Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Symbolický rámec skautské výchovné metody a vlajková etiketa vodních skautů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Symbolický rámec skautské výchovné metody a vlajková etiketa vodních skautů."— Transkript prezentace:

1 Symbolický rámec skautské výchovné metody a vlajková etiketa vodních skautů

2 Stanovy 2001 Skautskou výchovnou metodu tvoří systém vzájemně provázaných prvků, jimiž jsou: … symbolický rámec nabízející pro určitou věkovou skupinu výchovnou motivaci a inspiraci … využívání skautské symboliky a výchovného prostředí

3 Stanovy 2014 (?) Skautská výchovná metoda je založena na sedmi základních prvcích, které dohromady tvoří vnitřně provázaný, nedělitelný systém : … Čin – … vychází z přesvědčení, že člověk se nejlépe něco naučí tím, že to dělá; že znalosti, dovednosti i postoje si osvojí nejlépe za pomoci vlastních prožitků a zkušeností. Symbolický rámec – výchova mladých lidí je účinná, jen zaujme-li je a hovoří-li k nim jazykem, kterému rozumí a který je oslovuje. Skauting proto používá příběhů, symbolů a vzorů, které jsou pro mladé lidi přitažlivé, inspirativní a obohacující; tím jim přibližuje i hodnoty, z nichž skauting vychází…

4 Stanovy 2001 i 2014 Skautské hnutí je založeno na třech základních principech: –… –povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě; –…

5 „Námořní skauting není pouhý systém přípravy chlapce na povolání námořníka a k mořeplavbě. Především jej učí přitažlivými prostředky, aby z něj vyrostl zručný, rychlý a disciplinovaný člověk schopný pečovat o sebe a pomáhat druhým v nebezpečí.“ „Ovládání lodě, plavání a záchraně života ve vodě se mohou učit vnitrozemci stejně dobře, jako ti, kteří žijí na pobřeží.“ Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, zakladatel skautingu

6 Chovat se jako námořníci je jedním z cílů skautské výchovy. Vodní skauting od počátku využíval hry na námořníky, jejich zvyky, rituály a tradice. U nás byla námořnická romantika vždy silná (snad, že moře bylo „tam daleko“). Dnes na tom moři můžeme skutečně pobýt. O to víc bychom měli dodržovat i zákonné předpisy a jejich dodržováním reprezentovat svou vlast. Zachař z Pašíněvsi

7 Při skautské výchově uplatňujeme vedle vodáckých aktivit i námořní, námořnickou a jachetní romantiku. Názvosloví, kroje, apod.  Některé ZOJ jsou namísto „středisko“ označeny jako „přístav“, jejich statutární orgán se označuje termínem „kapitán přístavu“. Používá-li se v těchto stanovách a dalších vnitřních předpisech termín středisko, respektive vedoucí střediska, vztahuje se i na tyto ZOJ, respektive jejich statutární orgány.

8 Vlajka na táboře

9 Táboříme na lodi

10

11

12

13

14 Historie Prapory v nejrůznějším provedení sloužily vojskům k předávání signálů, později k identifikaci jednotky již od starověku

15 Historie Vlajky ze začaly používat na lodích k identifikaci feudála nebo území již v době křižáckých válek. Zvyk označovat vlajkou státní příslušnost lodi rozšířili v 17. století Nizozemci. Neoznačená loď byla považována za bezprávnou.

16 Zákon 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky § 1 Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. § 4 Státní vlajka (1) Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3. (2) Vyobrazení státní vlajky je přílohou 3 tohoto zákona.

17 ČÁST PRVNĺ UŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH SYMBOLŮ ČESKÉ REPUBLIKY § 1 Úvodní ustanovení (1) Zákon upravuje užívání státních symbolů České republiky,1) a to: a) velkého státního znaku a malého státního znaku (dále jen,,státní znak"), b) státní vlajky, c) vlajky prezidenta republiky, d) státní pečeti, a e) státní hymny. (2) Státní symboly lze užívat jen v souladu s tímto zákonem, a to vhodným a důstojným způsobem. Státní vlajka § 7 (1) Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až t) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků, při příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra nebo příležitostech místního významu vyhlášených krajem nebo obcí. Stránka č. 3 z 7 (2) Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni uvedeném v odstavci 1. (3) Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky. (4) Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až o), může být státní vlajka vyvěšena trvale. (5) Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů České republiky na služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech a pokud je to v zemi jejich působení obvyklé. (6) Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv. ZÁKON 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů Státní vlajka § 7 (6) Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv. Zrušuje se zákon č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky, ve znění zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.

