Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů Jihlava, 15. března 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů Jihlava, 15. března 2011."— Transkript prezentace:

1 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů Jihlava, 15. března 2011

2 Zák. č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže ( ZSVM)  Historická reminiscence + Základní charakteristika  Druhy opatření  Výchovná opatření  Ochranná opatření  Trestní opatření  Zveřejňování informací  Hlavní líčení a publikování informací o něm  Zvláštní způsoby řízení – odklony  Řízení ve věcech dětí mladších 15 let  Opatření ukládaná dětem mladším 15 let  Přestupky na úseku soudnictví mládeže

3 ÚČINNOST ZÁKONA  Zákon č. 218/2003 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2004

4 HISTORICKÁ REMINISCENCE :  Návrat k myšlence samostatného systému trestní justice nad mládeží podle zákona o trestním soudnictví nad mládeží č. 48/1931Sb.( návaznost na 20. léta, principy a opora v sociálním systému –  “ Co nejméně trestati, co nejvíce vychovávati a je-li nutné trestati, pak i trestem vychovávati“  Po účinnosti jednotných trestních kodexů zák. č. 86 a č. 87/1950 Sb. a násl., kdy byla tato problematika 50 let součástí obecných kodexů trestního práva hmotného a procesního ( příčiny a možná odmítavá reakce veřejnosti.

5 Vládní návrh ZSVM  Příprava v letech 1997 – 1999 (Válková, Sotolář, Šámal) (Válková, Sotolář, Šámal)  V roce 2001 byl předložen Poslanecké sněmovně ( volby 2002 – vyřazen z jednání)  2001 – zákon 257/2000 Sb. ( PMS ČR)  2002 – novela trestních kodexů  2003 – ZSVM - zák. č. 218/2003 Sb. ( účinnost od 1. 1. 2004) ( účinnost od 1. 1. 2004)

6 Smysl a účel  Potřeba systémového přístupu a nového vymezení způsobu reakce společnosti na TČ mládeže s přihlédnutím ke změnám společenské situace a zejména specifikům mládeže a proto uplatňovaná opatření by měla mít smíšenou povahu s přihlédnutím ke změnám společenské situace a zejména specifikům mládeže a proto uplatňovaná opatření by měla mít smíšenou povahu ( kombinace prvků výchovných, léčebně- ochranných a kontrolně-ochranných včetně výjimečného uplatnění izolace) realizovaná ve zvláštním řízení SPECIALIZOVANÝMI ODBORNÍKY – především specializovanými soudy pro mládež. ( kombinace prvků výchovných, léčebně- ochranných a kontrolně-ochranných včetně výjimečného uplatnění izolace) realizovaná ve zvláštním řízení SPECIALIZOVANÝMI ODBORNÍKY – především specializovanými soudy pro mládež.

7 Základní charakteristika  Lex specialis  Dvě věkové skupiny mládeže  MLADISTVÍ  DĚTI MLADŠÍ 15 LET  ( rozdílný rozsah tr. odpovědnosti – Úmluva OSN č. 104/1991 Sb.  Původně v návrhu – mladí dospělí ( do 21 let)  Ucelený systém výchovných opatření ( se souhlasem osoby, proti níž se řízení vede ( lze kdykoli odvolat) již v průběhu řízení za základě rozhodnutí SZ a soudu pro mládež, účelovost, a proto časová omezenost a možné zrušení nebo změna a má vliv na další postup při použití některého odklonu, upuštění od potrestání nebo uložení trestního opatření.

8 zákon upravuje (1) Tento zákon upravuje podmínky za protiprávní činy uvedené v trestním zákoně, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže. (1) Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoně, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže.

9 Zákon upravuje  (2) Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti let a mladiství, se sleduje, aby se na toho, kdo se takového činu dopustil, užilo opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu zdržel a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem; řízení musí být vedeno tak, aby přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů.  (3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se obecných právních předpisů.

10 § 2 Vymezení některých pojmů (1)Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí pak se rozumí a) děti a mladiství, a) mládeží děti a mladiství, b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku, c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok nepřekročil osmnáctý rok svého věku.

11 § 2 Vymezení některých pojmů (2) Podle tohoto zákona se dále rozumí a) provinění, trestný čin nebo čin jinak trestný, a) protiprávním činem provinění, trestný čin nebo čin jinak trestný, b) výchovná opatření (§ 15 až 20), ochranná opatření b) opatřeními výchovná opatření (§ 15 až 20), ochranná opatření (§ 21až 23) a trestní opatření (§ 24 až 35) u mladistvých (§ 21až 23) a trestní opatření (§ 24 až 35) u mladistvých a (§ 93); a opatření ukládaná dětem mladším patnácti let (§ 93); a ve smyslu trestního přiměřená omezení a přiměřené povinnosti ve smyslu trestního zákoníku a trestního řádu nahrazují výchovná opatření, zákoníku a trestního řádu nahrazují výchovná opatření, c) jsou policejní orgány, státní c) orgány činnými podle tohoto zákona jsou policejní orgány, státní zástupci a soudy pro mládež, zástupci a soudy pro mládež, d) soudem pro mládež zvláštní senát anebo v zákonem stanovených případech předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, vrchního a Nejvyššího soudu, případech předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, vrchního a Nejvyššího soudu, e) jiný senát nebo samosoudce téhož soudu nebo jiný e) obecným soudem jiný senát nebo samosoudce téhož soudu nebo jiný soud, který neprojednává protiprávní činy mládeže. soud, který neprojednává protiprávní činy mládeže.

12 Základní zásady zákaz retroaktivity zákona priorita restorativní funkce sankcí (1)Nikdo nemůže být podle tohoto zákona postižen za čin, který nebyl trestný podle zákona v době, kdy byl spáchán, a jen tento zákon v návaznosti na trestní zákoník stanoví, které jednání je proviněním nebo činem jinak trestným, a sankce a způsob jejich ukládání, směřující především k obnovení narušených sociálních vztahů, dítěte (1)Nikdo nemůže být podle tohoto zákona postižen za čin, který nebyl trestný podle zákona v době, kdy byl spáchán, a jen tento zákon v návaznosti na trestní zákoník stanoví, které jednání je proviněním nebo činem jinak trestným, a sankce a způsob jejich ukládání, směřující především k obnovení narušených sociálních vztahů, začlenění dítěte mladšího patnácti let nebo mladistvého do rodinného a sociálního prostředí a k protiprávním činům. mladšího patnácti let nebo mladistvého do rodinného a sociálního prostředí a k předcházení protiprávním činům.

13 Základní zásady subsidiární role trestních opatření  (2) Trestní opatření lze použít pouze tehdy, jestliže zvláštní způsoby řízení a opatření, zejména obnovující narušené sociální vztahy a přispívající k předcházení protiprávním činům, by zřejmě nevedly k dosažení účelu tohoto zákona.

14 Základní zásady zohlednění specifik pachatele, výchovného prostředí, závažnosti protiprávního činu zákaz diskriminace  (3) Opatření uložené podle tohoto zákona musí přihlížet k osobnosti toho, komu je ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným a sociálním poměrům, a musí být přiměřené povaze a spáchaného činu. Politické, národní, sociální nebo náboženské smýšlení mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let, jeho rodiny nebo rodiny, v níž žije, anebo způsob výchovy mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let nemůže být důvodem k uložení opatření podle tohoto zákona.  (3) Opatření uložené podle tohoto zákona musí přihlížet k osobnosti toho, komu je ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným a sociálním poměrům, a musí být přiměřené povaze a závažnosti spáchaného činu. Politické, národní, sociální nebo náboženské smýšlení mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let, jeho rodiny nebo rodiny, v níž žije, anebo způsob výchovy mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let nemůže být důvodem k uložení opatření podle tohoto zákona.

15 Základní zásady spolupráce s OSPOD (4)V řízení podle tohoto zákona je třeba postupovat s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti níž se vede, aby její další vývoj byl co nejméně ohrožen a aby projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily, byly náležitě objasněny a za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost podle tohoto zákona. Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo k předcházení dalším protiprávním činům. Orgány činné podle tohoto zákona přitom spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo k předcházení dalším protiprávním činům. Orgány činné podle tohoto zákona přitom spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

16 Základní zásady ochrana mladistvého a presumpce neviny  5) V řízení podle tohoto zákona je třeba chránit osobní údaje osoby, proti níž se řízení vede, a její soukromí, aby každá taková osoba byla chráněna před škodlivými vlivy, a při dodržení zásady, že je považována za nevinnou, dokud její vina nebyla prokázána zákonným způsobem.

17 Základní zásady rychlost řízení, uspokojení zájmů poškozeného  (6) Každé dítě mladší patnácti let nebo mladistvý, nestanoví-li tento zákon jinak, má právo na to, aby jeho čin byl projednán bez zbytečného odkladu a v přiměřené lhůtě soudem pro mládež.  (7) Řízení podle tohoto zákona musí směřovat k tomu, aby poškozený dosáhl náhrady škody způsobené protiprávním činem, nebo se mu dostalo jiného přiměřeného zadostiučinění.

18 Základní zásady odbornosti  (8) Soudci, státní zástupci, příslušníci policejních orgánů a úředníci Probační a mediační služby působící v trestních věcech mládeže musí mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. a úředníci Probační a mediační služby působící v trestních věcech mládeže musí mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží.

