Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. přednáška Instituce EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. přednáška Instituce EU"— Transkript prezentace:

1 9. přednáška 5.12.2013 Instituce EU
Evropská integrace 9. přednáška Instituce EU

2 Základní informace o EU
Ojedinělé hospodářské a politické společenství 28 evropských zemí Unie se zasloužila o zachování míru, stability a prosperity Milionům lidí pomohla zvýšit životní úroveň a dala vzniknout společné evropské měně Evropská unie je založena na zásadách právního státu Veškerá činnost se odvíjí od smluv, s nimiž všechny členské země vyslovily dobrovolný a demokratický souhlas Tyto závazné dohody stanovují cíle EU v mnoha oblastech její činnosti Jedním z hlavních cílů je podpora dodržování lidských práv jak v rámci Unie, tak na celém světě

3 Symboly Evropské unie Evropská unie používá několik symbolů, z nichž nejznámější je kruh zlatých hvězd na modrém pozadí Evropská vlajka Dvanáct hvězd v kruhu symbolizuje ideál jednoty, solidarity a harmonie mezi národy Evropy Evropská hymna Melodie hymny je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou složil v roce 1823 Den Evropy 9. května Myšlenky, ze kterých vzešla Evropská unie, byly poprvé prezentovány francouzským ministrem zahraničí Robertem Schumanem 9. května Proto se tento den slaví jako Den Evropy Motto EU Mottem Evropské unie je „Jednotná v rozmanitosti“. Vyjadřuje společné odhodlání Evropanů, kteří prostřednictvím EU usilují o mír a prosperitu a zároveň jsou obohacováni různými kulturami, tradicemi a jazyky tohoto kontinentu

4 Nobelova cena za mír 2012 Nobelova cena za mír byla v roce 2012 udělena Evropské unii Cena byla EU udělena za prosazování míru, demokracie, usmíření a lidských práv v Evropě Ve svém prohlášení z 12. října 2012 norský výbor Nobelovy ceny za mír uvedl, že svým rozhodnutím chtěl vyzdvihnout stabilizační úlohu, kterou EU hrála při přeměně velké části Evropy z kontinentu poznamenaného válkou na kontinent míru Nejvýznamnějším úspěchem Unie je podle výboru „úspěšný boj za mír a usmíření a za demokracii a lidská práva“ Činnost Evropské unie reprezentuje myšlenku „bratrství mezi národy“ a přibližuje se podobě „mírových shromáždění“, na které Alfred Nobel v souvislosti s cenou za mír ve své závěti z roku 1895 odkazuje. Evropská unie je 21. mezinárodní organizací, která tuto cenu od roku 1901 získala

5 Fakta a čísla o EU Rozloha EU – 4 381 376 km²
(8. na světě) Počet obyvatel: 507,7 mil. (2013) 7 % světové populace 3. na světě – po Číně a Indii HDP u EU27 je vyšší než v USA 1. na světě – USD na osobu 20 % světového dovozu i vývozu Největší světový exportér 2. největší světový importér Současná EU nezaměstnanost okolo 8 % 50 % energetické závislosti EU na dovozu 24 úředních jazyků EU Každý občan EU z každého členského státu má právo na komunikaci a dokumenty ve svém mateřském jazyce

6 Nejdůležitější instituce EU
Evropská Komise Evropský parlament Evropská Rada Rada Evropské unie Soudní dvůr Evropské unie Účetní dvůr Evropské unie Evropský hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská centrální banka Evropská investiční banka Agentury EU

7 Evropská Komise Nadnárodní paradigma Je jedním z hlavních orgánů EU
Zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku Připravuje návrhy nových evropských právních předpisů Má na starosti provádění politik EU a využívání finančních prostředků Unie Je odborným orgánem EU (eliminace politického vlivu) Její funkce je připodobňována k exekutivnímu orgánu - je zakotvena v primárním právu