18 Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla: a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře, b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů, c) státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy, d) státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult, e) státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny,

19 f) vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka, g) státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země, h) při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi, i)při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště, j) na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice, k) státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.

20 Vlajka majitele – rejdaře: HKVS - přístavu - oddílu Státní vlajka ČR Vlajky zdvořilostní hodnostní Vlajky služební a signální (kódové)

21 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.277/2000 Sb. O způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě (o užívání vlajek).

22 § 1 Státní vlajka České republiky (dále jen "státní vlajka") se při provozování námořní plavby vyvěšuje a) na námořní obchodní lodi (dále jen "loď") za plavby na vlajkové žerdi hlavního stožáru lodě a během vyvázání nebo zakotvení (dále jen "postoj") na záďovém stěžni lodě, b) na námořní jachtě nebo rekreační jachtě za plavby na vlajkové žerdi signálního nebo hlavního stožáru námořní jachty nebo rekreační jachty a během postoje námořní jachty nebo rekreační jachty na záďovém stěžni námořní jachty nebo rekreační jachty.

23 § 2 (1)Státní vlajka se na námořním plavidle nebo rekreační jachtě vyvěšuje za plavby, na rejdě, v přístavu a na úsecích vnitrozemských vodních cest s pobřežním mořem spojených až po přístav, během postoje na rejdě a v přístavu a dále vždy, když to velitel námořního plavidla nebo rekreační jachty vyhodnotí jako vhodné. (2) Při užití státní vlajky na znamení smutku v případě státního smutku nebo úmrtí člena posádky lodě na lodi se státní vlajka spustí nejdéle na dobu tří dnů do poloviny vlajkové žerdě hlavního stožáru lodě nebo záďového stěžně lodě. Při vyvěšování se státní vlajka vztyčí k vrcholu vlajkové žerdě hlavního stožáru lodě nebo záďového stěžně lodě a pak se spustí do jeho poloviny; při spouštění se státní vlajka vztyčí k vrcholu vlajkové žerdě hlavního stožáru lodě nebo záďového stěžně lodě a pak se spustí. Zemřel-li člen posádky lodě na pevnině a loď se nachází v místě jeho úmrtí, náleží zemřelému členu posádky lodě stejná pocta státní vlajkou jako při úmrtí člena posádky lodě na lodi. (3) Při vzájemném míjení se lodě zdraví jedním spuštěním a vztyčením státní vlajky a zvukovým signálem. Loď zdraví vojenskou loď jiného státu jedním spuštěním a vztyčením státní vlajky.

24 § 3 (1) Na lodi se užívá a) státní vlajka středních rozměrů obdélníkového tvaru o velikosti 1,50 m x 1 m, b) státní vlajka malých rozměrů obdélníkového tvaru o velikosti 0,75 m x 0,50 m. (2) Na námořní jachtě nebo rekreační jachtě se užívá státní vlajka malých rozměrů podle odstavce 1 písm. b). § 4 Užívání jiných vlajek (1) Jiné vlajky se mohou vyvěšovat až po vyvěšení státní vlajky. Státní vlajka se spouští vždy poslední. (2) Vlajka jiného státu se vyvěšuje na pravé straně signálního stěžně námořního plavidla za plavby, na rejdě tohoto státu, v jeho přístavu a na úsecích jeho vnitrozemských vodních cest s pobřežním mořem spojených až po přístav a během postoje na jeho rejdě a v jeho přístavu. ( 3) Signální vlajky se vyvěšují na levé straně signálního stěžně námořního plavidla nebo rekreační jachty podle zvyklostí všeobecně přijatých a uznávaných v námořní plavbě.

