Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kovy Kovy a náš život skupinová práce 8. t ř ída 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kovy Kovy a náš život skupinová práce 8. t ř ída 2016."— Transkript prezentace:

1 Kovy Kovy a náš život skupinová práce 8. t ř ída 2016

2 Výskyt hliníku: Hliník je třetím nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře, podle posledních dostupných údajů tvoří hliník 7,5 - 8,3% zemské kůry. V mořské vodě je jeho koncentrace velmi nízká, pouze 0,01 mg Al/l. Ve vesmíru připadá na jeden atom hliníku přibližně půl miliónu atomů vodíku. Díky velké reaktivitě hliníku se v přírodě setkáváme prakticky pouze s jeho sloučeninami. Vzhled: Neušlechtilý stříbřitě šedý, nestálý, kujný kov,kujný Složení: bauxit,hlavní ruda hliníku

3 Použití: strojírenství (odlitky, konstrukční součástky, různé profily, atd.) ●- automobilový průmysl (části motorů, profily pro výplně dveří, pouzdra tlumičů, atd.) ●- letecký průmysl (používají se slitiny na bázi Al-Li) ●- potravinářský průmysl (obalová technika - alobal) ●- elektrotechnika (kabely, dráty) ●- stavebnictví (fasádní profily, profily pro výrobu dveří a oken, atd.) Vlastnosti: Hliník je kov bílé barvy, vysoké elektrické a tepelné vodivosti s poměrně vysokou hodnotou měrného tepla tání. Hliník a jeho slitiny se vyznačuji vysokým poměrem meze pevnosti v tahu a hustoty. Pevnostní charakteristiky je možné intenzívním tvářením zvýšit. Hliník má kubickou pošně centrovanou mřížku, teplotu tavení 660°C, hustotu 2699 kg.m -3 při čistotě 99,99 %.Významnou vlastností hliníku je jeho poměrná stálost na vzduchu. Ke zjemnění zrna se přidávají malá množství prvků, například Ti, Zr, Ta. zajímavost: Hliník se ukládá v mozku, nervech a kostech Hliník je v čaji, kakau či víně.

4 Olovo Výskyt : Olovo je v zemské k ůř e zastoupeno ř itce. -Nízkotavitelny, m ě kký, velmi t ě žký, toxický kov. Slou č eniny: Oxid olovnatý, sulfid olovnatý, uhli č an olovnatý, dusi č nan olovnatý, Síran olovnatý, Tetraethylolovo Použití: R ů zné Elektrické objekty, Kabely apod… Složení: Ložiskový kov je slitina s přibližným složením 80 - 90 % Sn (cín), která obsahuje navíc měď, olovo a antimon. Vyznačuje se především vysokou odolností proti otěru. Olověné pláty se také používají jako štít proti radiaci.

5 Protonové číslo: 24 Elektronegativita: 1,56 CHROM Výskyt : V přírodě se chrom vyskytuje velmi často současně s rudami železa. Protonové číslo:24 Elektronegativita:1,56 Matěj

6 CHROM použití a zajímavosti Použití: V metalurgickém průmyslu především při výrobě legovaných ocelí.metalurgickém průmyslu Zajímavosti: Chrom je důležitý v lidském těle.Chrom, chemická značka Cr, je světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov. Používá se v metalurgii při výrobě legovaných ocelí a dalších slitin, tenká vrstva chromu chrání povrch kovových předmětů před korozí a zvyšuje jejich tvrdost. Matěj

7 Železo Fe Výskyt:Nejrozššířenější prvek na Zemi Vzhled: Protonové číslo:26 Elektronegativita:1,8 Vlastnosti:Je to poměrně měkký, světle šedý až bílý. dobře vede elektrický proud Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony.Ve sloučeninách se vyskytuje především Fe +2 a Fe +3, Fe +4 (je nestálé..) Bára

8 Železo Použití : Výrobky z litého železa, často umělecky zpracované. Např. kámen, krby, náhrobky, kříže, dekorativní předměty i šperky. -Slouží jako barviva Zajímavosti:Železo se v těle vyskytuje pouze výhradně ve vazbě na bílkovinné přenašeče kyslíku.Lidstvu je znám již od pravěku. V přírodě se minerály železa vyskytují velmi hojně.pravěku Bára

