Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAPONSKÉ MÝTY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAPONSKÉ MÝTY."— Transkript prezentace:

1 JAPONSKÉ MÝTY

2 Vlastní japonská mytologie:
Na území Japonska nacházíme existenci 2 samostatných mytologických komplexů: 1) vlastní japonská mytologie 2) mytologie národnosti Ainu, která kdysi obývala značnou část severního Japonska (dnes přežívá jen jako nepatrná menšina na ostrově Hokkaidó) a své mýty nazývají „eposy o bozích“ Vlastní japonská mytologie: Skládá se ze 3 okruhů mytologických systémů: 1) starojaponského (šintoistického) 2) buddhistického 3) pozdního (ten vznikal na základě obou předchozích, přejal však i prvky taoismu, konfucianismu a dalších čínských vlivů)

3 ad 1) starojaponská šintoistická mytologie:
šinto = „cesta bohů“ původní japonské náboženství (jediné vzniklé v Japonsku, nešířilo se jinam), nepatří k tzv. světovým náboženstvím kult přírody, jenž vznikal během doby kamenné a byl jediným japonským náboženstvím až do uznání konfucianismu v 5. stol. název pro toto náboženství vznikl až v 6. stol., kdy se Japonskem začal šířit buddhismus – do té doby se původní náboženství nijak neoznačovalo, protože spolu s japonštinou tvořilo přirozenou příslušnost k japonskému lidu uctívání tzv. „kami“ (božské síly – tedy přírodní božstva, celkem je kami, která vládnou vyšší silou, jsou nehmotná – tuto sílu přitom mají i všichni živí tvorové včetně stromů a rostlin, ale i skály, kameny, prameny, předměty, planety, hvězdy – odtud pramení úcta starých Japonců k přírodě)

4 nemá žádného zakladatele ani své učení, etické předpisy či příkazy a jejich vykladače, má jen mytologii a zvyky nemá ani písemné památky (kromě mýtů zaznamenaných v kronikách), podstatou je vděčnost přírodě za její dary komplex náboženských představ, jejichž podstatou je vnímání protikladů čistého a nečistého (váže se k tomu i k mnoho rituálů): kegare (pojem rituální nečistoty) je vše, co odpuzuje kami, proto se člověk má vyhýbat všemu kegare (tj. nečistému), jsou 3 oblasti kegare: 1) vše páchnoucí a rozkládající se (výkaly, stojatá voda…) 2) vše, co souvisí s krví 3) smrt (dokonce i každý účastník pohřbu byl znečištěn, proto se i po smrti každého císaře hlavní město vždy přestěhovalo jinam, až do roku 710)

5 Zdroje šintoistické mytologie:
konání mnoha obřadů a rituálů – božstvo se pak lidem odvděčí ochranou a přízní (symbolický očistný rituál prováděl každý jedinec před vstupem do svatyně, kdy bambusovou naběračkou nabral z vodní nádrže u chrámu vodu, vypláchl si jí ústa a omyl ruce) součástí náboženských obřadů byl rituální tanec, zpěv a hudba (konaly se v přírodě i ve svatyních) Zdroje šintoistické mytologie: šintoistická mytologie je písemně uchována v řadě literárních památek, především v kronikách, které tvoří základ šintoistické mytologie – nejkompletnější mytologii obsahují 2 kroniky: Kodžiki (sepsána r. 712) Nihongi (720)

6 Kodžiki (tj. „Kronika starých časů“)
pojednává o časovém úseku od vzniku a vlády bohů až do konce vlády císařovny Suiko (628 n.l.) začíná slovy: „Jména božstev zrozených na Nebeské velké rovině v době počátku Nebe a Země jsou tato: božstvo Sídlící uprostřed Nebe, dále Vysoké vznešené božstvo Početí, dále božstvo Oplodňující bohy. Z těchto 3 božstev každé vzniklo samo ze sebe, svá těla však skryla.“ v následujících mýtech se lze seznámit s objevením se bohů v lidské podobě, s vytvořením Japonska, se založením státu i s prvními válečnými výboji jde o nejbohatší sbírku japonské mytologie (za opravdovou historickou kroniku je však možno považovat jen poslední 3. část pojednávající o době v létech cca 400–628 n.l.)

