Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace relé typu NMŠ DUO CZ, s. r. o. Na Olivě Opočno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace relé typu NMŠ DUO CZ, s. r. o. Na Olivě Opočno"— Transkript prezentace:

1 Inovace relé typu NMŠ DUO CZ, s. r. o. Na Olivě 467 517 73 Opočno
tel.: gsm: Inovace relé typu NMŠ

2 Elektromechanická dvoustavová relé na stejnosměrný proud typu NMŠ se v zabezpečovacích zařízeních železniční dopravy používají mnoho let. Pro jejich konstrukční vlastnosti existuje řada základních zásad, která byla doporučena dokumentem Mezinárodní železniční unie, známým jako UIC Kodex 736. Poprvé byl vydán v lednu 1954. Poslední aktualizace proběhla v červnu 2004. Stanoveny jsou dvě kategorie relé a základní požadavky na jejich konstrukci.

3 Kategorie relé podle UIC 736
Relé typu N – relé bez ověření Základní konstrukční požadavky: Odpad musí být zajištěn pouze gravitací, váha kotvy se závažím musí spolehlivě rozepnout zapínací kontakty. Riziko svaření zapínacích kontaktů musí být minimalizováno použitím stříbrouhlíkových doteků. Kontakty musí být nuceně vedeny.

4 Kategorie relé podle UIC 736
Relé typu C – relé s ověřením Základní konstrukční požadavky: Stejné, jako pro relé typu N, pouze doteky zapínacích kontaktů nemusí být nesvařitelné. Odpad kotvy musí být v obvodech elektricky kontrolován.

5 Historie výroby relé NMŠ
Výroba zabezpečovacích relé NMŠ v bývalé zbrojovce p. Duška v Opočně (odtud zkratka DUO) začínala okolo roku 1960 převzetím výrobní dokumentace z bývalého Sovětského svazu. Odtud pochází i jejich typové označení, které tvoří počáteční písmena ruského označení vlastností: Neutralnoje – neutrální Malogabaritnoje – malorozměrové Štepselnoje – zástrčkové případně ještě Medlenodějstvujuščije – zpožděně pracující

6 Původní konstrukční provedení relé NMŠ
Robustní magnetický obvod, u nezpožděně pracujících relé se dvěma budicími cívkami. Zpožděně pracující relé jsou v provedení buď se dvěma cívkami s měděnou kostrou (zpoždění odpadu do 200 ms), nebo s jednou cívkou a měděnou patronou (zpoždění odpadu až 600 ms). Robustní stříbrouhlíkové doteky zapínacích kontaktů uložené v miskách.

7 Původní konstrukční provedení relé NMŠ
Mechanické spřažení kontaktů s kotvou - tzv. provedení s přímou vazbou mezi kotvou a kontaktními členy. Mechanické spřažení dle doporučení UIC 736 je zajištěno pomocí plastových táhel, ale provedení relé nezaručuje, že v případě svaření rozpínacího kontaktu nemůže sepnout zapínací kontakt. Řešeno doplňujícími požadavky českých oborových norem (již neplatných) a technickou normou železnic TNŽ

8 Některé konstrukční úpravy minulých let
Původní konstrukční uspořádání relé, dané tehdejšími technologickými možnostmi, bylo několikrát upraveno: Robustní kruhové miskové stříbrouhlíkové doteky byly přibližně před 30 lety kvůli ceně stříbra nahrazeny menšími, obdélníkovými, vakuově pájenými doteky. Návrat ke kruhovým miskovým dotekům byl proveden na přání zákazníka před dvěma lety.

9 Některé konstrukční úpravy minulých let
1998 Zvýšení elektrické pevnosti z 2 kV na 4 kV (RMS) spočívající v nahrazení kovové základní desky plastovou, cívek z plastu s vyšší elektrickou pevností, zlepšení izolace měděných zpožďovacích vložek v kostře cívky a zvýšení elektrické pevnosti zásuvky na 4 kV (RMS). Za typové označení bylo doplněno písmeno B (např. NMŠ B). Ještě před těmito úpravami byla provedena změna materiálu plastových táhel za materiál s vyšší tepelnou odolností.

