Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Vlasta Kollariková Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_OSVZ_ZSVa Ro č ník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Vlasta Kollariková Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_OSVZ_ZSVa Ro č ník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Vlasta Kollariková Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_OSVZ_ZSVa Ro č ník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický okruh: Praktická filozofie a filozofická antropologie Téma: Základní filozofické myšlenky ve vývoji společnosti, Německá klasická filozofie Metodický list/anotace: Prezentaci lze vyu ž ít k dopln ě ní u č iva a k poznámkám do sešit ů

2 Spole č enské podmínky, zlatý v ě k n ě mecké literatury, zlatý v ě k n ě mecké filozofie, hlavní p ř edstavitelé

3  N ě mecko = nejednotný, rozt ř íšt ě ný stát zalo ž ený na zem ě d ě lství, nejv ě tšími vlastníky p ů dy byly šlechta a církev, p ř esto na p ř elomu 18. a 19. století nastává „zlatý v ě k n ě mecké filozofie a literatury.“  N ě me č tí filozofové dávají p ř ednost myšlení a idejím p ř ed hmotou, vytvá ř ejí slo ž ité idealistické systémy, hypotézy a nové pojmy.  Zakladatelem je Immanuel Kant.

4 Immanuel Kant - zakladatel NOF, profesor na vysoké škole, rektor univerzity, Královec Dv ě období v jeho filozofickém vývoji: p ř edkritické (vznik slune č ní soustavy; fyzika, astronomie) a kritické (mo ž nosti poznání), rozlišuje „sv ě t o sob ě “ a „sv ě t pro nás“. T ř i díla: Kritika č istého rozumu, Kritika praktického rozumu, Kritika soudnosti (pojmy, jednání, názory)

5 Johann Gottlieb Fichte – „Filozofii si volíme takovou, jací jsme.“ Kant ů v ž ák, kritik jeho filozofického pojetí sv ě ta; pojmy JÁ a NEJÁ ve t ř ech fázích (v první JÁ, v druhé NEJÁ, ve t ř etí JÁ) Georg Wilhelm Friedrich Hegel - vytvá ř í pojem vývojová spirála. Vývoj probíhá po spirále, vlastn ě v kruzích. V ur č itých fázích ž ivota se kruh uzavírá, č lov ě k postupuje na vyšší úrove ň. V p ř ípad ě spirály se objeví bod, který vyty č uje p ř edchozí vývojové body vztahující se k dané problematice. Č lov ě k tak m ůž e dál stav ě t na ji ž poznaném. 4. Ludwig Feuerbach - materialistický filozof

6  Johann Gottfried Herder – Kant ů v ž ák, úvahy o jazyce, p ř átelství s Goethem (literární hnutí Sturm und Drang), prosazování národního jazyka (n ě m č iny)  Johann Wolfgang Goethe – významný n ě mecký spisovatel; filozofická dvoudílná báse ň Faust ř eší otázku, co č lov ě ka č iní š ť astným a spokojeným.

7 DVO Ř ÁK, Jan a kol. Odmaturuj ze spole č enských v ě d. Brno: Didaktis, 2008, ISBN 978-80-7358-122-0. Č ADOVÁ, Barbara a kol. Maturitní otázky. Havlí č k ů v Brod: Fragment, 2008, ISBN 978-80-253- 0600-0. HLADÍK. Spole č enské v ě dy v kostce. Havlí č k ů v Brod: Fragment, 1996, ISBN 80-7200-044-6.


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Vlasta Kollariková Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_OSVZ_ZSVa Ro č ník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní."

Podobné prezentace


Reklamy Google