19 Díl 1 Trestní odpovědnost mladistvých § 5 ODPOVĚDNOST MLADISTVÉHO  (1) Mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.  (2) Dopustí-li se mladistvý uvedený v odstavci 1 činu jinak trestného nebo není-li z jiných zákonných důvodů trestně odpovědný, lze vůči němu použít vedle ochranných opatření ( § 21) obdobně postupů a opatření uplatňovaných podle tohoto zákona u dětí mladších patnácti let.

20 Díl 1 Trestní odpovědnost mladistvých § 6 Provinění (1)Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění. (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro posouzení provinění spáchaného mladistvým trestní zákoník.

21 Díl 2 Zánik trestnosti § 7 ÚČINNÁ LÍTOST  Trestnost činu, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, spáchaného mladistvým zaniká, jestliže mladistvý po spáchání činu  a) dobrovolně odstranil nebo napravil způsobený následek, anebo se o to pokusil, zejména nahradil způsobenou škodu, učinil opatření potřebná k její náhradě nebo se jinak pokusil odčinit způsobené následky,  b) svým chováním projevil účinnou snahu po nápravě a  c) čin neměl trvale nepříznivých následků pro poškozeného nebo pro společnost.

22 Díl 2 Zánik trestnosti § 8 Promlčení trestního stíhání (1) Trestnost činu zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí a) a)deset let, jde-li o provinění, na které trestní zákoník stanoví výjimečný trest, b) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let, c) tři léta u ostatních provinění. (2) Ohledně počátku, stavení a přerušení promlčecí doby platí obdobně ustanovení trestního zákoníku. (3) Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestnost provinění, stanoví-li tak ohledně promlčení trestných činů trestní zákoník.

23 Díl 3 Opatření ukládaná mladistvým § 9 Účel opatření (1) Účelem opatření vůči mladistvému je především pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem, k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho (1) Účelem opatření vůči mladistvému je především vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem, k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho ochrana před škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění.  (2) Ustanovení trestního zákoníku o mimořádném zvýšení trestu odnětí svobody se u mladistvých neužije.

24 § 10 druhy opatření  (1) Mladistvému lze uložit pouze tato opatření:  a) výchovná opatření,  b) ochranná opatření a  c) trestní opatření.  (2) Výchovná opatření je možné mladistvému, proti němuž se řízení vede, uložit s jeho souhlasem již v průběhu tohoto řízení před rozhodnutím soudu pro mládež o vině mladistvého.

25 § 11 Upuštění od uložení trestního opatření (1) Soud pro mládež může upustit od uložení trestního opatření mladistvému, který spáchal, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice, jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě, mladistvému, který spáchal provinění, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě,  a) jestliže vzhledem k povaze spáchaného činu a k dosavadnímu životu mladistvého lze důvodně očekávat, že již projednání věci před soudem pro mládež postačí k jeho nápravě,  b) dopustil-li se činu z neznalosti právních předpisů, která je zejména vzhledem k jeho věku, rozumové vyspělosti a prostředí, ve kterém žil, omluvitelná, nebo  c) jestliže soud pro mládež přijme záruku za nápravu mladistvého a má za to, že vzhledem k výchovnému vlivu toho, kdo záruku nabídl, povaze spáchaného činu a osobě mladistvého se uložení trestního opatření nejeví nutným.

26 § 11 Upuštění od uložení trestního opatření (2) Upustí-li soud pro mládež od uložení trestního opatření,, že, anebo může přenechat postižení mladistvého zákonnému zástupci, škole, jíž je mladistvý žákem, nebo školskému zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy(dále jen "výchovné zařízení"), v němž žije; školy nebo výchovného zařízení. Zákonný zástupce, škola nebo výchovné zařízení jsou povinni o výsledku vyrozumět soud pro mládež. (2) Upustí-li soud pro mládež od uložení trestního opatření, může věc vyřídit tím, že mladistvého napomene, anebo může přenechat postižení mladistvého zákonnému zástupci, škole, jíž je mladistvý žákem, nebo školskému zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy(dále jen "výchovné zařízení"), v němž žije; v takovém případě si soud pro mládež předem vyžádá stanovisko školy nebo výchovného zařízení. Zákonný zástupce, škola nebo výchovné zařízení jsou povinni o výsledku vyrozumět soud pro mládež.

27 § 12 Upuštění od uložení trestního opatření Soud pro mládež může upustit od uložení trestního opatření mladistvému i tehdy, jestliže trestního opatření mladistvému i tehdy, jestliže a) mladistvý spáchal provinění ve stavu vyvolaném duševní poruchou a soud pro mládež má za to, že zabezpečovací detence nebo ochranné léčení, které zároveň ukládá, zajistí nápravu mladistvého lépe než trestní opatření, nebo b) je vůči němu užito ochranné nebo výchovné opatření a k dosažení účelu tohoto zákona není třeba uložit trestní opatření.

28 § 13 Upuštění od uložení trestního opatření Upustí-li soud pro mládež od uložení trestního opatření, hledí se na mladistvého, jako by nebyl odsouzen.

29 § 14 Podmíněné upuštění od uložení trestního opatření  (1) Za podmínek uvedených v § 11 odst. 1 může soud pro mládež podmíněně upustit od uložení trestního opatření, považuje-li za potřebné po stanovenou dobu sledovat chování mladistvého.  (2) Při podmíněném upuštění od uložení trestního opatření soud pro mládež stanoví zkušební dobu až na jeden rok. Zároveň mladistvému může uložit ochranné opatření nebo výchovné opatření směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou proviněním způsobil.

30 § 14 Podmíněné upuštění od uložení trestního opatření  (3) Soud pro mládež může vzhledem k okolnostem případu a osobě mladistvého ponechat podmíněné upuštění od uložení trestního opatření v platnosti i přesto, že mladistvý zavdal příčinu k uložení trestního opatření, a  a) stanovit nad mladistvým dohled, pokud nebyl již uložen,  b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než jeden rok, nebo  c) stanovit dosud neuložená výchovná opatření uvedená v § 15 až 20 směřující k tomu, aby mladistvý vedl řádný život.

31 § 14 Podmíněné upuštění od potrestání  (4) Jestliže mladistvý, u něhož bylo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření, vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým opatřením, vysloví soud pro mládež, že se osvědčil; jinak rozhodne o uložení trestního opatření, a to popřípadě již během zkušební doby. osvědčil; jinak rozhodne o uložení trestního opatření, a to popřípadě již během zkušební doby.  (5) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 4, aniž na tom měl mladistvý, u něhož bylo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření vinu, má se za to, že se osvědčil.

32 § 14 Podmíněné upuštění od potrestání  (6) Bylo-li vysloveno, že se mladistvý, u něhož bylo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření, osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen.

33 Výchovná opatření

34 Díl 4 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 15 Ukládání a druhy výchovných opatření  1) Při upuštění od trestního opatření nebo podmíněném upuštění od trestního opatření mohou být k dosažení účelu tohoto zákona uložena mladistvému výchovná opatření. Dovoluje-li to jejich povaha, je možné použít vůči mladistvému výchovného opatření i vedle uloženého ochranného nebo trestního opatření nebo v souvislosti se zvláštními způsoby řízení. Výchovná opatření lze uložit nejdéle na dobu současně stanovené zkušební doby u podmíněného odsouzení nebo podmíněného odložení peněžitého opatření; jsou- li ukládána samostatně nebo vedle jiného ochranného nebo trestního opatření, lze je uložit  1) Při upuštění od trestního opatření nebo podmíněném upuštění od trestního opatření mohou být k dosažení účelu tohoto zákona uložena mladistvému výchovná opatření. Dovoluje-li to jejich povaha, je možné použít vůči mladistvému výchovného opatření i vedle uloženého ochranného nebo trestního opatření nebo v souvislosti se zvláštními způsoby řízení. Výchovná opatření lze uložit nejdéle na dobu současně stanovené zkušební doby u podmíněného odsouzení nebo podmíněného odložení peněžitého opatření; jsou- li ukládána samostatně nebo vedle jiného ochranného nebo trestního opatření, lze je uložit nejdéle na dobu tří let.

35 Díl 4 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 15 Ukládání a druhy výchovných opatření  (2) Výchovnými opatřeními jsou  a) dohled probačního úředníka,  b) probační program,  c) výchovné povinnosti,  d) výchovná omezení,  e) napomenutí s výstrahou.

36 Díl 4 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 15 Ukládání a druhy výchovných opatření  3) Výchovná opatření může soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce ukládat se souhlasem osoby, proti níž se řízení vede, již v průběhu trestního řízení, a to nejdéle do jeho pravomocného skončení. Mladistvý může kdykoli v průběhu řízení až do jeho pravomocného skončení svůj souhlas odvolat prohlášením adresovaným soudu pro mládež a v přípravném řízení státnímu zástupci, který vede řízení. Výkon výchovného opatření tím končí.  (4) Výchovná opatření usměrňují způsob života mladistvého, a tím podporují a zajišťují jeho výchovu.

37 Díl 4 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 15 Ukládání a druhy výchovných opatření (5) Jestliže se ukáže, že úplné nebo včasné plnění výchovného opatření je pro mladistvého nemožné nebo je nelze na něm spravedlivě požadovat, soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce nařízené výchovné opatření zruší nebo změní. (6) Zjistí-li soud pro mládež, že jsou dány podle zákona o rodině, dá obecnému soudu k zahájení řízení. (6) Zjistí-li soud pro mládež, že jsou dány důvody pro nařízení ústavní výchovy podle zákona o rodině, dá obecnému soudu podnět k zahájení řízení.

