Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodové pojištění Sociální zabezpečení. Okruh pojištěných osob zaměstnanci v pracovním poměru,zaměstnanci v pracovním poměru, příslušníci Policie, Vězeňské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodové pojištění Sociální zabezpečení. Okruh pojištěných osob zaměstnanci v pracovním poměru,zaměstnanci v pracovním poměru, příslušníci Policie, Vězeňské."— Transkript prezentace:

1 Důchodové pojištění Sociální zabezpečení

2 Okruh pojištěných osob zaměstnanci v pracovním poměru,zaměstnanci v pracovním poměru, příslušníci Policie, Vězeňské služby, BIS, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy a Hasičského záchranného sboru, vojáci z povolání a státní zaměstnancipříslušníci Policie, Vězeňské služby, BIS, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy a Hasičského záchranného sboru, vojáci z povolání a státní zaměstnanci členové družstva v družstvech, jestliže podmínkou členství je pracovní smlouvačlenové družstva v družstvech, jestliže podmínkou členství je pracovní smlouva osoby, které jsou jmenovány nebo voleny do funkce správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánuosoby, které jsou jmenovány nebo voleny do funkce správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu osoby samostatně výdělečně činné,osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, soudci,soudci, členové zastupitelstev, poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky, prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové NKÚ, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce právčlenové zastupitelstev, poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky, prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové NKÚ, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv

3 Okruh pojištěných osob dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péčepěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce,osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole (dále jen "střední škola") nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let,osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole (dále jen "střední škola") nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let, osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaciosoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř letosoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let

4 Doba pojištěné a náhradní doba pojištění -účast na důchodovém pojištění -platba důchodového pojištění (3 roky zpětně od sociální události si může doplatit dluh na pojistném (maximálně 10 let dluhu)

5 Základní pojmy Dítě: Dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí dítě vlastní nebo osvojené, též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za nezaopatřené dítě: se považuje dítě od skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže: –se soustavně připravuje na budoucí povolání –se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, –z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. –po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

6 Základní pojmy Povinná školní docházka pokračování žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nezískali základní vzdělání, a to formou:pokračování žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nezískali základní vzdělání, a to formou: –desátého ročníku základního vzdělávání v základní škole speciální, –pokračování žáků se zdravotním postižením v základním vzdělávání –účastí na kurzu pro získání základního vzdělání organizovaný základní nebo střední školou ve formě denní výuky, který navštěvují osoby mladší 26 let, které nezískaly základní vzdělání, období školních prázdnin bezprostředně navazujících na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok povinné školní docházky, nestalo-li se studentem střední školy a:období školních prázdnin bezprostředně navazujících na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok povinné školní docházky, nestalo-li se studentem střední školy a: –po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost –nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,

7 Základní pojmy Soustavná příprava na budoucí povolání: -denní studium na SŠ, VOŠ a VŠ v ČR (rovněž v cizině je-li MŠMT postaveno na roveň studia v ČR) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postiženímteoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole: začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy.začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. dále pak doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,dále pak doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu, doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána; to platí též, bylo-li v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium,doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána; to platí též, bylo-li v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium, doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikacidoba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci

8 Základní pojmy Soustavná příprava na budoucí povolání na VŠ: -začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium -je rovněž považován měsíc, ve kterém skončil studium pokud nebyl výdělečně činný -doba do nástupu dalšího studia na VŠ (pokračování v magisterském studiu po skončení bakalářského programu)

9 Základní pojmy Pracovní úraz, je úraz který: utrpěl pojištěnec při činnosti zakládající účast na pojištění a který se za pracovní nebo služební považuje podle pracovněprávních předpisůutrpěl pojištěnec při činnosti zakládající účast na pojištění a který se za pracovní nebo služební považuje podle pracovněprávních předpisů utrpěl pojištěnec při přípravě k obraně České republiky nebo pojištěnec, který není vojákem z povolání ani vojákem v další službě, při výkonu služby v ozbrojených silách České republikyutrpěl pojištěnec při přípravě k obraně České republiky nebo pojištěnec, který není vojákem z povolání ani vojákem v další službě, při výkonu služby v ozbrojených silách České republiky

10 Starobní důchod Podmínky vzniku nároku Potřebná doba pojištění:Potřebná doba pojištění: –25 let pojištění a dosažení "důchodového věku“ –15 let pojištění a dosažení aspoň 65 let věku Dosažení důchodového věku:Dosažení důchodového věku: –u mužů 60 let, –u žen 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 55 let, pokud vychovaly dvě děti,55 let, pokud vychovaly dvě děti, 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo 57 let,57 let, Připočítávají se 2 měsíce mužům a 4 měsíce ženám za každý rok, který uplynul od roku 1996 do roku jejich „důchodových narozeni“

11 Výpočet starobního důchodu řádného Redukce vyměřovacího základu (RVZ): vše do 10.500,-Kč100% 10.500,- až 27.000,-Kč 30% Vše nad 27.000,- 10% Výpočet důchodu: 1)Pevná částka 2.170,- Kč 2)Procentuální výměra: (RVZ x 1,5%) x počet odpracovaných let


Stáhnout ppt "Důchodové pojištění Sociální zabezpečení. Okruh pojištěných osob zaměstnanci v pracovním poměru,zaměstnanci v pracovním poměru, příslušníci Policie, Vězeňské."

Podobné prezentace


Reklamy Google