Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agentov ě orientovaný simula č ní model pro distribuci zboží Diplomová práce Vypracoval: Bc. Ji ř í Popelka Vedoucí práce: Ing. Michael Bažant Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agentov ě orientovaný simula č ní model pro distribuci zboží Diplomová práce Vypracoval: Bc. Ji ř í Popelka Vedoucí práce: Ing. Michael Bažant Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Agentov ě orientovaný simula č ní model pro distribuci zboží Diplomová práce Vypracoval: Bc. Ji ř í Popelka Vedoucí práce: Ing. Michael Bažant Ph.D.

2 Osnova prezentace Cíle diplomové práce Plánovací algoritmus LANTIME Realizace modelu Animace Zodpov ě zení otázek a záv ě r

3 Cíl diplomové práce Vytvo ř it agentov ě orientovaný simula č ní model pro experimentování s distribu č ním systémem v rámci vybraného fragmentu silni č ní sít ě. Získání výsledk ů, které budou uplatn ě ny v rámci projektu Green Logistics P ř edpokladem je práce v agentov ě orientované platform ě Repast Suite

4 Integrované ř ízení č inností nutných k pohybu zboží, od zdrojových surovin, p ř es výrobu až po distribuci zboží do místa spot ř eby, s minimalizací náklad ů. http://www.greenlogistics.org

5 LANTIME Heuristický algoritmus pro plánování tras distribu č ním vozidl ů m s minimalizaci náklad ů na č as P ř edpoklady: Pr ů m ě rná rychlost na úsecích mezi vrcholy Vozidla jsou stejného typu Vozidla vyráží z jednoho depa, do kterého se ten samý den vracejí Road Timetable

6 Nejrychlejší cesta Den rozd ě líme na 15 úsek ů – č asových oken

7 Road Timetable Pro jakýkoliv po č áte č ní vrchol obsahuje délku trasy, dobu jízdy, a konkrétní cestu do jakéhokoliv cílového vrcholu v libovolném č ase. 15 minutový interval pro č asy výjezdu Po č et záznam ů = 96x7x(pocetVrcholu)x(pocetVrcholu-1) Aproximace libovolného č asu výjezdu ke konkrétnímu údaji v tabulce Zachování vlastosti FIFO

8 Realizace - použité technologie Eclipse - java IDE Vývoj simula č ního modelu Repast Simphony 2.0 Platforma pro agentov ě orientované modelování a simulování Oracle Database 11g XE Uložené informace o dopravní síti

9 Realizace – data v DB

10 DB – lepší varianta

11 Realizace – model – důležité třídy Controller – spravuje č as, zjiš ť uje ze simula č ního č asu timeslot a den. Depo – obsahuje č asové okno, ve kterém vozidla vyjížd ě jí, obsluhují a vracejí se zp ě t do depa. Customer – reprezentuje zákazníka s č asovým oknem pro obsloužení a s kapacitou zboží. Vehicle – reprezentuje vozidlo, má svoji kapacitu a pohybuje se rychlosti dle aktuální hrany v daném timeslotu a dnu. Scheduler – slouží pro plánování tras automobil ů m

12 Diagram vybraných tříd

13 Animace - možnosti M ř ížka (Grid) Zaokrouhluje sou ř adnice na celá č ísla Možnost pohybovat se pouze po m ř ížce Nevyhovující 2D, 3D, …, ND Spojitý prostor(Continuous Space) Možnost reálné hodnot sou ř adnic Vektorový pohyb v prostoru 1D, 2D, 3D, … ND Geografická projekce (GIS)

14 Animace – současná podoba Kontext (repast.simphony.context.Context) Spojitý prostor (repast.simphony.space.continuous.ContinuousSpace) oVozidla oDepo oZákazníci Sít (repast.simphony.space.graph.Network) oVrcholy oHrany

15 Animace do budoucna GIS (Geografický Informa č ní Systém) využívá shapefiles Tvo ř en z vrstev podle typ ů agent ů : ovrstva zákazník ů ovrstva automobil ů ovrstva dopravní sít ě ovrstva obsahující depa ovrstva pro grafiku Repast Simphony používá pro podporu GIS Geotools Java Topology Suite

16 Příklad repastcity

17 Přínos práce Experimentování nad dopravní sítí pro distribuci zboží Možné využití pro ušet ř ení životního prost ř edí – minimalizace vylu č ování CO2 automobily Další možné rozší ř ení Legislativní omezení Animace

18 Prostor pro otázky

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Agentov ě orientovaný simula č ní model pro distribuci zboží Diplomová práce Vypracoval: Bc. Ji ř í Popelka Vedoucí práce: Ing. Michael Bažant Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google