Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do databázových systémů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do databázových systémů"— Transkript prezentace:

1 Úvod do databázových systémů
Cvičení 01 Ing. Pavel Bednář

2 Požadavky na zápočet Test na tvorbu SQL dotazů
Test na návrh DB a výpočet Funkčních závislostí. Semestrální projekt Vymyslet téma projektu (0 bodů) Zadání (4 body) Konceptuální analýza (5 bodů) Formální analýza (4 body) Porovnání konceptuální a formální analýzy (2 body) Testy Test na sql bude asi v 8. nebo 9. týdnu Povinná účast. Bude demotest na vyzkoušení. Každá část za 15 bodů a z každé je nutné minimum 7b. V případě neúspěchu je možnost opravy v zápočtovém týdnu. Semestrální projekt  Vymyslet téma projektu (cca 1-2 týden) – 0 bodů  Zadání – 4 body – specifikace zadání + obecný popis IS  Konceptuální analýza – 5 bodů – konceptuální datový model (konceptuální schéma, ER diagram, lineární zápis typů entit, typy vztahů, datový slovník, IO)  Formální analýza – 4 body – univerzální schéma a množina funkčních závislostí  Porovnání konceptuální a formální analýzy – 2 body Na konci semestru pak bude ještě krátká prezentace.

3 Základní pojmy Zpracování dat Data Informace Objekt Atribut
Typ objektu Zpracováním dat nazýváme evidování a zpracování velkého množství údajů o velkém množství objektů. Daty nazýváme údaje získané měřením, pozorováním nebo jen pouhým zaznamenáním z reálné skutečnosti. Informace jsou smysluplné interpretace dat a vztahů mezi nimi. Zpracováním dat nebo také hromadným zpracováním dat nazýváme zpracování velkého množství údajů (obvykle desítky až stovky) o velkém množství objektů (obvykle od desítek po miliony i víc). Objektem nazýváme člověka, zvíře, věc nebo jev reálného světa, pokud se tito stali předmětem našeho zájmu z hlediska evidence. Objekt je popisován množinou svých vlastností. Objekty mají velké množství vlastností, ovšem z hlediska evidence potřebujeme sledovat jen některé z nich. Atributem nazveme údaj o objektu, který nás zajímá z hlediska evidence. Typem objektu budeme rozumět název množiny objektů a seznam jejich sledovaných atributů: Jméno-typu-objektu (atribut1, atribut2, …, atributn)

4 Opakování logiky a množin
Co je to výrok ? Co je to výrok? Výrok je tvrzení, o němž má smysl prohlásit, zda je pravdivé či nepravdivé Ať už jsou pravdivé nebo jsou nepravdivé. Výrokem není například tázací věta nebo věta, u které nemůžeme jednoznačně určit její pravdivostní hodnotu.

5 Opakování logiky a množin
Určete, zda jsou dané věty výroky Venku prší. Číslo pět je liché. Bude zítra pršet ? HTML je programovací jazyk . Dva plus tři je šest. Zelená barva je nejkrásnější. Co je to výrok? Výrok je tvrzení, o němž má smysl prohlásit, zda je pravdivé či nepravdivé c. d. - První věta nemůže být výrok, protože je to tázací věta, u druhé věty zase neurčíme, jestli je to pravdivý výrok nebo nepravdivý. Taková věta se pak nazývá hypotéza (domněnka).

6 Opakování logiky a množin
Jak můžeme značit pravdivostní hodnoty výroků ?

7 Operace s výroky a složené výroky
Výrokové symboly – p,q,r… Symboly logických spojek Negace ¬ Konjunkce ∧ Disjunkce ∨ Implikace ⊃ Ekvivalence ≡ Pomocné symboly – (), [], {}

8 Operace s výroky a složené výroky

9 Operace s výroky a složené výroky
Jednoduché výroky se označují velkými písmeny A, B Z jednoduchých výroků pak můžeme pomoci logických spojek vytvořit složený výrok Základní spojky Konjunkce Disjunkce Implikace Ekvivalence