9 Hořčík Mg Výskyt: v zelených rostlinách (je součástí chlorofylu),v zemské kůře, ve vesmíru Vzhled:našedlá kovová látka,protonové číslo 12, elektronegativita 1,2 Vlastnosti: dá se snadno slévat s ostatními kovy, při hoření dochází k intenzivnímu světelnému záření Použití: v minulosti se používal jako zdroj světla pro fotografické blesky, využívá se v lékařství, při nejrůznějších pyrotechnických aplikacích Zajímavost: tělo dospělého člověka obsahuje přibližně 25 g hořčíku,doporučená denní dávka je 375 mg Barča

10 Hořčík Hoření hořčíku

11 zlato -značka au -výskyt Průměrný obsah zlata v zemské kůře je 0,004 ppm. Přírodní zlato je tvořeno stabilním izotopem 197 Au, uměle bylo připraveno dalších 34 radioaktivních izotopů zla ta. -vzhled plíškovité, keříčkovité, valounky, zlatinky -Barva kovově žlutá, často světlejší odstíny (příměs stříbra) -elektronegativta 2,4 -použití nejčastěji používané k výrobě šperků, elektrických kontaktů,zubním lékařství a podobně

12 zlato zajímavosti -Zlato je cenný kov, který se stal synonymem bohatství. Po staletí i v současnosti platí zlato za jednu z nejbezpečnějších investic. Celosvětové následky hospodářské krize tlačí jeho cenu několik posledních měsíců neustále nahoru. Zkrátka, mít zlato se vyplatí. -Zlato je pravděpodobně prvním kovem, který se naučil pravěký člověk zpracovávat. V Bulharsku byly nalezeny zlaté šperky, které archeologové datovali 4000 let před Kristem, tedy do věku, jemuž jsme si zvykli říkat doba kamenná.

13 Rtuť -Cizojazy č ný název: hydrargyrum -Zna č ka: Hg -Vzhled: st ř íbrný kapalný kov -vysoce toxický.Lidskému je zdraví je velmi škodlivý.Páry rtu ť i jsou p ř i delším vdechování jedovaté. (Eliška Č ermáková)

14 Rtuť -Využití: dentální amalgámy, fyzikální p ř ístroje, výbojky, zá ř ivky, polarografie, vakcíny, výroba chloru. -D ř íve se rtu ť používala v teplom ě rech - v p ř írod ě se vyskytuje vzácn ě.p ř : v minerálech. -protonové č íslo: 80 - elektronegativita: 2,0

15 Platina Výskyt V přírodě se vyskytuje zejména ryzí Vzhled Míra

16 Vlastnosti Platina je velmi těžký a chemicky mimořádně odolný drahý kov stříbřitě Hustota dosahuje hodnot až 21,45 g/cm 3, společně s iridiem a osmiem je to kov s největší známou hustotou na světě (třikrát větší hustota než železa), což znamená, že je to také jeden z nejtěžších kovů na zemi. Tvrdost dosahuje rozmezí 4 - 4,5, což je téměř dvounásobná hodnota zlata a stříbra. Je to kov elektricky i tepelně středně dobře vodivý a díky tomu, že nereaguje s kyslíkem, také mimořádně odolný proti korozi. Použití na výrobu chirurgických nástrojů, elektrod, odporových drátů, laboratorních pomůcek, šperků a polopropustných zrcadel Zajímavosti Atomová hmotnost 195,09 Měrná hmotnost 21,45 Teplota tavení 1773,5 Teplota varu 4530 Tvrdost podle brinella 40 Pevnost tahu v žíhavém stavu 137 Obsahuje- iridiem - Ir, osmiem - Os, paládiem - Pd, rhodiem - Rh a rutheniem - Ru