7 Nihongi (nebo též Nihonšoki, tj. „Kronika Japonska“)
obsahuje prozaické zápisy i básně je psaná čínsky ze 30 svazků se jen první 2 svazky zabývají mýty Další kroniky: vznikaly od 8. stol. (např. Fudoki) a jednalo se o záznamy z tehdejších provincií – zahrnují údaje geografické, hospodářské, ale i zprávy o místních zvycích, mýtech a pověstech japonské mýty se průběžně vyvíjely, o čemž svědčí i rozdíly mezi mytologickými zápisy v těchto kronikách stopy v nich zanechaly i cizí vlivy, u některých mýtů lze zaznamenat podobnost s mýty oblasti Altaje, JV Asie a dokonce Polynésie

8 hranice mezi mýty a nejstarší historií přitom není zřetelná a dějiny se tak jeví jako další vývojovou etapou mýtů, císařská dynastie v nich bez přerušení pokračuje od legendárních císařů-bohů k císařům historicky doloženým obsah základních mýtů lze charakterizovat jako popis vývoje japonských představ o původu života, zrození božstev (kami) a všech věcí z počátečního chaosu, roztřídění všech jevů a uvedení všeho do řádu a harmonie specifikem japonské mytologie je, že v ní neexistuje stvořitel – vše začíná chaosem a následným spontánním ustavením prvopočátku a elementárního uspořádání, s nímž se současně objevili bohové

9 Hrdiny mýtů jsou božstva (kami), jejichž uctívání mělo kolektivní charakter; lze je rozdělit do 3 kategorií: 1) nebeská božstva (amacukami) 2) pozemská božstva (kunicukami) jsou velmi početná a obvykle spjatá s určitou lokalitou (lokální) 3) duchové – projevem jejich existence jsou přírodní jevy a různé objekty Světy, v nichž božstva sídlí, můžeme rozdělit do 3 vrstev: 1) Vysoká nebeská pláň – představuje vrchní vrstvu, tedy nebesa, která však nejsou nedostupnou sférou (některá božstva podle mytologie sestoupila z nebes, jiná na ně naopak vystoupila – původně totiž byla země spojena s nebesy nebeským mostem, který to umožňoval), protéká jí řeka Amanogawa 2) Prostřední země – Japonsko 3) Země žlutých pramenů – podsvětí (někdy též Země kořenů)

10 Panteon: Hlavní bohové:
Amaterasu – nejvyšší představitelka bohů, bohyně Slunce, která však nebyla samovládná, o všem důležitém totiž rozhodovala rada bohů (její kult byl do Japonska přiveden patrně z Číny přes Koreu v dobách př.n.l.) Susano‘o – bůh deště a bouří, bratr Amaterasy – od těchto 2 sourozenců byl v Japonsku odvozován původ císařského rodu Cukijomi – bůh měsíce Ónamoči – bůh země Izanagi ♂ a Izanami ♀ – tvůrci Japonských ostrovů a mnoha dalších bohů Kagucuči (tj. „Žhavý“) – bůh ohně

11 Mnoho bohů je vzhledem k přírodní povaze šintoismu patrony různých záležitostí souvisejících s úrodou: Daikoku – bůh bohatství, jenž byl původně bohem plodnosti (jeho magickou zbraní je kladivo) Musubi – bůh úrody Ukemoči – bohyně potravy Inari – bůh rýže (velmi oblíbený, zobrazován se 2 svazky rýže v mužské i v ženské podobě, jeho jízdním zvířetem je liška, jež se později sama stala bohem a zatlačila jeho kult do pozadí) Hótei – tlustý bůh spokojenosti a smíchu Ebisu – bůh štěstí a bohatství božskou povahu má např. i posvátná hora Fudži, vodopád Nači, staré stromy, některé druhy zvířat jako liška, ozvěna, blesk apod.

12 Svatyně: Kami bývali uctíváni ve svatyních nejstarší je svatyně Izumo
další stará svatyně Ise (ve městě Isa) má však významnější tradiční postavení (zasvěcena bohyni slunce Amaterasu) obě jsou ze dřeva (na terase stojící na kůlech) s rákosovou střechou – většina Japonců každoročně 1 z těchto 2 nejstarších svatyní navštíví (byť je cesta nákladná) svatyně stávají v krásných parcích nebo hájích a jsou obklopeny ploty, které vyznačují posvátnost místa – bylo tomu tak už v dobách, kdy na nich ještě nestály svatyně, jsou opatřeny posvátnou bránou, ta je pomezím oddělujícím profánní svět od posvátného chrámového území, proto není zavírací – projdeme-li jí, pak tím vykonáme rituál přechodu (např. přitom zazvoníme nebo zaťukáme, aby o nás božstvo vědělo)

