Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce v chemické laboratoři

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce v chemické laboratoři"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost práce v chemické laboratoři
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Bezpečnost práce v chemické laboratoři Aktivita č.5: Tajemství chemie Prezentace č. 1 Autor: Jana Horáková

2 Osnova Povinnosti žáků pracujících v chemické laboratoři
Postup při přípravě roztoků Grafické symboly R-věty a S-věty Laboratorní sklo a nádobí ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

3 Povinnosti žáků pracujících v chemické laboratoři
Provádět pouze přikázané práce, neměnit pracovní postup, druh a množství chemikálií. Dodržovat při práci všechny bezpečnostní a hygienické předpisy, dbát pokynů vyučujícího. Používat pracovní plášť a ochranné brýle, dlouhé vlasy mít sepnuté sponou. V laboratoři nejíst a nepít, nezkoušet žádnou chemikálii chutí, při zkoušce čichem opatrně přivanout výpary mávnutím ruky k nosu. Před prací se přesvědčit o nezávadnosti používaného nádobí, poškození ihned nahlásit vyučujícímu. ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

4 Pevné chemikálie nikdy nebrat do rukou, používat plastovou lžičku.
Kapaliny míchat pouze skleněnou tyčinkou. Neprovádět samovolné opravy a úpravy pomůcek a spotřebičů. Dbát na vlastní bezpečnost a bezpečnost spolužáků. Každý úraz nebo poranění ihned oznámit vyučujícímu. Po skončení práce pečlivě uklidit pracovní místo a pomůcky, ruce si umýt mýdlem. ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

5 Postup při přípravě roztoků
Při ředění kyseliny vodou pomalu po skleněné tyčince nalévat kyselinu do kádinky s vodou, míchat skleněnou tyčinkou. (exotermická reakce) Při rozpouštění tuhého hydroxidu pomalu sypat z laboratorní lžičky pecky hydroxidu do kádinky s vodou, míchat skleněnou tyčinkou. (exotermická reakce) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (1)

6 Grafické symboly ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (2)

7 Grafické symboly – nová forma
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (3) Symboly platné od 1.června 2015, od roku 2010 platí původní i nová forma symbolů.

8 R-věty a S-věty R-věty : Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených zákonem jako R-věty. Tyto věty upozorňující na nebezpečí jsou používány mezinárodně a nejenom v Evropě. Na celosvětové úrovni se však nyní prosazuje Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS). Evropská unie ho přijala v roce 2008 a postupně na něj bude přecházet v letech 2010 až GHS je velmi podobný stávající klasifikaci, dochází však k určitým změnám - R-věty budou nahrazeny H-větami se stejným účelem, tedy označením specifických rizik látky. (4) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

9 Příklady H-vět a P-vět:
S-věty : jsou standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, a to podle dosud platného systému bezpečnostní klasifikace. Nový Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií namísto S-vět obsahuje P-věty s prakticky totožným obsahem a stejným účelem, jako mají dosavadní S-věty. (5) Příklady H-vět a P-vět: H221Hořlavý plyn P232Chraňte před vlhkem H315Dráždí kůži (7) P235Uchovávejte v chladu (6) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 9

10 Příklady R-vět a S-vět:
Jednoduché R-věty: celkem 68 vět: R1: Výbušný v suchém stavu R5: Zahřívání může způsobit výbuch R10: Hořlavý R14: Prudce reaguje s vodou R25: Toxický při požití (4) Jednoduché S-věty: celkem 64 vět: S2: Uchovávejte mimo dosah dětí S8: Uchovávejte obal suchý S20: Nejezte a nepijte při používání S25: Zamezte styku s očima (5) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

11 R15/29: Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn
Kombinované R-věty: R15/29: Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn R39/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití R20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití (4) Kombinované S-věty: S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S24/25: Zamezte styku s kůží a očima (5) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 Laboratorní sklo a nádobí
Rozdělení chemického skla: (8) A- chemické technické sklo prachovnice zábrusová láhev násypka nálevka dělící nálevka Petriho miska ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (8)

13 B- chemické varné sklo zkumavka kádinka varná baňka frakční baňka
kuželová baňka titrační baňka chladič alonž ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (8)

14 C- chemické odměrné sklo
odměrný válec nedělená pipeta dělená pipeta byreta odměrná baňka ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (8)

15 D- porcelánové nádobí porcelánový kelímek navažovací lodička třecí miska s tloučkem
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (8)

16 Zdroje ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Knihy: 8. Beneš, Pavel, Pumpr Václav,Banýr Jiří. Základy chemie 1 pro 2.stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Praha : Nakladatelství FORTUNA, 1993.ISBN Obrázky: Obrázky nalezeny pod licencí Creativ Commons nebo Public domain. 1. Jaeger5432, Skorpion87 Photo by. en.m.wikipedia.org. [Online] [Citace: ] 2. Bezpečnostní klasifikace -Wikipedie. [Online] [Citace: ] 3. Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií. [Online] [Citace: ] Web: 4. R-věty. [Online] [Citace: ] 5. S-věty. [Online] [Citace: ] 6. P-věty. [Online] [Citace: ] 7. H-věty. [Online] [Citace: ] ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce v chemické laboratoři"

Podobné prezentace


Reklamy Google