Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CITACE A AUTORSKÝ ZÁKON. PLAGIÁT  Norma ČSN ISO 5127-2003 definuje plagiát jako „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CITACE A AUTORSKÝ ZÁKON. PLAGIÁT  Norma ČSN ISO 5127-2003 definuje plagiát jako „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného."— Transkript prezentace:

1 CITACE A AUTORSKÝ ZÁKON

2 PLAGIÁT  Norma ČSN ISO 5127-2003 definuje plagiát jako „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního".  Pokud převezmeme cizí myšlenku, obrázek, graf, tabulku… a neocitujeme autora, dopouštíme se plagiátorství.  Vytvořením plagiátu autor porušuje Autorský zákon.

3 JAK SE VYHNOUT PLAGIÁTORSTVÍ?  Pokud narazíte na text, který byste rádi do e-učebnice vložili, můžete ho buď parafrázovat nebo přímo ocitovat.  Pokud ho pouze překopírujete či přepíšete, zaměníte slova, vypustíte některé věty nebo ho zapomenete ocitovat, hrozí vám postih.

4 PARAFRÁZE (nepřímá citace)  Text je interpretován vlastními slovy.  Nemění se jeho význam.  Nedává se do uvozovek.  Bývá kratší než původní text.  Autor a zdroj bývá ocitován.  Pokud chceme parafrázovat, musíme originální text dokonale pochopit. Parafrázi nevytvoříme tím, že pouze zaměníme některá slova!

5 PŘÍKLAD PARAFRÁZE  Každý člověk žijící v Evropské unii by měl být schopen komunikovat alespoň ve třech jazycích používaných v tomto společenství (jazyk jeho vlastní země a minimálně dva jazyky dalších členských zemí). Znalost cizích jazyků je povážována za velice důležitou také z hlediska multikulturní výchovy. (Smejkalová, s. 167)  Zde se nejedná o plagiát, protože autor použil svá vlastní slova a uvedl autora původní myšlenky.

6 PŘÍMÁ CITACE  U užití děl v rámci zákonných licencí je třeba vždy zachovat osobnostní práva autora. Podmínkou citační licence je uvést (je-li to možné) jméno autora, název díla a pramen.  Kdykoli ve své práci použijeme cizí myšlenku, musíme autora ocitovat.  Použití cizích myšlenek a jejich správné ocitování je součástí každé odborné práce.  Citovat lze jakékoliv dílo, tedy nejen text, ale také ilustraci, nákres, fotografii či audiovizuální záznam.  Citovat lze pouze z díla již zveřejněného.  Ve vlastní práci bychom neměli mít více než 10% citací.  Text je z původního díla převzat DOSLOVNĚ.  Musí být typograficky odlišen (kurzíva nebo např. jiná velikost písma).  Je v uvozovkách „“.

7 PŘÍMÁ CITACE - příklad  J. Veteška a M. Tureckiová (2008, s. 27) vymezují kompetenci „jako jedinečnou schopnost člověka úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného souboru vlastních zdrojů, a to v konkrétním kontextu různých úkolů a životních situací, spojenou s možností a ochotou (motivací) rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost“.  Zdroj: VETEŠKA, Jaroslav a TURECKIOVÁ, Michaela. Kompetence ve vzdělávání. 1. vydání. Praha: Grada, 2008. 159 s. ISBN 978-80- 247-1770-8.

8 JAK CITOVAT?  Citování informačních zdrojů má svá pravidla a řídí se určitými normami.  Existuje mnoho citačních stylů, v ČR je však nejrozšířenější norma ISO 690 a ISO 690-2.  Způsob citace musí být stejný v celé práci.  Citace musí být přesná a úplná, abychom mohli zdroj dohledat.  Údaje v citaci nepřekládáme.  Při citování je důležité znát jak správně strukturovat bibliografické záznamy.

9 FORMÁLNÍ ÚPRAVA BIBLIOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ PODLE ISO 690 a ISO 690-2  KNIHA PŘÍJMENÍ, Jméno autora (Primární odpovědnost). Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN. příklad: ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František a SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. 1. vydání. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.  ČLÁNEK V ČASOPISE Autor. Název článku: podnázev článku. Název: podnázev seriálu. Rok vydání, svazek/ročník, číslo, rozsah stran. Standardní číslo (ISSN). příklad: SVOBODOVÁ, Kamila. Genderové aspekty stárnutí: rodina a péče o seniory. Demografie. 2006, roč. 48, č. 4. 256 ‑ 261. ISSN 0011 ‑ 8265.  WWW STRÁNKA PŘÍJMENÍ, Jméno autora stránky. Název stránky [online]. Místo vytvoření: Datum vytvoření/datum aktualizace stránky [datum citování]. Adresa stránky. Přístup ke zdroji:. příklad: KUBROVÁ, Barbora. WWW prezentace jako nástroj online marketingu. Ikaros [online]. 1998, č. 6 [cit. 2008-08-20]. Dostupný z WWW:. ISSN 1212-5075.http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200203072