13 Chrámový komplex – vysvětlivky: 3 (cesta k hlavnímu chrámu) 4 (fontána k rituální očistě) 5 (kamenné lucerny) 6 (budova k provádění tanců kagura) 7 (úřední budova kněze svatyně) 8 (úřední deska přání a modliteb) 9 (malé pomocné svatyně) 11 (chrám bohoslužeb) 13 (hlavní chrám a sídlo kamiho obehnaný ochranným plotem: 12)

14 hlavní vstup do chrámového areálu

15 vodní pramen u svatyně

16 bývalo zvykem, že sám císař nebo jeho vyslanec předával Ise čas od času v nejstarší svatyni hlášení bohyni Amaterasu o stavu země a o nejdůležitějších událostech jsou zde také uloženy 3 panovnické relikvie: nejvýznamnější z nich je zrcadlo, do kterého nesmí žádný živý pohlédnout, a tak je kryto hedvábným obalem (zrcadla jako svaté předměty jsou i v ostatních svatyních a symbolizují podstatu božstva, k jehož uctívání ta která svatyně slouží) kultovním předmětem může být třeba meč, šperk nebo posvátný kámen o svatyně se starají kněží z řad státních zaměstnanců podobně jako v hinduismu mají i v Japonsku lidé doma oltářky (zpravidla v podobě poličky zavěšené na stěně obytné místnosti), na kterých bývají posvátné, kultovní a pietní předměty

17 nejstarší svatyně Izumo

18 nejstarší svatyně Izumo

19 nejstarší svatyně Izumo

20 nejstarší svatyně Izumo – posvátný strom

21 tradiční svatyně Ise (kult bohyně Amaterasu)

22 proslulá svatyně Futarasan

23 proslulá svatyně Futarasan

24 proslulá svatyně Futarasan

25 proslulá svatyně Futarasan (poboční svatyně)

26 proslulá svatyně Futarasan

27 proslulá svatyně Futarasan

28 Svatyně Seimei-Jinja

29 Počátek vesmíru: na počátku ve vejci chaosu spolu spočívaly In a Jó, mužský a ženský princip vejce se rozpadlo na 2 části, lehké se oddělilo od těžkého a vytvořilo se Nahoře a Dole (viz čínský mýtus o stvoření), tak vzniklo Nebe a Země, která plula po vodě – do té doby vládl na nebi i na zemi chaos z prvního boha jménem Kuni Toho Tači se zrodilo několik božských pokolení, obývajících nejvyšší nebeský svět zvaný Vysoká nebeská pláň: 1. byl Bůh souladu sídlící uprostřed nebeského světa (Ame no minakanuši), po něm Vysoké vznešené božstvo Početí (Takamimusubi) a bůh Oplodňující bohy (Kamimusubi) tato 3 božstva žila bez družek a byla neviditelná

30 Vznik Japonska a dalších bohů:
později vypučely ze země 2 výhonky, ze kterých se zrodili další 2 bohové (Umašiašikabihikodži, Ame no Tokotači) patero bohů zrozených na počátku stojí v panteonu mimo ostatní a jmenují se Amacu-kami země vypadala jako olej na vodě, z olejovité kaše povstala další božstva, z třaslavé olejovité kaše se oddělila mořská voda i suchá zem a písek se pomíchal s bahnem v močále Vznik Japonska a dalších bohů: božský pár bratr a sestra, kteří jsou považováni za stvořitele Japonska, jsou Izanagi („Ten, jenž zve“) a jeho žena Izanami („Ta, jež zve“) stáli na mostě z duhy a začali se dohadovat, je-li v hloubce pod nimi země ppustili proto dolů drahocenné „Nebeské kopí zdobené šperky“ a točíce jím rozvířili oceán a vytvořili z něj tekuté bahno

