Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přenosové soustavy a trh s elektřinou Pavel Šolc Sekce Strategie Seminář SVSE 15.5.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přenosové soustavy a trh s elektřinou Pavel Šolc Sekce Strategie Seminář SVSE 15.5.2008."— Transkript prezentace:

1 Přenosové soustavy a trh s elektřinou Pavel Šolc Sekce Strategie Seminář SVSE 15.5.2008

2 Obsah  Vývoj vnitřních a vnějších podmínek podnikání TSO  Budoucí očekávaný vývoj a hlavní rizika a příležitosti  Projekt integrace trhů ČR-SR

3 Vnější podmínky  3.balíček –Již optikou nové „Euroústavy“ : Energetika a transevropské sítě –unbundling (Rizika a příležitosti) –evropská harmonizovaná regulace (snížení vlivu ČR na tarify ) –Koordinace TSO - ENTSO (Rizika a příležitosti)  Klima balíček –Alokace povolenek a její dopad na uhelnou energetiku (útlum !! ) –Rozšíření podpory OZE (Expanze VtE i v ČR) –Úspory a DSM (budoucí trend)  Trh v CEE –Vyrovnání cen ČR a Německa (velké snížení výnosů z aukcí) –Oddělení cenové oblasti Slovenska a zavedení Export fee (nárůst výnosů z aukcí) –Fungování PXE a posílení obchodů na OTE (větší likvidita a prostor pro menší odchylky) –Změny na Polském trhu s el (CO2, LCPD, PPA  zvýšení cen, snížení exportů)  Ceny elektřiny zpomalily růst (ale jde zřejmě o přechodnou fázi)

4 Vnější podmínky  Dodavatelské kapacity –Nedostatek dodavatelských kapacit v energetice – prodlužující se doby dodávek ( může dojít k dalšímu zhoršení)  Plyn pro Evropu –Budování zdrojů pro Jižní Evropu (South Stream, LNG terminály)  budoucí změny bilancí a toků ve střední Evropě  Regionální „bezradnost“ v CEE, vývoj v CWE –Spory o FBA (model, DE/AT hranice, předávání dat) –„Neprohra“ pozice v CEE  Vitězství v ITC –Zabránilo se mechanismu nevýhodnému pro ČR –Podařilo se etablovat ČEPS a ČR jako relevantního hráče –„Hledá se jak dál“  šance pro návrhy ČR  Envi regulace – ochrana území –Posilování nástrojů ochrany přírody a území v Evropské i národní legislativě

5 Vnější podmínky  VtE v ČR –Opožděný nástup (odhady potenciálu1000 až 2500 MW, celkové žádosti již přes 1000 MW) –Téměř všeobecný odpor (ochrana krajiny, místní komunity, …) –Silná podpora ze strany EU !!! –Expertní komise – nástroj k prosazení rozumných změn  Cenová regulace : tlak na náklady –Udržení konečných cen prostřednictvím regulovaných složek –Tlak na náklady PpS !!  Fungující zúčtování –Snížení velikostí odchylek, větší symetrie  Expanze ekonomiky regionů a spotřeby + připojení VtE –Limity dalších kapacit ve střednědobém horizontu –Kapacita připojení (příslib) je nástrojem konkurence mezi výrobci

6 Dopady vnějších podmínek  Vývoj hospodaření Snižování výnosů (aukce, korekční faktory) Růst cen vstupů (dodavatelské ceny) Snižující se „polštář“ PpS (náklady vs. výnosy) Snižující se WACC  Bezpečnost provozu Narůstající míra nejistot ( obchod, VtE, ceny) Snižující se přebytky ČR a dostupnost výkonů/PpS Snižující se odchylky Narustající zatížení částí PS

7 Příležitosti  Integrace trhu s elektřinou mezi ČR a SR a později případně i koordinace řízení ES  Integrace trhů ve střední Evropě (El, PpS)  NEK – prosazení rozvoje sítí jako strategického zájmu státu, výstavba nových zdrojů  Ovlivnění vývoje Evropské legislativy – koordinace TSO, tarif, harmonizace trhů

8 Ohrožení  Nevhodně implementovaná FBA – ztráta kapacit  IMICA-like ITC  Ztráta kompetencí ve prospěch Evropských a regionálních struktur  ISO a narušení efektivnosti rozvoje sítí  Neprůchodnost projektů územním řízením a nezvládnutí požadavků na připojení  Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, nezvládnutá generační obměna – ztráta know- how  Klesající dostupnost PpS

