Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 p ř ihláška ( na ZŠ, v prodejnách SEVT, na web MŠMT ) doklady související s kritérii p ř ijímacího ř ízení ( …, doporu č ení PPP, u cizinc ů mimo zemí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 p ř ihláška ( na ZŠ, v prodejnách SEVT, na web MŠMT ) doklady související s kritérii p ř ijímacího ř ízení ( …, doporu č ení PPP, u cizinc ů mimo zemí."— Transkript prezentace:

1

2 1 p ř ihláška ( na ZŠ, v prodejnách SEVT, na web MŠMT ) doklady související s kritérii p ř ijímacího ř ízení ( …, doporu č ení PPP, u cizinc ů mimo zemí EU potvrzení o oprávn ě nosti pobytu ) ov ěř ené kopie vysv ě d č ení nebo ov ěř ený prosp ě ch na zadní stran ě p ř ihlášky odevzdáte osobn ě nebo poštou na daných SŠ do 15. b ř ezna

3  Ž áci spole č n ě s výchovnou poradkyní natrénují vypl ň ování p ř ihlášek ve škole.  Dom ů obdr ž í p ř ihlášky pro vypln ě ní první strany a vyu č ovacích p ř edm ě t ů na druhé stran ě. Rozhodující jsou známky z 8. r. 1. i 2. pol. a 1. pol. 9. r.  Známky a pr ů m ě ry známek doplní výchovná poradkyn ě.

4  Uchaze č se m ůž e p ř ihlásit do jakékoli st ř ední školy v Č eské republice, tzn. i mimo region, ve kterém bydlí.  Za ř ádné vypln ě ní, v č asné podání p ř ihlášky a další nále ž itosti odpovídá uchaze č nebo jeho zákonný zástupce.  V základních školách si mohou rodi č e a ž áci domluvit pomoc t ř ídních u č itel ů a výchovných poradc ů. P ř ihlášku s dalšími po ž adovanými doklady, nap ř. vyjád ř ení léka ř e o zdravotní zp ů sobilosti uchaze č e podává uchaze č /zákonný zástupce ř editeli vybrané st ř ední školy ve stanoveném termínu.

5 Do 30. 11. - um ě lecké obory v konzervato ř i a obory s talentovou zkouškou: (ve skupin ě obor ů 82 Um ě ní a u ž ité um ě ní, 4letý obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní p ř ípravou) Do 20. 2. - odevzdání vypln ě ných p ř ihlášek výchovné poradkyni ke kontrole -> vráceny budou do 1. 3. uchaze čů m Do 15. 3. - pro denní formu vzd ě lávání Do 20. 3. - jiné ne ž denní formy vzd ě lávání (dálkové, distan č ní, ve č erní)

6 O form ě p ř ijímacího ř ízení a hodnocení výsledk ů rozhoduje ř editel st ř ední školy a je povinen je ve ř ejn ě zp ř ístupnit: pro obory um ě lecké a s talentovou zkouškou nejpozd ě ji do 30. ř íjna 2014, pro ostatní obory nejpozd ě ji do 31. ledna 2015.

7 Je-li kritériem p ř ijímacího ř ízení ur č ena zkouška, vyhlásí ř editel školy pro první kolo termín, který je 15. 4. 2015 pro její vykonání v období, které stanovuje právní p ř edpis platný pro všechny st ř ední školy bez ohledu na z ř izovatele. Náhradní termín je kv ě ten 2015. Uchaze č se dostaví na první termín 15. 4. 2015, pokud se ze záva ž ných d ů vod ů nem ůž e zú č astnit, dostaví se na náhradní termín v kv ě tnu.

8 Pozvánku s pokyny a dalšími po ž adavky obdr ž í uchaze č nejpozd ě ji 14 dní p ř ed jejím konáním.

9 2. – 15. ledna 2015 - obory s talentovou zkouškou: - skupina obor ů 82 Um ě ní a u ž ité um ě ní - 4letý obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní p ř ípravou (platí pro denní i jiné formy vzd ě lávání) 15. – 31. ledna 2015 - um ě lecké obory v konzervato ř ích (platí pro denní i jiné formy vzd ě lávání) 15. dubna 2015 – denní č ty ř leté maturitní obory i jiné formy vzd ě lávání 16.dubna 2015 pro víceletá gymnázia

10 Ř editel st ř ední školy m ůž e pro p ř ijímací ř ízení ur č it jiná kritéria ne ž je p ř ijímací zkouška, nap ř. studijní výsledky ze základní školy, mimo ř ádné úsp ě chy z v ě domostních ž ákovských sout ěž í a olympiád. Zvolená kritéria jsou pak posuzována podle p ř edem stanoveného bodového hodnocení té které školy. P ř esné informace o stanovených kritériích p ř ijímacího ř ízení získají zájemci výhradn ě na webových stránkách škol.

11 Výsledky p ř ijímací zkoušky vyhodnotí ř editel st ř ední školy do 3 pracovních dn ů po konání zkoušky v posledním termínu a rozhodnutí neprodlen ě oznámí uchaze č i. Zp ů sob oznámení se liší podle toho, zda byl ke studiu p ř ijat, nebo nep ř ijat. Nep ř ijatí uchaze č i obdr ž í rozhodnutí písemn ě, seznam p ř ijatých uchaze čů bude zve ř ejn ě n p ř ímo ve škole a na webových stránkách školy. Výsledky podle jiných kritérií (pokud se zkouška nekoná) zašle ř editel školy rozhodnutí o nep ř ijetí a zve ř ejní seznam p ř ijatých nejd ř íve 22. dubna 2015.