10 Některé konstrukční úpravy minulých let
2003 Výskyt problémů s přechodovými odpory kontaktů, byla přijata opatření v systému jakosti, kontrola a vyloučení silikonů v používaných materiálech nejen při výrobě relé, ale také v okolí jejich montáže. 2007 Výrobní štítek a obal relé doplněn o čárový kód umožňující automatické čtení výrobního čísla a čísla výkresu.

11 Některé konstrukční úpravy minulých let
2012 Návrat ke kruhovým stříbrouhlíkovým miskovým dotekům zapínacích kontaktů. Na ostatních kontaktních členech osazovány doteky ze slitiny AgNi10. Jejich použitím bylo dosaženo vyšší odolnosti proti svaření, proti opalování a vyšší odolnosti proti znečištěnému prostředí. Číslo výkresu jako jednoznačný identifikátor typu relé se skládá pouze z číslic. Na základě popsaných změn bylo počátkem roku 2014 za typové označení doplněno písmeno C.

12 Nové požadavky evropských norem na relé NMŠ
2013 CENELEC transformuje UIC Kodex 736 na evropskou normu EN 50578, kterou ÚNMZ v dubnu 2014 vydává jako ČSN EN 50578 Drážní zařízení – Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud. Při transformaci UIC Kodexu 736, který nebyl dlouhá léta aktualizován, dochází v normě k jeho doplnění např. o názvosloví z oboru elementárních relé, které příliš nezapadá do textu převzatého UIC Kodexu.

13 Konstrukční změny relé NMŠ vyvolané ČSN EN 50578
Nucené vedení (mechanické spřažení) kontaktů Zůstane-li některý ze zapínacích kontaktů sepnutý, nesmí při odpojeném buzení žádný rozpínací kontakt sepnout. Zůstane-li některý z rozpínacích kontaktů sepnutý, nesmí žádný zapínací kontakt sepnout ani v případě buzení relé 1,5 násobkem jmenovitého budicího napětí.

14 Konstrukční změny relé NMŠ vyvolané ČSN EN 50578
Požadavek nuceného vedení za podmínek normy současná relé NMŠ nesplňují, především z důvodu chybějícího systému k omezení nežádoucího pohybu kontaktních pružin a jejich malému vyztužení, které nedokáže zabránit nežádoucímu prohnutí kontaktních pružin. Při svaření některého z rozpínacích nebo zapínacích kontaktů nelze nyní zabránit nežádoucímu sepnutí opačného kontaktu. Opěrky pružin k omezení nežádoucího vlečení svařeného kontaktu přepínací pružinou nestačí.

15 Konstrukční změny relé NMŠ vyvolané ČSN EN 50578
Relé proto bylo nutné doplnit o tzv. blokovací masku, která obepíná upravené pružiny kontaktní sady a zamezuje nežádoucímu sepnutí kontaktů při popisovaných poruchových stavech. Pohyblivá přepínací pružina je nyní vyztužena profilem U. Nepohyblivé pružiny jsou prodlouženy, aby bylo blokovací maskou omezeno jejich vlečení přepínací pružinou při poruchovém stavu svaření kontaktu. 15 15

16 Konstrukční změny relé NMŠ vyvolané ČSN EN 50578
Blokovací maska 16

17 Konstrukční změny relé NMŠ vyvolané ČSN EN 50578
Vyztužené přepínací pružiny 17 17

18 Konstrukční změny relé NMŠ vyvolané ČSN EN 50578
Smontované relé s maskou 18 18 18

19 Konstrukční změna zásuvky a základní desky relé NMŠ vyvolaná ČSN EN 50578
Norma dále požaduje, aby propojovací prvky relé zásuvného typu měly ochranu proti chybám při sestavování. Aby nebylo možné do zásuvky omylem zasunout jiný typ relé, byla zásuvka doplněna kódováním typu pomocí tří kolíků osazených podle kódu nezáměnnosti, který se skládá ze tří písmen. Kódové označení relé NMŠ D je např. ABE. Kódovací tabulka je součástí technických podmínek pro relé. 19 19 19 19