9 Očekávaný vývoj ve středně a dlouhodobém horizontu

10 Dlouhodobé cíle EU  Vytvoření jednotného a konkurenčního vnitřního trhu s elektřinou a plynem zahrnujícího státy EU a další spolupracující země Odstranění národních trhů a vlivu národních šampiónů Tlak na ceny prostřednictvím konkurence ve výrobě a dodávce a harmonizace regulace monopolních činností  Zabezpečení udržitelného rozvoje a snížení emisí škodlivých látek a skleníkových plynů Náhrada části uhelné energetiky OZE a zdroji na ZP Rychlý rozvoj všech obnovitelných zdrojů  Zajištění energetické bezpečnosti (spolehlivého zásobování energiemi) vč. přímých pravomocí Komise Společný postup vůči dodavatelům mimo EU? Společné řízení sítí a regulačního rámce ?

11 Dlouhodobé trendy vývoje EU - 1  Rozvoj a integrace trhů s elektřinou –Propojování národních a později regionálních trhů s elektřinou –Konvergence cen elektřiny –Rozšíření servisu dodavatelů (balíčky služeb apod..) i jejich působnosti –Postupné vymizení „přeshraničního“ obchodu jako specifické obchodní aktivity –Přechod od fyzických kapacitních práv k finančním nástrojům a denním implicitním aukcím –Regionální trhy s rezervami a regulační energií

12 Cílem EU je vytvořit jednotný trh s energiemi, a to tvorbou regionů a miniregionů a jejich postupným slučováním Regiony severozápadní Evropy směřují svými řešeními k implicitním aukcím pro denní obchodování (Market Coupling/Splitting)

13 Dlouhodobé trendy vývoje EU - 2  Změny struktury výroby elektřiny v celé EU –Útlum uhelných zdrojů ve střední Evropě (DE, PL, CZ) –Útlum JE zdrojů v Německu (Zatím platí, je v mezních možnostech Německa) –Masivní rozvoj větrné energetiky v severní a jihozápadní Evropě –Rozvoj uhelné energetiky v jihovýchodní Evropě –Rozvoj zdrojů na zemní plyn (náhrada uhlí a JE v Německu, doplnění bilance v Itálii)  Zvyšující se nároky na kapacity sítí pro dálkové přenosy a jejich proměnlivý charakter

14 Toky větrné elektřiny evropskými sítěmi a možná přetížení

15 Dlouhodobé trendy vývoje EU - 3  Koordinace rozvoje, provozu a řízení sítí –Postupné prosazení vyššího stupně koordinace provozovatelů –Společné plánování rozvoje i provozu sítí –Koordinační centrum (centra) pro řízení provozu propojené soustavy  Zapojení spotřeby do řízení rovnováhy –Řízení spotřeby ve vazbě na ceny elektřiny (pružné tarify) –Větší prostor pro okamžitý (vyrovnávací) trh s elektřinou a přístup dodavatelů na tento trh

16 Očekávaný vývoj ve střední Evropě  Střednědobý vývoj (do poloviny příští dekády) –Dočasný Deficit Slovenska a reorientace exportů ČR –Dramatický útlum uhelné energetiky v Polsku –Nárůsty tranzitních toků Přenosy větrné elektřiny ze severu Německa Úzká hrdla uvnitř Rakouských a Německých sítí a tlak na snižování obchodních toků ve střední Evropě –Integrace trhu s elektřinou v regionu –Rychlejší růst cen elektřiny s většími výkyvy cen

17 Očekávaný vývoj ve střední Evropě  Dlouhodobé trendy –Útlum uhelné energetiky v CZ –Snížení pásmových tranzitů sever-jih Snížení importů Itálie – růst výkonů na ZP Snížení exportů Německa a Polska –Nárůst tranzitů V+JV  Stř + Záp. Evropa Rozvoj energetiky na Balkáně (JE, uhlí) Připojení Ruska a/nebo Ukrajiny –Off shore VtE v Severním a Baltském moři Výrazná volatilita tranzitních toků –Pomalejší růst cen elektřiny

18 Rizika budoucího vývoje  Nedostatečné tempo budování sítí (bariéry rozvoje) blokuje propojování trhů a vytváří lokální přetížení, rizika spolehlivosti dodávky a cenové oblasti –rozštěpení Provozovatele přenosové soustavy na ISO a TRANSCO vytváří riziko narušení efektivnosti procesu rozvoje a provozu sítí –Rozvoj každé PS je výlučně v kompetenci národního provozovatele, přestože je integrální částí propojené sítě  Dočasné snížení výkonových rezerv vyvolává růst cen elektřiny a časté cenové špičky  nedostatečně funkční trh a rizika regulačních zásahů –snahy o utlumení cen na veřejných trzích (vliv na polostátní firmy, regulace trhů apod..) –zavádění tarifních a netarifních bariér