8 Evropská Komise Složení EK 28 komisařů (1 za každý stát)
Předseda (José Manuel Barroso) Místopředsedové (C.Asthon) Funkční období na 5 let Nyní - 2. období Předsedu Komise jmenuje Evropská rada po dohodě s předsedou také jmenuje jednotlivé komisaře Jmenování komise musí schválit Evropský parlament Komise je mu odpovědná Může ji rozpustit Každý komisař má své portfólium Za ČR – Štefan Füle (rozšíření a sousedská politika) Sídlo EK Brusel Lucemburk Zastoupení v každém čl. státě EU

9 Evropská Komise Vývoj EK Slučovací smlouva 1965 Delorsova Komise
ESUO + EURATOM + EHS Delorsova Komise Nejsilnější Hospodářská oblast + měnové otázky 1999 – Santerova Komise Musela odstoupit – finanční skandál

10 Evropská Komise Role a pravomoci Komise:
Komise zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku Dohlíží na řádné provádění politik EU: předkládá návrhy právních předpisů Parlamentu a Radě (právo iniciativy) spravuje rozpočet EU a přerozdělování finančních prostředků (finanční rámec) dohlíží na dodržování evropského práva spolu s Evropským soudním dvorem (strážkyně smluv) reprezentuje Evropskou unii na mezinárodní scéně (např. při uzavírání dohod mezi EU a ostatními zeměmi)

11 Evropský parlament Evropský parlament volí občané v přímých volbách
Členové Evropského parlamentu „evropští poslanci“ zastupují jejich zájmy Parlament je vedle Rady jedním z hlavních orgánů EU, který přijímá právní předpisy

12 Evropský parlament Složení EP Volební období na 5 let Sídla:
766 europoslanců 751 europoslanců od roku 2014 Předseda (Martin Schulz) Místopředsedové ČR má 22 europoslanců ( ) V období – 24 europoslanců V období – 21 europoslanců Volební období na 5 let Bez možnosti předčasných voleb Sídla: Brusel Štrasburk Lucemburk

13 Evropský parlament Struktura Plénum (všichni poslanci)
Výbory (dle portfólií) Komise Frakce EP (politické strany) Frakce (politické skupiny) působící v Evropském parlamentu jsou vyjádřením nadnárodní povahy této instituce Jednotliví poslanci jsou krom příslušnosti ke konkrétním výborům identifikovatelní především podle toho, ke které náleží frakci Formálně se přitom nehledí na jejich stranickou příslušnost k domovské („národní") politické straně V současnosti existuje v Evropském parlamentu 7 frakcí: Evropská lidová strana – křesťanští demokraté Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance Skupina Evropských konzervativců a reformistů Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice Evropa Svobody a Demokracie Nezařazení poslanci

14 Evropský parlament Další volby v r. 2014 Volby do EP
Od roku 1979 každých 5 let (1979,1985,1989,1994,1999,2004,2009) Do r – poslanci z národních parlamentů přímé všeobecné hlasování - ve většině případů systémem poměrného zastoupení Volby do EP 5. a 6. června 2009 v ČR Malá volební účast (28 % voličů) Snížen počet europoslanců na 22 (v r – 24 mandátů) zástupci 4 politických stran: ODS se ziskem 31,45% - 9 mandátů ČSSD se ziskem 22,38% - 7 mandátů KSČM se ziskem 14,18% - 4 mandáty KDU-ČSL se ziskem 7,64% - 2 mandáty Další volby v r. 2014

15 Evropský parlament Europoslanci za ČR v období 2009 - 2014 ODS
Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký, Ivo Strejček, Edvard Kožušník, Hynek Fajmon a Andrea Češková ČSSD (Jiří Havel) Vojtěch Mynář, Libor Rouček, Richard Falbr, Pavel Poc, Zuzana Brzobohatá, Robert Dušek, Olga Sehnalová KSČM Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jiří Maštálka a Jaromír Kohlíček KDU-ČSL Zuzana Roithová a Jan Březina

16 Evropský parlament Frakce EP
Frakce (politické skupiny) působící v Evropském parlamentu jsou vyjádřením nadnárodní povahy této instituce Jednotliví poslanci jsou krom příslušnosti ke konkrétním výborům identifikovatelní především podle toho, ke které náleží frakci Formálně se přitom nehledí na jejich stranickou příslušnost k domovské („národní") politické straně V současnosti existuje v Evropském parlamentu sedm frakcí.

