Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová"— Transkript prezentace:

1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová
13. listopadu 2014

2 Zákonná úprava Ústava … Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti („ZoZ“) část III. § 67- § 84 ZoZ Vyhláška MPSV 518/2004 Sb. k provedení ZoZ („Vyhláška“) Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění  (vymezení kritérií invalidity) Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmu

3 Chrání vás zákony. Víte to?
Ústava ČR 1/1993 Sb. Hlava I., článek 3 Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod Hlava první, Obecná ustanovení, článek 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Kde najdete Ústavu a Listinu práv?

4 Hospodářská, sociální a kulturní práva
Hlava čtvrtá Hospodářská, sociální a kulturní práva Článek 26 Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.

5 (Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, zákon o sociálních službách)
Článek 29 Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě povolání. Podrobnosti stanoví zákon. (Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, zákon o sociálních službách)

6 Kdo je člověk se zdravotním postižením?
Je to člověk, který má v určité míře omezení na trhu práce. Nemusí ovšem pobírat invalidní důchod ani sociální dávky! Příklady: Člověk s těžkou alergií na prach (práce v skladu) Žena 10 let po rakovině prsu (nesmí zvedat těžké věci) Epileptik (nesmí pracovat ve výškách) Pacient s roztroušenou sklerózou (infekční prostředí) Člověk po transplantaci, psoriázou, astmatem….

7 Osoba se zdravotním postižením - OZP
Z pohledu Zákona o zaměstnanosti… Pojem OZP, dříve = „občan se změněnou pracovní schopností“ Současný Zákon o zaměstnanosti rozlišuje: Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni (= osoba s těžším zdravotním postižením, TZP) Osoba uznaná invalidní v prvním nebo druhém stupni Osoba zdravotně znevýhodněná (pozor na změny od ) Kritérium = procentní míra poklesu schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

8 č. 359/2009 Sb. Vše najdeme ve vyhlášce „O posuzování invalidity“
Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni Třetí stupeň invalidity je přiznán člověku, jehož schopnost pracovat se snížila nejméně o 70 procent proti stavu před úrazem nebo před nemocí. Osoba uznaná invalidní ve druhém stupni Druhý stupeň invalidity je přiznán člověku, jehož pracovní schopnost se snížila o 50 až 69 procent proti stavu před úrazem nebo nemocí.

9 Osoba uznaná invalidní v prvním stupni
První stupeň invalidity je přiznán tomu, jehož schopnost pracovat se snížila o 35 až 49 procent proti stavu před úrazem nebo nemocí. Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ) Tito lidé nepobírají invalidní důchod, ale z pohledu zákona o zaměstnanosti se řadí mezi lidi se zdravotním postižením.

10 Kapitola XI - POSTIŽENÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY
ODDÍL C - POSTIŽENÍ TENKÉHO STŘEVA A KOLOREKTA Obecné posudkové zásady: Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti u organických a funkčních postižení gastrointestinálního traktu je rozhodující rozsah a tíže orgánových poruch, jejich dopad na celkový stav, výživu a celkovou výkonnost. Při úbytku hmotnosti a malnutrici se vychází z hmotnostního indexu BMI (body-mass index), hladiny krevních bílkovin (albuminy) a vlivu karence potravy na erytropoezu. Potravinové alergie způsobují pokles pracovní schopnosti jen tehdy, mají-li vliv na stav výživy a celkovou výkonnost.

11 Idiopatické střevní záněty Crohnova nemoc, idiopatická proktokolitida
stavy uspokojivě stabilizované, občasná zhoršení s průjmy, laboratorně mírná aktivita 10-20 4b středně těžké formy, časté průjmy, značné odchylky v laboratorních nálezech, výrazné změny endoskopické, rentgenové, radionuklidové, se značným snížením celkové výkonnosti 30-40 4c těžké formy, s komplikacemi střevními (abscesy, stenózy, píštěle), mimostřevními (kloubními, kožními, očními, hepatobiliárními, ledvinovými) a nutričními (malnutrice, metabolická osteopatie, anemie), těžké snížení celkové výkonnosti 60-70