10 Tabulka pravdivostní funkce

11 Tabulka pravdivostní funkce

12 Negace složených výroků
Viz příklady

13 Množiny Co je to množina ? Množiny značíme velkým písmenem. (Např. M)
Prvky množiny značíme malým písmenem (Např. m) Způsob zápisu množiny Výčtem Generativní funkcí (gramatika) Schématem (Vennové diagramy) Množina je soubor prvků, pro něž existuje pravidlo, které umožní rozhodnout, zda daný prvek do množiny patří nebo ne. Množinu obvykle značíme velkým tiskacím písmenem (například M) a prvky množiny malým písmenem (m). Je-li prvek m obsažen v množině M, zapisujeme to takto: m € M. výčtem prvků - A = {1, 2, 3} generativní funkcí (gramatika)- A ={x|x  Z; x <0, 7>} (x bereme z celých čísel a z uzavřeného intervalu nula až sedm, výsledkem tedy budou celá čísla od nuly do sedmi, včetně)

14 Množiny Množina obsahuje každý prvek pouze jednou
Tedy množina F={a, a, b, a, b, a, b} a množina K={a, b} jsou stejné. Kardinalita (mohutnost) je počet prvků množiny

15 Množiny Podle počtu prvků dělíme množiny na
Konečná množina A={1,2,a,c} Nekonečná množina A=R (reálná čísla), A=Z (celá čísla) Prázdná množina A = ∅ Podle typu prvků dělíme množiny na Homogenní (stejné) Nehomogenní (různé) Z hlediska zpracování dat potřebujeme homogenní množiny! Prvky množin mohou být subjektivní. Např. množina pro objekty ze světa může obsahovat prvky jako auto, kůň, letadlo. Nicméně množina aut asi bude těžko obsahovat koně.

16 Operace s množinami Sjednocení A ⋃ B Průnik A ⋂ B Doplněk A‘
Rozdíl A - B

17 Vztahy mezi množinami Rovnost Nerovnost Podmnožina (inkluze)
Nadmnožina (exkluze) Disjunktní množina Viz str 8. – 9.

18 Pravidla operací s množinami
Asociativní Komutativní Distributivní de Morganovy zákony Další vlastnosti Viz str. 11. – příklady na vénovy diagramy.

19 Kartézský součin množin
Co je to kartézský součin ? Značí se A × B, kde A,B jsou množiny Neplatí asociativní zákon. Kartézský součin množin A, B je množina všech uspořádaných dvojic [a;b], kde první prvek je z množiny A a druhý prvek je z množiny B. A x B = {[a ; b]: a € A, b € B} Jestliže B=A tedy A=A pak hovoříme o kartézské mocnině. + ukázka čísla a písmena

20 Zobrazení množiny Co je to zobrazení ?
Zobrazení F množiny A do množiny B je pravidlo, které každému prvku a z A jednoznačně přiřadí nějaký prvek b z B. F je identifikátor zobrazení  A je množina vzorů (definiční obor)  B je množina obrazů (obor hodnot, doména) B=F(A)

21 Zobrazení množiny Proč se v druhém případě nejedná o zobrazení? Existuje v druhém případě zobrazení z B do A nebo z B na A? Pokud ano tak jaké?

22 Zobrazení množiny Pojmy Zobrazení do množiny (ne všechny prvky z B)
Zobrazení na množinu (všechny prvky z B)

23 Typy zobrazení Prosté (injektivní) Surjektivní Bijektivní Inverzní

24 Rozklad Otázka: Kolik má dané zobrazení prvků?

25 Vztahy množin Binární (mezi dvěma množinami)
M:N UČÍ (Učitel, Třída) 1:N PATŘÍ (Žák, Třída) 1:1 TŘÍDNÍ (Učitel, Třída) Unární (obě množiny jsou stejné) 1:N VEDOUCÍ (Zaměstnanec, Zaměstnanec) M:N KURZY (Zaměstnanec, Zaměstnanec) Ternární (mezi více množinami) M:N:K učitel UČÍ předmět VE třídě


Stáhnout ppt "Úvod do databázových systémů"

Podobné prezentace


Reklamy Google