Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městská knihovna v Hodoníně dne 14

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městská knihovna v Hodoníně dne 14"— Transkript prezentace:

1 Městská knihovna v Hodoníně dne 14
Městská knihovna v Hodoníně dne 14. září CO VÍTE O „MALÉ DŮCHODOVÉ REFORMĚ“? Seminář o důchodové problematice V rámci projektu „Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven“ přednáší Bc. Ludmila Bábíková

2 Obecné informace o zákonu č.155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Důchodové pojištění v ČR založeno od roku na těchto principech: Sociální solidarita (postupné posílení principu zásluhovosti) Průběžné financování Systém povinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby Dávkově definovaný – dvousložkově Základní výměra – jednotná Procentní výměra – rozdílná výše podle délky doby pojištění a výše příjmů v rozhodném období Zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu Prodlužování rozhodného období zjišťovaných výdělků z posledních 10 až na 30 kalendářních let před nárokem na důchod (dříve brány v úvahu výdělky pouze z posledních 10 let před důchodem, a to 5 let nejvýhodnějších)

3 Seznámení s jednotlivými druhy dávek poskytovanými z českého důchodového systému
starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu) invalidní pozůstalostní vdovský (pro vdovy) vdovecký (pro vdovce) Sirotčí (pro nezaopatřené děti do 26 let věku)

4 Starobní důchody Do 31.12.2009 Od 1.1.2010 Splnění doby pojištění
nejméně 25 let a dosažení důchodového věku (řádný starobní-S) 15 let a dosažení 65 let věku (starobní důchod poměrný-SRN) Od Postupné zvyšování z 25 let na 35 let a dosažení důchodového věku (např. v roce 2010 je minimální doba pojištění 26 let – až 35 let po roce 2018.) Postupné zvýšení z 15 let na 20 let a postupné zvýšení ze 65 let až na 70 let věku-star.důchod poměrný (SRN) Splnění uvedených podmínek a nejvýše 3 roky chybějící do dosažení důchodového věku podle § 31 (předčasný starobní–ST), který je krácený trvale

5 Důchodový věk Pojištěnci narození před rokem 1936
Muži – 60 let Ženy 53 let při výchově 5 dětí 54 let při výchově 3 nebo 4 dětí 55 let při výchově 2 dětí 56 let při výchově 1 dítěte 57 let u bezdětných žen Pojištěnci narození v období od 1936 až 1977 Vizte dle tabulky důchodového věku v přiloženém letáku o tzv. „malé důchodové reformě“

6 Důchodový věk Pojištěnci narození po roce 1968 – původní verze
Muži – 65 let (platné do ) Ženy 62 let při výchově alespoň 4 dětí 63 let při výchově 3 dětí 64 let při výchově 2 dětí 65 let při výchově 1 dítěte nebo u bezdětných žen Pojištěnci narození po roce 1977 – současná verze Muži – 67 let (postupný nárůst až o 7 let) -platnost od Ženy – 67 let (postupný nárůst až o 10 – 14 let v závislosti na počtu vychovaných dětí) Aktuální důchodový věk lze zjistit pomocí věkové kalkulačky umístěné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

7 Výše starobního důchodu v roce 2011
Základní výměra Jednotná výše pro všechny – od = Kč 2.230,- (od do Kč 2.170,-) Procentní výměra Za každý dokončený rok doby pojištění do nároku na důchod 1,5% a za každých dokončených 90 kal. dnů po nároku 1,5% Zápočet náhradní doby pojištění 80% (doba studia jen do , doba evidence na ÚP při výplatě podpory vždy, pak v délce 1 roku u osob mladších 55 let, nad 55 až 3 roky, výkon civilní služby, pobírání IT) Zápočet náhradní doby pojištění 100% (základní vojenská služba, péče o dítě do 4 let věku, péče o osobu závislou na péči jiné osoby) U ST – trvalé krácení za každých i započatých 90 kal. dnů do celkově 720 dnů – 0,9%, od 721 dnů – 1,5% Výpočet důchodu k dispozici v důchodové kalkulačce na stránce

