Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HABSBURSKÁ PŘEVAHA VE STŘEDNÍ EVROPĚ HABSBURSKÁ PŘEVAHA VE STŘEDNÍ EVROPĚ – v roce 1519 umírá Maxmilián I. Habsburský – uznával samostatné postavení českého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HABSBURSKÁ PŘEVAHA VE STŘEDNÍ EVROPĚ HABSBURSKÁ PŘEVAHA VE STŘEDNÍ EVROPĚ – v roce 1519 umírá Maxmilián I. Habsburský – uznával samostatné postavení českého."— Transkript prezentace:

1

2 HABSBURSKÁ PŘEVAHA VE STŘEDNÍ EVROPĚ HABSBURSKÁ PŘEVAHA VE STŘEDNÍ EVROPĚ – v roce 1519 umírá Maxmilián I. Habsburský – uznával samostatné postavení českého krále – Svatá říš římská ztrácí nynější švýcarské oblasti - osamostatnily se. Svatá říše římská je ztotožňována s německými oblastmi – SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ NÁRODA NĚMECKÉHO – Karel V. – španělský Habsburk – Francie v obklíčení Říše. 1526 – Ferdinand I. – česká koruna ( + uherská) – zůstává v rukách Habsburků až do roku 1918. LUTERSKÁ REFORMACE LUTERSKÁ REFORMACE – největším kritikem náboženských zlořádů se stává MARTIN LUTHER - kritizoval církevní nešvary jako M. Jan Hus – za základ víry prohlásil bibli – mnoho stoupenců – LUTERÁNI – neodtrhli se od papeže jako husité – snaha o reformu „zevnitř“ – velký ohlas mezi německými sedláky Německá selská válka – 1524 – 1526 – Karel V. – návrat všech ke katolictví – odpor i ve vyšší šlechtě – PROTESTANTI – vleklé války mezi katolíky a protestanty – 1555 - mír

3 KALVÍNSKÁ REFORMACE KALVÍNSKÁ REFORMACE – další reformátor – JAN KALVÍN – Jean Calvin [žan kalven] - zpočátku vycházel z Luthera – pak se ideově oddělil - r. 1536 – učení o předurčení (predestinaci) – Bůh předem určuje, kdo z věřících je určený ke spasení a kdo k zatracení – přívrženci – KALVINISTÉ – své učení uvedl v život v Ženevě – zákaz veřejné zábavy podobně jak husité ničí sochy a obrazy v kostele – od katolické církve převzal upalování odpůrců (58 obětí) NEKATOLÍCI V ČESKÝCH ZEMÍCH – luteránství získalo své zastánce i v Čechách – novoutrakvisté x staroutrakvisté (lpí na kompaktátech); - JEDNOTA BRATRSKÁ – nelíbí se katolíkům ani utrakvistům – je tlačena na okraj - NOVOKŘTĚNCI – jižní Čechy a jižní Morava – původem z Münsteru – HABÁNI – habánská keramika

4 KATOLICKÁ REFORMA KATOLICKÁ REFORMA – reformace se rozšířila po celé Evropě – Skandinávie, severní Evropa, Skotsko, Uhry = luteráni x Francie, Švýcarsko = kalvinisté - katolická církev na chvíli zaskočena – zprvu řešila násilím – proto vnitřní reforma KATOLICKÁ REFORMA ( KATOLICKÁ PROTIREFORMACE) - TRENTO (Trident) – 1545 – 1563 – tridentský koncil – nedošlo k dohodě s nekatolíky – snaha o vnitřní reformu, aby se zabránilo šíření reformace + posílit katolictví VZNIK JEZUITSKÉHO ŘÁDU VZNIK JEZUITSKÉHO ŘÁDU – Ignác z Loyoly - 1540 - původem voják založil Tovaryšstvo Ježíšovo – učitelská a misijní činnost (přesvědčování o správnosti katolické víry mezi nekatolíky a „pohany“ NÁBOŽENSKÁ SITUACE V EVROPĚ 16. STOLETÍ - EVANGELÍCI – příznivci nekatolických náboženství – přijímání podobojí, nezdobení kostelů, oslabení významu kněží jako prostředníků s Bohem, bohoslužbu nekonali latinsky - KATOLÍCI – tridentský koncil zvýraznil zdobení kostelů i kněžských rouch, svátost zpovědi, ….