38 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 16 dohled probačního úředníka  Dohled probačního úředníka  (1) Dohledem probačního úředníka se rozumí pravidelné sledování chování mladistvého v jeho rodině a způsobu výchovného působení rodičů na něj, kontrola dodržování uloženého probačního programu a výchovných povinností a omezení uložených mladistvému soudem pro mládež a v přípravném řízení státním zástupcem nebo vyplývajících ze zákona a jeho pozitivní vedení probačním úředníkem k životu v souladu se zákonem.

39 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 16 dohled probačního úředníka  (2) Účelem dohledu probačního úředníka je:  a) sledování a kontrola chování mladistvého, zaměřená na zajištění ochrany společnosti a snížení možnosti opakování trestné činnosti,  b) odborné vedení a pomoc mladistvému s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život.

40 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 16 dohled probačního úředníka  (3) Mladistvý, kterému byl uložen dohled probačního úředníka, je povinen  a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví na základě,vytvořeného probačního plánu dohledu  b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu budou stanoveny probačním úředníkem; při stanovení těchto lhůt probační úředník přihlédne k poměrům mladistvého, jeho životní situaci v době výkonu dohledu i k prostředí, v němž žije,

41 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 16 dohled probačního úředníka c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání, dodržování uložených výchovných omezení nebo povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem, d) nebránit probačnímu úředníkovi ve vstupu do obydlí. vstupu do obydlí.

42 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 17 probační program  (1) Probačním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. schvaluje ministr spravedlnosti a zapisuje se do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem spravedlnosti  (1) Probačním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. Probační program schvaluje ministr spravedlnosti a zapisuje se do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem spravedlnosti

43 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ probační program § 17  (2) Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může uložit mladistvému povinnost podrobit se probačnímu programu podle odstavce 1, jestliže  a) je vhodný vzhledem k potřebám mladistvého a zájmům společnosti,  b) je mu poskytnuta dostatečná možnost seznámit se s obsahem probačního programu a  c) mladistvý souhlasí se svou účastí na něm.

44 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ probační program § 17  (3) Byla-li proviněním způsobena škoda, zpravidla se mladistvému uloží, aby ji podle svých sil nahradil.  (4) Dohledem nad výkonem probačního programu soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce pověří probačního úředníka. Neplní-li mladistvý probační program, postupuje probační úředník podle § 80 odst. 4.  (5) O ukončení probačního programu a jeho výsledku podá probační úředník bez zbytečného odkladu zprávu soudu pro mládež nebo státnímu zástupci, který probační program uložil.

45 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 17 probační program  V roce 2004 bylo Ministerstvem spravedlnosti vyhlášeno akreditační řízení pro PP v němž bylo následně akreditováno celkem 50 probačních programů pro celou republiku  Z toho 16 PP mělo působnost v JM soudním kraji, 4 na okrese Třebíč

46 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ probační program § 17  Z hlediska obsahu se probační programy zaměřují na :  rozvoj sociálních dovedností  pozitivní změnu chování, náhled na čin (TČ)  komunikační dovednosti a řešení konfliktů  rozvoj osobnosti (terapeutické intervence)  rozvoj pracovních dovedností včetně nabídky rekvalifikace  práce s drogovou závislostí

47 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ probační programy v TR  MOST - K Centrum NOE – Matějková, Žák, Vítek  Šance s NADĚJÍ ( klub Naděje – Město Třebíč)  Důveřuj si ! ( Okresní PPP Dr. Němcová)  „ Právo pro každý den“ – o.s. Střed + Partners Czech – o.s. Střed + Partners Czech  Šance ve STŘEDu ( o.s. STŘED)  Akreditován ve 2. kole AŘ v roce 2005

48 Díl 4 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 18 výchovné povinnosti  (1) Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může mladistvému uložit výchovnou povinnost, kterou stanoví, aby zejména  a) bydlel s rodičem nebo jiným dospělým, který je odpovědný za jeho výchovu,  b) jednorázově nebo ve splátkách zaplatil přiměřenou peněžitou částku, kterou zároveň určí, na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti poskytovanou podle zvláštního zákona,  c) vykonal bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost určitého druhu,

49  d) usiloval o vyrovnání s poškozeným,  e) nahradil podle svých sil škodu způsobenou proviněním anebo jinak přispěl k odstranění následku provinění,  f)podrobil se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením nebo zabezpečovací detencí podle trestního zákoníku. Díl 4 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 18 výchovné povinnosti

50  g) podrobil se ve svém volném čase vhodnému programu sociálního výcviku, psychologickému poradenství, terapeutickému programu, vzdělávacímu, doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému programu k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který není probačním programem. Díl 4 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 18 výchovné povinnosti

51 2) Výchovná povinnost zaplatit peněžitou částku se uloží, jestliže lze předpokládat, že peněžitá částka bude zaplacena z peněžitých prostředků, s nimiž smí mladistvý samostatně nakládat. Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může stanovit, že peněžitá částka bude zaplacena v přiměřených měsíčních splátkách. Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může stanovit, že peněžitá částka bude zaplacena v přiměřených měsíčních splátkách. Díl 4 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 18 výchovné povinnosti

52 3) Vykonání společensky prospěšné činnosti určitého druhu smí být mladistvému uloženo jen tak, aby, především plnění povinností souvisejících se vzdělávacím programem školy, nebo výkon povolání či zaměstnání, a na dobu nejvýše čtyř hodin denně, osmnácti hodin týdně a šedesáti hodin celkem. 3) Vykonání společensky prospěšné činnosti určitého druhu smí být mladistvému uloženo jen tak, aby nenarušilo jeho přípravu na budoucí povolání, především plnění povinností souvisejících se vzdělávacím programem školy, nebo výkon povolání či zaměstnání, a na dobu nejvýše čtyř hodin denně, osmnácti hodin týdně a šedesáti hodin celkem. Díl 4 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 18 výchovné povinnosti

53 (4) Při ukládání výchovné povinnosti podle odstavce 1 písm. c) a g) soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce přihlédne ke zdravotní způsobilosti mladistvého. Díl 4 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 18 výchovné povinnosti

54  (1) Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může mladistvému uložit výchovné omezení, kterým stanoví, aby zejména  a) nenavštěvoval určité akce, zařízení nebo jiné pro mladistvého nevhodné prostředí,  b) nestýkal se s určitými osobami,  c) nezdržoval se na určitém místě,  d) nepřechovával předměty, které by mohly sloužit k páchání dalších provinění, Díl 4 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 19 výchovná omezení

55  e) neužíval návykové látky,  f) neúčastnil se hazardních her, sázek a hraní na výherních hracích přístrojích,  g) neměnil bez předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi místo svého pobytu,  h) neměnil bez předchozího oznámení probačnímu úředníkovi bezdůvodně svoje zaměstnání.

56 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 19 výchovná omezení (2) Výchovné omezení podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a g) smí být mladistvému uloženo jen tak, aby nenarušilo jeho přípravu na budoucí povolání, především plnění povinností souvisejících se vzdělávacím programem školy, nebo výkon povolání či zaměstnání.

57 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 20 napomenutí s výstrahou  (1) Napomenutím s výstrahou soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce mladistvému v přítomnosti jeho zákonného zástupce důrazně protiprávnost jeho činu a upozorní ho na konkrétní důsledky, jež mu hrozí podle tohoto zákona v případě, že by v budoucnu páchal další trestnou činnost.  (1) Napomenutím s výstrahou soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce mladistvému v přítomnosti jeho zákonného zástupce důrazně vytkne protiprávnost jeho činu a upozorní ho na konkrétní důsledky, jež mu hrozí podle tohoto zákona v případě, že by v budoucnu páchal další trestnou činnost.

58 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 20 napomenutí s výstrahou  2) Je-li to účelné a vhodné, může soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce při vyslovení napomenutí s výstrahou současně přenechat postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole, jíž je mladistvý žákem, nebo výchovnému zařízení, v němž žije; v takovém případě si soud pro mládež předem vyžádá stanovisko školy nebo výchovného zařízení. Zákonný zástupce, škola nebo výchovné zařízení jsou povinni o výsledku vyrozumět soud pro mládež nebo státního zástupce.

59 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ § 20 napomenutí s výstrahou  (3) Napomenul-li soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce mladistvého a udělil mu zároveň výstrahu, popřípadě přenechal-li postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole nebo výchovnému zařízení,  (3) Napomenul-li soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce mladistvého a udělil mu zároveň výstrahu, popřípadě přenechal-li postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole nebo výchovnému zařízení, hledí se na mladistvého, jako by nebyl odsouzen.

60 Ochranná opatření

61 Díl 5 OCHRANNÁ OPATŘENÍ § 21 druhy ochranných opatření (1)Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova. Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit společnost před pácháním provinění mladistvými. Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit společnost před pácháním provinění mladistvými. (2) Ochrannou výchovu lze uložit pouze podle tohoto zákona, ochranné léčení, zabezpečovací detence a zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty se ukládají podle trestního zákoníku.