8 Výše starobního důchodu- v roce 2012
Výše základní výměry starobního důchodu činí 9% průměrné mzdy měsíčně Průměrná mzda činí v roce 2011 Kč ,- (9% = Kč 2.227,-) – pevná částka činila Kč 2.230,- nově se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru Změna výše základní výměry se týká i všech ostatních druhů důchodů i důchodů již vyplácených Procentní výměra u důchodu ST=trvalé krácení (snižuje se za každých i započatých 90 kal. dnů) a) 0,9% výpočtového základu (VZ) za období prvních 360 kalendářních dnů b) 1,2% VZ za období od 361. do 720. kalendářního dne c) 1,5% VZ za období od 721. kalendářního dne

9 Částečné a plné invalidní důchody do 31.12.2009
Podmínky nároku Potřebná doba pojištění – vázaná na věk pojištěnce do 20 let doba kratší než 1 rok od 20 let do 22 let minimálně 1 rok od 22 let do 24 let minimálně 2 roky od 24 let do 26 let minimálně 3 roky od 26 let do 28 let minimálně 4 roky nad 28 let minimálně 5 roků doby pojištění v posledních 10 letech před přiznáním invalidity, případně i po přiznání invalidity (např. u pojištěnce mladšího 24 let činí doba pojištění minimálně 2 roky) Posouzení zdravotního stavu Částečná invalidita (IČ)- pokles schopnosti k soustavné výdělečné činnosti minimálně o 33% do 65 % Plná invalidita (I) – pokles schopnosti k soustavné výdělečné činnosti minimálně o 66%

10 Nároky na invalidní důchody vzniklé před 1.1.2010
Plná invalidita Od považována za invaliditu III. stupně (IT), platí i u „invalidních důchodů z mládí“ Pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66% Pojištěnec schopen soustavné výdělečné činnosti je za zcela mimořádných podmínek Částečná invalidita Invalidita II. stupně (ID), pokud pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50% Invalidita I. stupně (IP) v ostatních případech=méně než 50% Změna výše invalidního důchodu IT Při první kontrolní lékařské prohlídce (KLP) po roce 2009 snížen stupeň invalidity na ID nebo IP-snížení výše důchodu až od 13. splátky důchodu po konání prohlídky („plná“ výplata náleží 12 měsíců) Není žádný stupeň invalidity – odnětí od příští splátky důchodu po KLP

11 Invalidní důchody od 1.1.2010 Podmínky nároku
Věková hranice do 65 let (změna názvu důchodu na SI) Posouzení zdravotního stavu Invalidita I. stupně (IP) – pokles pracovní schopnosti nejméně od 35%, avšak nejvíce 49% Invalidita II. stupně (ID)– pokles pracovní schopnosti nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69% Invalidita III. stupně (IT)– pokles pracovní schopnosti nejméně o 70% Potřebná doba pojištění Pojištěnec nedosáhl důchodového věku –přiznán ST Platí i nadále podmínka potřebné doby pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity minimálně v délce 5 let jako u I, IČ NOVĚ – u pojištěnce staršího 38 let je doba pojištění splněna, pokud v posledních 20 letech měl minimálně 10 let pojištění (často řešeno při dlouhodobé evidenci na ÚP)

12 Výše invalidního důchodu
Základní výměra Jednotná výše pro všechny – od = Kč 2.230,- (od do Kč 2.170,-) Procentní výměra Výše procentní výměry za každý celý rok doby pojištění 0,5% výpočtového základu u I. stupně invalidity (IP) 0,75% výpočtového základu u II. stupně invalidity (ID) 1,5% výpočtového základu u III. stupně invalidity (IT) Nejnižší procentní výměra Kč 770,- dosud platná pro všechny důchodce Dopočtená doba do dosažení důchodového věku (plný nebo zkrácený zápočet) Nehodnotí se v případě, že invalidita vznikla úmyslným poškozením zdraví nebo k poškození zdraví vzniklo následkem úmyslného trestného činu pojištěnce

