Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dana Ambrozková EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLEČNĚ BEZ HRANIC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dana Ambrozková EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLEČNĚ BEZ HRANIC."— Transkript prezentace:

1 Dana Ambrozková EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLEČNĚ BEZ HRANIC

2 Závěrečné zprávy jsou cenným výstupem pro vedení školy, učitelé jednotlivých testovaných předmětů a také pro žáky samotné. Zprávy budou po ukončení testování k dispozici ke stažení ve formátu PDF na portále MEC ( www.mec sro. sk ) www.mec sro. Žáci obdrží své zjednodušené vyhodnocení ihned po ukončení své práce ve formátu tabulky, kde zjistí počet správných, špatných a nevyplněných odpovědí v rámci jednotlivých předmětů. Školy rovněž obdrží všechny zprávy na CD.

3

4 Závěrečné zprávy výstupního testování pro školy, které byly testovány vstupně : 3 druhy Určeny: a)pro vedení školy b) pro třídu c) pro žáka Závěrečné zprávy určeny pro nově testované školy

5 jeden typ zprávy pro základní i střední školy (komplexní výstup pro víceletá gymnázia) obsahuje: Obecná část: Vysvětlení používaných pojmů (dovednost,percentil,relativní přírůstek (reziduál), úspěšnost, stupně relativního přírůstku znalostí žáka, stupně relativního přírůstku znalostí třídy, školy) Praktická část: celkové vyhodnocení výsledky tříd odhady žáků v jednotlivých částech testu průměrná úspěšnost v jednotlivých částech testu podle pohlaví

6 zachováno pořadí: ČJ(SJ) Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Biologie(pro ZŠ přírodověda a přírodopis) Fyzika (pro 9.třídu ZŠ a 3.ročník SŠ) Chemie (pro 3.ročník SŠ )

7 Dovednost Naučená schopnost provádět nějakou činnost. Percentil Ke každému dosaženému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové pořadí, které udává, kolik procent žáků ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umožňuje posoudit, jaké je postavení žáka ve skupině, např. percentil 95 znamená, že 95% testovaných žáků dané skupiny bylo horších a pouhých 5 % žáků lepších. Úspěšnost Harmonizovaný poměr správných - špatných odpovědí žáka transformovaný na procenta. Vyšší procento je ekvivalent k více správně zodpovězeným otázkám. Nabývá hodnot v intervalu [0..100]. V případě třídy a školy se jedná o aritmetický průměr úspěšností žáků třídy/školy

8 Reziduál = Relativní přírůstek Reziduál odpovídá rozdílu mezi měřenou a odhadovanou hodnotou výsledku testování žáka,přičemž odhad je představován regresní přímkou. Číselné vyjádření relativního přírůstku žáka určuje velikost osové vzdálenosti výsledků žáků od předpokládaného výsledku, kterého žáci dosáhnout. Tato hodnota může nabývat kladných i záporných čísel: Kladná číselná hodnota Žák za sledované období dosáhl v průměru lepších výsledků, než se očekávalo. Znamená to, že jeho výsledky jsou lepší než u žáků, kteří při vstupním testu byli na stejné úrovni jako daná skupina žáků.

9 Záporná číselná hodnota Žák za sledované období dosáhl horších výsledků, než se očekávalo.Znamená to, že jeho výsledky jsou v průměru horší než u žáků, kteří při vstupním testu byli na stejné úrovni jako daná skupina žáků. Čím větší je samotná absolutní hodnota čísla udávajícího relativní přírůstek žáka, tím větší je rozdíl mezi očekávanými znalostmi žáka a měřenými znalostmi žáka. Pro snadnější interpretaci zjištěného relativního přírůstku žáka, třídy a školy jsou výsledky rozděleny do několika stupňů úspěšnosti rozvoje znalostí a dovedností a tyto stupně jsou slovně okomentovány.

10 J edná se o pětistupňovou škálu, která odpovídá normálnímu rozdělení četnosti hodnot relativních přírůstků žáků v daném oboru vzdělání a testovaném předmětu. Velký Žák má za sebou velkou změnu v přístupu k učení. Za poslední roky učení zvýšil své znalosti a dovednosti nad očekávání. Ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jako on, dosahuje nyní lepších výsledků ve studiu. Vyšší střední Žák za poslední roky zlepšil svůj přístup k rozvoji svých znalostí a dovedností. Vzhledem k předpokladu má lepší úspěšnost v učení. Znamená to, že se jeho způsob učení změnil k lepšímu.Bude-li žák pokračovat ve své píli, pravděpodobně dosáhne lepších studijních výsledků.

11 Střední Míra rozvoje znalostí a dovedností žáka je za poslední období na dobré úrovni. Žákův pokrok odpovídá předpokládanému rozvoji, kterého měl v tomto období dosáhnout. Znamená to také, že svůj způsob učení nezměnil. Jeho výsledky a úspěchy ve studiu jsou průměrně stejné jako v minulém roce. Nižší střední Míra rozvoje znalostí a dovedností žáka za poslední roky neodpovídá očekávání. Znamená to, že je žák ve srovnání se žáky, kteří v prvním ročníku byli na stejné úrovni jako on, nyní na horší úrovni znalostí a dovedností.

