Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Kielar Seminář o stavebním spoření Část II: Obchodní podmínky a státní podpora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Kielar Seminář o stavebním spoření Část II: Obchodní podmínky a státní podpora."— Transkript prezentace:

1 Petr Kielar http://petr.kielar.cz/download Seminář o stavebním spoření Část II: Obchodní podmínky a státní podpora

2 SPECIFIKA VOP STAVEBNÍCH SPOŘITELEN 2

3 Zákon a VOP VOP jsou vyžadovány zákonem Musí být zveřejněny (všechny verze) Jsou součástí smlouvy o stavebním spoření Podléhají schválení Ministerstvem financí ČR 3

4 VOP jsou součástí smlouvy Smlouvu tvoří obvykle dva dokumenty: formulář a VOP Formulář obsahuje údaje o klientovi, cílovou částku, zvolenou tarifní variantu apod. 4 Smlouva o stavebním spoření FormulářVOP =+

5 Povinný obsah VOP podmínky uzavírání smluv a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování, podmínky a předpoklady pro získání úvěru ze stavebního spoření, podmínky uzavírání smluv o úvěru ze stavebního spoření a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování, postup při zániku stavební spořitelny nebo při odnětí bankovní licence. 5

6 Obsah VOP se postupně mění První VOP (rok 1993) obsahovaly veškeré detaily, i když nebyly zákonem vyžadovány (úroková sazba, poplatky, parametry pro výpočet hodnotícího čísla, výše splátky úvěru) Změna takových VOP je nákladná časově (schválení MF) i finančně (tisk dokumentů) Důsledek: Stavební spořitelny vyvádějí řadu parametrů mimo VOP (sazby, poplatky, parametry tarifu) 6

7 OBSAH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 7

8 Ukončení smlouvy Odstoupení : smlouva se ruší od samotného počátku (jako by nevznikla) Výpověď: smlouva končí podle dohodnutých podmínek (je možno sjednat kdy lze smlouvu vypovědět, jaká je výpovědní lhůta atd.) 8

9 Odstoupení od smlouvy Obecně platí, že pokud si strany před odstoupením už něco navzájem plnily, jsou povinny si to vrátit. Ve smlouvě (VOP) však může být sjednán odlišný postup Příklad: ČMSS nevrací klientům poplatek, pokud klient odstoupí od smlouvy. Pokud odstoupí spořitelna, vrátí nejen poplatky, ale i úrok. 9

10 Kdy lze odstoupit Je obvyklé, že klient i stavební spořitelna mohou od smlouvy odstoupit bez udání důvodu v určité lhůtě od uzavření smlouvy (např. měsíc). Stavební spořitelna si navíc ponechává možnost odstoupit od smlouvy ve specifických případech (např. pokud klient nezaplatí ani poplatek za uzavření smlouvy). 10

11 Výpověď smlouvy klientem Nejčastějším způsobem ukončení smlouvy je jednostranná výpověď podaná klientem. Klient může podat výpověď zpravidla kdykoli, výpověď před uplynutím šestileté vázací lhůty však znamená ztrátu státní podpory a zpravidla i sankční poplatek 11

12 Výpověď smlouvy stavební spořitelnou Jednostranná výpověď bez udání důvodu ze strany stavební spořitelny: Dříve tato možnost nebyla sjednávána vůbec Dnes je přístup jednotlivých spořitelen různý – kdykoli – nejdříve po šesti letech – nejdříve po šesti letech a nepřijetí přidělení 12

13 Výpověď smlouvy stavební spořitelnou Stavební spořitelny si ponechávají možnost smlouvu vypovědět ve speciálních případech – klient neplní podmínky smlouvy (nespoří nebo naopak přespoří cílovou částku) – smlouva poškozuje zájmy stavební spořitelny 13

14 Výpovědní lhůta Obvykle tříměsíční Počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně 14

15 Přespoření Přespoření = klient naspoří více, než je cílová částka Stavební spořitelny si obvykle ponechávají více možností, jak na přespoření klienta reagovat (nepřijetí platby, zvýšení CČ, ukončení smlouvy) Spořitelna pak sama volí způsob reakce => nejistota klienta 15

16 Změna VOP Od roku 2014 si některé stavební spořitelny sjednávají možnost VOP jednostranně změnit! Klient v případě nesouhlasu může smlouvu ukončit výpovědí (někdy za cenu ztráty státní podpory). 16

17 STÁTNÍ PODPORA 17

18 Státní podpora Ve fázi spoření má účastník nárok na státní podporu Výši SP a podmínky pro její získání upravuje zákon o stavebním spoření (96/1993 Sb)‏ Hlavní role SP je motivační – motivuje ke spoření a tím zajišťuje levné zdroje pro poskytování výhodných úvěrů. V porovnání s cenou nemovitosti je výše SP zanedbatelná SP vyplacená v roce 2015 byla 4,6 mld Kč a má klesající tendenci 18

19 Státní podpora – kdo má nárok? Pouze fyzické osoby.................................................... Občan České republiky Občan EU, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo Fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a přiděleným rodným číslem Alespoň jedna z těchto podmínek musí být v kalendářním roce splněna po celou dobu trvání doby spoření.................................................... Součástí smlouvy o stavebním spoření je prohlášení účastníka, zda žádá o SP. Toto prohlášení může účastník jednou za rok změnit 19

20 Státní podpora – kdy se připisuje Záloha státní podpory za rok n se připíše na účet klienta v roce n+1 (obvykle v dubnu) Klientovi je vyplacena po ukončení fáze spoření (pokud na ni má nárok) 20