62 OCHRANNÁ OPATŘENÍ § 22 Ochranná výchova OCHRANNÁ OPATŘENÍ § 22 Ochranná výchova  (1) Soud pro mládež může mladistvému uložit, pokud  (1) Soud pro mládež může mladistvému uložit ochrannou výchovu, pokud  a) o výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níž žije,  b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo  c) prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy, a nepostačuje uložení výchovných opatření.  (2) Ochranná výchova potrvá, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do dovršení osmnáctého roku věku mladistvého; vyžaduje-li to zájem mladistvého, může soud pro mládež ochrannou výchovu prodloužit do dovršení jeho devatenáctého roku.  (3) Není-li možné ochrannou výchovu ihned vykonat, nařídí soud pro mládež do doby jejího zahájení dohled probačního úředníka.  (4) Od výkonu ochranné výchovy soud pro mládež upustí, pominou-li před jejím započetím důvody, pro něž byla uložena.

63 Díl 5 Ochranná opatření § 23 Přeměna ústavní a ochranné výchovy  (1) Jestliže převýchova mladistvého pokročila do té míry, že lze očekávat, že i bez omezení, kterým je podroben během výkonu ochranné výchovy, se bude řádně chovat a pracovat, avšak dosud nepominuly všechny okolnosti, pro něž byla ochranná výchova uložena, může soud ochrannou výchovu přeměnit v ústavní výchovu, nebo může rozhodnout o podmíněném umístění mladistvého mimo takové výchovné zařízení. Přitom může mladistvému uložit dohled probačního úředníka nebo jiné výchovné opatření.  (2) Nesplní-li mladistvý očekávání, že bez omezení, jimž byl podroben ve výchovném zařízení, kde vykonával ochrannou výchovu, se bude řádně chovat, soud pro mládež podmíněné umístění mimo výchovné zařízení zruší a rozhodne, že se ve výkonu ochranné výchovy pokračuje. Obdobně postupuje soud pro mládež při přeměně ústavní výchovy na ochrannou výchovu.

64 Trestní opatření

65 Díl 6 TRESTNÍ OPATŘENÍ § 24 Druhy trestních opatření  a) obecně prospěšné práce,  b) peněžité opatření,  c) peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu,  d) propadnutí věci,  e) zákaz činnosti,  f) vyhoštění,  g) domácí vězení,  h) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,  i) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení),  j) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem,  k) odnětí svobody nepodmíněné.

66 Díl 6 TRESTNÍ OPATŘENÍ § 24 Druhy trestních opatření Díl 6 TRESTNÍ OPATŘENÍ § 24 Druhy trestních opatření (2) Trestní opatření uložené podle tohoto zákona v návaznosti na trestní zákoník musí vzhledem k okolnostem případu a osobě i poměrům mladistvého napomáhat k vytváření vhodných podmínek pro další vývoj mladistvého; výkonem trestního opatření nesmí být ponížena lidská důstojnost.

67 Díl 6 TRESTNÍ OPATŘENÍ § 25 Ukládání trestního opatření (1) Při výměře trestního opatření se jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že mladistvý a) úspěšně vykonal probační program nebo jiný vhodný program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a) úspěšně vykonal probační program nebo jiný vhodný program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, b) poskytl zadostiučinění poškozenému, nahradil úplně nebo alespoň částečně způsobenou škodu, odčinil nebo alespoň zmírnil újmu, kterou mu způsobil, a přičinil se o obnovení právních a společenských vztahů,které narušil svým chováním, nebo c) po spáchání provinění se choval tak, že lze důvodně předpokládat, že se v budoucnu již trestné činnosti nedopustí.

68 Díl 6 TRESTNÍ OPATŘENÍ § 25 Ukládání trestního opatření (2) Při stanovení druhu trestního opatření a jeho výměry soud pro mládež přihlédne také k tomu, že mladistvý spáchal, který si přivodil vlivem návykové látky. (2) Při stanovení druhu trestního opatření a jeho výměry soud pro mládež přihlédne také k tomu, že mladistvý spáchal provinění ve stavu zmenšené příčetnosti, který si přivodil vlivem návykové látky. (3) Ukládá-li soud pro mládež úhrnné nebo souhrnné trestní opatření mladistvému, který spáchal provinění jednak před tím, než překročil osmnáctý rok svého věku, jednak po tom, co tento věk dovršil, postupuje podle ustanovení o úhrnném nebo souhrnném trestu, popřípadě o upuštění od uložení souhrnného nebo dalšího trestu, přičemž se hranice trestních sazeb u provinění spáchaných před tím, než mladistvý překročil osmnáctý rok, posuzují podle tohoto zákona.

69 § 26 TRESTNÍ OPTŘENÍ Obecně prospěšné práce, zákaz činnosti  OPP – 50 – 150 hodin  Zákaz činnosti může soud pro mládež ml. uložit, není-li to na překážku přípravě na jeho povolání, přičemž horní hranice sazby nesmí převyšovat pět let. Soud pro mládež může vedle trestního opatření zákazu činnosti uložit i vhodná výchovná opatření. Soud pro mládež může vedle trestního opatření zákazu činnosti uložit i vhodná výchovná opatření.

70 § 26 TRESTNÍ OPTŘENÍ zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a vyhoštění (3) Za podmínek stanovených v trestním zákoníku může soud pro mládež mladistvému uložit, přičemž horní hranice sazby nesmí převyšovat pět let. (3) Za podmínek stanovených v trestním zákoníku může soud pro mládež mladistvému uložit zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, přičemž horní hranice sazby nesmí převyšovat pět let. Soud pro mládež může vedle trestního opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce uložit i vhodná výchovná opatření. Soud pro mládež může vedle trestního opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce uložit i vhodná výchovná opatření. – 1 – 5 let Vyhoštění – 1 – 5 let

71 TRESTNÍ OPTŘENÍ § 27 Peněžité opatření TRESTNÍ OPTŘENÍ § 27 Peněžité opatření (1)Peněžité opatření se ukládá za podmínek stanovených v trestním zákoníku, je-li mladistvý výdělečně činný nebo jeho majetkové poměry uložení takového trestního opatření umožňují. Soud pro mládež může vedle peněžitého opatření uložit i vhodná výchovná opatření. Soud pro mládež může vedle peněžitého opatření uložit i vhodná výchovná opatření. (2) Soud pro mládež uloží peněžité opatření v rozmezí od deseti do tři sta šedesáti pěti denních sazeb. (3) Denní sazba činí nejméně 100 Kč a nejvíce 5 000 Kč. (4) Náhradní trestní opatření stanoví soud pro mládež až na jeden rok. Náhradní trestní opatření nesmí však ani spolu s uloženým odnětím svobody přesahovat horní hranici trestní sazby snížené podle § 31 odst. 1 (5) Soud pro mládež může po právní moci rozhodnutí o uložení peněžitého opatření rozhodnout po vyjádření mladistvého, že jeho zaplacení nebo nevykonaný zbytek bude nahrazen tím, že mladistvý vykoná obecně prospěšnou činnost v rámci probačního programu podle § 17 odst. 1, pro tento účel zřízeného, nebo společensky prospěšnou činnost v rámci výchovné povinnosti podle § 18 odst. 1 písm. c).

72 Díl 6 TRESTNÍ OPTŘENÍ § 28 Peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu (1)Soud pro mládež může podmíněně odložit výkon peněžitého opatření, a) jestliže vzhledem k osobě mladistvého, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že účelu trestního opatření bude dosaženo i bez jeho výkonu, nebo b) jestliže přijme záruku za nápravu mladistvého a vzhledem k výchovnému vlivu toho, kdo záruku nabídl, má důvodně za to, že účelu trestního opatření bude dosaženo i bez jeho výkonu. (2) Povolení podmíněného odložení výkonu peněžitého opatření se netýká výkonu ostatních trestních opatření uložených vedle tohoto trestního opatření, pokud není v rozsudku stanoveno jinak.

73 Díl 6 TRESTNÍ OPTŘENÍ § 29 Zkušební doba (1) Při podmíněném odložení výkonu peněžitého opatření stanoví soud pro mládež zkušební dobu až na tři léta; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku. (2) Podmíněně odsouzenému mladistvému může soud pro mládež uložit výchovná opatření. (3) Doba, po kterou podmíněně odsouzený mladistvý vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, se započítá do zkušební doby nově stanovené při podmíněném odložení výkonu peněžitého opatření pro týž skutek nebo do zkušební doby stanovené při uložení úhrnného nebo souhrnného trestního opatření.

74 Díl 6 TRESTNÍ OPTŘENÍ § 30 Rozhodnutí o osvědčení (1)Jestliže mladistvý, kterému byl podmíněně odložen výkon peněžitého opatření, vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud pro mládež, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se peněžité se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se peněžité opatření vykoná. (2)Jestliže byla záruka za nápravu mladistvého, kterému byl podmíněně odložen výkon peněžitého opatření, odvolána tím, kdo ji poskytl, přezkoumá soud pro mládež chování mladistvého během zkušební doby, a shledá-li, že podmíněné odložení výkonu peněžitého opatření neplní své poslání, rozhodne, že se peněžité opatření vykoná; jinak podmíněné odložení výkonu peněžitého opatření ponechá v platnosti. (3)Neučiní-li soud pro mládež do roka od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle Odstavce 1, aniž na tom měl vinu mladistvý, kterému byl podmíněně odložen výkon peněžitého opatření, má se za to, že se mladistvý osvědčil. (4)Bylo-li vysloveno, že se mladistvý, kterému byl podmíněně odložen výkon peněžitého opatření, osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se něj, jako by nebyl odsouzen. (5)Rozhodne-li soud pro mládež podle odstavce 1 nebo 2, že se trestní opatření vykoná, rozhodne zároveň o náhradním trestním opatření odnětí svobody (§ 27 odst. 3). (6) Ustanovení § 27 odst. 4 se tu užije obdobně.