17 Měď Výskyt : m ěď se vyskytuje v zemské k ůř e. Vzhled : m ěď má oranžovou na č ervenalou barvu. :e-=1,9. p+=29. n°=

18 stříbro použití: Elementární stříbro je v praxi využíváno především pro své unikátní fyzikální vlastnosti – vynikající elektrickou a teplotní vodivost, relativně dobrou chemickou stabilitu a odolnost vůči vlivům okolního prostředí a vysokou odrazivost pro viditelnésvětlo. Uplatní se zde jak kovové elementární stříbro, tak především jeho slitiny s dalšími kovy.fyzikálníodrazivostsvětloslitiny výskyt: V zemské kůře se stříbro vyskytuje pouze vzácně. Průměrný obsah činí kolem 0,07 – 0,1 mg/kg.Jako zdroj pro průmyslové získávání stříbra jsou však rudy olova, mědi,niklu nebo zinku. Nejvíce používanou metodou pro získávání i čištění ryzího stříbra je elektrolýza, z halogenidů je však možno jej jako ryzí získat i pyrometalurgicky přímým tavenímzemské kůřeolovamědinikluzinkuelektrolýzahalogenidů

19 střibro vlastnosti: Typický kovový prvek, známý již od starověku. Z prvků vykazuje nejlepší elektrickou i tepelnou vodivost. Po mechanické a metalurgické stránce je velmi dobře zpracovatelné – má dobrou kujnost a dobře se odlévá (dobrá zatékavost).metalurgickékujnost zajímavost:Těžba stříbra má velmi starou historii. Snad jen měď a zlato se užívaly dříve. Nejstarší nálezy opracovaného stříbra jsou staré více než 4000 let. Veliké množství stříbrných šperků bylo objeveno v hrobech chaldejských králů. vzhled:má stříbrobílou barvu.Elektronová konfigurace: [Kr] 4d 10 5s 1.Atomové číslo: 47.Atomová hmotnost: 107,8682 u.Elektronegativita 1,93Elektronová konfiguraceAtomové čísloAtomová hmotnost

20 Vápník zna č ka: Ca latinský název: calcium výskyt: v jídle (mlé č né výrobky), v zemském jád ř e vzhled: 20p+ 20n 20e- elektronegativita 1 vlastnosti: pom ě rn ě m ě kký a lehký použití: stavebnictví, sklá ř ství, pr ů mysl :

21 Vápník Zajímavosti: vápník je t ř etí nejrozší ř en ě jší kov a pátý nejrozší ř en ě jší prvek v p ř írod ě Pro lidský organismus má vápník nezastupitelný význam, je nejdůležitější látkou při tvorbě kostí a zubů.

22 Zinek Lucka Informace Chemická značka : Zn Latinsky : Zincum Skupenství : Pevné Protonové číslo : 30 Relativní atomová hmotnost : 65,39 Elektronegativita : 1,65 Skupina : 12 Perioda : 4

23 Zinek Výskyt ●V přírodě se ZINEK vyskytuje pouze ve sloučeninách ●Nejznámější a hlavní rudou je minerál SFALERIT ( Sulfit zinečnatý) i kalamín (Uhličitan zinečnatý) ●Zinek je i biogenní prvek a vyskytuje se v živých organizmech ( převážně jako součást různých enzymů) ●Tělo dospělého člověka obsahuje pouze 2 g tohoto kovu

24 Zinek Vzhled ●Modrobílý kovový prvek se silným leskem ( lesk ztrácí na vlhkém vzduchu ) ●Tvrdý a křehký, ale při vyšších teplotách poddajný ●Elektricky vodivý ●Krystalický

25 Zinek Vlastnosti Je amfoterní ( reaguje s kyselinami i hydroxidy) Za tepla se Zinek slučuje také se sírou a fosforem Práškový Zinek na vzduchu při zahřátí hoří jasně svítivým modrozeleným plamenem Neušlechtilý kov ( podobá se kadmium )

26 Zinek Použití Používá se hlavně na GALVANICKÉ POZINKOVÁNÍ různých korodujících předmětů ( Např. plech, dráty, trubky ) Dále se využívá na výrobu různých slitin ( např. MOSAZ - slitina mědi a zinku ) nebo na výrobu galvanických článků V chemii se také používá na vytěsnění vodíku z kyselin Výroba slitin Slouží jako ochranný povlak na předmětech

27 Zinek Zajímavosti Je známý více než 3000 let. Podporuje vylučování inzulínu a vitamínu Jeho název je odvozen od německého slova zink ( zubatý, rohatý ) Doporučené denní množství je 15 mg pro normálního člověka Vyskytuje se ve většině potravin ( Hl. játra a tmavé maso )


Stáhnout ppt "Kovy Kovy a náš život skupinová práce 8. t ř ída 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google