12 Je rozdíl v zaměstnávání u I., II. a III. stupně ID?
Pro zaměstnavatele je důležité vědět, co umíte, jaké jsou vaše schopnosti, jaké je vaše zdravotní omezení. Rozsah úvazku u III. ID je však nutno zvážit pokles pracovní schopnosti dané osoby nejméně o 70% (zbytkový pracovní potenciál člověka tedy činí 30%, což s plným úvazkem zcela nekoresponduje). Záleží však také na druhu vykonávané činnosti (např. práce na PC, kde si lze udělat přestávku atd.). 

13 Sedmero nejčastějších dotazů k zaměstnávání a odpovědi na ně
1. Mohu jako OZP pracovat? 2. Mohu jako OZP podnikat? 3. Pokud budu pracovat nebo podnikat nevezmou mi ID? 4. Je rozdíl v zaměstnávání u I., II. či III. ID? 5. Kdo mi může zakázat pracovat? 6. Co pro mne může udělat Úřad práce? 7. Jsem OZP, mohu se na ÚP hlásit do rekvalifikačních kurzů?

14 Co pro mne může udělat Úřad práce?
Důležité je uvědomit si, že tento úřad má být mým přítelem… Zajištění pracovní rehabilitace Vyhledávání vhodného pracovního uplatnění Zajištění rekvalifikačních kurzů Chráněné pracovní místo Pomoc s OSVČ Pomoc s příspěvky

15 Co je to „pracovní rehabilitace“
Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle bydliště OZP ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání OZP, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost OZP obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je osobou se zdravotním postižením.

16 Proces pracovní rehabilitace
Vyplnění žádosti o PR Návrh Individuálního plánu PR Vyjádření odborné skupiny PR a následné schválení ÚP Uzavření individuálního plánu PR+podepsání účastníkem PR Realizace PR - uzavíraní dohod a jejich plnění - vyřízení podpory při rekvalifikaci a přípravě k práci Hodnocení pracovní rehabilitace - průběžné - závěrečné

17 Jak rozlišujeme trh práce
Chráněný trh práce OZP podnikající jako OSVČ Zaměstnavatel zaměstnávající nad 50% OZP Otevřený, volný trh, běžný práce Běžný zaměstnavatel, firma, státní správa, samospráva, nezisková organizace, má povinnost zaměstnávat povinný podíl OZP

18 Podporované zaměstnávání
Specifická služba poskytovaná lidem, kteří pro získání a udržení pracovního místa na otevřeném trhu práce potřebují individuální a dlouhodobou podporu. Kritéria získané práce: Práce má stabilní charakter. Velikost pracovního úvazku zohledňuje specifické potřeby zaměstnance-uživatele PZ. Druh práce odpovídá potřebám, dovednostem a možnostem zaměstnance-uživatele sužeb a současně umožňuje jeho profesní rozvoj. Zaměstnanec-uživatel PZ pracuje za rovných pracovních podmínek, které odpovídají jeho potřebám i nárokům na vykonávání práce.

19 V ČR je podporované zaměstnávání poskytováno výhradně nevládními, neziskovými organizacemi, tzv. agenturami podporovaného zaměstnávání (agentury). V současné době funguje v ČR celkem 51 poskytovatelů služby PZ, z nichž 18 je členem České unie pro podporované zaměstnávání

20 Změna od 2012 Došlo ke zrušení chráněných pracovních dílen
CHPD se transformovaly se na chráněná pracovní místa a to jak na otevřeném tak i na chráněném trhu práce Rozlišujeme pouze běžného zaměstnavatele a zaměstnavatel nad 50% osob se zdravotním postižením Vymezené chráněné pracovní místo: 3 roky, lze přerušit Zřízené chráněné pracovní místo: 3 roky, vyšší příspěvky, ale… stále obsazeno