75 TRESTNÍ OPTŘENÍ § 31 Odnětí svobody TRESTNÍ OPTŘENÍ § 31 Odnětí svobody (1) Trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoníku se u mladistvých snižují na polovinu, přičemž však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok. (2) Nepodmíněné odnětí svobody může soud pro mládež mladistvému uložit jen tehdy, jestliže by s ohledem na okolnosti případu, osobu mladistvého nebo předchozí použitá opatření uložení jiného trestního opatření zjevně nepostačovalo k dosažení účelu tohoto zákona.

76 TRESTNÍ OPTŘENÍ § 31 Odnětí svobody (3) V případě, že mladistvý spáchal provinění, za které trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a že povaha a závažnost provinění je vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku mimořádně vysoká,, má-li za to, že by odnětí svobody v rozmezí uvedeném v odstavci 1 k dosažení účelu trestního opatření nepostačovalo. a že povaha a závažnost provinění je vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku mimořádně vysoká, může soud pro mládež uložit mladistvému odnětí svobody na pět až deset let, má-li za to, že by odnětí svobody v rozmezí uvedeném v odstavci 1 k dosažení účelu trestního opatření nepostačovalo.

77 TRESTNÍ OPTŘENÍ § 31 Odnětí svobody (4)Nepodmíněné odnětí svobody se u mladistvých, kteří nepřekročili devatenáctý rok svého věku, vykonává odděleně od ostatních odsouzených ve věznicích nebo ve zvláštních odděleních pro mladistvé. (5)Ukládá-li soud pro mládež nepodmíněné odnětí svobody mladistvému, který již dovršil devatenáctý rok věku, může s přihlédnutím zejména k délce ukládaného odnětí svobody a ke stupni a povaze narušení mladistvého rozhodnout, že mladistvý toto trestní opatření vykoná ve věznici pro ostatní odsouzené; učiní-li takové rozhodnutí, musí zároveň rozhodnout, do kterého typu věznice bude odsouzený pro další výkon nepodmíněného odnětí svobody zařazen.

78 TRESTNÍ OPTŘENÍ § 33 Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem TRESTNÍ OPTŘENÍ § 33 Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem (1) Při podmíněném odsouzení mladistvého nebo jeho podmíněném odsouzení k odnětí svobody s dohledem stanoví soud pro mládež. Současně může soud pro mládež uložit i výchovná opatření. (1) Při podmíněném odsouzení mladistvého nebo jeho podmíněném odsouzení k odnětí svobody s dohledem stanoví soud pro mládež zkušební dobu na jeden rok až tři léta. Současně může soud pro mládež uložit i výchovná opatření. (2) Soud pro mládež může vzhledem k okolnostem případu a osobě mladistvého ponechat podmíněné odsouzení v platnosti i přesto, že mladistvý odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody, a a) stanovit nad mladistvým odsouzeným dohled, pokud nebyl již uložen, b)přiměřeně prodloužit zkušební dobu,, přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby v trvání pěti let, nebo b)přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby v trvání pěti let, nebo c)c) uložit další výchovné opatření uvedené v § 15 až 20 směřující k tomu, aby vedl řádný život.

79 ŘÍZENÍ V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH

80 Díl 7 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH § 36 Osobní a odborné předpoklady V řízení proti mladistvým je třeba dbát toho, aby vyšetřování, projednávání i rozhodování jejich trestních věcí bylo svěřováno osobám, jejichž znalost otázek souvisících s výchovou mládeže zaručí splnění výchovného účelu řízení. Orgány činné podle tohoto zákona postupují ve spolupráci s příslušným orgánem sociálně- právní ochrany dětí a s Probační a mediační službou.

81 ŘÍZENÍ V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH místní příslušnost  (1) Řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje.  (2) Nelze-li žádné takové místo zjistit nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

82 ŘÍZENÍ V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH § §40 Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, se zájmovými sdruženími občanů a s osobami realizujícími probační programy ŘÍZENÍ V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH § §40 Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, se zájmovými sdruženími občanů a s osobami realizujícími probační programy  (1) Orgány činné podle tohoto zákona a úředníci Probační a mediační služby spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zájmovými sdruženími občanů a s osobami realizujícími probační programy, aby posílili výchovné působení řízení ve věcech mladistvých, vytvořili podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí, včas reagovali na potřeby a zájmy mladistvých a poškozených osob i všech dalších subjektů dotčených trestnou činností a také tímto způsobem trestné činnosti zamezovali a jí předcházeli. Do řešení jednotlivých provinění podle tohoto zákona zapojují též zájmová sdružení občanů a jiné subjekty působící ve společenském prostředí mladistvého, v němž došlo k provinění, a blízké sociální okolí obviněného a poškozeného.

83 § 40 Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, se zájmovými sdruženími občanů a s osobami realizujícími probační programy (2) Zájmová sdružení občanů a osoby realizující probační i jiné programy nebo věnující se sociální práci mohou způsobem stanoveným v zákoně upozorňovat orgány činné podle tohoto zákona a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí na skutečnosti nasvědčující tomu, že bylo spácháno provinění, a dávat tak podnět k vhodné reakci na něj. Zároveň se mohou podílet na výkonu soudních rozhodnutí a spolupůsobit při nápravě mladistvých a při vytváření jejich vhodného sociálního zázemí.

84 § 41 Způsob provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých Oddíl 2 Provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých § 41 Způsob provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých (1)Při provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých se musí jednat s osobami na úkonu zúčastněnými tak, jak to vyžaduje význam a výchovný účel řízení; vždy je nutno šetřit jejich osobnosti. Při jednání s mladistvými se musí s přihlédnutím k jejich věku a duševní vyspělosti postupovat tak, aby nedošlo k narušení jejich psychické a sociální rovnováhy a jejich další vývoj byl co nejméně ohrožen. Při jednání s mladistvými se musí s přihlédnutím k jejich věku a duševní vyspělosti postupovat tak, aby nedošlo k narušení jejich psychické a sociální rovnováhy a jejich další vývoj byl co nejméně ohrožen. (2)Úkony přípravného řízení, kterých se účastní mladistvý, proved zpravidla policejní orgán určený k úkonům v trestních věcech mladistvých osob, státní zástupce specializovaný na věci mládeže nebo soudce soudu pro mládež, ledaže nelze zajistit provedení úkonu takový orgánem činným podle tohoto zákona a provedení úkonu nelze odložit. To platí i o provádění dožádání.

85 ŘÍZENÍ V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH § 42 práva mladistvého  (1) Mladistvý má právo na zacházení přiměřené jeho věku, duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.  (2) Mladistvý musí mít obhájce od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit.

86 ŘÍZENÍ V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH § 42 práva mladistvého  (3) Ve vykonávacím řízení musí mít mladistvý obhájce,  a) jestliže soud pro mládež rozhoduje ve veřejném zasedání a mladistvý nedovršil osmnácti let,  b) jde-li o podmíněné propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody mladistvého, který v době konání veřejného zasedání nedovršil devatenáctý rok.

87 ŘÍZENÍ V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH § 42 práva mladistvého  (4) V řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy musí mít mladistvý obhájce, jestliže v době konání veřejného zasedání nedovršil devatenáctý rok.  (5) Všechny orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny vždy mladistvého poučit o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění. Ve vhodných případech jej poučí i o podmínkách pro podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání nebo odstoupení od trestního stíhání.

88 ŘÍZENÍ V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH § 43 zákonný zástupce ml.  (1) Zákonný zástupce mladistvého je oprávněn mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za mladistvého návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit mladistvý. Ve prospěch mladistvého může zákonný zástupce tato práva vykonávat i proti jeho vůli.  (2) V případech, v nichž zákonný zástupce mladistvého nemůže vykonávat svá práva uvedená v odstavci 1 a je nebezpečí z prodlení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce ustanoví k výkonu těchto práv mladistvému opatrovníka. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je přípustná stížnost.

89 ŘÍZENÍ V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH § 44 obhájce mladistvého (1)Obhájcem mladistvého nemůže být ten, kdo současně zastupuje osobu, jejíž zájmy si odporují se zájmy mladistvého, a ten, kdo byl mladistvému jako obhájce takovou osobou zvolen. (2) Neužije-li mladistvý práva zvolit si obhájce a nezvolí-li mu ho ani jeho zákonný zástupce, může mu ho zvolit jeho příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, manžel, druh, jakož i zúčastněná osoba. Tyto osoby tak mohou učinit i proti jeho vůli. (3) Mladistvý si může místo obhájce, který mu byl ustanoven nebo osobou k tomu oprávněnou zvolen, zvolit obhájce jiného.

90 ŘÍZENÍ V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH § 45 zájmy a práva poškozeného  (1) Orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny přihlížet k oprávněným zájmům poškozeného, poučit ho o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění; státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu posoudí vhodnost a účelnost některého ze zvláštních způsobů řízení vedoucích mimo jiné k náhradě škody nebo jinému odčinění škodlivých následků činu.  (2) Poškozený, jehož adresa pobytu, sídla nebo místa podnikání je známa, musí být příslušným orgánem činným podle tohoto zákona vyrozuměn, jestliže mladistvý prohlásí, že je připraven škodu vzniklou činem nahradit, jinak odčinit nebo přispět k narovnání škodlivých následků činu. Totéž platí v případě, že mladistvý na sebe vezme povinnost, která se bezprostředně dotýká zájmů poškozeného.