12 Malý Žák za poslední roky mohl změnit svůj přístup k učení. Míra jeho rozvoje ve znalostech a dovednostech je nižší než u žáků, kteří byli v prvním ročníku na stejné úrovni jako on. Výsledky ukázaly, že žák nepracoval tak aktivně, jak by se vzhledem k jeho předcházejícím výsledkům dalo očekávat.

13 Jedná se o čtyřstupňovou škálu, která odpovídá kvartilovému rozdělení tříd, resp. škol podle hodnot jejich relativních přírůstků v daném ročníku a předmětu. Hodnota relativního přírůstku třídy, resp. školy odpovídá průměru relativních přírůstků žáků dané třídy, resp. školy. 1. stupeň Žáci třídy, resp. školy v daném ročníku a testovaném předmětu mají za sebou velmi pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli při vstupním testování stejné výsledky jako oni.

14 2. stupeň Žáci třídy, resp. školy v daném ročníku v testovaném předmětu mají za sebou v průměru spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli při vstupním testování stejné výsledky jako oni. 3. stupeň Žáci třídy, resp. školy v daném ročníku v testovaném předmětu v průměru nedoznali změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci školy vykazují spíše průměrné až mírně podprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli při vstupním testování stejné výsledky jako oni.

15 4. stupeň Žáci třídy, resp. školy v daném ročníku v testovaném předmětu v průměru mají za sebou velmi negativní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci školy vykazují podprůměrné hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli při vstupním testování stejné výsledky jako oni.

16 Ú [%] Ú(5)/[%]Ú(7)/[%]Ú(9)/[%]Ú(3)/[%] Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk X Biologie (přírod.) Fyzika XX Chemie XXX

17 Výsledky tříd Český jazyk TřídaÚ [%]P(ČR5)P(ČR7)P(ČR9)P(ČR3) 3A91-93 --- ---

18 Matematika Třída Ú [%]P(5)P(ČR5)P(7)P(ČR7)P(9)P(ČR9)P(3)P(ČR3) 3A35------2849 ------ ------

19 Anglický jazyk Německý jazyk Třída Ú [%]P(5)P(ČR5)P(7)P(ČR 7 )P(9)P(ČR9)P(3)P(ČR3) 3A76------ 73 ------ ------ TřídaÚ [%]P(5)P(ČR5)P(7)P(ČR7)P(9)P(ČR9)P(3)P(ČR3) -- ------ - ------- -- ------

20 Biologie Fyzika TřídaÚ [%]P(5)P(ČR5)P(7)P(ČR7)P(9)P(ČR9)P(3)P(ČR3) 3A60------6550 ------ ------ TřídaÚ [%]P(9)P(ČR9)P(3)P(ČR3) 3A69--6879 -- --

21 Chemie TřídaÚ [%]P(3)P(ČR3) 3A716279

22 Během testu se ukládal i odhad úspěšnosti žáků v jednotlivých částech. Výsledky poskytnou informaci o sebehodnocení žáků. Pozn. V tabulce jsou uvedeny rozdíly mezi skutečnou procentní úspěšnosti žáků v jednotlivých částech testu a žáky odhadovanou procentní úspěšnosti v jednotlivých částech testu. Kladná hodnota: žáci svůj výsledek podcenili (uvedeno v procentních bodech) Záporná hodnota: žáci svůj výsledek přecenili (uvedeno v procentních bodech) TřídaČJMAJNJBiFyCHe 3A24.462.4318.86-26.15- 4.407.18

23 Z dřívějších výzkumů vyplynulo, že chlapci obvykle dosahují lepších výsledků v testech z matematiky a dívky v testech zaměřených na komunikační dovednosti (jazyky), např. výsledky šetření PISA 2003. PohlavíPočet žáků v testuPočet žáků v procentech Chlapci 3035 Dívky 5665

24 ChlapciDívky Ú [%] v ČJ Ú [%] v M Ú [%] v AJ Ú [%] v NJ Ú [%] v Bi (přír.) Ú [%] v Fy Ú [%] v Che

25 Anglický jazyk Třída Výsledek při vstupním testování v % Výsledek při výstupním testování v % Reziduál (stupeň) P(ČR ročník ) P(ročník ) 3A86674.stupeň7663

26 Dovednost 1: Poznat rýmy. Dovednost 2: Stavba anglické věty. Dovednost 3: Orientace ve slovesných strukturách. Dovednost 4: Práce s předložkami. Dovednost 5: Práce s tázacími výrazy. Dovednost 6:Reakce na jednoduchá sdělení. Dovednost 7: Stupňovat přídavná jména. Dovednost 8: Čtení kratšího souvislejšího textu s porozuměním. Dovednost 9: Slovní zásoba. Pozn.: Některé z uvedených dovedností nebyly testovány ve všech ročnících