17 Evropský parlament EP má 3 hlavní úlohy:
společně s Radou projednává a schvaluje právní předpisy EU vykonává dohled nad dalšími orgány EU, zejména Evropskou komisí, a kontroluje tak demokratičnost jejich fungování společně s Radou projednává a přijímá rozpočet EU Výrazné posílení EP po Lisabonské smlouvě

18 Evropská Rada Jedná se o vrcholný orgán současné EU
Setkávání nejvyšších představitelů členských států Do roku 1986 se tyto jednání odehrávaly jen na základě politické dohody instituce Evropské rady byla do primárního práva EU ukotvena až přijetím JEA stanovilo frekvenci jejího setkávání její vliv na zahraničně-politickou prezentaci EU Evropská rada je orgánem s kompetencí pro všechny tři pilíře Zasedání Evropské rady jsou v podstatě vrcholnými schůzkami představitelů EU rozhoduje se na nich o obecných politických prioritách a důležitých iniciativách během roku se většinou konají čtyři zasedání vede je stálý předseda.

19 Evropská Rada Vývoj Evropské Rady
Evropská rada se začala neformálně scházet od roku 1974 – Pařížská smlouva působila jako diskusní fórum vedoucích představitelů EU Velmi rychle se z ní stal orgán, který určoval cíle a priority pro státy ES Oficiální postavení jí bylo přiznáno v roce 1992 V roce 2009 se pak stala jedním ze sedmi vedoucích orgánů Evropské unie

20 Evropská Rada Zasedání Evropské Rady: Evropská rada zasedá 4 x ročně
Její předseda však může v případě nutnosti svolat mimořádnou schůzku Zasedání se zpravidla konají v Bruselu Sídlo Evropské Rady: Brusel (administrativní aparát) Členství v Evropské Radě: Vedoucí představitelé států a vlád členských států EU prezident premiér Předseda Komise Předseda Evropské rady Vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU

21 Evropská Rada Předsednictví Evropské Rady
Lisabonská smlouva ustanovila post „Stálého předsedy Evropské rady“ Označován jako „Evropský Prezident“ V současnosti Herman Van Rompuy Zvolen do 2. funkčního období (2012 – 2014) Dříve rotující předsednictví Evropské rady Nyní v Radě Evropské Unie

22 Evropská Rada Úkoly a funkce Evropské rady
Evropská rada má dvojí úlohu: stanovuje obecný politický směr a priority EU zabývá složitějšími nebo citlivými otázkami, které se nedají řešit na úrovni mezivládní spolupráce I když má Evropská rada zásadní vliv na stanovení politického programu Unie, nemá pravomoc schvalovat právní předpisy.

23 Evropská Rada Hlasování v Evropské Radě
Rozhodnutí jsou přijímána na základě konsenzu Smlouva však stanoví případy kdy se hlasuje: jednomyslně kvalifikovanou většinou. Hlasovací právo nemá: Předseda Evropské rady Předseda Komise Vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku

24 Rada Evropské Unie „Rada“ nebo „Rada EU“ Dříve „Rada ministrů“
Setkávají se zde ministři členských států EU Přijímají právní předpisy Koordinují chod jednotlivých politik

25 Rada Evropské Unie Členství v Radě Sídlo: COREPER
Rada nemá stálé členy Členské státy posílají na každé zasedání Rady toho ministra, který odpovídá za politickou oblast, jež bude projednávána např. ministra životního prostředí, pokud se bude jednat o problematice životního prostředí toto zasedání pak ponese název „Rada (ve složení) pro životní prostředí“ Nejčastěji se schází MZV či MF (ECOFIN) Sídlo: Brusel Úřednický aparát COREPER Výbor stálých zástupců v Bruselu Před-jednává pozice pro Radu Funguje v rámci Rady EU Nižší úroveň než Rada EU COREPER II a COREPER I