13 Výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity
V případě změny stupně invalidity se již důchod znovu nepřepočítává, ale stanoví se z procentní výměry invalidního důchodu, která náležela v době změny x k (koeficient) z I. stupně (IP) na II. stupeň (ID)– koeficient 1,5 z I. stupně (IP) na III. stupeň (IT) – koeficient 3 z II. stupně (ID) na III. stupeň (IT) – koeficient 2 z III. stupně (IT) na II. stupeň (ID)– koeficient 0, 5 z III. stupně (IT) na I. stupeň (IP) – koeficient 0,3333 z II. stupně (ID) na I. stupeň (IP) – koeficient 0,6666 Není sepisována nová žádost o důchod, pouze hlášení o změně stupně invalidity (návrat ke stavu před )

14 Výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity od 1.1.2012
V případě změny stupně invalidity se již důchod znovu nepřepočítává, ale stanoví se z procentní výměry invalidního důchodu, která náležela v době změny x k (koeficient) z II. stupně (ID) na III. stupeň (IT) – koeficient 1,3333 z III. stupně (IT) na II. stupeň (ID)– koeficient 0,3333 z III. stupně (IT) na I. stupeň (IP) – koeficient 0,2222 z II. stupně (ID) na I. stupeň (IP) – koeficient 0,6667 Není sepisována nová žádost o důchod, pouze hlášení o změně stupně invalidity (návrat ke stavu před )

15 Pozůstalostní důchody
Vdovský a vdovecký důchod Podmínky nároku Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který Byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu Případně splnil ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský Výplata náleží po dobu jednoho roku po úmrtí – další výplata je podmíněna Pečuje o nezaopatřené dítě Pečuje o dítě závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV Pečuje o svého rodiče, příp. rodiče zemřelého manžela, který s ní žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby v II. až IV. stupni Je invalidní ve III. stupni invalidity (IT) NOVĚ – dosáhla věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, případně svého důchodového věku, pokud je nižší (původní věk pro stálý nárok-55 let u žen a 58 let u mužů) Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod vznikne znovu v případě splnění uvedených podmínek do 5 let po zániku dřívějšího nároku

16 Výše vdovského/vdoveckého důchodu
Základní výměra Jednotná výše pro všechny – od = Kč 2.230,- (od do Kč 2.170,-) Procentní výměra činí 50% procentní výměry starobního případně invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době úmrtí Krácení pro souběh výplaty dvou důchodů V případě, že žadatel je již poživatelem důchodu (S nebo I), krátí se nižší procentní výměra na polovinu (ve většině případů dochází ke krácení procentní výměry vdovského z 50% na 25%)

17 Sirotčí důchody-podmínky nároku a jejich výše
Nezaopatřené dítě v případě úmrtí (max. do 26 let věku) Rodiče (osvojitele) Osoby, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, kdy dítě bylo na zemřelou osobu odkázáno výživou, kterou ze závažných důvodů nemohli zajistit rodiče Zemřelá osoba musí plnit podmínku nároku na důchod (S, I) Výše sirotčího důchodu Základní výměra se neliší a procentní činí 40% z procentní výměry, kterou měl nebo by měl zemřelý v době úmrtí Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po obou rodičích (pak náleží základní výměra pouze k jednomu důchodu) Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounech Osvojením zaniká nárok na sirotčí důchod; pokud osvojení zrušeno, vzniká nárok na sirotčí důchod znovu