21 Změna od 2012 a 2015 Zaměstnavatel z chráněného trhu práce má nárok na příspěvek na mzdu na chráněné pracovní místo OZP 8 000,-Kč (minimálně 75% mzdových nákladů!), po 12 měsících nárok na další 2 000,-Kč % lze „dofinancovat“ např. z příspěvku na poskytování sociálních služeb, grantu atd. Nemusí jít o podnikatelskou činnost.) Pro OZZ od je příspěvek 5000,-Kč (+ 1000,-Kč) Příspěvek § 76 ZoZ ve výši ,-Kč nově určen i pro podporu CHMP chráněných pracovních míst na volném trhu práce

22 Změny Minimální mzda Pro OZP je do prosince 2015 zastropována na částku ,- Agentury práce Od 2012 platil zákaz dočasného přidělování OZP agenturami práce Od 2015 mohou agentury dočasně přidělovat. Nemají ale nárok na příspěvek dle §78

23 Povinnost zaměstnavatelů
Od r. 2002: na každých 25 zaměstnanců (v jakémkoli typu organizace) je povinnost zaměstnávat 1 OZP 3 možné způsoby plnění povinnosti: Zaměstnáváním OZP ve výši povinného podílu, zaměstnanec ve 3. stupni ID se počítá 3x Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP Nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří mají vymezeno více než 50% CHPM pro OZP zaměstnance a to ve výši 7 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP. Tzv. náhradní plnění

24 Odvod do státního rozpočtu
Za každého zaměstnance OZP, kterého má zaměstnavatel povinnost zaměstnat a nezaměstná → 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy ročně Průměrná mzda za rok 2013 byla Kč, tedy Kč ročně a jednoho chybějícího ZP kolegu.

25 Odebrání výrobků či služeb tzv. náhradní plnění:
od zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% OZP od osoby zdravotně postižené, která je OSVČ zadáním zakázky těmto subjektům

26 Legislativou dané „motivační“ nástroje proč zaměstnávat OZP
Samotné zaměstnávání je společensky nejefektivnější způsob → výrazná státní podpora Slevy na dani - § 35 ZDP Příspěvky od státu – část III. ZoZ

27 Slevy na dani z příjmů pro zaměstnavatele
18 000,-Kč na OZP/1 zaměstnance 60 000,-Kč na 3. st. invalidity/1 zaměstnance Slevy na dani z příjmů pro OZP 2 520,- Kč za rok na 1. a 2. st. invalidity 5 040,- Kč za rok na 3. st. invalidity Držitel průkazu ZTP/P ,- Kč

28 Příspěvek při zřízení společensky účelného místa - § 113 ZoZ
úhrada mzdových nákladů postiženého zaměstnance Příspěvek při přípravě OZP k práci - § 72 ZoZ  úhrada nákladů s ní spojených Příspěvek na CHPM OZP - § 76 ZoZ

29 Každá osoba se zdravotním postižením by si měla uvědomit, že díky své diagnóze může svému zaměstnavateli na běžném trhu práce ušetřit až statisíce

30 Když zaměstná OZP Nemusí platit odvod do státního rozpočtu cca ,-/1 OZP, která chybí Nemusí řešit tzv. náhradní plnění cca ,-(bez DPH)/1 OZP, která chybí Má na běžném trhu práce nárok na: příspěvek dle §76 ZoZ ,-/12 měsíců/1 OZP další příspěvky dle Zákona o zaměstnanosti Slevu na dani z příjmů: ,-Kč na 1. a 2. st. invalidity/1 OZP zaměstnance ,-Kč na 3. st. invalidity/ 1 OZP zaměstnance

31 Firma I Celkem zaměstnanců 56,62 Povinný podíl (výpočet) 2,26 Skutečně zaměstnáno OZP 0 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP byl v období 2013 byl 2 osoby. Odvod do státního rozpočtu výpočet: 132 tis. Náhradní plnění výpočet: 370 tis.

