Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLE."— Transkript prezentace:

1 BIBLE

2 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_364 Jméno autora: Klára Křížová Třída/ročník: VIII. Datum vytvoření:

3 Jazyk a jazyková komunikace Tematická oblast: Bible Předmět:
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Tematická oblast: Bible Předmět: Český jazyk a literatura Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: seznámí se s Biblí a pojmy s ní souvisejícími, pomocí slovníku či učebnice vyhledá významy slov, přiřadí postavy k části Bible, připomene si a objeví neznámější biblické příběhy, odhalí Desatero božích přikázání, uvědomí si užívání ustálených slovních spojení a jejich významů a návazností na Bibli Klíčová slova: Bible, Starý a Nový zákon, hebrejština, ekumenický, kánon, apoštol, evangelium, apokryf, postavy a příběhy z Bible, desatero, ustálená slovní spojení Druh učebního materiálu: prezentace PowerPoint

4 OBSAH Doba vzniku Části Slovníček „Postavy“ Příběhy Desatero
Ustálená slovní spojení Obr. 1 OBSAH

5 DOBA VZNIKU A ČÁSTI BIBLE
Starý zákon 9. st. př. n. l. – 1. st. n. l. psán hebrejsky = židovská část (SZ je křesťanské pojmenování, Židé říkají Pentateuch = 5 knih Mojžíšových, příp. tóra) Nový zákon 1. – 2. st. n. l. psán řecky = křesťanská část, křesťané respektují i SZ, ale naopak to neplatí bible kniha, biblia (knihy) je tedy soubor knih, spisů Vulgáta překlad bible do latiny další překlady do řečtiny – jako první do staroslověnštiny – nezachován, autory zřejmě Cyril s Metodějem do češtiny – nejstarší ze 60. let 14. st., nezachován

6 SLOVNÍČEK hebrejština ekumenický evangelium apokryf kánon
všeobecný, usilující o odstranění rozdílů v křesťanství pravidlo, norma, soubor knih přijatých církví – „zjevené Bohem“ 3) jazyk Židů, který byl vytlačen aramejštinou (tou se mluvilo za Kristova života), dnes oficiální jazyk Izraele 4) „utajené spisy“, biblická vyprávění nezařazená církví do kánonu 5) část Nového zákona vyprávějící o životě Krista

7 „POSTAVY“ NOVÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON Marek, Lukáš, Matouš a Jan Mojžíš
obr. 9 Marek, Lukáš, Matouš a Jan obr. 7 Mojžíš STARÝ ZÁKON Adam a Eva obr. 2 obr. 6 Ježíš NOVÝ ZÁKON obr. 5 Josef a Marie obr. 8 apoštolové obr. 4 Noe obr. 3 Kain a Ábel

8 PŘÍBĚHY prorocké knihy a Píseň písní Příběh Kaina a Ábela evangelia
Zjevení Janovo Příběh Adama a Evy Potopa světa epištoly Stavba babylónské věže Příběh Josefa Sodoma a Gomora Osudy Mojžíše Příběh Ježíše dál

9 Markovo, Matoušovo, Lukášovo a Janovo evangelium – nejen
životopisy Krista, ale důležité i kvůli osobitému stylu a vidění světa odlišná svědectví o Ježíšově osobě, součásti NZ. Stejně jako knihy historické, básnické a mudroslovné jsou součástí SZ, proroci – Jeremiáš, Ezechiel atd. Píseň písní = Šalamou- nova píseň, „nejkrásnější milostná lyrika“ též Apokalypsa, spis o konci světa a posledním soudu, součást NZ též Listy, dopisy apoštolů (hlasatelé Kristova učení) věřícím, součást NZ zpět

10 Bůh stvořil Adama a z jeho žebra Evu, aby Adam nebyl sám,
ti poruší zákaz (ochutnají jablko ze stromu poznání), a jsou proto vyhnáni ze zahrady v Ráji, tím ztrácejí nesmrtelnost a musí pracovat. Bůh chce zničit svět, protože je špatný, a Noe se svým rodem je jediný, kdo se může zachránit. Podle pokynů Boha postaví archu, díky níž se zachrání i všechna zvířata světa v páru. Synové A. a E., Kain ze žárlivosti zabil Ábela, protože Bůh přijal jen jeho dary, za trest se stal celoživotním psancem a štvancem. zpět