25 (4)Vlajka provozovatele námořního plavidla se vyvěšuje na stěžni umístěném v přední části námořního plavidla nebo na levé straně signálního stěžně námořního plavidla, když to velitel námořního plavidla vyhodnotí jako vhodné. § 5 Vlajkosláva (1) V den státního svátku České republiky a v den státního svátku státu, v jehož přístavu je loď v postoji, se po vyvěšení státní vlajky provede velká vlajkosláva. Na pokyn velitele lodě při jiných slavnostních příležitostech se po vyvěšení státní vlajky provede malá vlajkosláva. (2) Velkou vlajkoslávou se rozumí vyvěšení státních vlajek na vrcholcích stožárů lodě, jakož i vyvěšení signálních vlajek tak, aby spojovaly příď a záď lodě přes vrcholy stěžňů lodě. (3) Malou vlajkoslávou se rozumí vyvěšení státních vlajek na vrcholcích stožárů lodě a vyvěšení nejméně čtyř signálních vlajek z obou konců ráhna signálního stěžně lodě.

26 Vlajka svou plochou ovlivňuje plavbu i stabilitu plachetnice, proto s ní na lodi manipulujeme co nejrychleji. V praxi to znamená nejen rychlé vyvěšení, ale i rychlé spouštění. Vexilologie – nauka o vlajkách. Vexillum – zdrobnělina od vela (plachta)

27 Vlajková četa Státní vlajka se nosí rozvinutá, klínem dopředu, bílá vlevo, oddílová vlajka složená přes ruku. Úplná četa: Velitel + 4 (ve výjimečných případech při velké vlajce 1 + 6) Běžná: 4 (velitel je potom přední levý) Malá:2 (prvý nese přes ruku státní, druhý oddílovou vlajku Čáka

28

29 Vlajka a prapor (3) Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky. 352 ZÁKON ze dne 18. září 2001 o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

30 dolní okraj horní okraj HORNÍ ČÁST horní roh DOLNÍ ČÁST dolní roh horní cíp dolní cíp ŽERRĎOVÁ ČÁST STŘEDNÍ ČÁST VLAJÍCÍ ČÁST žerďový okraj vlající okraj list makovice stožár kladka olivka / karabinka poutko vlajkové lano vyztužený okraj úvazník (rohatinka)

31 list lícrub třepení / třásně rukáv hřeby hrot žerď lem patka čnělka

32

33 0

34 © Ing. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík, PhDr Zbyšek Svoboda, 2004 © Libea, s. r. O., 2004 ISBN 80-239-2873-2

35 Junák – svaz skautů a skautek ČR Hlavní kapitanát vodních skautů Vyhláška Hlavního kapitanátu vodních skautů 9/2013 O vlajkách vodních skautů Vlajky VS, vyjma družinových, mají obdélníkový tvar listu, poměr stran je 2 : 3 (šířka : délka), standardní velikost 60 x 90 cm, zmenšená je 40 x 60 cm, malá 28 x 42 cm. Na vlajkách VS se primárně používají barvy mezinárodního vlajkového kódu (bílá, žlutá, červená, modrá a černá). Doplňkově se mohou použít také barvy: azurová (světlemodrá), oranžová, fialová, zelená, hnědá, šedá. Ostatní barvy (rudá, purpurová, tyrkysová, růžová atd.) a odstíny barev se pro možnou zaměnitelnost se základními barvami nepoužívají.

36 Vlajka Hlavního kapitanátu vodních skautů List vlajky Hlavního kapitanátu vodních skautů (dále jen HKVS) tvoří tři svislé barevné pruhy v poměru 9:22:9 (červený, modrý, červený). Uprostřed modrého pruhu je bílý znak vodních skautů. Znak je do rubové strany listu probarven, tzn., že hlava psa hledí vždy k žerďovému okraji vlajky. Znak zaujímá dvě třetiny výšky pruhu. Vlajku HKVS mohou oddíly používat jako výraz příslušnosti k českému vodnímu skautingu, a to především v zahraničí.