26 Rada Evropské Unie Funkce a úkoly Rady: schvaluje zákony EU
koordinuje hlavní směry hospodářských politik členských států EU podepisuje dohody mezi EU a dalšími zeměmi schvaluje roční rozpočet EU rozvíjí zahraniční a obrannou politiku EU koordinuje spolupráci mezi soudními orgány a policejními složkami členských států

27 Rada Evropské Unie Předsednictví v Radě
Rada pro zahraniční věci má svého stálého předsedu Vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU Catherine Asthon (VB) Všem dalším zasedáním Rady předsedá příslušný ministr ze země, která byla pověřena předsednictvím v EU Předsednictví v EU Vždy jeden stát Období 6 měsíců Trojúhelník: minulé – současné – budoucí předsednictví (spolupráce pro kontinuitu) ČR leden – červen 2009 Nyní Litva ( ), poté Řecko ( ) Např. jestliže se zasedání Rady pro životní prostředí uskuteční v době, kdy je předsednickou zemí Litva, bude tomuto zasedání předsedat litevský ministr životního prostředí

28 Rada Evropské Unie Hlasování v Radě
Obecně na základě kvalifikované většiny – celkem 345 hlasů Čím má stát více obyvatel, tím více hlasů mu připadá Počet hlasů je upraven ve prospěch zemí s menším počtem obyvatel Kvalifikované většiny se dosáhne: pokud většina (někdy i dvě třetiny) z 28 členských států hlasuje pro pokud je odevzdáno alespoň 255 z 345 hlasů Každý členský stát požádat, aby bylo ověřeno, zda většina představuje alespoň 62 % obyvatelstva Unie Pokud tato podmínka není splněna, návrh nemůže být přijat Při hlasování o citlivých otázkách (např. bezpečnosti, vnějších vztazích nebo daňové problematice) musí Rada přijmout rozhodnutí jednomyslně Od roku 2014 bude zavedeno tzv. hlasování dvojí většinou

29 Soudní dvůr Evropské unie
Soudní dvůr Evropské unie provádí výklad právních předpisů EU a zajišťuje tedy jejich jednotné uplatňování ve všech státech EU Rovněž řeší spory mezi vládami jednotlivých členských států EU a orgány EU Na Soudní dvůr se mohou obrátit i jednotlivci, podniky nebo organizace, pokud se domnívají, že některý z orgánů EU porušil jejich práva

30 Soudní dvůr Evropské unie
Složení Soudu 28 soudců 9 „generálních advokátů“ předkládají stanoviska k případům předloženým Soudu tento úkol vykonávají veřejně a nestranným způsobem Soudci a generální advokáti jsou jmenováni na funkční období šesti let s možností opětovného jmenování O kandidátech rozhodují vlády jednotlivých členských států EU Sídlo: Lucemburk

31 Soudní dvůr Evropské unie
Soudní dvůr Evropské unie zahrnuje 3 soudní orgány: Soudní dvůr (1952) Nejstarší, hlavní případy Tribunál (1988) Řeší případy předložené jednotlivci, podniky nebo některými organizacemi Případy týkající se práva v oblasti hospodářské soutěže Soud pro veřejnou službu (2004) Rozhoduje spory mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci

32 Soudní dvůr Evropské unie
Druhy případů Soudního dvora Soudní dvůr vynáší rozsudky případech, které mu byly předloženy Mezi 5 nejběžnějších patří: řízení o předběžné otázce pokud soud některého ze členských států požádá Soudní dvůr, aby upřesnil výklad práva EU žaloba pro nesplnění povinnosti žaloba vedená proti členskému státu EU, který neuplatňuje některý z právních předpisů EU žaloba na neplatnost žaloba, jejímž účelem je zrušit platnost právních předpisů EU, které porušují smlouvy nebo základní práva EU žaloba pro nečinnost žaloba vedená proti orgánům EU, které nepřijaly rozhodnutí, jež po nich bylo požadováno přímé žaloby podané jednotlivci, podniky nebo organizacemi proti určitým rozhodnutím nebo krokům EU