10 ODKAZY x CITACE  Forma průběžných poznámek:  Odkaz v textu: Na bibliografické citace odkazujeme pořadovým číslem poznámky. Číslo musíme odlišit od vlastního textu použitím horního indexu. Příklad:  Vládní orgány a instituce Evropské unie se snaží reflektovat tyto společenské změny reformami vzdělávacích soustav. V České republice vymezil hlavní směr reformy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 1. 1 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha). Praha: ÚIV, 2001. První odkaz musí obsahovat celou bibliografickou citaci. Pokud citujeme stejný zdroj víckrát, je možné v dalších poznámkách odkazovat na první odkaz. Příklad: 10. MASANÈS, Julien. Web archiving: issues and methods. s. 15. 12. MASANÈS, pozn. 10, s. 15. odkaz citace

11 AUTORSKÝ ZÁKON  Lze použít obrázky z internetu při tvorbě elektronické učebnice? - V souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) nezasahuje do autorského práva ten, kdo: a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, (tento odstavec je v univerzitní praxi aplikovatelný například při zhotovování výukových materiálů, skript, interaktivních osnov a podobně), b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

12 § 31 odst. 1 písm. c) AZ  Toto ustanovení umožňuje pro účely výuky užívat i celá díla, za podmínky že toto dílo bude využito pouze pro účely vyučování (např. přednášky nebo e-learningu) – to znamená, že užitím díla se musí sledovat určitý cíl výuky – nemůže být jediným cílem samotné užití díla.  bezúplatná licence - účelem užití díla nesmí být dosažení přímého nebo nepřímého hospod. nebo obchod. prospěchu  nevztahuje se na užití díla mimo vyučování – např. v učebnicích nebo učebních pomůckách - v učebnicích však lze uplatnit citační licenci  licenční smlouva - autor (popř. jiný poskytovatel licence) poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (= svolení k užití díla)

13 ZDROJE OBRÁZKŮ  Pokud je potřeba využít jiných než vlastních obrázků – doporučujeme čerpat pouze z otevřených galerií:  Free Public Domain Photo Database – Databáze obrázků pro volné využití - http://pdphoto.org/ (lze využít pro potřeby učebnice)http://pdphoto.org/  Wikipedia Commons – Databáze obrázků, zvuků i videí pro užití k nekomerčním účelům - http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page (lze využít pro potřeby učebnice) http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page  Jiné … www.freefoto.com, www.openphoto.netwww.freefoto.comwww.openphoto.net

14 OBRÁZKY – citace příklad  FREY, Guy. www.wikipedia.cz [online]. [cit. 6.1.2014]. Dostupný na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ALGIRO_prototype.JPG Autor. Název stránky. [Citováno dne]. Dostupnost:.

15 UŽITEČNÉ ODKAZY Obrázky:  www.flickr.com www.flickr.com  http://eu.fotolia.com/ http://eu.fotolia.com/  www.designpacks.com www.designpacks.com  http://www.dreamstime.com/ http://www.dreamstime.com/  http://www.shutterstock.com/ http://www.shutterstock.com/ Více o licenčních podmínkách na: http://creativecommons.org/licenses/by-nc- nd/3.0/cz/legalcode http://creativecommons.org/licenses/by-nc- nd/3.0/cz/legalcode

16 CITACE VLASTNÍCH MATERIÁLŮ  Vlastní materiál (foto, grafy, tabulky apod.): - popis pro obrázky – Obr.: Schéma obvodu - U tabulek a grafů je rovněž nutné přidat popisek. - Popis pro tabulky – Tab.: Data měření - Popis pro grafy – Graf: Četnost výskytu jevu - Popisek tabulky a grafu se vkládá před tyto objekty, v případě obrázku se popisek uvádí pod obrázkem.

17 POSLEDNÍ STRANA  Na poslední stránku se doporučuje uvést:  „Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.“  „Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.“  Citace zdrojů.

18 POUŽITÉ ZDROJE  Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. Infogram: ©2014 [cit. 6.1.2014]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/http://www.infogram.cz/  Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 – Bibliografické citace [online]. Google: ©2014 [cit. 6.1.2014]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/ https://sites.google.com/site/novaiso690/


Stáhnout ppt "CITACE A AUTORSKÝ ZÁKON. PLAGIÁT  Norma ČSN ISO 5127-2003 definuje plagiát jako „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného."

Podobné prezentace


Reklamy Google