91 ŘÍZENÍ V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH § 46 vazba mladistvého  (1) Mladistvý může být vzat do vazby jedině tehdy, nelze-li účelu vazby dosáhnout jinak.  (2) O zadržení, zatčení nebo vzetí do vazby mladistvého je třeba bez zbytečného odkladu vyrozumět jeho zákonného zástupce, jeho zaměstnavatele, příslušné středisko Probační a mediační služby a příslušný orgán sociálně- právní ochrany dětí; jde-li o mladistvého, kterému byla uložena ochranná výchova, vyrozumí se o tom výchovné zařízení, ve kterém vykonává ochranou výchovu

92 Oddíl 6 Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení § 52 zveřejňování informací

93 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 6 Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení § 52 zveřejňování informací  Dokud není trestní stíhání pravomocně skončeno, mohou orgány činné podle tohoto zákona zveřejňovat jen takové informace o řízení vedeném proti mladistvému, kterými nebude ohroženo dosažení účelu trestního řízení a které neodporují požadavku ochrany osobnosti mladistvého a osobních údajů, a to i jiných osob zúčastněných na řízení.

94 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 6 Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení § 52 zveřejňování informací  (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí jakýmkoli způsobem zveřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno, popřípadě jména, a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by umožnily tohoto mladistvého identifikovat.

95 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 6 Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení § 52 zveřejňování informací  (2) Za postup v rozporu s odstavcem 1 se nepovažuje sdělení informací během trestního řízení, pokud účelem takového postupu není jejich zveřejnění, anebo je-li jejich účelem pátrání po mladistvém. Totéž obdobně platí o sdělení informací probačním úředníkem dalším osobám, pokud je jejich sdělení nutné pro získání informací, které se vztahují k vypracování zprávy vyžadované tímto zákonem, nebo bez nichž nelze kvalifikovaně provádět dohled nad mladistvým o něj pečovat, popřípadě kontrolovat plnění podmínek a omezení, které mu byly stanoveny, a zajistit bezpečnost osob, jež s ním přicházejí do kontaktu.

96 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 6 Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení § 52 zveřejňování informací  3) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, je nesmějí nikomu dále sdělovat, pokud toto sdělení není nutné pro účely uvedené v tomto ustanovení. O tom musí být poučeny. O tom musí být poučeny.

97 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 6 Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení § 52 zveřejňování informací  (4) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, jsou povinny  a) uložit tyto informace odděleně od jakýchkoliv dalších záznamů o mladistvém, kterého se tyto informace týkají,  b) zajistit, pokud tento zákon nestanoví jinak, aby nikdo další neměl k těmto informacím přístup.

98 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 6 Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení § 52 zveřejňování informací  Přestupky na úseku soudnictví mládeže  (1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rozporu se zákonem uveřejní informaci o provinění spáchaném mladistvým nebo informaci z řízení ve věci mladistvého, anebo informaci z řízení ve věci dítěte mladšího patnácti let a uvede přitom jeho jméno, příjmení nebo jiné okolnosti, z nichž lze usuzovat na jeho osobu, anebo kdo v té souvislosti uveřejní podobiznu mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let.  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.".

99 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 6 Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení § 54 Hlavní líčení a veřejné zasedání a publikování informací o nich (1) Hlavního líčení a veřejného zasedání se mohou účastnit pouze obžalovaný mladistvý, jeho dva důvěrníci, jeho obhájce, zákonní zástupci a příbuzní v přímém pokolení, sourozenci, manžel nebo druh, poškozený a jeho zmocněnec, zúčastněná osoba a její zmocněnec, zákonní zástupci poškozeného a zúčastněné osoby, svědci, znalci, tlumočníci, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, úředníci Probační a mediační služby a zástupce školy nebo výchovného zařízení. Na návrh mladistvého může být hlavní líčení nebo veřejné zasedání konáno veřejně. (2) Publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by vedly ke ztotožnění mladistvého ve veřejných sdělovacích prostředcích nebo jiným způsobem, je zakázáno. Stejně tak je zakázáno publikování každého textu nebo každého vyobrazení týkajícího se totožnosti mladistvého.

100 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 6 Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení § 54 Hlavní líčení a veřejné zasedání a publikování informací o nich (3) Rozsudek se vyhlašuje veřejně v hlavním líčení v přítomnosti mladistvého. Pravomocný odsuzující rozsudek může být uveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích jen bez uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení mladistvého, při přiměřené ochraně mladistvého před nežádoucími účinky jeho uveřejnění. (4) Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě mladistvého a povaze a charakteru provinění rozhodnout a) o dalších omezeních spojených s uveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku neuvedených v odstavci 3 za účelem přiměřené ochrany zájmů mladistvého, b) o uveřejnění pravomocného odsuzujícího rozsudku s uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení mladistvého, jakož i o uveřejnění jeho dalších osobních údajů, jde-li o zvlášť závažné provinění a takové uveřejnění je potřebné z hlediska ochrany společnosti.

101 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 7 DOKAZOVÁNÍ § 55 zjištění poměrů mladistvého (1)V trestních věcech mladistvých obviněných jsou orgány činné podle tohoto zákona povinny se zvláštní pečlivostí objasňovat a dokazovat příčiny jejich provinění a skutečnosti významné pro posouzení jejich osobních, rodinných i jiných poměrů. Orgány činné podle tohoto zákona provádějí s veškerou pečlivostí všechna šetření potřebná pro poznání osobnosti a dosavadního způsobu života mladistvého, jakož i prostředků vhodných k jeho znovu začlenění do společnosti a zamezení opakování provinění. osobnosti a dosavadního způsobu života mladistvého, jakož i prostředků vhodných k jeho znovu začlenění do společnosti a zamezení opakování provinění. (2) V řízení je nutno co nejdůkladněji zjistit též stupeň rozumového a mravního vývoje mladistvého, jeho povahu, poměry i prostředí, v němž žil a byl vychován, jeho chování před spácháním provinění a po něm a jiné okolnosti důležité pro volbu prostředků vhodných pro jeho nápravu,včetně posouzení toho, zda a v jakém rozsahu má být uloženo výchovné opatření, ochranné opatření nebo trestní opatření. (3) Orgány činné podle tohoto zákona uloží zjištění poměrů mladistvého příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně též Probační a mediční službě

102 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 7 DOKAZOVÁNÍ § 56 Zpráva o osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého (1) Je-li nezbytné zjistit podrobnější informace pro další postup řízení a pro uložení nejvhodnějšího opatření, je třeba vypracovat zprávu o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého, ke které soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce přihlédne při konečném rozhodnutí ve věci. (2) Vypracování podrobné zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého uloží předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně též Probační a mediační službě.

103 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 7 DOKAZOVÁNÍ § 56 Zpráva o osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého (3)Zpráva o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého musí být písemná, pokud předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce neurčí jinak, a musí obsahovat zejména věk mladistvého, stupeň jeho zralosti, dále jeho postoj k provinění a jeho ochotu zajistit nápravu způsobených škod nebo odčinění dalších následků, rodinné poměry mladistvého, včetně vztahu a jeho ochotu zajistit nápravu způsobených škod nebo odčinění dalších následků, rodinné poměry mladistvého, včetně vztahu mladistvého k jeho rodičům, stupeň vlivu rodičů na něho a vztah mezi mladistvým, jeho širší rodinou a blízkým sociálním okolím, záznamy o školní docházce, jeho chování a prospěchu ve škole, a je-li zaměstnán,i skutečnosti významné pro posouzení jeho chování v zaměstnání, přehled jeho předchozích provinění a opatření vůči němu použitých, jakož i popis jejich výkonu, včetně způsobu chování mladistvého. mladistvého k jeho rodičům, stupeň vlivu rodičů na něho a vztah mezi mladistvým, jeho širší rodinou a blízkým sociálním okolím, záznamy o školní docházce, jeho chování a prospěchu ve škole, a je-li zaměstnán,i skutečnosti významné pro posouzení jeho chování v zaměstnání, přehled jeho předchozích provinění a opatření vůči němu použitých, jakož i popis jejich výkonu, včetně způsobu chování mladistvého.

104 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 7 DOKAZOVÁNÍ § 58 Vyšetření duševního stavu (1) K vyšetření duševního stavu mladistvého se přibere (1) K vyšetření duševního stavu mladistvého se přibere znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii a znalec z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky, odvětví psychologie, se specializací na dět. psychologii. (2) Pozorování duševního stavu nemá trvat déle než jeden měsíc; do té doby je třeba podat posudek. Na odůvodněnou žádost znalců může soud pro mládež a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce tuto lhůtu prodloužit, nikoli však více než o jeden měsíc. Proti rozhodnutí o prodloužení lhůty je přípustná stížnost.

105 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 8 Společná ustanovení o přípravném řízení § 59 Obecné ustanovení § 60 Zahájení trestního stíhání § 59 Obecné ustanovení Ve věcech provinění mladistvých je státní zástupce povinen věnovat výkonu dozoru zvýšenou pozornost; dbá přitom o to, aby policejní orgány zacházely s mladistvými ohleduplně, a svou činnost organizuje tak, aby bylo možné ve všech vhodných případech využít přiměřená výchovná opatření a zvláštní způsoby řízení. § 60 Zahájení trestního stíhání O zahájení trestního stíhání mladistvého je třeba bez zbytečného odkladu informovat též jeho zákonného zástupce, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační službu.