27 Práce s předložkami To, že žák správně používá předložky, znamená, že správně rozlišuje základní předložky a správně je používá. V anglickém jazyce existuje celá škála předložek, přičemž záleží na kritériu dělení – např. předložky prostorové, časové, příčinné, apod. V testu si žák ověřuje, zda předložky, které jsou časté v běžných komunikativních situacích, umí používat; jde například o použití předložky ve spojení se dnem v týdnu, s měsícem v roce, s místem, státem, apod. TřídaÚ [%]P(5)P(ČR5)P(7)P(ČR7)P(9)P(ČR9)P(3)P(ČR3) 3A70------5363 ------ ------

28 je upravena pro každý testovaný ročník (5.,7.,9.ZŠ a 3.SŠ) s ohledem na testované dovednosti obsahuje: Obecnou část (stejně jako zpráva pro vedení školy) a praktickou část

29 PŘÍKLAD: SUMÁRNÍ VYHODNOCENÍ ZA TŘÍDU 3. ROČNÍK SŠ Testované předměty Ú [%]P(3)P(ČR3) Český jazyk X Matematika Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Přírodovědný základ Biologie Fyzika Chemie

30 REGRESNÍ PŘÍMKA 3. ročníku – Český jazyk (třídy) 1=třída 3A 2=třída 3B 3=třída 3C

31 Testované předměty Výsledek 1.ročníku v % Výsledek 3.ročníku v % Reziduál (stupeň) P(ČR3)P(3) Český jazyk 79691.stupeň56 X Matematika Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Přírodovědný základ Biologie Fyzika Chemie

32 Zpráva z testování výstupní úrovně středních škol za třídu Přírodovědný základ (chemie) Dovednost 1: Identifikace a správné používání pojmů. Chemické názvosloví, běžně užívané chemické pomůcky, rozhodnutí zda je daná látka sloučenina apod. Ú [%]P(3)P(ČR3) 665866

33 JménoPříjmeníÚ [%]P(ČR3) JanNovák6980

34 Sledované dovednosti Dovednost 1 - Identifikace a správné používání pojmů; Dovednost 2 - Kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace; Dovednost 3 - Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí; Dovednost 4 - Aplikace poznatků; Dovednost 5 - Pozorování, experimentální měření

35 JménoPříjmeníd1 [%]d2 [%]d3 [%]d4 [%]d5 [%] JanNovák567536200

36 je formulována pro každého jednotlivce Zpráva např. pro žáka 3.ročníku SŠ obsahuje: Celkové vyhodnocení

37 V matematice jsme sledovali 10 dovedností. Graf znázorňuje, kolik procent všech testovaných žáků 3. ročníku SŠ bylo horších než Vy. Sledované dovednost Dovednost 1: Chápání čísla jako pojmu vyjadřujícího kvantitu; zápis celku různými způsoby, Dovednost 2: Numerické dovednosti, Dovednost 3: Práce se znaky (symboly), Dovednost 4: Orientace a práce s tabulkou, Dovednost 5: Grafické vnímání, Dovednost 6: Práce s diagramem a grafem, Dovednost 7: Poznání rovinných útvarů a práce s nimi, Dovednost 8: Prostorová představivost, Dovednost 9: Funkce jako vztah mezi veličinami, Dovednost 10: Správnost logické úvahy.

38 -

39 Název dovednostiÚ [%]P (3)P (ČR3) Chápání čísla jako pojmu vyjadřujícího kvantitu; zápis celku různými způsoby Numerické dovednosti Práce se znaky (symboly) Orientace a práce s tabulkou Grafické vnímání Práce s diagramem a grafem Poznání rovinných útvarů a práce s nimi Prostorová představivost Funkce jako vztah mezi veličinami Správnost logické úvahy

40 Numerické dovednosti Zhodnocení úrovně zvládnutí každé dovednosti zvlášť, se slovním hodnocením podle dosažené úrovně a odkazem na úlohu k procvičení dané dovednosti. Numerické dovednosti žáka jsou velmi důležité pro další výuku přírodovědných a technických předmětů. Patří k nim provádění matematických operací číselných výrazů (sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocnění a odmocnění), a to celočíselných, desetinných, respektive racionálních. Jde o základní dovednost, která je potřebná v každodenním životě a v profesní činnosti a která podstatným způsobem ovlivňuje kompetenci k řešení problémů. Ú [%]P (3)P (ČR3) 895956

41 Prokázal jsi dobré schopnosti pracovat s numerickými operacemi, ovládáš početní algoritmy a dovedeš vyřešit středně těžké úlohy. S ohledem na mezipředmětové vztahy (zejména s fyzikou) bys měl i nadále rozvíjet své numerické dovednosti, např. na úlohách následujícího typu. Vzorové úlohy k procvičení: http://minda.osu.cz/testy/ulohy/crsr/cr_1ss_m_2_2. pd

42 Děkuji vám za pozornost EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLEČNĚ BEZ HRANIC


Stáhnout ppt "Dana Ambrozková EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLEČNĚ BEZ HRANIC."

Podobné prezentace


Reklamy Google