Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(principy funkce a oblasti vyu ž ívání tabulkových procesor ů, struktura tabulky, vzorce a funkce obecn ě, adresace bun ě k - relativní a absolutní editace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(principy funkce a oblasti vyu ž ívání tabulkových procesor ů, struktura tabulky, vzorce a funkce obecn ě, adresace bun ě k - relativní a absolutní editace."— Transkript prezentace:

1 (principy funkce a oblasti vyu ž ívání tabulkových procesor ů, struktura tabulky, vzorce a funkce obecn ě, adresace bun ě k - relativní a absolutní editace a pln ě ní bun ě k)

2  je to jakýsi kalkulátor umo žň ující vytvá ř et r ů zné druhy tabulek a graf ů

3  MATEMATICKÉ výpo č et matematických výraz ů a funkcí. Tabulkový procesor umí základní matematické operátory, tj. plus (+), mínus (-), krát (*), d ě leno (/), mocnina (^). Dále umí vypo č ítat hodnoty matematických funkcí (sinus, cosinus, tangens, logaritmus, mocniny, odmocniny, a další stovky funkcí)

4 o STATISTICKÉ zvláštní druh matematických tabulek, pomocí nich se po č ítají r ů zné sou č ty, pr ů m ě ry, odchylky, rozd ě lení a další statistické veli č iny o PREZENTA Č NÍ slou ž í spíše k prezentaci n ě jakých hodnot. M ůž e to být srovnání rychlosti procesor ů, ukázka r ů stu kapacity pevného disku atd. o FINAN Č NÍ slou ž í k výpo č t ů m splátek p ů j č ky, kalkulaci náklad ů, atd. -

5  tabulce se ř íká sešit, a ten se skládá z jednotlivých list ů  tabulku tvo ř í sloupce (ozna č eny písmeny) a ř ádky (zna č ené č ísly)  tabulka se skládá z bun ě k, které jsou ur č eny svými sou ř adnicemi, pomocí kterých se na n ě odkazujeme

6

7  Č íslo – Pokud zápis obsahuje krom ě č íslic i další znaky (písmena), bude to program brát jako zápis textu a nebude mo ž né ho pou ž ívat ve výpo č tech.  Text – M ůž e být i delší, ne ž je ší ř ka bu ň ky. Bude však vid ě t p ř es další bu ň ky jen tehdy, pokud jsou tyto bu ň ky prázdné.  Výrazy a funkce – výraz musí být napsán podle pravidel pro syntaxi (zp ů sob) zápisu. Výraz za č íná znakem =, aby kalkulátor v ě d ě l, ž e to, co zadáte, má spo č ítat a ž e se jedná o výraz.

8  absolutní adresa je odkaz sm ěř ující stále na stejné bu ň ky, neprovádí se automatické zm ě ny, zadává se uvedení znaku $ v adrese bu ň ky, (mo ž né zadat stiskem klávesy F4)  relativní adresa je odkaz p ř izp ů sobující se své pozici

9  Pojmenované, p ř edem definované výpo č ty, které lze pou ž ívat ve vzorcích  N ě kolik p ř íklad ů SUMA (A1:A10} se č te č ísla ve sloupci PR Ů M Ě R (A1:A10} aritmetický pr ů m ě r MIN (A1:A10} nejmenší hodnota – podobn ě MAX COUNT IF (A1:A10;B1} po č et výskytu č ísla B1 ve sloupci

10  Formát/Bu ň ky  Zarovnání textu lze vybrat ve vodorovném i svislém sm ě ru  Formát č ísel – ur č uje zp ů sob zobrazení č ísel v bu ň kách, neovliv ň uje jejich hodnotu  Na standardním panelu – m ě na, styl č árky, procenta, p ř idat nebo ubrat desetinné č íslo, ohrani č ení a barva pozadí a textu 

11  Postup vytvo ř ení Ozna č íme údaje, ze kterých chceme vytvo ř it graf (pro nespojité oblasti s klávesou ctrl, i s nadpisem sloupc ů nebo ř ádk ů ) Spustíme pr ů vodce grafem klepnutím na ikonu nebo Vlo ž it/graf Vybereme typ grafu Zkontrolujeme, zda náhled odpovídá situaci a zda chceme jako datové ř ady pou ž ít sloupce nebo ř ádky

12


Stáhnout ppt "(principy funkce a oblasti vyu ž ívání tabulkových procesor ů, struktura tabulky, vzorce a funkce obecn ě, adresace bun ě k - relativní a absolutní editace."

Podobné prezentace


Reklamy Google