21 Státní podpora - výše 10 % z uspořené částky v daném roce (dříve 15%, předtím 25 %)‏ Uspořená částka = vklady – poplatky + úroky Základ nejvýše 20.000 Kč (dříve 18.000 Kč)‏ Pokud účastník uspoří více, převádí se převis do následujícího roku (pokud jsou splněny všechny podmínky zákona) Účastník může získat SP na více smluv, zůstává však limit maximálního základu (20.000 Kč) pro všechny smlouvy 21

22 Výpočet státní podpory - příklad 22 Do ročně uspořené částky se započítávají také úroky (po zdanění) Odečítají se poplatky Předchozí státní podpora se nezapočítává Vklady účastníka12 000 Kč Úroky1 000 Kč Daň z úroků (15 %)-150 Kč Poplatky-300 Kč Ročně uspořená částka12 550 Kč

23 Státní podpora v případě více smluv Účastník může získat SP z více smluv, celková výše SP v roce však nesmí překročit 2.000 Kč Nárok na SP se uspokojuje postupně od nejstarší smlouvy až do vyčerpání limitu 2.000 Kč Do 31.12.2010 platilo pro smlouvy uzavřené do 31.12.2003, že SP lze nárokovat pouze na jednu smlouvu. 23

24 Příklady Příklad A: Vše se nárokuje na první smlouvu Příklad B: Část nároku přejde na smlouvu novější 24 1. smlouva uzavřená v roce 2010ročně uspořeno: 20 000 Kč=>2 000 Kč 2. smlouva uzavřená v roce 2013ročně uspořeno: 20 000 Kč=>0 Kč 1. smlouva uzavřená v roce 2010ročně uspořeno: 10 000 Kč=>1 000 Kč 2. smlouva uzavřená v roce 2013ročně uspořeno: 20 000 Kč=>1 000 Kč

25 Státní podpora – převod do dalších let Pokud účastník uspoří vícen než činí maximální základ pro výpočet SP (20.000 Kč), převede se přebytek do následujícího roku Podmínkou převodu však je, že účastník u této smlouvy žádá o přiznání státní podpory, a toto prohlášení po celou dobu trvání smlouvy nezmění. 25

26 Převod nároku do dalších let Příklad 26 Rok123 Převod z minulých let10 000 Kč5 000 Kč Ročně uspořená částka30 000 Kč15 000 Kč10 000 Kč Základ pro výpočet SP30 000 Kč25 000 Kč15 000 Kč Pro SP se využije20 000 Kč 15 000 Kč Státní podpora2 000 Kč 1 500 Kč Převádí se10 000 Kč5 000 Kč0 Kč

27 Státní podpora - zálohy Státní podporu nárokuje stavební spořitelna jednou ročně na Ministerstvu financí a připisuje na účty jednotlivých účastníků formou záloh Po ukončení fáze spoření stavební spořitelna vyplatí připsané zálohy SP pouze tehdy, když účastník splní všechny podmínky pro získání SP Nevyplacené zálohy vrací stavební spořitelna zpět ministerstvu financí 27

28 Podmínky pro výplatu záloh státní podpory Zálohy státní podpory jsou vyplaceny na konci spořicí fáze, pokud: účastník po dobu šesti let ode dne uzavření smlouvy o stavebním spoření nenakládal s uspořenou částkou (tzv. vázací lhůta), nebo účastník uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a použil uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto úvěru i zálohy státní podpory na bytové potřeby. Pro smlouvy uzavřené před 1. 1. 2004 byla vázací lhůta pětiletá Za „nakládání s vkladem“ je považován i výkon rozhodnutí (exekuce)‏ 28

29 Státní podpora - shrnutí 29

30 SMLOUVY S NEZLETILÝMI 30

31 Stavební spoření je u dětí oblíbené Důvody oblíbenosti stavebního spoření u dětí: Domácnosti, které mohou spořit více než 20.000 Kč ročně (1667 Kč měsíčně) Rodiče, prarodiče, příbuzní chtějí vytvořit svým potomkům majetek "do začátku" 31

32 V roce 2014 došlo ke změně Dříve rodiče uzavírali i ukončovali smlouvy svých dětí Stavební spořitelny vyplácely vklady rodičům, pokud byla zřejmá shoda obou rodičů Ve sporných případech (rozvedená a rozhádaná(!) manželství) byl vyžadován souhlas soudu. Stavební spořitelny nesly určité riziko Nyní je vždy vyžadován souhlas soudu (pokud nejde o zanedbatelné částky) Poslanecká sněmovna schválila změnu, letos (2016) se zákon pravděpodobně změní. 32

33 Zákon se snaží chránit majetek dítěte NOZ, § 898, odst. 1 K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. 33

34 Zákon se snaží chránit majetek dítěte NOZ, § 898, odst. 2, 3: (2) Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě a) nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá, b) zatěžuje majetek jako celek nebo jeho nikoli nepodstatnou část, c) nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo takový dar, dědictví nebo odkaz odmítá, nebo takový dar nebo dar představující nikoli nepodstatnou část jeho majetku poskytuje, nebo d) uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo obdobnou, nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu. (3) K právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží. 34

35 Zákon o stavebním spoření § 5 odst. 12 (12) K uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilého účastníka nepotřebuje jeho zákonný zástupce souhlas soudu, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte. 35

36 Jak vypovědět smlouvu dítěte? Zákonný zástupce podá stavební spořitelně výpověď Poté požádá soud o "schválení tohoto právního jednání" Rozhodnutí soudu předá zákonný zástupce stavební spořitelně (stavební spořitelna není účastníkem řízení) 36


Stáhnout ppt "Petr Kielar Seminář o stavebním spoření Část II: Obchodní podmínky a státní podpora."

Podobné prezentace


Reklamy Google