5 Shrnutí: 1517 – Martin Luther zveřejnil své teze 1519 – Karel V. panovníkem Svaté říše římské národa německého 1526 – Ferdinand I. získal českou a uherskou korunu 1536 – Jan Kalvín zveřejnil zásady svého učení 1540 – založení jezuitského řádu 1555 – uzavření augsburského míru (katolíci x protestanti)

6

7 ŠPANĚLSKO A JEHO KOLONIE - v 16. stol. – Španělsko největší evropskou mocností – „španělský zlatý věk“ FILIP II. (1556 – 1598) - středisko španělského království zámek a klášter EL ESCORIAL - on i jeho otec Karel I. – zastánci katolicismu – jinak to nešlo – inkvizice - převážná část bohatství plynula ze Střední a Jižní Ameriky – genocida původního obyvatelstva – nákladný život královského dvora vede k hospodářskému rozvratu 1588 – španělské loďstvo – porážka v La Manche – zničení – námořní velmocí se stává Anglie

8 ROZMACH NIZOZEMÍ - 16. stol. – netušený rozmach – ANTVERPY- velký rozmach při obchodování se zahraničím - 1555 – Karel V. předal Nizozemsko přímo španělské větvi Habsburků – odpor proti katolicismu a tím i proti Habsburkům – vyhrocení – poslán vévoda z Alby – poprava vůdců – vypukne REVOLUCE – do čela VILÉM ORANŽSKÝ – gézové [žebráci]– severní Nizozemsko (Holland, Zeeland, Urecht, Frísko) – UTRECHTSKÁ UNIE – 1581 – oficiálně zbavili Filipa II. vlády nad Nizozemskem – Spojené Nizozemí – hl. město Amsterodam – 1584 – prohlášeno REPUBLIKOU NÁBOŽENSKÉ ZÁPASY VE FRANCII - 16. stol. – postupně upevňuje své postavení - 1558 – po 211 letech získán přístav CALAIS - úspěch slaví kalvinismus – HUGENOTI [ygenoti] – ostatní se hlásí ke katolictví - v čele hugenotů – JINDŘICH NAVARSKÝ – svatba s MARKÉTOU Z VALOIS – 23. na 24. srpna 1572 – pobití několika tisíc hugenotů – BARTOLOMĚJSKÁ NOC - 1589 – na trůn nastupuje Jindřich Navarský jako JINDŘICH IV. – tolerantní panovník – EDIKT NANTSKÝ – 1610 podlehne atentátu

9 OSUDY ANGLIE – OSTROVNÍ MOCNOSTI - vzestup Anglie za vlády Jindřicha VIII. (osm manželek) – 1534 – založil vlastní ANGLIKÁNSKOU církev – stal se její hlavou – zrušil kláštery a majetek zabavil – rozdíly mezi nekatolickou Anglií a katolickým Irskem a Skotskem - prudký rozmach za vlády jeho dcery – ALŽBĚTA I. (1558 – 1603) - panenská – velmi bystrá a chytrá dáma – přední postavení mezi mocnostmi – udržela až do konce II. světové války – alžbětinská doba – rozmach na moři – pirátské způsoby – FRANCIS DRAKE – cesta kolem světa (1577 – 1580) - Walter Raleigh [uoltr rely] – velký propagátor kouření dal po své „panenské“ královně pojmenovat místo, kde se pěstoval tabák – VIRGINIE 1600 – Východoindická společnost – pronikání Angličanů do Indie 1603 – vymírají Tudorovci – nástup Stuartovců – JAKUB I. – soustředil ve svých rukách moc nad Anglií, Skotskem a Irskem

10 Shrnutí: 1516 – nástup Karla Habsburského na španělský trůn 1534 – vznik anglikánské církve 1572 – bartolomějská noc (23. a 24. srpna) 1579 – vznik utrechtské unie 1540 – porážka španělského loďstva v průlivu La Manche 1598 – vydání ediktu nantského


Stáhnout ppt "HABSBURSKÁ PŘEVAHA VE STŘEDNÍ EVROPĚ HABSBURSKÁ PŘEVAHA VE STŘEDNÍ EVROPĚ – v roce 1519 umírá Maxmilián I. Habsburský – uznával samostatné postavení českého."

Podobné prezentace


Reklamy Google