33 Účetní dvůr Evropské unie
Evropský účetní dvůr provádí kontrolu účetnictví EU zvyšuje kvalitu finančního řízení EU podává zprávy o nakládání s veřejnými finančními prostředky

34 Účetní dvůr Evropské unie
Zřízen v roce 1975 Sídlí v Lucemburku 28 členů Jmenuje ho Rada Funkční období 6 let (možno znovu-jmenovat) Předseda volen na období 3 let

35 Účetní dvůr Evropské unie
Účel a pravomoci ÚD Efektivní využití peněz daňových poplatníků v EU provádí kontrolu („audit“) všech jednotlivců nebo organizací v EU Často provádí kontroly přímo na místě O svých šetřeních vydává podrobné zprávy – předkládá je Komisi a vládám členských států EU ÚD není oprávněn podnikat sám žádné právní kroky Pokud jeho auditoři zjistí podvod nebo nesrovnalosti, předají tyto informace Evropskému úřadu pro boj proti podvodům – OLAF Auditoři často provádějí kontroly v orgánech EU, členských státech a ve státech čerpajících podporu z EU Každoročně Evropskému parlamentu a Radě předává zprávu o uplynulém finančním roce „Výroční absolutorium“

36 Evropský hospodářský a sociální výbor (ECOSOC)
Sídlo - Brusel Zástupci evropských zaměstnavatelů, pracujících a dalších zájmových skupin mohou vyjádřit svůj názor na záležitosti EU prostřednictvím Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) poradní shromáždění předkládající svá stanoviska důležitým orgánům EU: Radě Komisi Evropskému parlamentu

37 Evropský hospodářský a sociální výbor
Má 353 členů Členy navrhují vlády jednotlivých členských států - jmenuje je Rada Evropské unie Funkční období 5 let (možnost znovu-jmenování) Členové ECOSOCu nejsou za svou činnost placeni Členové se dělí do 3 skupin: zaměstnavatelé zaměstnanci různé zájmové skupiny (zemědělci, spotřebitelé atd.) Počet členů reprezentujících jednotlivé státy závisí na počtu jejich obyvatel: Francie, Itálie, Německo, Spojené království Velké Británie a Severního Irska – 24 členů Polsko, Španělsko – 21 členů Rumunsko – 15 členů Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Švédsko – 12 členů Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Litva, Slovensko – 9 členů Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko – 7 členů Kypr, Lucembursko – 6 členů Malta – 5 členů

38 Evropský hospodářský a sociální výbor
Úkoly a funkce ECOSOCu: zřízen jako fórum - projednávání záležitosti týkající se jednotného trhu umožňuje evropským zájmovým skupinám (např. odborovým svazům, zaměstnavatelům nebo zemědělcům) vyjadřovat se oficiálně k legislativním návrhům EU Ročně vydá v průměru 170 poradních dokumentů a stanovisek Všechna stanoviska jsou předávána rozhodovacím orgánům EU - poté zveřejňována v Úředním věstníku EU

39 Výbor regionů Výbor regionů je poradním orgánem
reprezentuje regionální a místní samosprávné celky v Evropské unii

40 Výbor regionů Sídlo – Brusel 353 členů
stejný počet náhradníků Členy a náhradníky jmenuje Rada na návrhy států EU Funkční období 5 let Státy vybírají své zástupce dle vlastního uvážení Delegace jednotlivých států však musejí odrážet politické, zeměpisné a regionální/místní rozložení v daném státě Členové mají volební mandát v některém regionálním nebo místním samosprávném celku nebo jsou ve svém regionu významnými činiteli