32 Firma II Celkem zaměstnanců 137 Povinný podíl (výpočet) 5,47 Skutečně zaměstnáno OZP 1 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP byl v období 2013 byl 4 osoby. Odvod do státního rozpočtu výpočet: 260 tis. Náhradní plnění výpočet: 730 tis.

33 Firma III Celkem zaměstnanců 213,07 Povinný podíl (výpočet) 8,52 Skutečně zaměstnáno OZP 0 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP byl v období 2013 byl téměř 9 osob. Odvod do státního rozpočtu výpočet: 497 tis. Náhradní plnění výpočet: tis.

34 Povinný podíl (výpočet) 409,10 Skutečně zaměstnáno OZP 85,37
Firma IV Celkem zaměstnanců ,41 Povinný podíl (výpočet) ,10 Skutečně zaměstnáno OZP ,37 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP byl v období 2013 téměř 330 osob Odvod do státního rozpočtu výpočet: téměř 19 mil. Náhradní plnění výpočet: téměř 53 mil. Zaměstnávání OZP v ČSOB

35 Jaká práce je vhodná pro člověka se zdravotním postižením?
Každá pracovní pozice je vhodná pro OZP. Pokud ale má dostatečné vzdělání, praxi. Zaměstnanec z řad OZP by neměl před zaměstnavatelem svoji diagnózu tajit! V případě problému zaměstnavatel ví, jak pomoci. V případě pracovní neschopnosti kolektiv ví, že se OZP „nefláká“, ale skutečně marodí. Nehrajte si na „tvrďáka“, který všechno zvládne! Zaměstnávání OZP v ČSOB

36 Jaká práce je vhodná pro člověka se zdravotním postižením?
Zaměstnávání OZP v ČSOB

37 Jaká práce je vhodná pro člověka se zdravotním postižením?
Je rozdíl v přístupu mezi běžným a chráněným trhem práce? Pracovní požadavky na zaměstnance z řad OZP by měly být na běžném trhu práce stejné jako na zdravého zaměstnance. Nebojte se ale říct si například o flexibilní úvazek, parkovací místo „sick days“… Chráněný trh práce se má umět OZP zaměstnanci přizpůsobit. Proto pobírá příspěvky… Zaměstnávání OZP v ČSOB

38 Kde hledat práci? Zeptejte se svých známých!
Zkuste podnikat jako OSVČ. Můžete si vyzkoušet, co zvládnete a v budoucnu se třeba stát zaměstnavatel dalších OZP. A třeba poskytovat i náhradní plnění . Interní nábor – firmy často komunikují volnou pracovní pozici pro OZP dovnitř společnosti ke stávajícím zaměstnancům a motivují stávající zaměstnance, aby doporučili své známé. Zviditelňují nabídku na vlastním firemním webu, respektive kariérních stránkách; ne vždy jasně popsáno – nebojte se zeptat! Běžný inzerát – ovšem s upřesňující informací: „Pozice je vhodná/určená pro OZP“. Inzerce na bezplatných webových stránkách určených výhradně zaměstnavatelům, kteří hledají OZP (např. nebo Zaměstnávání OZP v ČSOB

39 Máte novou práci? Vytvořte „povídání“ o sobě, které Váš budoucí nadřízený přečte vašim budoucím kolegům. Nemusí se tak bát „vstupní šuškandy“ (…nevíte, co mu je? Vždyť na něm není nic vidět… atd.). Je dobré nadřízeného a tým připravit předem na situace, které mohou nastat, a odstranit tak případné osobní předsudky a bariéry. Nebudete to muset říkat osobně. Ne vždy se věci jednoduše říkají… lépe se naváží první sociální kontakty (v kuchyňce při vaření kávy – „víte, můj kamarád má tu samou diagnózu jako Vy…“) Zaměstnávání OZP v ČSOB

40 Co na závěr? To, že nejsem OZP, neznamená, že zítra může být vše jinak…

41

42 Děkuji za pozornost! Kontakt: Hana Potměšilová Děkuji za pozornost! Kontakt: Hana Potměšilová


Stáhnout ppt "Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová"

Podobné prezentace


Reklamy Google