Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika zneužívání návykových látek z pohledu OSPOD 15.9.2015 PhDr. Linda Nováková Palatá OSPOD při ÚMOb Ostrava-Mar. Hory Mgr. Věra Králová OSPOD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika zneužívání návykových látek z pohledu OSPOD 15.9.2015 PhDr. Linda Nováková Palatá OSPOD při ÚMOb Ostrava-Mar. Hory Mgr. Věra Králová OSPOD."— Transkript prezentace:

1 Problematika zneužívání návykových látek z pohledu OSPOD 15.9.2015 PhDr. Linda Nováková Palatá OSPOD při ÚMOb Ostrava-Mar. Hory Mgr. Věra Králová OSPOD při ÚMOb Ostrava-Jih

2 Obsah: 1. Legislativní vymezení + statistické údaje 2. Kazuistika 3. Intervence OSPOD a) Dilemata, východiska b) Možnosti intervence c) Legislativní opatření 4. Shrnutí, doporučení pro praxi

3 1. Legislativní vymezení  1. Listina základních práv a svobod  2. Úmluva o právech dítěte  3. Zákon č.359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů ( §1, §6, §7, §10 - §12, §13, §31, §32)  4. Zákon č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže  5. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  6. Zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních  7. Zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

4 Zákon č.359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů  § 6 c) Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;  § 7  (1) Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.  (2) Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené v § 6 písm. b) až h); tím není dotčena povinnost vyplývající ze zvláštního právního předpisu. 6 ) 6 )

5 Zákon č.359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů  Poradenská a preventivní činnost : § 10 - § 12  § 12  (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče  a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil,  b) nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem,  c) nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, poskytovateli odborných poradenských služeb nebo mediátorem.

6 Zákon č.359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů  Výchovná opatření : § 13  (1) Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností  a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě,  b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte,  c) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, nebo  d) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie; ustanovení § 12 odst. 1 tím není dotčeno.  Neučinil-li tak obecní úřad obce s rozšířenou působností, může o těchto výchovných opatřeních za stejných podmínek rozhodnout soud.  (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při rozhodování o výchovných opatřeních podle odstavce 1 přihlédne k tomu, že projednávání nedostatků podle § 10 odst. 1 písm. b) až d) nebo uložení povinnosti podle § 12 odst. 1 a 3 nevedlo k nápravě.

7 Zákon č.359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů  Opatření na ochranu dětí § 14  (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností podává za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem návrh soudu  a) na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte,  b) na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti anebo omezení nebo pozastavení jejího výkonu,  c) na nařízení ústavní výchovy,  d) na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,  e) na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení,  f) na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení,  g) na nařízení výchovného opatření podle § 13a, na prodloužení doby trvání tohoto výchovného opatření nebo na jeho zrušení,  h) na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  i) na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče,  j) na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti,  k) na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti.

8 Zákon č.359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů  Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost § 31  (1) Péče o děti uvedené v § 6 spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.  (2) Péče o děti uvedené zejména v § 6 písm. c) a d) je obecním úřadem obce s rozšířenou působností zabezpečována prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež (dále jen „sociální kuratela“); sociální kuratela spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.  (3) Sociální kuratelu vykonává kurátor pro děti a mládež, který je zaměstnancem obce s rozšířenou působností zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kurátor pro děti a mládež se při výkonu sociální kurately prokazuje zvláštním oprávněním vydaným obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Zvláštní oprávnění musí obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení kurátora, titul, označení zaměstnavatele a vymezení činností, které může vykonávat.  §32 vymezuje činnosti sociální kurately

9 Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník  Preventivní, výchovná a sankční opatření § 925  (1) Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, a neučiní-li tak orgán sociálně- právní ochrany dětí, může soud a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, osobu, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě, b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, orgánu sociálně- právní ochrany dětí, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte, nebo c) uložit dítěti nebo rodičům omezení bránící škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména zákazem určitých činností.

10 Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník  Ústavní výchova § 971  ustanovení § 971 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že soud může nařídit ústavní výchovu, jestliže je výchova dítěte, nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, nebo je řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. Ústavní výchova by měla být brána jako poslední alternativa k jiným možným opatřením, poté kdy tato opatření již selhala. Samy o sobě se za vážné ohrožení či narušení výchovy dítěte nepovažují nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, jestliže jsou jinak tyto osoby nebo rodiče způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnit povinnosti vyplývající z jejich rodičovské zodpovědnosti.