41 Výbor regionů Struktura:
pořádá 5 plenárních zasedání ročně - přijímána stanoviska. Výbor je rozdělen do 6 komisí: územní soudržnost hospodářská a sociální politika vzdělávání, mládež, kultura a výzkum životní prostředí, změna klimatu a energetika občanství, správa, institucionální a vnější věci přírodní zdroje Výbor také přijímá usnesení k nejdůležitějším politickým otázkám Ve Výboru regionů jsou zastoupena 4 politická uskupení odpovídající hlavním politickým směrům v EP: Evropská lidová strana Strana evropských socialistů Aliance liberálů a demokratů pro Evropu Unie pro Evropu národů – Evropská aliance Lisabonská smlouva posiluje úlohu Výboru regionů

42 Evropská centrální banka (ECB)
Spravuje euro (jednotnou měnu EU) Udržuje cenovou stabilitu v EU odpovídá za utváření a realizaci hospodářské a měnové politiky EU

43 Evropská centrální banka
Sídlí ve Frankfurtu na Mohanem Je jedním z orgánů Evropské unie ECB pracuje s centrálními bankami všech 28 členských států EU Společně tvoří tzv. „Evropský systém centrálních bank (ESCB)“ Rovněž rozvíjí úzkou spolupráci mezi centrálními bankami států tzv. eurozóny 17 členských států EU, jež přijaly euro. Spolupráce této menší a těsnější skupiny bank je označována termínem Eurosystém

44 Evropská centrální banka
Evropská centrální banka (ECB) je jedním z orgánů Evropské unie Obecným účelem ECB je: pečovat o cenovou stabilitu (tj. udržovat inflaci na nízké úrovni), zejména v zemích, které používají euro udržovat stabilitu finančního systému – zajišťovat řádný dohled nad finančními trhy a institucemi Mezi hlavní úkoly ECB patří: stanovovat hlavní úrokové sazby platné v eurozóně a kontrolovat množství peněz v oběhu spravovat devizové rezervy eurozóny a nakupovat nebo prodávat měny, pokud je to nutné pro udržení stability směnných kurzů pomáhat náležitému dohledu orgánů členským států nad finančními trhy a institucemi a pomáhat bezproblémovému fungování platebního styku povolovat centrálním bankám v zemích eurozóny vydávat eurobankovky sledovat vývoj cen a hodnotit jeho možná rizika pro cenovou stabilitu

45 Evropská centrální banka
ECB je zcela nezávislým orgánem Ani ECB ani národní centrální banky Eurosystému ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů nemůže žádat ani přijímat pokyny od žádného jiného orgánu Tuto zásadu jsou povinny dodržovat všechny orgány EU a vlády členských států

46 Evropská investiční banka (EIB)
EIB vlastní všech 28 členských států EU Banka si půjčuje peníze na kapitálových trzích a poskytuje nízkoúročené úvěry na projekty, jejichž cílem je zvýšit kvalitu infrastruktury, energetických dodávek nebo životního prostředí nejen v EU, ale i v sousedních a rozvojových zemích

47 Evropská investiční banka
EIB podporuje projekty v zemích EU investuje v budoucích členských státech a partnerských zemích Peníze si spíše půjčuje na kapitálových trzích, než aby čerpala z rozpočtu EU finanční prostředky jsou pak půjčovány za výhodných podmínek na projekty sledující politické cíle EU. EIB je nezisková banka a úvěry poskytuje za téměř nulovou úrokovou sazbu

48 Agentury EU Agentury a decentralizované organizace EU lze rozdělit do několika kategorií: Decentralizované agentury a organizace Více než 30 agentur Hrají důležitou roli při realizaci politik EU Zejména úkoly technické, vědecké, provozní či regulační povahy Např. FRONTEX, EDA EURATOM – agentury a ostatní orgány Vytvořeny pro pomoc plnit cíle stanovené Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) Např. EURATOM Výkonné agentury Jsou pověřené některými úkoly při správě jednoho nebo více programů Unie Zřizují se na dobu určitou a nacházejí se v Bruselu nebo Lucemburku, kde sídlí i Komise Např. TEN-T

49 Zdroje a literatura http://europa.eu/index_cs.htm
https://www.euroskop.cz/76/sekce/instituce-eu/ a mnohé další – viz. tématický plán kurzu


Stáhnout ppt "9. přednáška Instituce EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google