12 Je-li uchaze č p ř ijat ke studiu, nedostane ji ž rozhodnutí písemn ě. Seznam p ř ijatých uchaze čů pod p ř id ě leným registra č ním č íslem, po ř adí uchaze čů podle výsledku hodnocení a hodnotící kritéria budou zve ř ejn ě ny na p ř ístupném míst ě ve škole a na školním webu. Nejpozd ě ji do 22.dubna 2015

13  P ř ijatý uchaze č do denního studia je povinen sv ů j zájem potvrdit odevzdáním vypln ě ného zápisového lístku ř editeli dané školy.  Musí tak u č init nejpozd ě ji do 10 pracovních dn ů ode dne zve ř ejn ě ní seznamu p ř ijatých uchaze čů.  V p ř ípad ě, ž e usp ě je na dvou školách, má právo si vybrat jednu z nich a do té podá zápisový lístek.  Pokud se uchaze č touto formou ke studiu nezapíše, vzdává se svého práva stát se ž ákem dané školy.

14 Zapsaný uchaze č ji ž nem ůž e zm ě nit své rozhodnutí. Výjimkou je skute č nost, ž e byl p ř ijat do druhé školy na základ ě odvolání proti rozhodnutí o nep ř ijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po p ř edlo ž ení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole ř ízení úsp ě šné odvolání prob ě hlo.

15 Jeden tiskopis zápisového lístku obdr ž í uchaze č ve své základní škole v dob ě podání p ř ihlášky. Uchaze č, který není ž ákem základní školy (nap ř. cizinec, d ř ív ě jší absolvent – starší uchaze č ) a je p ř ijat k dennímu studiu, získá lístek na krajském ú ř ad ě podle místa pobytu, p ř ípadn ě sídla školy, na kterou se hlásí. Platný je pouze originál tiskopisu s p ř íslušnými znaky. P ř i jeho ztrát ě nebo poškození je nutné po ž ádat o vydání duplikátu instituci, od které ž adatel obdr ž el originál.

16  Nep ř ijatým uchaze čů m se rozhodnutí oznámí písemn ě. Není-li mo ž né oznámení o nep ř ijetí doru č it, ukládá se u provozovatele poštovních slu ž eb na dobu 5 dn ů, poté je pova ž ováno za doru č ené.  V p ř ípad ě, ž e má uchaze č v ůč i rozhodnutí vá ž né výhrady, má právo se odvolat u ř editele st ř ední školy do 3 pracovních dn ů ode dne doru č ení rozhodnutí. Odvolání na ve ř ejné škole, kterou z ř izuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se postupuje správnímu ř ízení – ř editel školy p ř edá odvolací dopis odboru školství p ř íslušného krajského ú ř adu, který ve v ě ci rozhodne. V soukromých a církevních školách se jedná o ob č anskoprávní vztah na základ ě uzavírané smlouvy a proces odvolání se ř ídí povinnými vnit ř ními p ř edpisy p ř íslušné školy.

17 Ž áci, kte ř í neusp ě jí v p ř ijímacím ř ízení do ni ž šího stupn ě víceletých gymnázií, budou pokra č ovat ve vzd ě lávání v p ů vodní základní škole.

18 Ž ák, který nebude p ř ijat do oboru s talentovou zkouškou, obdr ž í písemné rozhodnutí nejpozd ě ji do 20. ledna 2015 a má právo ú č astnit se p ř ijímacího ř ízení na st ř edních školách jiného typu. Pokud u talentové zkoušky usp ě je, pokra č uje v p ř ijímacím ř ízení a kone č né rozhodnutí o p ř ijetí nebo nep ř ijetí ke studiu obdr ž í nejpozd ě ji do 15. února, uchaze č i do obor ů s talentovou zkouškou v konzervato ř i do 10. února. Nep ř ijatý uchaze č má právo znovu podat v p ř edepsaném termínu p ř ihlášku na alternativní školu jiného neum ě leckého zam ěř ení.

19 St ř ední školy, které pln ě neobsadí 1. ro č níky v prvním kole, vyhlásí druhé, p ř ípadn ě další kola p ř ijímacího ř ízení. Pro vykonání zkoušky se stanovuje ji ž jen jeden termín. Stejn ě jako v prvním kole by uchaze č i m ě li sledovat, aby se jim zkoušky v r ů zných školách nep ř ekrývaly. V tomto p ř ípad ě nemá uchaze č právo po ž ádat o náhradní termín. Na druhé a další kola je nutné podat znovu p ř ihlášku ř editeli st ř ední školy, v č etn ě léka ř ského posudku a dalších dokument ů.

20 Volná místa v jednotlivých oborech školy bezprost ř edn ě oznámí p ř íslušnému krajskému ú ř adu a zve ř ejní na svých školních webových stránkách. Klí č ovým zdrojem informací však budou stránky krajských ú ř ad ů www.urady.cz.www.urady.cz Na t ě chto adresách získají neúsp ě šní uchaze č i z prvního kola ucelený p ř ehled o vzd ě lávací nabídce škol v dalších kolech p ř ijímacího ř ízení.

21 http://www.msmt.cz http://www.stredniskoly.cz/ http://www.atlasskolstvi.cz/ http://www.infoabsolvent.cz/


Stáhnout ppt "1 p ř ihláška ( na ZŠ, v prodejnách SEVT, na web MŠMT ) doklady související s kritérii p ř ijímacího ř ízení ( …, doporu č ení PPP, u cizinc ů mimo zemí."

Podobné prezentace


Reklamy Google