Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interesting sights in France and the Czech Republic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interesting sights in France and the Czech Republic."— Transkript prezentace:

1 Interesting sights in France and the Czech Republic

2 Cesky Krumlov The name comes from German Krumme Aue (crooked bow), according to the river which meanders throught the city. – Jméno pravděpodobně pochází z německého Krumme Aue (křivý luk), podle řeky Vltavy, která se klikatí městem. It has been protected by UNESCO since year1992. – Chráněno organizací UNESCO od roku 1992. The city is a historical and cultural sight. monument – Město je historickou a kulturní památkou. There are the cultural events held hold culture events then is possible to visit museums, galleries and also seven music festivals. You can visit museums and galleries, and seven music festivals – Konají se zde kulturní akce, je možné navštívit muzea a galerie a také sedm hudebních festivalů. The city was established in 2nd. half of the 13th. century. – Město byla založeno v 2. polovině 13. st. The lords of Rosenberg Men of Rozumberk became owners of Cesky Krumlov and they moved there at the beginning of the 14th. century. – Na počátku 14. st. se správy ujali páni z Rožmberku a přestěhovali se ze svého hradu do Krumlova. Then the city was given to family of Eggenbergs – Poté bylo celé město darováno rodu Eggenberků. Castle change owners after Eggenberk. His new oweners was family of Schwanzenberk which died in 1940. After the extinctions of the Eggenbergs the Schwarzenbergs family gained Krumlov estate who owned it untill 1940 – Po vymření rodu Eggenberků přešlo krumlovské panství na rod Schwanzenberků, kteří jej měli v majetku do roku 1940.

3 Cesky Krumlov State castle Cesky Krumlov is the second largest in the Czech Republic. The first one is Prague castle. – Zámek/hrad Český Krumlov je druhý největší zámek po Pražském hradě v České Republice. Originally a gothic castle was rebuilt mainly in the renaissance style. – Původně gotický hrad byl následně přestaven především v renezančním slohu. Above the castle there is a baroque garden which was established in the 17th. century. – Nad zámkem je barokní zahrada, která byla založena v 17. st. The Garden is 150 x 750 meters large. It consists from of three parts: a summer hippodrome, riding bottom parterre and top garden. – Rozkládá se na ploše 150 x 750 metrů. It covers an area – Zahrada se skládá z letní jízdárny, dolního parteru a horní zahrady. lower and upper On the bottom parterre there is rococo’s and cascade ’s fountain. – V dolním parteru je rokoková kaskádová fontána. There is villa Bellarie and Music pavilion on the top garden. In the upper garden there are – V horní zahradě je Letohrádek Bellarie a Hudební pavilón. In front of villa is situated rotary revolving auditorium where the performances are played performences. Actors move play around the rotary auditorium. – Před letohrádkem je umístěno otáčivé hlediště. Odehrávají se zde večerní představení, přičemž herci se pohybují v zahradě i letohrádku.

4 Pisek The name of the city comes from mineral resources (from goldbearing sand) which are around the city. The gold was mined there. – Název Písek pochází z nerostného bohatství (zlatonosného písku) okolo tohoto města. Těžilo se zde zlato. We can find here oldest stone bridge in the Czech Republic and in hole Europe together with the bridge from Rezne in Germany. You can find the oldest stone bridge in the Czech R. there. Along with the bridge in Regensburg is the oldest in Europe. – V Písku se nachází nejstarší kamenný most v České Republice. Společně s mostem v německém Řežně je nejstarším mostem v Evropě. Name of the bridge should named by first who went over. And the first was deer from near-by forest. According to the legends the bridge should have been named after the first man who crosses the bridge. And the first one was a deer from nearby forest therefore it was named Deer Bridge. – Dle pověsti se měl most jmenovat podle prvního, kdo přes něj přejde. Tím se stal jelen z nedalekých lesů a proto tedy vznikl název Jelení most. Od roku 2007 ho známe pod názvem Kamenný most v Písku. This gothic bridge dates from the 2nd. Half mid 13th. century and it is decorated by with four statues from 18th. century. – Tento raně gotický most pochází ze 2. pol. 13. století a je zdoben čtyřmi sousošími z 18. století. The bridge passed many disasters. It was repeatedly damadged by floods and also war ‘s conflicts. – Most po staletí odolává mnoha problémům. Byl několikrát poškozen povodněmi a také válečnými událostmi. The bridge was reconstructed in years 1994-96. The statues were replaced by replicas and the bridge was anchored It was reason why the bridge resisted flood in 2002. But water throw down stone wall which was elevate from river and repaired again. Hurricane hit crusifix which held statue of Christ. Water washed away the stone railing which was taken and installed again. In 2007, the storm hit the bridge which tore the cross holds the statue of….. – Most byl zrekonstruován v letech 1994-96. Sochy byli nahrazeni replikami a most byl lépe ukotven. Díky tomu odolal povodním v roce 2002. Kdy voda strhla kamenné zábradlí, které bylo následně vyloveno a znovu nainstalováno. V roce 2007 most zasáhl orkán, který strhl kříž který drží socha Krista.