31 promísené moře zhoustlo a špička odpadlá z jejich kopí vytvořila první ostrůvek v moři (ostrov Onogoro) oba bohové na něj sestoupili a Izanami svého bratra svedla, následně porodila 8 japonských ostrovů a po nich i další bohy: bohyni slunce Amaterasu, boha moří a bouře Susano’oa, boha měsíce Cukijomiho, boha jakési hvězdy Hirugo, boha země Ónamočiho a boha ohně Kagucučiho, při jehož porodu Izanami shořela, zemřela a sestoupila do podsvětní země Jami Izanagi sešel dolů, aby ji odtamtud vyvedl, ona byla ochotná se vrátit, zakázala mu však, aby se na ni během příprav na cestu díval – božský manžel však zákaz přestoupil a viděl, že jeho žena prodělala po smrti hrozné změny – zděšen se dal na útěk a jeho žena i strašné ženské obyvatelky podsvětí ho pronásledovaly až ke hranici Horního světa po návratu si očistil tělo v řece a z vody, kterou se umyl a z odhozených částí jeho oděvu vznikly další země a další bohové

32 Izanagi a Izanami

33 Vláda nad částmi světa a spory božských vládců:
vládu nad nebem poté dostala bohyně slunce Amaterasu a bůh měsíce Cukijomi, zatímco vládu nad podsvětím a mořem dostal bůh moře a bouří Susano‘o – mezi ním a Amaterasu propukl spor, který urovnali až ostatní bohové, načež si oba navzájem prokázali úctu (na důkaz urovnání sporu stvořila Amaterasu děti z kusů Susano‘ova meče a on zase stvořil děti z ozdob, které měla Amaterasu na rukou a ve vlasech) jenže Susano‘o si ze své sestry brzy udělal ošklivý žert, načež se uražená bohyně zavřela do jeskyně a zavalila vstup obrovským balvanem a celý svět se ponořil do tmy po marném přemlouvání museli bohové použít lest: jeden z nich vylezl na prázdnou bečku a začal na ní tančit tanec, který ostatní bohy tolik rozesmál, že se začala otřásat zem – bohyně Amaterasu byla v jeskyni zvědavá, co se venku asi děje, a tak balvan odvalila a vykoukla, čímž svět opět zalila sluneční záře

34 Amaterasu

35 Susano’o pak musel projít přísným očistným obřadem a poté byl za trest vyhnán na zem, kde se usídlil v provincii Izumo, ve které řádil had, jenž požíral dívky – Susano’o hada zabil, zachránil ohroženou pannu a vzal si ji za ženu (jejich syn bůh Ónamuči se stal v Izumě panovníkem – jde o mytologický precedent, viz např. čínští císaři coby potomci draků, egyptští faraonové, jihoameričtí inkové atd.) ad 2) buddhistická mytologie: buddhismus se dostal do Japonska v 6. stol. (z Indie přes Čínu a Koreu), kdy ho tam donesl mnich Bódhidharma japonská obdoba buddhismu se nazývá zen buddhismus (původně náboženství císařů, v 8. a 9. stol. se zač. šířit mimo císařský palác po celém Japonsku) ten do své nauky včlenil systém šintoistických božstev kami a ti začali být chápáni jako ochránci nové víry a buddhistických chrámů

36 Ainuská mytologie: ad 3) pozdní japonská mytologie:
značný vliv začaly mít na japonskou mytologii i konfucionistické a taoistické myšlenky a představy – všechny systémy se začaly prolínat a utvářet nové zvyky a rituály, mýty i předměty uctívání výsledkem je pozoruhodně tolerantní postoj Japonců k tradicím třeba i zcela protichůdné povahy Ainuská mytologie: etnická skupina Ainu tvoří příslušníky europoidní či australoidní rasy, podle nejnovějších genetických výzkumů jsou příbuzní se sibiřskými národy v 15.–17. stol. se z ostrova Honšú rozšířili až na Kamčatku, jižní Sachalin a Kurilské ostrovy dnes jsou plynně ainusky hovořící osoby již výjimkami

37 ainuská mytologie se rodila až mezi 12. –15. stol
ainuská mytologie se rodila až mezi 12.–15. stol. ustálila v podobě, v jaké ji známe, přičemž byla ovlivňována nejen japonskou mytologií, ale i mytologiemi jiných národů SV Asie jejich rozsáhlá mytologická slovesnost se tradovala v ústním podání (ainuština neznala písmo) a začala být zapisována až od 19. stol. evropskými misionáři (latinkou) i japonskými jazykovědci (japonsky) ainuská mytologie je prodchnuta animistickými představami: duši mají lidé, zvířata, rostliny, věci i jevy okolního světa, což se odrazilo i v mytologii (polyteismus): svět je obydlen množstvím božstev, duchů, démonů a jiných nehmotných bytostí božstva se nazývají kamui – nejvyšším bohem je Pase kamui, stvořitel světa i bohů, prostřednictvím dobrých bohů, kteří jsou jeho pomocníky, se stará o lidi a pomáhá jim řadová božstva zastupují jednotlivé živly a elementy, jsou si rovna, přesto jsou řazena do funkční hierarchie

