Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 INFLACE Obr. 1 Inflace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 INFLACE Obr. 1 Inflace."— Transkript prezentace:

1 Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 INFLACE Obr. 1 Inflace

2 Škola: Manažerská akademie – střední odborná škola, s. r. o., Jiráskova 2, 586 01 Jihlava Autor: Ing. Jana Bartesová Předmět: EKONOMIKA Anotace: Cílem tohoto učebního materiálu je, aby žáci definovali inflaci a její příčiny vzniku a posoudili dopady inflace na ekonomiku státu a životní úroveň obyvatel. Materiál je zpracován v rámci projektu Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Základní informace

3 Metodický pokyn Digitální učební materiál je součástí ŠVP studijního oboru Ekonomika a podnikání a je určen pro práci žáků a učitelů s tablety. Cíl: Žák popíše a zhodnotí vývoj inflace v ČR, seznámí se s příčinami vzniku inflace a zároveň s jejími důsledky. Vyhledá s využitím tabletu informace a provede statistický rozbor spotřebního koše za určené předcházející období, včetně grafického vyjádření. Žák se zorientuje ve společenském životě a v soudobé tržní ekonomice. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni vyjadřovat své názory na hospodářsko-politickou situaci v ČR i ve světě. Metodika: Prezentace obsahuje danou probíranou látku, včetně zadání úkolu k samostatné práci žáků s tablety. Na závěr prezentace jsou uvedeny otázky, které shrnují základní body prezentace.  Učitel probírá danou látku s pomocí prezentace, navozuje diskusi k danému tématu  Žák si během výkladu zapisuje do sešitu  Učitel s pomocí tabletu zadá samostatný úkol, který žáci s pomocí tabletu vypracují  Společné zhodnocení vypracovaného úkolu  Učitel si na závěr hodiny s pomocí shrnujících otázek v závěru prezentace ověří znalosti žáků

4 Peníze reprezentují určitou hodnotu, ale tato hodnota není fixní. Hodnota peněz je dána ekonomickými vztahy mezi lidmi a je ovlivněna řadou faktorů a vlivů. Lidé mají tendenci ohodnocovat peníze vždy o něco výše, než je jejich objektivní hodnota odpovídající množství a kvalitě zboží, jejichž směnu mají zprostředkovat. To vede k relativně trvalému jevu znehodnocování peněz – INFLACI. Obr. 2 Znehodnocení peněz

5 INFLACE  Růst cenové hladiny (zvyšování cen zboží a služeb)  Znehodnocení peněz  Peníze ztrácí svou hodnotu DEFLACE  Opak inflace  Peníze mají vyšší hodnotu  Pokles cenové hladiny (snižování cen zboží a služeb)

6 PŘÍČINY INFLACE 1.Inflace tažená poptávkou  Na trhu je více poptávky při stejném objemu nabídky  Zvýšená poptávka vyvolá růst cen nabídky, zaměstnanci volají po vyšších mzdách =› inflační spirála 2. Inflace tlačená náklady  Je způsobena nadměrným růstem nákladových položek (ceny finálních statků a služeb jsou vtlačovány vzhůru růstem cen nákladů (např. neúměrné a nepodložené zvyšování mezd =› poptávka pak volá po zvyšování mezd =› to způsobí opětovné zvýšení cen nabídky =› vznik inflační spirály (prvopočátek spirály by byl na straně nabídky)

7 INFLACE  Je makroekonomický pojem a měří se pomocí tzv. spotřebního koše a porovnání cenových hladin v různých časových obdobích Cenová hladina  Představuje průměrnou úroveň cen určitého souboru statků v běžném období ve srovnání s cenami určitého vybraného základního období Vývoj cenové hladiny - sleduje tempo růstu cenové hladiny = míra inflace

8

9 Nejčastěji používané indexy k vyjádření vývoje cenové hladiny jsou: 1.Index spotřebitelských cen (CPI)  Cenová hladina je průměrem cen spotřebních výrobků a služeb (hovoříme o spotřebním koši, ve kterém má každá skupina spotřebovávaných výrobků a služeb určitou váhu)  U daných druhů zboží se sleduje na celém území státu v pravidelných intervalech pohyb cen  Zjištěné údaje se statistickými metodami zpracovávají, měsíčně zveřejňují včetně popisu spotřebního koše Úkol: Najděte s pomocí tabletu statistický rozbor spotřebního koše za předcházející měsíc a vyjádřete pomocí grafu.