19 Rizika budoucího vývoje  Obrana národních zájmů a ochrana domácího spotřebitele před růstem cen bude paralyzovat společnou energetickou politiku a deformovat fungování tržních mechanismů –rozdílné národní politiky neumožní zformulovat dostatečně konkrétní společné postoje (viz jaderná energetika a rozvoj sítí v Německu a Rakousku) –společný prostor znamená i sdílení rizik a omezení, konvergence cen znamená pro někoho jejich zvyšování  Nedostatečná integrace mechanismů provozu sítí způsobí šíření poruch a růst nákladů řízení spolehlivosti –integrace ale znamená odevzdání části výlučných kompetencí společnému orgánu (viz doposud neúspěšná iniciativa ČEPS k založení společného koordinačního centra)

20 Bezprostřední priority ČEPS  Mezinárodní aktivity –Propojení trhu s elektřinou ČR a SR –Ověřený mechanismus alokace v regionu (zabránit rizikům kolapsu přeshraničních obchodů) –Spravedlivý mechanismus kompenzací – jednotný evropský tarif –Akceschopné ENTSOe a rozvoj PS v regionu  Domácí aktivity –Akcelerace rozvoje PS (severní Morava, vysočina, krušné hory, Ledvice, APG …) a řešení bariér rozvoje –Změna podmínek pro provoz VtE (plánování, řízení odchylky) –Likvidita vyrovnávacího trhu a funkčnost systému zúčtování

21 Projekt integrace trhů ČR-SR - info

22 Koncept „market coupling“ mezi ČR a SR  Prostřednictvím tohoto mechanismu jsou trhy propojeny, pro slovenské poptávky jsou k dispozici české nabídky a naopak  Úloha ČEPS a SEPS –Určení přenosových kapacit a předání –Zajištění výsledných přenosů (transakcí), pokud to neohrozí spolehlivost ES  Úloha tržních míst (OTE, tržní místo SR) –Registrace nabídek a poptávek z ČR a SR –Sesouhlasení obchodů a vypořádání –Upřesnění výsledného přenosu vůči ČEPS/SEPS

23 Proces Market coupling  Sběr a validace nabídek a poptávek na obou trzích  Vytvoření agregátních křivek, MCP  Průnik křivek Sjednocení trhu nebo Splitting  Definice a nominace exchange schedule  Zveřejnění výsledků, clearing

24 Průnik trhů  Konstrukce Net Export Curve pro každý z trhů  Spojení NECs a určení exportu/importu a MCP  Kontrola omezení  Definice exportu/ importu a MCP1 a MCP2 v případě congestion

25 Net Export Curve - NEC

26

27

28 Časový harmonogram řešení  projednání podpory projektu s MPO a ERÚ včetně dohody o formě komunikace se slovenskými partnery (MH, ÚRSO, SEPS, SE)  zahájení rozhovorů na úrovni MPO (popř. ERÚ) – MH SR – ÚRSO pro vyjednání politické podpory projektu v SR s výsledkem jasného politického zadání  analýza nezbytných legislativních úprav, popř. dopad na plánovaná řešení 2009 2008 31.1. 31.5. 31.3. 31.7. 30.6. 31.12. 30.11.30.9. 31.1. 31.10. Zveřejnění Aukčních pravidel s definicí denních implicitních aukcí mezi ČR a SR  veřejné vyhlášení projektu v ČR a SR  Uzavření smluvních dohod mezi MPO a MH a mezi OTE, ČEPS a SEPS  Začátek prací na technickém řešení a úpravách právních předpisů v ČR a SR Spuštění společného krátkodobého trhu s elektřinou ČR-SR v rámci D-1 implicitního řešení  Komunikace mezi ministerstvy ČR-SR  Podpis dokumentu „Memorandum of Understanding“ mezi ČR a SR  Založení projektového týmu s účastí provozovatelů přenosových soustav ČR-SR a zástupců provozovatelů tržních míst 15.4.

29 Závěrečné shrnutí  Dynamika vývoje v posledním roce je obrovská a dopad změn na dnešní i budoucí trh s elektřinou v ČR zcela zásadní  Polštář přebytku kapacit a zdrojů pro řízení PS se již vyčerpal  Řešení již existují jen v mezinárodním kontextu – nejsme ostrov Regionální trhy Spolupráce TSO a regulátorů (ENTSO, ACER )

30 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Pavel Šolc ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10 solc@ceps.cz www.ceps.cz


Stáhnout ppt "Přenosové soustavy a trh s elektřinou Pavel Šolc Sekce Strategie Seminář SVSE 15.5.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google