11 Zákon č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže  § 10  Druhy opatření  (1) Mladistvému lze uložit pouze tato opatření:  a) výchovná opatření,  b) ochranná opatření  c) trestní opatření.  (2) Výchovná opatření je možné mladistvému, proti němuž se řízení vede, uložit s jeho souhlasem již v průběhu tohoto řízení před rozhodnutím soudu pro mládež o vině mladistvého.

12 Zákon č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže  Výchovná opatření § 15  Ukládání a druhy výchovných opatření  (1) Při upuštění od trestního opatření nebo podmíněném upuštění od trestního opatření mohou být k dosažení účelu tohoto zákona uložena mladistvému výchovná opatření. Dovoluje-li to jejich povaha, je možné použít vůči mladistvému výchovného opatření i vedle uloženého ochranného nebo trestního opatření nebo v souvislosti se zvláštními způsoby řízení. Výchovná opatření lze uložit nejdéle na dobu současně stanovené zkušební doby u podmíněného odsouzení nebo podmíněného odložení peněžitého opatření; jsou-li ukládána samostatně nebo vedle jiného ochranného nebo trestního opatření, lze je uložit nejdéle na dobu tří let.  (2) Výchovnými opatřeními jsou  a) dohled probačního úředníka,  b) probační program,  c) výchovné povinnosti, §18 f) podrobil se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením nebo zabezpečovací detencí podle trestního zákoníku,  d) výchovná omezení, §19 e) neužíval návykové látky  e) napomenutí s výstrahou.

13 Zákon č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže  Ochranná opatření § 21  (1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci a ochranná výchova. Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit společnost před pácháním provinění mladistvými.  (2) Ochrannou výchovu lze uložit pouze podle tohoto zákona, ochranné léčení, zabezpečovací detence a zabrání věci se ukládají podle trestního zákoníku.  Trestní opatření § 24

14 Zákon č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže  ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ MLADŠÍCH PATNÁCTI LET § 89  § 93 Opatření  (1) Dopustí-li se dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, může mu soud pro mládež uložit, a to zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického vyšetření, tato opatření  a) výchovnou povinnost,  b) výchovné omezení,  c) napomenutí s výstrahou,  d) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče,  e) dohled probačního úředníka,  f) ochrannou výchovu,  g) ochranné léčení může soud pro mládež uložit dítěti mladšímu patnácti let, a to na základě výsledků předchozího vyšetření duševního stavu dítěte (§ 58), jestliže spáchalo čin jinak trestný  a) ve stavu vyvolaném duševní poruchou, nebo  b) pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, jde-li o dítě, které se oddává zneužívání takové látky,  a jeho pobyt na svobodě bez uložení ochranného léčení je nebezpečný.

15 Přehled dětí opakovaně experimentujících s návykovými látkami 2014 (klienti kurátorů pro děti a mládež) Celkový počet klientů kurátorů pro mládež 2014 Počet dětí, které mají opakovanou zkušenost s užíváním návyk. Látek (3x v posledních dvou letech) Z toho dívek Alkohol opakovaně / jednorázově THCPervitinJiné 1.2.3.4.5.6.7. 80 15 5 1/10 3 1 0 Korekční pohovor Intervence - pouze OSPOD Spec. poradenské pracovištěPsycholog / PsychiatrDetox / HospitalizaceJiné 8.9.10.11.12. 67 1 4/3 0/0 5 Středisko výchovné péče Koblov – nařízení úv Tabulka č. 1 Počty dětí Tabulka č. 2 Forma realizované spolupráce

16 Počty dětí a mladistvých s problémem zneužívání nebo užívání návykových látek v péči oddělení sociálně právní ochrany dětí v Moravskoslezském kraji v roce 2014 obec s rozšířenou působností počet nezletilců v péči kurátorů pro mládež počet nezletilců s opakovanou zkušeností s užíváním návykových látek alkohol opakovaně alkohol jednorázově THCpervitinjiné Bílovec 10022%01100 Bohumín 341235%022570 Bruntál 822429%86410 Český Těšín 149149%10760 Frenštát p. R. 21733%00610 Frýdek-Místek 2476928%17029121 Frýdlant n. O 42819%15430 Havířov 408297%6651382 Hlučín 7400%00000 Jablunkov 3113%00001 Karviná 2533413%62013150 Kopřivnice 812227%022000 Kravaře 2727%08110 Krnov 1072523%221551 Nový Jičín 1045048%46 310 Odry 3100%00000 Opava 5209618%3154 101 Orlová 232209%4161330 Ostrava 1 00320020%455284280 Rýmařov 92910%52300 Třinec 662741%664200 Vítkov 4824%09110 celkem 3 75265317%1783482581026