20 Konstrukční změna základní desky relé NMŠ vyvolaná ČSN EN 50578
Základní deska relé NMŠ s připravenými zaslepenými otvory pro kódování. 20 20 20 20

21 Konstrukční změna zásuvky relé NMŠ vyvolaná ČSN EN 50578
Zásuvka pro relé NMŠ D s osazeným kódováním 21 21 21 21

22 Konstrukční změna zásuvky a základní desky relé NMŠ vyvolaná ČSN EN 50578
Podle objednacího kódu se zásuvky dodávají s osazenými kódovacími kolíky. Také relé se dodávají se všemi kódovacími otvory v základní desce. Všechny otvory jsou při výrobě zaslepeny zátkami. Před osazením relé do kódované zásuvky odstraní montážní firma příslušné zátky otvorů v základní desce. K uvedenému řešení bylo přistoupeno zejména z důvodu možnosti používat nově vyráběná relé jako náhradní díly k přímé náhradě již provozovaných relé bez nutnosti výměny jejich zásuvky. 22 22 22 22

23 Některé změny v měření elektrických parametrů vyvolané ČSN EN 50578
Dosud platí, že hodnoty budicích veličin jsou u relé NMŠ vyjádřeny v jednotkách napětí (tzv. napěťová relé), nebo v jednotkách proudu (tzv. proudová relé). ČSN EN popisuje převážně měření proudů, o budicím napětí se také zmiňuje, ale neuvádí přitom závislost napětí a proudu s ohledem na teplotu cívky. 23 23 23 23

24 Některé změny v měření elektrických parametrů vyvolané ČSN EN 50578
Norma např. nově požaduje měření proudu odpadu po předchozím vybuzení relé proudem, odpovídajícím 2,5 násobku jmenovitého budicího proudu. Dosud napětí (proud) odpadu měříme po předchozím vybuzení relé tzv. hodnotou přetížení, která je uváděna v technických podmínkách v jednotkách napětí nebo proudu (podle typu relé) a s výše uvedeným požadavkem normy není zcela v souladu. 24 24 24 24

25 Některé změny v měření elektrických parametrů vyvolané ČSN EN 50578
Některé nejasnosti ČSN EN vyplývající ze znění UIC 736, doplněného ustanoveními norem pro elementární relé, které byly do normy transformovány, budou zřejmě upřesněny i probíhající aktualizací TNŽ Ta nemůže být s evropskou normou v rozporu, ale může ji doplnit o ustanovení, která v ČSN EN nyní chybí. TNŽ 36 5530 obsahuje přesnější a podrobnější pravidla pro zabezpečovací relé, zejména pro vyhodnocování přítahu, odpadu a s nimi související polohu kotvy a spínání kontaktů. 25 25 25 25

26 Některé změny v měření elektrických parametrů vyvolané ČSN EN 50578
Pro měření elektrických parametrů relé bylo vyrobeno speciální měřicí zařízení s typovým označením MS 2008, které ve spolupráci s osobním počítačem umožňuje poloautomaticky měřit a vyhodnocovat elektrické parametry nových relé podle ČSN EN 50578, TNŽ  a technických podmínek pro relé. Umožňuje také snímání a vyhodnocování časových okamžiků, včetně náhledů na sejmuté oscilogramy chodu kontaktní sady. 26 26 26 26

27 Budoucnost zabezpečovacích relé
Vydání evropské normy pro zabezpečovací relé naznačuje, že relé mohou mít v zabezpečovacích zařízeních i nadále svoje místo např. pro svoji jednoduchost a přiměřenou odolnost proti atmosférickým i spínacím přepětím. Výrobce relé DUO CZ, s.r.o. je připraven plnit i nadále požadavky svých zákazníků a uvítá každou podnětnou připomínku i jinou zpětnou vazbu. Děkuji za pozornost 27 27 27 27


Stáhnout ppt "Inovace relé typu NMŠ DUO CZ, s. r. o. Na Olivě Opočno"

Podobné prezentace


Reklamy Google