5 Telc The city among the most Belongs to the most valuable sigth area in Moravia. Since 1992 Telc was has been included in the UNESCO list.added to list of UNESCO. – Patří k nejcennějším památkovým rezervacím na Moravě. od roku 1992 zařazeno na seznam UNESCO. The Old town center is surrounded by 10 meters high walls, houses and two ponds. Center centre of the city is square where we can find a fountain and around there are the houses in diferent architectural styles. Everything is proved. (well-preserved) – Jádro města Telč je obehnáno 10m hradbami, zdmi domů a dvěma rybníky. centrem města je náměstí, kde nalezneme kašnu a kolem dokola domy v různých architektonických stylech. vše je krásně zachovalé. There are everything what you need in that time for life like pub, brewery, school, church, fountain, statues, town hall, cobler, vicarage. Nutno upravit! – Na náměstí v domech byste našli vše, co jste v té době potřebovali (hospodu, pivovar, školu, kostel, kašnu, sochy, ševce, faru, radnici,...) The city was established 1354 by Menhart from Hradec. Slovosled, rok nakonec – Město bylo založeno roku 1354 Menhartem z Hradce. The Part of old town was also a renaissance castle which was rebuilt twice. During the period of its existence The castle has never been sold, because it was only heirloom. It was inherited from one family to a genus… – Součástí starého města (náměstí a domů obehnanými hradbami) byl i renesanční zámek, který byl za doby své existence 2krát přestaván. zámek nebyl nikdy prodán, vždy byl děděn z rodu na rod.

6 Liberec Liberec is the 5th. largest city in the Czech Republic. It is a city of textile industry. There live 105, 000 inhabitants. slovosled – Je to 5. největší město v České Republice, je to město textilního průmyslu. žije zde 105 000 obyvatel. The name comes from German name: Reychinberch (in English plentiful hill). Eventually the name of city is Liberec (1352 Reychinberch, 1545 Rychberk, 1592 Lychberk, 1634 Libercum, 1790 Liberk, 1845 Liberec). – Jméno pochází z německého slova reychinberch, což v překladu znamená bohatá hora. Postupem času se z toho stal Liberec. (Reychinberch 1352-rychberk 1545-lychberk 1592-libercum 1634-liberk 1790-liberec 1845). Nearby Sokol’s square you can find Vladstejn’s houses from 17th. century. Houses serves like rooms for teachers from close high school. Only the front side of houses is well-kept. The houses are used as privat teachers´ rooms of the adjacent technological secondary school. – Poblíž Sokolovského náměstí naleznete Vladštejnské domky (3 domy) ze 17. století. domy dnes využívány jako kabinety profesoru přilehlé střední průmyslové školy stavební. Zachováno zůstalo pouze průčelí domů. South of Liberec is television transmitter in technicist architectural style. There are also restaurant and hotel. Around tower there are sloups slopeswith cableway. Jested is the dominant of Liberec’s region since 1973. There are many views from tower to of the beautiful landscape. If is good weather you can see Jested tower from long distance. If the weather is nice, you can see tens of kilometers away – Jižně od Liberce je televizní vysílač (1012m) v technicistním architektonickém stylu. Na vysílači také naleznete hotel s restaurací. Okolo vysílače se rozprostírají sjezdovky s lanovkami. Ještěd je dominantou libereckého kraje již od roku 1973. Ještěd se pyšní nádherným pohled do krajiny, za krásného počasí je vidět desítky kilometrů daleko.

7 Lednice-Valtice area This area is one of the treasure of UNESCO’s World Culture Heritage. The Lednice-Valtice area consist of 37 sights. We will be speak about the most interesting sights: – Castle Lednice – Castle of John – Minaret – Temple of Apollo – Vestonice Castle Lednice – The castle was established in 13th. century. – The castle was rebuilt in a few architectural styles. – This castle is located together with the Minaret and the Castle of John in park. – Inside of the castle there are original furniture and very famous wooden stairs. – Near-by the castle there is the Glasshouse and the Garden in French style. Castle of John – The castle of John is artificial ruin, it was built in 18th. century for the fun of aristocracy. – It was place where nobles organized receptions after hunting.

8 Minaret – It is symbol of multicultural area. – The tower is 60 meters height and has 302 steps. – The Minaret was built by a court architect of the noble family of the Liechtensteiner (Josef Hardmuth) before 200 years. Temple of Apollo – It is beutiful construction ashore the Mill Pond. – The Teple is replica of Greek temple and it is sysmbol of multicultural area. Vestonice – This small village called Vestonice is very famous and known for archeological find Venus of Vestonice. – This ceramic sculpture the Venus of Vestonice is more than 27 000 years old. There are many proved and very old trees. Some of them are over 300 years old. You can travel boats, carriage with horses carriage and by feet. There is also attractive performance with birds of prey.


Stáhnout ppt "Interesting sights in France and the Czech Republic."

Podobné prezentace


Reklamy Google