106 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 9 Společná ustanovení o řízení před soudem § 64 Hlavní líčení a veřejné zasedání (1) Nejde-li o řízení proti uprchlému, nelze hlavní líčení a veřejné zasedání konat v nepřítomnosti mladistvého. (2) O hlavním líčení a veřejném zasedání je třeba vyrozumět též příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Státní zástupce musí být i při veřejném zasedání vždy přítomen. (3) Při hlavním líčení a veřejném zasedání proti mladistvému a) soud pro mládež vyloučí veřejnost, i když předtím rozhodl o jeho veřejném konání podle § 54 odst. 1, také tehdy, jestliže je to na prospěch mladistvého, b) zástupce příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí má právo činit návrhy a dávat vyslýchaným otázky; slovo k závěrečné řeči mu přísluší po mladistvém. (4) V průběhu celého hlavního líčení a veřejného zasedání dbá předseda senátu ochrany zájmů mladistvého obviněného a zájmů poškozeného.

107 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 9 Společná ustanovení o řízení před soudem § 65 Rozhodnutí soudu v hlavním líčení (1)Při svém rozhodování soud pro mládež přihlédne také k okolnostem vyplývajícím ze zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého, byla-li vyžádána a předložena. také k okolnostem vyplývajícím ze zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého, byla-li vyžádána a předložena. (2) Soud pro mládež v hlavním líčení může také odstoupit od trestního stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 70 odst. 1. (3)Proti rozhodnutí podle odstavce 2 může státní zástupce, obžalovaný a poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek. jež má odkladný účinek.

108 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 10 Zvláštní způsoby řízení § 68 Obecné ustanovení Zvláštní způsoby řízení je možno v trestních věcech mladistvých použít, jen jestliže se podezření ze spáchání provinění jeví na základě dostatečného objasnění skutkového stavu věci zcela důvodným a mladistvý je připraven nést odpovědnost za Spáchaný čin, vypořádat se s jeho příčinami a přičinit se o odstranění škodlivých následků jeho provinění. V případě potřeby lze na mladistvém požadovat, aby se zavázal k chování omezujícímu možnosti spáchání dalších provinění.

109 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 10 Zvláštní způsoby řízení § 69 Druhy zvláštních způsobů řízení V trestních věcech mladistvých lze použít těchto zvláštních způsobů řízení: a) podmíněného zastavení trestního stíhání b) narovnání c) odstoupení od trestního stíhání.

110 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 10 Zvláštní způsoby řízení § 70 Odstoupení od trestního stíhání (1) V řízení o provinění, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta, může soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce z důvodu chybějícího veřejného zájmu na dalším stíhání mladistvého a s přihlédnutím k povaze a závažnosti provinění a osobě mladistvého odstoupit od trestního stíhání mladistvého, jestliže a) trestní stíhání není účelné a b) potrestání není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalších provinění. páchání dalších provinění.

111 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 10 Zvláštní způsoby řízení § 70 Odstoupení od trestního stíhání  (3) Odstoupit od trestního stíhání lze zejména v případě, jestliže mladistvý již úspěšně vykonal vhodný probační program, byla úplně nebo alespoň částečně nahrazena škoda způsobená proviněním a poškozený s takovým odškodněním souhlasil, anebo bylo mladistvému vysloveno napomenutí s výstrahou a takové řešení lze považovat z hlediska účelu řízení za dostatečné.

112 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 10 Zvláštní způsoby řízení § 70 Odstoupení od trestního stíhání (4) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. Poškozený se o odstoupení od trestního stíhání vyrozumí. (5)V trestním stíhání mladistvého, od něhož bylo odstoupeno, se však pokračuje, prohlásí-li mladistvý do tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení o odstoupení od trestního stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá. O tom je třeba obviněného poučit. (6) Jestliže bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého a v řízení se pokračovalo jen proto, že mladistvý na projednání věci trval,soud pro mládež, neshledá-li důvod ke zproštění mladistvého, vysloví sice vinu, trestní opatření však neuloží.

113 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 13 výkon rozhodnutí § 74 Obecné ustanovení Jestliže tato hlava neobsahuje ustanovení zvláštní, užije se na výkon ochranných a trestních opatření obecných ustanovení trestního řádu o výkonu odpovídajících ochranných opatření a trestů.

114 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 13 výkon rozhodnutí § 75 Působnost Probační a mediační služby při výkonu rozhodnutí 1)Probační a mediační služba zajišťuje v řízení podle tohoto zákona dohled nad mladistvým a v případech, kdy dohled nebyl uložen, provádí úkony směřující k tomu, aby mladistvý vedl ve zkušební době řádný život, pokud bylo rozhodnuto a) o propuštění mladistvého z vazby za současného uložení dohledu, b) o podmíněném zastavení trestního stíhání, c) o podmíněném upuštění od trestního opatření s dohledem, d) o uložení obecně prospěšných prací za současného uložení výchovných opatření, e) o uložení peněžitého opatření s podmíněným odkladem výkonu, f) o podmíněném odsouzení, včetně podmíněného odsouzení s dohledem, f) o podmíněném odsouzení, včetně podmíněného odsouzení s dohledem, g) o podmíněném propuštění z výkonu odnětí svobody, včetně, a podmíněného propuštění z výkonu odnětí svobody za současného uložení dohledu h) o uložení dalších trestních, ochranných a výchovných opatření a soud předal věc Probační a mediační službě. (2) Probační úředník může být i ve vykonávacím řízení pověřen předsedou senátu zjišťováním potřebných údajů o osobě mladistvého a jeho poměrech. senátu zjišťováním potřebných údajů o osobě mladistvého a jeho poměrech.

115 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 13 Výkon rozhodnutí § 80 Výkon dohledu probačního úředníka (1)Výkon dohledu nařídí předseda senátu soudu pro mládež a přípravném řízení státní zástupce středisku Probační a mediační služby, v jehož obvodu mladistvý bydlí nebo se zdržuje. (2) Probační úředník při výkonu dohledu dohlíží na plnění povinností uložených mladistvému, a za tím účelem také pravidelně navštěvuje mladistvého, nad nímž vykonává dohled, v jeho bydlišti, na pracovišti a ve škole. (3) Pomoc a poradenství provádí probační úředník v rámci přípravy (3) Pomoc a poradenství provádí probační úředník v rámci přípravy a realizace individuálně vytvořeného probačního plánu dohledu nad mladistvým.

116 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 13 Výkon rozhodnutí § 80 Výkon dohledu probačního úředníka (4) Poruší-li mladistvý, kterému byl uložen dohled, závažně nebo opakovaně podmínky dohledu nebo jiná uložená výchovná opatření,informuje o tom probační úředník bez zbytečného odkladu předsedu senátu soudu pro mládež a v přípravném řízení státního zástupce, který dohled uložil. V případě méně závažného porušení stanovených podmínek a výchovných opatření může probační úředník udělit mladistvému výstrahu; tyto výstrahy však mohou být uděleny nejvýše dvě v průběhu jednoho roku. Udělení výstrahy není rozhodnutím podle trestního řádu. (5) Nestanoví-li předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce jinak, zpracuje probační úředník nejméně jednou za šest měsíců zprávu, ve které informuje předsedu senátu soudu pro mládež a v přípravném řízení státního zástupce, který dohled uložil, o průběhu výkonu dohledu nad mladistvým, o plnění uložených výchovných opatření mladistvým a o jeho osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci.

117 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 13 Výkon rozhodnutí § 82 Výkon ochranné výchovy (1)Ochranná výchova se vykonává ve výchovných zařízeních; vyžaduje-li to však zdravotní stav mladistvého, má jeho umístění do zdravotnického zařízeních; vyžaduje-li to však zdravotní stav mladistvého, má jeho umístění do zdravotnického zařízení přednost před výkonem ochranné výchovy. zařízení přednost před výkonem ochranné výchovy. (2) Výkon ochranné výchovy nařídí předseda senátu diagnostickému ústavu podle zvláštního zákona. (3) Jestliže mladistvý není ve vazbě a není obava, že uprchne, může mu předseda senátu poskytnout před nástupem přiměřenou lhůtu k obstarání jeho záležitostí.

