Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 70.léta 16. století- 20. léta 17. století – humanistická literatura značně rozšířena- vynikající úroveň. Velký rozvoj- vzdělávací literatura-značný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 70.léta 16. století- 20. léta 17. století – humanistická literatura značně rozšířena- vynikající úroveň. Velký rozvoj- vzdělávací literatura-značný."— Transkript prezentace:

1

2  70.léta 16. století- 20. léta 17. století – humanistická literatura značně rozšířena- vynikající úroveň. Velký rozvoj- vzdělávací literatura-značný okruh čtenářů. Období → popularizovaného humanismu. Latinsky psaná díla ve značné míře vliv manýrismu →O 1 vysvětlete tento pojem  charakteristika společenské situace- centrem politického a kulturního dění- Praha- sídlo císaře Rudolfa II.(1552-1612; do Prahy v r. 1583, zde též smrt)  rudolfínská Praha→rekonstrukce Pražského hradu, na dvoře –významní umělci, vědci, astrologové, též zástupci evropských zemí a papeže, pověstné Rudolfovy umělecké sbírky, alchymistické dílny, ale též podpora seriózních vědců  „posílení“ nadějí českých nekatolíků – 1609- Rudolfův Majestát- posílení moci nekatolíků x sílí tlaky katolické šlechty, papežských vyslanců,  Rudolf II. od poč. 17. století-častější projevy nemoci →po abdikaci 1611 – na trůn Rudolfův bratr Matyáš Renesanční a humanistická literatura v Čechách -3. období

3 obr.č.1 – Rudolf II. Habsburskýobr.č.2 – Rudolf s řádem Zlatého rouna

4 obr.č.3- Praha za Rudolfa II. – Pražský hrad a Malá Strana–

5 Významní lidé na dvoře Rudolfa II.: Giuseppe Arcimboldo (1530-1593) - italský malíř, -kresby-mozaikou zvířat, květin, ovoce a předmětů -kompozice do podoby lidské hlavy, -jiná díla - satirické portréty osobností, -alegorické personifikace O2 – objasněte pojmy: satira, alegorie, kompozice, personifikace Edward Kelly (1555-1597) anglický alchymista -velká část života na dvoře Rudolfa II. obr.č.4 – Arcimboldo-Jaro obr.č.5- Edward Kelley

6 Ján Jesenský (1566-1621) slezský lékař, politik a filozof, četné spisy lékařské, doktorát z filozofie za práci O nároku lidu na odpor proti tyranům, 1. veřejná pitva-1600 – Praha, ve službách Rudolfa II. a jeho bratra Matyáše,1617 – rektor univerzity v Praze – další pitvy v rámci přednášek pro studenty, protestant, popraven – 21.6.1621 Staroměstské náměstí obr.č.6 – Ján Jesenský

7 Tycho de Brahe (1546- 1601) -významný astronom -pozorování oblohy překonány až po 60 letech po objevu dalekohledu -astrolog a alchymista -Zakládá observatoř v Benátkách nad Jizerou Jan Kepler (1571- 1630) -spolupracovník Tychona de Brahe -astronom- pohyby planet kolem Slunce, Keplerovy zákony Rudolfovy sbírky –více ne 3000 předmětů z různých uměleckých oborů, malířská díla (Leonardo da Vinci, Michelangeoa, Raffaelo, A. Dürer, Tizian aj.) Podpora- glyptiky(řezba drahých kamenů), alchymie, sochařství aj. po dobytí Prahy Švédy (VII.1648) sbírka rozkradena vojáky gen. Königsmarka obr.č.7 – Tycho de Brahe

8 Největší zásluhu na popularizaci humanismu: DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA (1546-1599) -mistr historie na univerzitě -sňatkem(dcera Jiřího Aventina)→tiskárna a nakladatelství -vydávání překladových prací→cíl: rozšířit povědomí o evropské kultuře→provádí výběr vhodných prací- sám překládá + jazykově upravuje→přispívá k ustálení spisovné češtiny ˃80 spisů, významné též jeho předmluvy→ převážně historické zaměření - jedinou původní prací: Kalendář historický -podpora filologie –několik slovníků věcných i jazykových. Čtyřjazyčný slovník – důkaz bohatosti čes.jazyka obr.č.8- Daniel Adam z Veleslalvína

9 obr.č. 9 -Kalendář historický, 1578 jediné Veleslavínovo původní dílo, obecné dějiny popsány v kalendářním systému. Vyobrazení práce v tiskařské oficíně z roku 1520: Muž vlevo drží polštářky, jimiž se nanáší barva, druhý provádí vlastní tisk na tiskařském lisu, na stolku jsou čisté a již potištěné archy, třetí muž na pultíku u okna připravuje sazbu následující stránky dle rozevřené knihy, která obsahuje rukopis či starší vydání právě tištěného titulu obr.č.10 -práce v tiskárně