18 Kladné změny od 1.1.2010 U starobních důchodů – nárok na výplatu
Pracovní poměr na dobu neurčitou při pobírání S Při pobírání důchodu – zvýšení procentní výměry o 0,4% po odpracování 360 dnů (při skončení pracovního poměru) Případně až po 2 letech, pokud pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou (zvýšení o 0,8%) U všech důchodů (vyloučená doba při výpočtu výše) Vyloučení doby pojištění (dosud jen ÚP,důchod,MD,ZVS) Při nízkém výdělku při mateřské dovolené (VZ měl přednost) Při proplaceném dnu dovolené v měsíci, kdy byla PN Doplatek důchodové dávky byl možný do roku 2009 pouze 3 roky zpětně – předešlý nárok zanikl V roce 2010 možný doplatek až 4 roky od uplatnění žádosti, od roku 2011 lze zpětně doplatit dávku až pět let

19 Důchodové nároky některých horníků
§ 174 zákona č. 100/1988 Důchod v 55 letech vázán pouze na dobu pojištění Minimálně 15 let v I.AA kategorii-splněno do V případě trvání zaměstnání v hlubinných dolech i po , minimálně doba zaměstnání 11 let, (důchod v 59) (dále 12 let, důchod v 58…atd.) Nařízení č. 363/2009 Účinnost – 1. července 2010 Lze požádat o přepočet/úpravu i u již dříve přiznaných důchodů Původní maximální částka („strop“) Kč ,-; nyní Kč ,- Důchodový věk snížen na 55 let a 6 měsíců Vázáno na počet směn – aspoň 3300, popř v uranu V úvahu brána i doba výkonu zaměstnání v I. AA kategorii v období od 1. ledna 1993 do Důchodový věk snížen o 5 let u pojištěnců Dle tabulky důchodového věku- postupné zvyšování z 55 let a 6 měsíců (ročník 1938) na 60 let (po ročníku 1964)

20 Námitkové řízení ve věcech důchodového pojištění
Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení (jde o správní řízení) Nelze jako řádný opravný prostředek Podat odvolání (možné pouze do roku 2003) Lze jako řádný opravný prostředek Podat písemné námitky do 30 dnů od dne doručení rozhodnutí z ČSSZ Praha (tiskopis k vyzvednutí na OSSZ) Námitky je možné uplatnit u kterékoliv OSSZ Řízení probíhá „odděleně-nezávisle“ od původního rozhodovacího orgánu Podání námitky je nezbytným předpokladem pro případně pozdější podání správní žaloby (v případě nevyhovění námitkám) do 2 měsíců po doručení rozhodnutí

21 Pozůstalostní důchody od 1.1.2012
Změna stanovení základní výměry Není již pevná částka, ale procentní sazba z průměrné mzdy (jako u všech ostatních druhů důchodů) Výše základní výměry důchodu činí 9% průměrné mzdy měsíčně Zkrácení ochranné lhůty při obnově výplaty vdovských a vdoveckých důchodů z 5 let na 2 roky po zániku nároku na výplatu (návrat před ). Aplikace u důchodů s nárokem od Zrušení 12násobku výplaty v případě uzavření nového manželství již nebude náležet výplata 12. násobku měsíční výše vdovského nebo vdoveckého důchodu (odbytné)

22 Výpočet výše důchodu do 29.9.2011
Redukční hranice pro výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu (OVZ) 1. redukční hranice do Kč ,- = zápočet 100% 2. redukční hranice do Kč ,- = zápočet 30% 3. redukční hranice nad Kč ,- = zápočet 10% (vizte příklad výpočtu důchodu) Rozhodné období (RO) pro stanovení OVZ až 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu Postupně po roce 2016 bude brána pro výpočet výše důchodů veškerá doba pojištění začátek - dosažením 18 let věku pojištěnce konec – kalendářní rok předcházející roku přiznání důchodu