38 nejrozšířenější mýty jsou kosmologické, kosmogonické, toponymické, totemistické a mýty o zlých démonech: podle kosmologické koncepce sestává země ze 6 světů, přičemž lidé žijí na světě nazývaném horní svět (nebo svět, v němž množství dupou nohama): jde o oceán, v němž se vznášejí ostrovy, tento oceán se rozkládá na zádech obrovského lososa, když se losos hýbe, dochází na souši k zemětřesením a v oceánu k přílivu a odlivu pod světem lidí leží svět ďáblů zvaný též mokrý podzemní svět, do tohoto nevlídného světa přijdou po smrti zlí lidé hned pod světem lidí však leží svět bohů, v němž sídlí početná božstva nebeského původu a do něhož po smrti přijdou dobří lidé (obyvatelé tohoto světa chodí vzhůru nohama, takže chodidla jejich nohou se dotýkají s chodidly živých lidí na zemi) pod nimi leží dolní svět a pod ním ještě další svět, avšak mýty o jejich funkci se nedochovaly a jsou neznámého určení…

39 na nejnižší úrovni se rozkládá světlá, nádherná říše zvaná nejnižší svět
do 6 úrovní se dělí také nebe: v nejvyšším nebi žije stvořitel Pase kamui s hlavními božstvy, jež mu pomáhají, a ostatní světy rozkládající se v nebi níže jsou obydleny nižšími bohy zlých božstev přitom bylo více než dobrých a žijí v horách, kde představují pro člověka nebezpečí (napadají dokonce i dobrá božstva), vládne jim „Bohyně bažin a močálů“ a ostatní zlí bohové jsou zpravidla jejími potomky – patří sem dále „Božstvo bydlící v trávě“ zjevující se v podobě hada, „Božstvo co ryje jámy pod horami“ způsobující sesuvy půdy a kamení, „Bůh co plení hory“ v podobě strašného nočního ptáka, zaslechne-li člověk jeho hlas, zemře hrůzou, a zlá božstva vládla také jednotlivým větrům

40 dobří bohové žijí ve všech světech včetně lidského – za nejstarší dobrá božstva byly považovány stromy zvláštním druhem božských bytostí byli „Bytosti sídlící dole“, které v mýtech vystupovaly v podobě trpaslíků žijících v podzemních úkrytech, kteří v dávných dobách žili na zemi (a právě od nich převzaly Ainuské ženy zvyk tetovat si obličej) Kosmogonický mýtus: souš původně nebyla oddělena od vody, vše existující bylo navzájem propojeno v tekuté prahmotě stvořitel Pase kamui se rozhodl stvořit svět: zavolal si na pomoc konipasa, ten se snesl z nebe a začal bít křídly, mávat ocáskem a míchat nohama – po jeho dlouhém úsilí se tekutá prahmota změnila v oceán, z něhož se vynořily kousky souše podle jiné verze stvořil Pase kamui svět sám pomocí kamenných nástrojů (z kamenných motyk a dalších nástrojů, které po stvoření odhodil, vznikla zlá božstva)

41 Totemické mýty: hlavními hrdiny totemických mýtů jsou medvěd, konipas, orel a vrba mýty o medvědovi pojednávají o neznámém muži celém v černé, který v noci přicházel k jisté ženě – nakonec jí prozradil, že není člověkem, nýbrž bohem hor v podobě medvěda – žena mu porodila syna, z něhož pak vzešli všichni Ainuové jindy v roli jejich prapředka vystupuje bůh hor v podobě orla, který předky Ainuů kdysi při velkém hladomoru nasytil první člověk (jménem Ainu) vznikl ze spojení vrbového prutu a země (tak učinil bůh Aioina), proto Ainuové každému dítěti po narození vyrobili z vrbového dřeva osobní talisman (miniaturní osobní totem), jenž jej měl po celý život ochraňovat


Stáhnout ppt "JAPONSKÉ MÝTY."

Podobné prezentace


Reklamy Google