10 Další autoři: Pavel Kristián z Koldína(1530-1581) právník, autor spisu- Práva městská Království českého-1579 schváleno Rudolfem II. – s omezeními platný až do 18. stol. O3 – jaké zákoníky (z literární historie) znáte ? Jan Campanus Vodňanský (1572-1622) rektor pražské univerzity, latinsky píšící básník, po porážce českých stavů- přechod ke katolictví→snaha o záchranu univerzity (román Z. Wintera- Mistr Kampanus). Dílo: veršované dějiny Čechů, v r. 1618 -Elegie o strachu a Prosba o mír O4- k jaké tragické události v r.1618 došlo? Šimon Lomnický z Budče (1552-1623), mravoučná díla: Tobolka zlatá, Kupidova střela, Traktát o tanci, Pejcha života, Krátké naučení mladému hospodáři aj.

11 Duchovní písně: Písně nové na evangelia svatá nedělní,Kancionál neb Písně nové historické na dni sváteční přes celý rok, Josefův rok (parafráze biblického příběhu o Josefu Egyptském) O5 – vyjádřete vlastními slovy obsah pojmu parafráze Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564-1621), dvořan Rudolfa II., autor cestopisné práce: Cesta z království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Júdské a dále do Egypta. Význam- vedle popisu cizích zemí, vlastní ilustrace a hudební skladba složená u Svatého hrobu. účast na povstání českých stavů – popraven 1621 na Staroměstském náměstí obr.č.11- Kryštof Harant z Polžic

12 Václav Vratislav z Mitrovic (1576-1635) Jako panoš Rudolfova dvora- 1591 →cesta do Turecka- zde zajat a vězněn,výsledkem – Příhody Václava Vratislava z Mitrovic (inspirací pro A. Jiráska) Václav Budovec z Budova (1551- 1621) roku 1577 – vyslancem v CařihraduCařihradu spis Antialkoran –téma: islámské náboženství. člen stavovského povstání – popraven 1621

13 Zábavná literatura – velký rozvoj, vedle původní české tvorby – překladová literatury ‚němčina, anglický jazyk) např. Ezop, Don Juan, Historie o dr. Faustovi, Vypravování o Enšpíglovi aj. Původním dílem českým- Historie o bratru Janu Palečkovi- jemnější humor, motivace k ušlechtilému jednání Knížky lidového čtení dobrodružné,hrůzostrašné a sentimentální příběhy. Na trh v jednodušší úpravě a s dřevorytovými ilustracemi obr.č.12 -Fortunatus aneb Podivná dobrodružství se zlatým pytlíčkem, všedávacím kloboučkem a kouzelným prstýnkem

14 Slovníček pojmů: Filologie- nauka, která studuje daný jazyk a literaturu v něm psanou a s kulturním a historickým kontextem. Kalendář- žánr lidové četby, vedle určení data, svátků, praktických rad i četba pro široké vrstvy Knížka lidového čtení- dobrodružné,hrůzostrašné a sentimentální příběhy. Na trh v jednodušší úpravě a s dřevorytovými ilustracemi Manýrismus – v literatuře přechodová fáze mezi vrcholnou renesancí a barokem, typické opakování obsahových témat i konkrétních básnických forem. Óda –oslavná lyrická báseň Rekatolizace -násilné či nenásilné znovuobracení nekatolíků na římskokatolic.víru. V českých zemích probíhala od bitvy na Bílé hoře (1618) Rétorika- nauka pojednávající o verbálním projevu Rudolfův majestát- listina potvrzující náboženskou svobodu v Českem království

15 Odpovědi na otázky: 1.Manýrismus –umělecká tvorba založená na nápodobě, opakovaní zažitých a oblíbených motivů a postupů 2.Alegorie: jinotaj, personifikace- polidštění neživých jevů či zvířat, kompozice- práce- způsob skládání jednotlivých témat, satira-literární žánr, využívající komičnosti, výsměchu, karitkatury či ironie ke kritice nedostatků a záporných jevů 3.Chammurapiho zákoník – 17. stol. Před Kristem, Zákony dvanácti desek – 449 před Kr., Viktorín Kornel ze Všehrd- O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery-1497 4.Bitva na Bílé hoře – porážka českých stavů, počátek třicetileté války, silná rekatolizace a poněmčování v Čechách a na Moravě 5.Parafráze-citát, myšlenka, které převyprávíme a interpretujeme vlastními slovy.