118 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 13 Výkon rozhodnutí § 83 Upuštění od ochranné výchovy (1)O upuštění od výkonu ochranné výchovy před jejím započetím rozhodne soud pro mládež, který ochrannou výchovu uložil, a to ve veřejném zasedání na návrh státního zástupce, probačního úředníka, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, anebo i bez takového návrhu. orgánu sociálně-právní ochrany dětí, anebo i bez takového návrhu. (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

119 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 13 výkon rozhodnutí § 84 Propuštění z ochranné výchovy (1) O propuštění z ochranné výchovy rozhoduje ve veřejném zasedání okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná výchova vykonává, a to na návrh státního zástupce, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, probačního úředníka, mladistvého, nebo výchovného zařízení, anebo i bez takového návrhu. (2) Jestliže návrh podle odstavce 1 nebyl podán výchovným zařízením, je před rozhodnutím třeba vyslechnout zástupce tohoto zařízení. (3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

120 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 13 výkon rozhodnutí § 85 Podmíněné umístění mimo výchovné zařízení (1)O podmíněném umístění mladistvého mimo výchovné zařízení, ve kterém vykonává ochrannou výchovu, rozhoduje ve veřejném zasedání na návrh státního zástupce, příslušného orgánu sociálně- právní ochrany dětí, probačního úředníka, výchovného zařízení, na žádost mladistvého, aneb i bez takového návrhu, okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná výchova vykonává. státního zástupce, příslušného orgánu sociálně- právní ochrany dětí, probačního úředníka, výchovného zařízení, na žádost mladistvého, aneb i bez takového návrhu, okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná výchova vykonává. (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

121 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 13 Výkon rozhodnutí § 86 Prodloužení ochranné výchovy (1)O prodloužení ochranné výchovy rozhoduje ve veřejném zasedání okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná výchova vykonává, a to na návrh státního zástupce, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, probačního úředníka, nebo výchovného zařízení, anebo i bez takového návrhu. zasedání okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná výchova vykonává, a to na návrh státního zástupce, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, probačního úředníka, nebo výchovného zařízení, anebo i bez takového návrhu. (2) Jestliže návrh podle odstavce 1 nebyl podán výchovným zařízením, je před rozhodnutím třeba vyslechnout zástupce tohoto zařízení. (3) Prodloužit ochrannou výchovu lze jen tehdy, jestliže bylo s jejím výkonem již započato. (4) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost.

122 ŘÍZENÍ V TR. VĚCECH MLADISTVÝCH Oddíl 13 výkon rozhodnutí § 87 Změna ochranné výchovy (1) O změně ochranné výchovy v ústavní výchovu a naopak rozhoduje ve veřejném zasedání okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná výchova nebo ústavní výchova vykonává, a to na návrh státního zástupce, probačního úředníka, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, výchovného zařízení, nebo mladistvého, anebo i bez takového návrhu. výchova nebo ústavní výchova vykonává, a to na návrh státního zástupce, probačního úředníka, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, výchovného zařízení, nebo mladistvého, anebo i bez takového návrhu. (2)Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. stížnost, jež má odkladný účinek.

123 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET

124 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET § 89 Dítě mladší 15 let  (1) Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné.  (2) Dopustí-li se dítě mladší než patnáct let činu jinak trestného, učiní soud pro mládež opatření potřebná k jeho nápravě, která jsou uvedena v § 93 (dále jen "opatření").  (3) Jednání dítěte mladšího než patnáct let, které je jiným protiprávním činem, než je uveden v odstavci 2, se posuzuje a projednává podle obecných předpisů.

125 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET § 90 zahájení řízení (1) Dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu jinak trestného, lze opatření uložit na návrh státního zastupitelství. Státní zastupitelství je povinno návrh podat bezodkladně poté, jakmile se dozví, že trestní stíhání je nepřípustné, protože jde o osobu, která není pro nedostatek věku trestně odpovědná. (2) Nebylo-li řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu jinak trestného, zahájeno na návrh státního zastupitelství podle odstavce 1, může je soud pro mládež zahájit i bez návrhu. (3) Řízení o návrhu na uložení opatření dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu jinak trestného, podaném někým jiným než státním zastupitelstvím soud pro mládež zastaví. To nevylučuje zahájení řízení soudem pro mládež podle odstavce 2.

126 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET § 91 Účastníci řízení  (1) Účastníky řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu jinak trestného, jsou nezletilé dítě, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, jakož i další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno. Podalo-li návrh podle § 90 odst. 1, je účastníkem řízení také státní zastupitelství.  (2) Opatrovníkem dítěte pro řízení ustanoví soud pro mládež advokáta.  (2) Opatrovníkem dítěte pro řízení ustanoví soud pro mládež advokáta. Advokát tu vykonává svá oprávnění i po dosažení zletilosti dítěte až do skončení řízení ve věci dítěte mladšího patnácti let.

127 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET § 92 Jednání (1)V řízení nemusí být dítě vyslechnuto, bylo-li jeho jednání, v němž je spatřován čin jinak trestný, spolehlivě prokázáno jiným způsobem. Jeho názor ve věci musí být vždy zjištěn. (2) Nerozhodne-li soud pro mládež jinak, konají se jednání ve věcech uložení opatření dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu jinak trestného, s vyloučením veřejnosti; účast při jednání soud Pro mládež vždy povolí úředníkům Probační a mediační služby. (3) Ustanovení §§ 52 až 54 (zveřejňování informací) platí obdobně.

128 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET § 93 Opatření (1) Dopustí-li se dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, může mu soud pro mládež uložit, a to zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického vyšetření, tato opatření a) výchovnou povinnost, b) výchovné omezení, c) napomenutí s výstrahou, d) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče středisku výchovné péče e) dohled probačního úředníka, f) ochrannou výchovu.

129 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET § 93 Opatření (2) Ochrannou výchovu soud pro mládež uloží dítěti, které spáchalo čin, za nějž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a které v době spáchání činu dovršilo dvanáctý rok svého věku a bylo mladší patnácti let. (3) Ochranná výchova může být uložena též dítěti, které v době spáchání činu bylo mladší patnácti let, odůvodňuje-li to povaha spáchání činu bylo mladší patnácti let, odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu jinak trestného a je-li to nezbytně nutné k zajištění jeho řádné výchovy.

130 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET § 93 Opatření ( 4) Na dohled probačního úředníka se s přihlédnutím k věku dítěte použijí přiměřeně ustanovení § 16 odst. 1, 2 a 3 a § 80 odst. 1, 3, 4 a 5. Probační úředník při výkonu dohledu také pravidelně navštěvuje dítě mladší čtrnácti let, nad nímž vykonává dohled, v jeho bydlišti a ve škole. (5) Na ukládání výchovných povinností, výchovných omezení a napomenutí s výstrahou se s přihlédnutím k věku dítěte použijí přiměřeně ustanovení §§ 18, 19 a 20. Tato opatření může dítěti přiměřeně ustanovení §§ 18, 19 a 20. Tato opatření může dítěti mladšímu čtrnácti let uložit pouze soud pro mládež. mladšímu čtrnácti let uložit pouze soud pro mládež.

131 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET § 93 Opatření (6) Při ukládání opatření podle odstavce 1 soud pro mládež dbá na výchovné působení na dítě a sleduje i preventivní účinek na výchovné působení na dítě a sleduje i preventivní účinek opatření. Dítěti lze opatření podle odstavce 1 uložit až do dovršení osmnácti let opatření. Dítěti lze opatření podle odstavce 1 uložit až do dovršení osmnácti letvěku. (7) Dítěti může být současně uloženo i více opatření, je-li to potřebné k dosažení účelu tohoto zákona (§ 1 odst. 2). (8) Soud pro mládež může upustit od uložení opatření, postačuje-li k dosažení účelu tohoto zákona (§ 1 odst. 2) projednání činu dítěte státním zástupcem nebo před soudem pro mládež. (9) O uložení opatření soud pro mládež rozhoduje rozsudkem. O zamítnutí návrhu státního zástupce, o zastavení řízení, o upuštění od uložení opatření návrhu státního zástupce, o zastavení řízení, o upuštění od uložení opatření a o zrušení uloženého opatření rozhoduje soud pro mládež usnesením.

132 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET § 94 Uveřejnění výsledků řízení (1)Výsledek řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu jinak trestného, může být uveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích jen po právní moci rozhodnutí, kterým bylo řízení skončeno, a jen bez uvedení jména a příjmení dítěte, dalších účastníků řízení a jejich opatrovníků nebo jiných zástupců.  (2) Výjimky ze zákazů uveřejnění uvedených v odstavci 1 může povolit v odůvodněných případech soud pro mládež.

133 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET § 95 Náhrada nákladů řízení (1)Za poskytnutí právních služeb při výkonu funkce opatrovníka dítěte náleží advokátu odměna, náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas ve výši a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem; výše odměny se přitom řídí ustanoveními tohoto zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně. (2)Odměnu, náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas za poskytnuté právní služby je povinen zaplatit stát. V odůvodněných případech stát poskytne advokátu na jeho žádost přiměřenou zálohu. (3)V odůvodněných případech přizná soud pro mládež státu náhradu nákladů, které mu vznikly zaplacením odměny, náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas advokátu podle odstavce 2, a to proti dítěti, jeho zákonným zástupcům, osobám, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, popřípadě proti dalším osobám, o jejichž právech a povinnostech bylo v řízení jednáno, bylo-li uloženo některé z opatření uvedených v § 93 odst. 1,lze-li to po nich spravedlivě žádat a odůvodňují-li to jejich majetkové poměry. Byla-li náhrada nákladů uložena více osobám, jsou ji povinny poskytnout státu společně a nerozdílně. společně a nerozdílně.

134 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET § 96 Užití předpisů o občanském soudním řízení Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje soud pro mládež v řízení podle této hlavy podle předpisů upravujících občanské soudní řízení.

135 Děkuji Vám, že jste tomuto tématu věnovali svůj čas Kontakt : PaedDr. et Mgr. Jaroslava AUEROVÁ PaedDr. et Mgr. Jaroslava AUEROVÁ vedoucí střediska PMS v Třebíči vedoucí střediska PMS v Třebíči tel. 568 842 502 tel. 568 842 502 email : jauerova@pms.justice.cz email : jauerova@pms.justice.czjauerova@pms.justice.cz


Stáhnout ppt "Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů Jihlava, 15. března 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google