11 Města na jihu Mrtvého moře s hříšnými obyvateli, Bůh je proto
sírou a ohněm zničil. Jako jediný spravedlivý ušetřen zkázy Lot s rodinou, ale nesměli se při odchodu z města ohlédnout. Žena ze zvědavosti příkaz porušila, proto proměněna v solný sloup. Aby byl zachován rod, dcery opily otce a zplodily s ním další potomky. Lidé se naučili pálit cihly a ve své pýše se rozhodli postavit věž až do nebes. Bůh je potrestal tak, že zmátl jejich jazyky, aby si nerozuměli. Jednotné lidstvo se tedy rozdělilo na mnoho jazykově rozdílných národů. Bratři Josefa prodali do egyptského, protože byl otcovým oblíbencem. Tam uvězněn kvůli obvinění ze svádění manželky pána. Vykládal sny, čímž se z vězení dostal a stal se správcem Egypta. Při hladomoru sem přišli nakupovat jeho bratři, Josef jim odpustil, celý rod se sem přestěhoval. zpět

12 Mojžíš se jako židovské dítě narodil v Egyptě v době, kdy jeho lid
utlačován. Bohem vybrán, aby lid z Egypta vyvedl, faraón to nechtěl dovolit, proto Bůh seslal na Egypt 10 pohrom. Přes protest M. lid převedl přes Rudé moře. Tam se mu zjevil Bůh a předal mu Desatero. Po putování se dostali do zaslíbené země a M. poté umírá. Narozen v Betlémě za Heroda. Rodiči Marie a Josef. Do 30 let žil jako řadový Žid, pak pokřtěn v Jordánu Janem Křtitelem, vybral si 12 učedníků a putoval s nimi Palestinou. Uzdravoval nemocné, kázal a získával příznivce. Ve 33 letech zatčen a na rozkaz Piláta ukřižován. Ježíše zradil Jidáš, za úplatu prozradil, kde se nachází. Nad Jeruzalémem na vrchu Golgota Ježíš ráno ukřižován, mrtev odpoledne, za tmy sundán a pohřben ve skále (na Velký pátek). V noci mezi Bílou sobotou a nedělním Božím hodem vzkříšen – vysvobozen ze smrti. Po 40 dnech nanebevstoupení. zpět

13 DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Zasvěť jeden den v týdnu Bohu. (den odpočinku) Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na Zemi. Nezabiješ. Nesesmilníš. (Nebudeš cizoložit.) Nepokradeš. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nebudeš lhát.) Nepožádáš manželky bližního svého. Nepožádáš statku bližního svého. (Nebudeš závistivý ani chamtivý.)

14 USTÁLENÁ SLOVNÍ SPOJENÍ
Augiášův chlév - nepořádek babylónská věž – symbol lidské pýchy a vzdoru jidášský groš – peníze získané za zradu Kainovo znamení - špatný člověk Jobova zvěst – zpráva o nečekané ráně osudu Jobova (svatá, andělská) trpělivost – symbol pokory, trpělivosti, zažil dlouhé strádání lazar - nemohoucí, vážně nemocný, odkázaný na pomoc druhých začít od Adama – od začátku Sodoma a Gomora - velká zkáza, místo nemravného života starý jako Metuzalém – symbol dlouhověkosti šalamounský rozsudek – moudré rozhodnutí, vyhýbavá rada

15 zdroje Obr. 1 HN Life, [cit ], dostupný z WWW: Obr. 2 Redemptio - Vykúpenie, [cit ], dostupný z WWW: Obr. 3 Radovan Loder, [cit ], dostupný z WWW: Obr. 4 [cit ], dostupný z WWW: Obr. 5 [cit ], dostupný z WWW:

16 Obr. 6 Společenství čistých srdcí, [cit ], dostupný z WWW: Obr. 7 Jesus Walk Bible Study Series, [cit ], dostupný z WWW: Obr. 8 Theofil.cz Revue pro život z víry, [cit ], dostupný z WWW: Obr. 9 Magazín ChrisNet.cz, [cit ], dostupný z WWW: Víra na internetu, [cit ], dostupný z WWW: Abeceda víry na Internetu, [cit ], dostupný z WWW: PROKOP, V. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století. Sokolov: O. K. – Soft, 2004.

17 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Klára Křížová.


Stáhnout ppt "BIBLE."

Podobné prezentace


Reklamy Google