16 Prameny: HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I.: Výklad.Interpretace.Literární teorie. 1997. Praha: Scientia, 1997. ISBN 80-7183-194-8 Obrázky: obr.č.1: AACHEN,Hans. Wikipedia.org.[online].25.8.2008[cit.2012-02-20]. Soubor: Hans von Aachen003.jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain obr.č.2:AACHEN,Hans. Wikipedia.org.[online].28.1.2006[cit.2012-02-20]. Soubor: Rudolf2c).jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain obr.č.3:SADELER,Jiljí.Wikipedia.org.[online].1.1.2010[cit.2012-02-20]. Soubor: Praha Hrad 1607).jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain

17 obr.č.4: ARCIMBOLDO, Giuseppe. Wikipedia.org.[online].1.8.2009[cit.2012- 02-20]. Soubor: Giuseppe Arcimboldo- Spring,jpg. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giuseppe_Arcimboldo_-_ Spring,_1573.jpg > Dostupný pod licencí public domain obr.č.5: KELLEY, Edward. Wikipedia.org.[online].6.5.2005[cit.2012-02-20]. Soubor: EdwKelley.jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain obr.č. 6: MERIAN, Matthaus.Wikipedia.org.[online].10.5.2008[cit.2012-02-22]. Soubor: Jan Jesenius. jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain obr.č.7: ENDER, Eduard. Wikipedia.org.[online]. 6.5.2005[cit.2012-02-22]. Soubor:TychoBrahe.jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain

18 obr.č. 8:VILÍMEK,Jan. Wikipedia.org.[online].14.1.2009[cit.2012-02-22]. Soubor:Jan Vilímek- Daniel Adam z Veleslavína. jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain obr.č. 9:MELANTRICH,Jiří. Wikipedia.org.[online].19.12.2007[cit.2012-02-22]. Soubor:Melantrich63.jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain obr.č.10:MELANTRICH,Jiří. Wikipedia.org.[online]. 21.10.2006[cit.2012-02-22]. Soubor:Pres1520.png. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain obr.č. 11: Wikipedia.org.[online].19.6.2008[cit.2012-02-22]. Soubor:Krystof Harant.jpg. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain

19 obr.č. 12: Wikipedia.org.[online]. 6.2.2007[cit.2012-02-22]. Soubor: Fortunatus Titelbild der Ausgabe 1509 (Augsburg.png. Dostupné z WWW: Dostupný pod licencí public domain

20 VY_32_INOVACE_18_1_1 Mgr. Irena Klementová Téma sady: Humanismus a renesance Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Průřezové téma: Člověk a společnost Tematický okruh: Renesanční a humanistická literatura v Čechách 3.období Anotace: Jedná se o prezentaci sloužící k výkladu nového učiva a zároveň k aktivizaci žáků. Materiál ozřejmuje základní pojmy a vede žáky k uvědomění si podmíněnosti rozvoje renesančního umění v českých a moravských zemích s hospodářským, společenských a kulturním rozvojem společnosti. Zejména v souvislosti se šířící se reformací, stavovským povstáním a vládou Habsburků na českém trůně Hlavním zdrojem informací je učebnice: HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I.: Výklad. Interpretace. Literární teorie. 1997. Praha: Scientia, 1997. ISBN 80- 7183-194-8

21 Autorka:Irena Klementová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Renesanční a humanistická literatura v Čechách 3. období Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák si uvědomí vliv společensko-politických podmínek na rozvoj kultury a literatury v Čechách a na Moravě na konci 16. a v 1. čtvrtině 17. století. Chápe souvislost rozvoje naukové literatury s přílivem vzdělanosti do Čech po nástupu Rudolfa II. na český trůn. Uvědomuje si předpoklady rozvoje stavovského hnutí, dokáže postihnout historický význam tohoto hnutí pro další rozvoj kultury na našem území. Seznámí se s díly významných osobností českých i světových, které působily v době přelomu staletí v Čechách. Speciální vzděl. potřeby: žádné Klíčová slova: latinský a český proud literatury, etymologie, geografie, ortografie, cestopisná literatura, spisy naukové, filologie, rétorika, astronomie, astrologie, alchymie, knížka lidového čtení, veleslavínská čeština

22 Druh učebního materiálu:aktivizace žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání Typická věková skupina:16 -19 let Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které je možné využít formou frontálního opakování (připomenutí) známého učiva nebo jako podnět pro jeho ověřování. Vložením další stránky lze vytvořit prostor na doplnění zápisu, případně správné odpovědi na otázku. Prezentaci lze též využít jako podnět pro individuální práci žáků (prezentace), která prohloubí znalosti této problematiky.


Stáhnout ppt " 70.léta 16. století- 20. léta 17. století – humanistická literatura značně rozšířena- vynikající úroveň. Velký rozvoj- vzdělávací literatura-značný."

Podobné prezentace


Reklamy Google