10 2. Index cen výrobců (PPI)  Sleduje se pro různá odvětví a obory  Např. index cen průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, stavebních prací apod. 3. Deflátor  Cenový deflátor HDP se vypočítá jako poměr HDP v běžných cenách k HDP ve stálých cenách určitého roku (tento ukazatel je přesnější než CPI)  Nevýhoda – můžeme ho spočítat pouze zpětně, až když statistický úřad vyjádřil HDP za předcházející rok

11 Typy inflace podle velikosti 1.Inflace mírná (plíživá)  Jednociferná  Lidé nepřestávají věřit penězům  Ekonomika běžně funguje  Tempo růstu odpovídá tempu růstu výroby 2. Inflace pádivá  Dvojciferná  Lidé přestávají věřit domácí měně  Preferují stabilnější cizí měnu nebo jiné trvalejší hodnoty (zlato, nemovitosti atd.)  Chod ekonomiky je narušován, ekonomická výkonnost klesá

12 3. Hyperinflace  Trojciferná a větší  Ceny se zvyšují natolik rychle, že peníze přestávají plnit svou funkci uchovatele hodnot a zprostředkovatele směny  Lidé preferují naturální směnu  Ekonomický systém se úplně rozpadá  Nastává chaos a anarchie  Typické pro období válečných konfliktů, politických převratů  Hyperinflace je způsobena špatnou hospodářskou politikou státu (např. r 1992 Rusko mělo inflaci 2 508 %, Ukrajina 2 730 %,  r. 2008 Zimbabwe 2,2 mil. %

13 INFLACE V ČR V ČR byla po revoluci inflace nejvyšší v roce 1991 (58%), v dalších letech se pohybovala okolo 3 %, první polovina roku 2003 byla lehce záporná = deflace, ale ČR se v této době dostala do recese a zdražování za této situace je pro firmy problematické.  Firmy sáhly až na dno svých rezerv a aplikovaly strategii přežití – zlevním, nevydělám, ale prodám a nezkrachuji  V roce 2009 byl pokles míry inflace na 1 % díky hospodářské krizi  V roce 2010 – průměrná míra inflace 1,5 %  V roce 2012 = 3,2 %  ČNB na podzim 2013 prováděla protideflační politiku s využitím devizových intervencí

14 Důsledky inflace 1.Vliv inflace na reálné důchody a bohatství  Pokles reálných mezd  Pokles HDP  Pokles hodnoty transferových plateb (starobní důchody, podpora v nezaměstnanosti – vlivem inflace je stát musí valorizovat 2. Zatížení ekonomických subjektů dodatečnými náklady  Ekonomické subjekty se snaží minimalizovat držbu peněz a peníze vhodně investovat, banky začnou mít postupně nedostatek zásob peněz =› zvyšují úroky, čímž se zvyšují jejich náklady  Náklady spojené se změnou ceníku prodejních automatů, taxametrů…

15 3. Vliv inflace na ekonomickou aktivitu  Inflace vytváří nejisté prostředí pro ekonomickou aktivitu  Zaměstnanci i podnikatelé jsou destimulováni od své aktivity a od tvorby úspor  Inflace může vést k posílení spotřebních výdajů na úkor úspor  Inflace vnáší nejistotu do investičních plánů Obr. 3 Míra inflace

16 Nízká a stabilní inflace podporuje ekonomický růst a pomáhá ekonomice čelit nepříznivým šokům. S očekávanou nízkou a stabilní inflací již lidé neodkládají investice a nákupy, čímž podporují vyšší výrobu. Firmy udržují vysokou zaměstnanost a platy zaměstnanců rostou, stejně jako jejich životní úroveň. České firmy jsou navíc díky stabilnímu ekonomickému prostředí konkurenceschopné v globálním měřítku.

17 SHRNUTÍ 1.Definuj inflaci. 2.Jaké jsou příčiny vzniku inflace? 3.Vyjmenuj a stručně popiš typy inflace podle velikosti. 4.Jaké jsou důsledky inflace?

18 Zdroje Dvořáková, Z. a kol.: Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, ISBN 80-7179-468-6 Švarcová, J. a kol.: Ekonomie - stručný přehled.,Zlín: CEED 2010, ISBN 978-80-87301-00-5 Zlámal, J., Mendl, Z.: Ekonomie nejen k maturitě., Kralice na Hané: Computer Media, s.r.o., 2007, ISBN 80-86686-76-0 Klínský, P., Münch, O., Chromá, D.: Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy., Praha: Eduko s. r. o., 2010, ISBN 978-80-87204-21-4 http://www.obrazky.cz/?q=inflace&sourceid=szn-HP http://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/mira-inflace-rocni-klouzavy-prumer/ Archiv autora


Stáhnout ppt "Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024 INFLACE Obr. 1 Inflace."

Podobné prezentace


Reklamy Google