37 ORGANISACE Ant. B. Svojsík Knihovna Junáků Skautů československých V Praze 1930

38 Vlajky přístavů vodních skautů Přístavy a střediska s vodním zaměřením používají vlajku vlastních barev vzhledově shodnou s vlajkami oddílů (viz dále), případně doplněnou ve střední části listu vlajky jednoduchým emblémem v barvě krajních pruhů, odpovídajícím jejich znaku. Pokud oddíly nemají vlajku vlastní, mohou používat vlajku svého přístavu či střediska s vodním zaměřením.

39 Vlajky oddílů vodních skautů Vlajku tvoří tři svislé barevné pruhy v poměru 1:2:1 (krajní, tedy žerďový a vlající, jsou stejné, středový je odlišný). Pokud více jednotek používá vlajku o stejné barevné kombinaci pruhů, doplňují se ve středovém pruhu o jednoduchý rozlišovací emblém v barvě krajních pruhů. Stanovený emblém se nesmí opakovat na jiné vlajce se stejnou barevnou kombinací. Na vlajkách nesmí být žádný text.

40 Vlajky posádek vodních skautů Posádkové vlajky mají tvar jednoduchého rovnoramenného trojúhelníku (plamen) výšky 28 cm, délky 42 cm Vlajka je jednobarevná s jednoduchým symbolem směřujícím k žerdi a vyjadřujícím název posádky. Podkladovou barvu a symbol si volí posádka sama a schvaluje ji kapitán oddílu s přihlédnutím k oddílovým tradicím.

41 Hodnostní vlajky Japonské Britské Americké

42 Hodnostní vlajky vodních skautů

43

44 Prapory vodních skautů Pro lepší identifikaci oddílu VS je možné používat prapory na žerdi s listem v podobě oddílové vlajky doplněné na líci listu v levém horním rohu názvem obce (lokality) oddílu a v pravém dolním cípu zkratkou s číslem oddílu (např. 10. OVS). Pro tyto účely se užívá velké tiskací písmo bez patek, v barvě středového pruhu, o výšce 4 cm či případně zmenšené tak, aby text nezasahoval do středového pruhu. Nápis se umisťuje 2 cm od horního/dolního okraje. Rub listu je bez nápisů. Tento prapor se na vlajkovém stožáru ani na lodi nevyvěšuje.

45 Standarty vodních skautů Standarta HKVS je lemována českou trikolórou. List je modrý, na líci je emblém tvořený barevným znakem VS, doplněným nahoře opisem "HKVS" a dole vavřínovými ratolestmi do půlkruhu. Opis a ratolesti jsou žluté, hnědě lemované. Rub standarty se od líce liší jen opisem "BUĎ PŘIPRAVEN". Standarta přístavu je zlatou šňůrou obroubený obdélníkový list o rozměrech vlajky VS. Rub je shodný se standartou HKVS, ale není lemován trikolorou. Na líci jsou buď barvy a znak přístavu či obce, nebo je shodný s rubem s tím rozdílem, že v opisu nad emblémem VS je název přístavu. Ratolesti pod emblémem mohou být provlečeny mezikružím s vloženým znakem či barvami přístavu. Standarta oddílu je obdélník o rozměrech vlajky VS bez lemování. Jako standartu mohou používat oddíly prapor s oddílovými barvami, doplněný o svůj znak či symbol znaku obce. Rubová strana je obdobná s lícovou, nebo shodná s rubovou stranou standarty přístavů.

46

47 Pravidla pro přidělování barev vlajek oddílům VS Vlajky mají primárně identifikační a rozlišovací funkci. Pro naplnění tohoto účelu musí splňovat následující pravidla: Oddíl nesmí mít stejnou vlajku jako oddíl jiný. Kombinace barev se nesmí opakovat minimálně v rámci kraje. V případě stejných barev je třeba vlajku odlišit ve středním pruhu vlajkového listu jednoduchým emblémem v barvě krajních pruhů vlajky. Barevná kombinace je kontrastní. Primární volba barev by měla vycházet ze znaku sídla oddílu a vlajkového kódu.

48


Stáhnout ppt "Symbolický rámec skautské výchovné metody a vlajková etiketa vodních skautů."

Podobné prezentace


Reklamy Google