravy akcí CZ PRES v gesci MZV“ „Mechanism of Logistic Preparation of Presidency Events within the MFA Responsibility“ Manuály – Manuals:  Pořádání akcí na MZV ■ Organizing Events at the MFA  Logistické zajištění ministerských Trojek na MZV ■ Logistic Co-ordination of Ministerial Troikas at the MFA  Pořádání akcí v Konferenčním centru Praha ■ Organizing Events at the Prague Congress Centre

6 OBJEDNÁVKA AKCE CZ PRES kontrola objednaných služeb a finančních nákladů ORDER OF CZ PRESIDENCY EVENT verification of services reservations, expenditures checking ■ Ubytování ■ Rezervace jednacích sálů a techniky ■ Tlumočení ■ Přeprava ■ Kulturní programy, restaurace ■ Dárky a propagační materiály ■ Průvodcovské služby, apod. ■ Accommodation ■ Reservation of Meeting Rooms and Technical Equipment ■ Interpreting ■ Transportation ■ Cultural Events, Restaurants ■ Gifts, Promotion Materials ■ Sightseeing Services, etc.

7 OBSAHOVÁ PŘÍPRAVA CONTENT PREPARATION ■ KALENDÁŘ AKCÍ POLITICKÉHO DIALOGU SE TŘETÍMI ZEMĚMI A OSTATNÍCH AKCÍ V GESCI MZV ■ CALENDAR OF POLITICAL DIALOGUE EVENTS WITH THIRD COUNTRIES AND OTHER MFA EVENTS GESTOR (příslušný odbor) → PRES → SZ EU BRUSEL → GS RADY RESPONSIBLE DEPARTMENT→ PRES → CZ PERMANENT REPRESENTATION BRUSSELS → GS of the COUNCIL jednání o vhodných termínech na úrovni teritoriálních pracovních skupin od podzimu 2008 convenient dates discussed on working groups level since autumn 2008

8 PERSONÁLNÍ PŘÍPRAVA PREPARATIONS OF HUMAN RESOURCES ■ VZDĚLÁVÁNÍ Centrální úroveň– Institut státní správy (ISS) Specializované kursy – ISS, Diplomatická akademie, Ústav mezinárodních vztahů Stáže – GS Rady ■ TRAINING State Administration Level – Institute of State Administration (ISA) Specialized courses-ISA, Diplomatic Academy, Institute of International Relations Internships-GS of the Council

9 PERSONÁLNÍ POSÍLENÍ REINFORCEMENT OF HUMAN RESOURCES ■Nábor nových pracovníků ■Secondment ■Styční důstojníci ■Stážisté ■Recruitment of new staff ■Secondment ■Liaison officers ■ Interns

10 KOORDINAČNÍ MECHANISMUS V RÁMCI MZV BĚHEM CZ PRES COORDINATION MECHANISM WITHIN THE MFA DURING CZ PRES PŘEDSEDNICKÝ TÝM PRESIDENCY TEAM zasedal každý pracovní den v 8.30 od 18. 11. 2008 do 30.6. 2009 Coordination Meeting held every working day from November 18th, 2008 until June 30th, 2009 at 8:30 a.m.

11 PŘEDSEDNICKÝ TÝM PRESIDENCY TEAM ■stálí členové: první náměstek ministra zahraničních věcí, náměstci ministra, vrchní ředitelé s politickou agendou, zástupci SZ EU v Bruselu ■ Permanent Members: First Deputy Minister, other Deputy Ministers, Directors General (political agendas), Diplomats from Permanent Representation in Brussels ■ stálí přísedící: tiskový mluvčí, ředitelé odborů SZBP, EUGA a PRES ■ Permanent Observers: Spokesperson, Directors of Departments CFSP, EUGA, PRES ■informační zdroje: - vnější (monitoring médií a agenturních zpráv) - vnitřní (systém včasného varování na události vyžadující zvláštní pozornost prostřednictvím svodek ze sekcí) ■sources of information: outside (media monitoring, press agencies news) inside (early warning system through sections´ summaries)

12 DALŠÍ LOGISTICKÉ ZÁLEŽITOSTI OTHER LOGISTIC ISSUES ■ Ochrana VIP – Harmonogram plánovaných akcí s účastí chráněných osob (sdíleno s ochrannou službou Policie ČR) ■ VIP Protection – Schedule of Events with Protected Persons Participation (shared with the VIP Protection Service of the Police of the Czech Republic) ■ Ochrana utajovaných skutečností – standardní cesta přenosu utajovaných skutečností ■ Data Protection – Standard Transmission of Protected Data

13 SHRNUTÍ CONCLUSION ■Celkový počet akcí v gesci MZV: cca 270 (v ČR 70, 130 v Bruselu/Lucemburku a 70 ve třetích zemích) ■Total number of events within the MFA responsibility: approx. 270 (70 in the CZ, 130 in Brussels, 70 in third countries) ■Ministr zahraničních věcí nebo jeho náměstci se zúčastnili přibližně 80 oficiálních předsednických akcí. ■The Minister of Foreign Affairs or his Deputies participated in approx. 80 official presidency events.

14 Děkuji za Vaši pozornost Thank you for your kind attention. Hodně úspěchů. Good luck !


Stáhnout ppt "Sekretariát pro předsednictví ČR v Radě EU Ministerstvo zahraničních věcí ČR Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Secretariat for Czech Presidency."

Podobné prezentace


Reklamy Google