17 2.Kazuistika  Ivana, 16 let  - svěřena do výchovy matky, žijí společně se 2 mladšími sourozenci  - s otcem se nestýká  - otec i starší bratr měli problémy s užíváním drog  - spis postoupen na podzim 2013  - nad výchovou všech dětí byl stanoven dohled z důvodu neomluvené absence

18 2.Kazuistika  2013  - pravidelná spolupráce s kurátorem pro děti a mládež  - konec roku – nedostatečný prospěch ve škole (9. tř.), zhoršený vztah s matkou – poradna při SVP (ukončeno pro zlepšené chování Ivany)  2014  - neomluvená absence a zhoršené chování ve škole, pozdní návraty domů, absence komunikace s matkou – program sekundární prevence  - absence ve škole přetrvávala, obnovení komunikace s matkou – doporučeno SVP

19 2.Kazuistika  2014  - léto – zlepšené chování, brigáda, do SVP se s matkou nedostavily, Ivana poprvé otevřeněji hovoří o drogách - doporučení návštěvy dětského psychiatra odmítala  - podzim – absence ve škole (SŠ), pozdní příchody, v noci mimo domov, vyžadování volnosti a peněz, hádky a hysterické scény, fyzické ataky  - u matky diagnostikovaná leukémie  -doporučeno SVP, Renarkon – Ivana nikam nešla, testy odmítala  - prosinec – matka podala návrh na ústavní výchovu

20 2.Kazuistika  2015  - kurátor pro děti a mládež chodil za Ivanou, každý měsíc nový IPOD, doprovod do Renarkonu, provedení testů – pozitivní, Ivana nikam nedocházela, ležela doma nebo byla venku, drogy si aplikovala i doma  - duben – matka podala návrh na předběžné opatření  - květen – umístění Ivany do VÚ Žulová, rozhodnuto o nařízení ústavní výchovy  - Ivana ve VÚ: dodržuje režim, nemá útěky ani kázeňské problémy, od září začala studovat  - z dovolenek se vrací pozitivní na marihuanu i pervitin  - matka sleduje pozitivní změny v chování, bez náhledu na situaci, domluvena spolupráce s nestátní organizací

21 3. Intervence OSPOD a) Dilemata: Sociální práce s dětmi a mládeží s NL: pomoc X represe Klienti OSPOD – nespolupracující, nemotivovaní Východiska: Typický mladistvý klient (pouze NL,+ protiprávní jednání,+ jiné SPJ) První kontakt s klientem – v jaké je fázi, podnět, předchozí intervence Rodina klienta – z jakého prostředí přichází, postoj rodičů k problematice  Kombinace různých faktorů ovlivňuje vývoj spolupráce s klientem

22 3. Intervence OSPOD  b) Možnosti intervence  a) Klient na počátku drogové kariéry  b) Klient s rozvinutou závislostí

23 3. Intervence OSPOD  a) Klient na počátku drogové kariéry – možnosti intervence  Ambulantní péče v Ostravě:  - nestát. organizace: Renarkon, Modrý kříž  - školská zařízení: SVP  - zdravotnická zařízení : ambulance dětského psychiatra  Úskalí : dobrovolnost, testování (zdarma - Renarkon, MNO, dětský lékař - 1x, FNO - úhrada)

24 3. Intervence OSPOD  b) Klient s rozvinutou závislostí – možnosti intervence  - léčba – zdravotnická zařízení (psychiatrické nemocnice, detoxifikace v nemocnicích)  - ústavní výchova – školská zařízení (diagnostické a výchovné ústavy, dětské domovy se školou)  Úskalí: následná péče, návrat do původního prostředí, práce s celou rodinou

25 3. Intervence OSPOD c) Legislativní opatření výchovná opatření dle § 13, § 12 zák. č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů výchovná opatření dle zák. č. 218/2003 ústavní výchova

26 4.Závěr,doporučení  Dobrá praxe:  dostatek sociálních i zdravotnických služeb  možnost testování zdarma  využití sociálních služeb – doprovod klienta

27 4.Závěr,doporučení  Další možnosti:  vzdělávání pracovníků OSPOD  možnost testovat přímo na OSPOD  paralelní práce s rodinou  následná péče  motivace klienta

28  Děkujeme za pozornost  PhDr. Linda Nováková Palatá  Mgr. Věra Králová


Stáhnout ppt "Problematika zneužívání návykových látek z pohledu OSPOD 15.9.2015 PhDr. Linda Nováková Palatá OSPOD při ÚMOb Ostrava-Mar. Hory Mgr. Věra Králová OSPOD."

Podobné prezentace


Reklamy Google