23 Výpočet výše důchodu po 30.9.2011
Redukční hranice od do do částky 1. redukční hranice se počítá 100% (jako dosud) z částky nad 1. a do částky 2. redukční hranice se počítá od do % v roce % v roce % v roce % z částky nad 2. a do částky 3. redukční hranice se počítá od do % v roce % v roce % v roce % z částky nad třetí redukční hranici se počítá od do % v roce % v roce % v roce %

24 Výpočet výše důchodu po roce 2014
Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu do částky 1. redukční hranice = zápočet 100% z částky nad 1. redukční hranici do 2. redukční hranice = zápočet 26% k částce nad 2. redukční hranici se nepřihlíží V období od do činí 1. redukční hranice 44% průměrné mzdy (Kč ,-)* činí 2. redukční hranice 116% průměrné mzdy (Kč ,-)* činí 3. redukční hranice 400% průměrné mzdy (Kč ,-)* V období po roce 2014 činí 1. redukční hranice 44% průměrné mzdy činí 2. redukční hranice 400% průměrné mzdy */ částky jsou platné pouze pro období od do

25 „Výpočtové zamítnutí“
Institut využívaný v obdobích negativních legislativních změn zákona o důchodovém pojištění (přelom z na ) Přiznání předčasného starobního důchodu bez výplaty Rozdíl mezi datem přiznání dávky a datem počátku faktické výplaty Nejčastěji využíváno občany dosud vykonávajícími výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění

26 Dobrovolná účast občanů na důchodovém pojištění
V případě nesplnění doby pojištění je možné doplatit dobrovolné důchodové pojištění Důvody účasti Vedení v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání Soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v ČR Evidence ÚP a studium lze doplatit zpětně bez časového omezení Musí být předložen doklad o evidenci nebo o studiu Při výdělečné činnosti v cizině od roku 1996 Zaměstnanec v pracovním poměru Člen družstva Osoby samostatně výdělečně činné Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby Činnost v ČR pro zahraničního zaměstnavatele Minimální částka v roce 2010 Kč 1.660,- , v roce 2011 Kč 1.732,- měsíčně S udáním důvodu lze doplatit maximálně 2 roky zpětně po podání přihlášky Bez udání důvodu Lze doplatit maximálně 1 rok zpětně po podání přihlášky

27 Jak požádat o důchod? Všechny druhy žádostí se sepisují na OSSZ
Starobní – nejdříve 4 měsíce před datem přiznání Doklady k sepsání žádosti o důchod výuční list, vysvědčení, vojenská knížka(muži), rodné listy dětí (ženy), doklady o zaměstnání, potvrzení z ÚP, Informativní výpis dob pojištění, žádost o výplatu důchodu na účet Poslední zaměstnavatel – potvrzení dle § 83 + ELDP Invalidní – v případě nepříznivého zdravotního stavu Doklady - shodné jako u starobního důchodu Pozůstalostní (vdovské, vdovecké, sirotčí) Doklady – shodné jako u předešlých dávek - týkají se však zemřelého(„aktivního“, důchodce ne) Oddací list, úmrtní list (u vdov a vdovců) Úmrtní list zemřelého rodiče + potvrzení o studiu (u sirotků)

28 Různé Zápočet „dobrovolné“ 9. třídy
Pouze studium 9. ročníku školní rok 1959/1960 a 1960/1961 Pouze u důchodů přiznaných od Podání žádosti o přepočet není časově omezeno Zpoplatněná výplata nově přiznaných důchodů v hotovosti od á 21,-Kč Seznam úřadů důchodového zabezpečení (MPSV) Orgány sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo obrany (pokud jde o vojáky z povolání), Ministerstvo vnitra (pokud jde o příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb), Ministerstvo spravedlnosti (pokud jde o příslušníky Vězeňské služby ČR)

29 Děkuji Vám za pozornost  Bc. Ludmila Bábíková
Dotazy – diskuse Děkuji Vám za pozornost  Bc. Ludmila Bábíková


Stáhnout ppt "Městská knihovna v Hodoníně dne 14"

Podobné prezentace


Reklamy Google