Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© NSZM ČR1 Zdravá města, regiony, kraje – cesta ke zdravému rozvoji Oucmanice, 5. června 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© NSZM ČR1 Zdravá města, regiony, kraje – cesta ke zdravému rozvoji Oucmanice, 5. června 2007."— Transkript prezentace:

1 © NSZM ČR1 Zdravá města, regiony, kraje – cesta ke zdravému rozvoji Oucmanice, 5. června 2007

2 2007 82 členů (města, kraje, mikroregiony, obce) – 24% obyvatel ČR Zdravá města, obce, regiony

3 Poslání NSZM ČR: Podpora kvality života, zdraví a udržitelného rozvoje KVALITA ŽIVOTA 2050 ZDRAVÍ 2050 operativní řízení dílčí koncepce strategické řízení ZDRAVÍ 2015 strategické vize © NSZM ČR 2006 UDRŽITELNÝ ROZVOJ Q KVALITA ŽIVOTA 2015

4 4 Program Brána kvality Mezinárodní standardy  Good Governance (OSN)  New Public Management (EU, OECD)  Metody kvality veřejné správy (EU, ČR) - Místní Agenda 21 (OSN, EU, ČR) ZDRAVÍ KVALITA ŽIVOTA UDRŽITELNÝ ROZVOJ Q > místní systém řízení a komunikace - expertní + komunitní plánování - indikátory, modelování - informační systémy > „místní akce“ - Projekt Zdravé město (OSN, EU, ČR) Miléniové cíle, Agenda 21, Zdraví 21 Lisabonská strategie EU Strategie UR ČR, resortní politiky Zdraví 21 v ČR, resortní politiky © NSZM ČR  PRAKTICKÝ EFEKT

5 5

6 © NSZM ČR 2006 komunitní kampaně (př. Dny zdraví, Evropský týden mobility, Dny bez úrazu, Den Země, Den bez tabáku apod.) > místní partnerství (1. krok) strategické řízení > expertní „Strategický plán rozvoje“ (3. krok) systematická podpora kvality života, zdraví a udržitelného rozvoje > indikátory UR; zdravotní plán ap. (4. krok) komunitní plánování > komunitní „Plán zdraví a kvality života“ (2. krok) „MÍSTNÍ AKCE“ projekty a aktivity pro kvalitu života, zdraví a k uplatňování udržitelného rozvoje

7 7 Společné kampaně Zdravých měst, obcí a regionů  DEN ZEMĚ 22. dubna  MEZINÁRODNÍ DEN BEZ TABÁKU 31. května (27.-28.5.)  NÁRODNÍ DNY BEZ ÚRAZŮ 7. až 1 4. června  EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16. až 22. září  DNY ZDRAVÍ 4. až 17. října

8 8 „MÍSTNÍ AKCE“ projekty a aktivity pro kvalitu života, zdraví a k uplatňování udržitelného rozvoje Komunitní základ Místní partnerství Komunitní plánování [induktivní proces] Sledování podmínek a vlivu na kvalitu života Expertní plánování [deduktivní proces] Q © NSZM ČR 2006 Politické zastřešení, veřejná správa MÍSTNÍ SYSTÉM Co? Jak?

9 9 Role NSZM v podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života místní/regionální úroveň -platforma pro sdílení zkušeností, šíření informací a výměnu příkladů dobré praxe

10 © NSZM ČR10 www.nszm.cz

11 11© NSZM ČR11 Témata NSZM v roce 2007

12 12 Program Brána kvality Společná témata 2006 2007 2008 2009 2010 ROK DOPRAVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BYDLENÍ SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PODNIKÁNÍ, EKONOMIKA, CESTOVNÍ RUCH ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ ZDRAVOTNÍ PREVENCE, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY SOCIO-PATOLOGICKÉ JEVY VOLNÝ ČAS, SPORT, KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA OBLAST V ý h l e d DOPRAVA: Udržitelná a bezpečná ENERGETIKA: Regionální zdroje, obn.zdroje, úspory v bydlení UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA: Úřady, domácnosti UDRŽITELNÁ VÝROBA A SLUŽBY: Cestovní ruch, podniky NOSNÉ TÉMA

13 13 Příklad postupu NSZM SPOLEČNÉ TÉMA 2007 – zapojení PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE (inovativní a ověřená kvalitní řešení v oblasti dopravy v Databázi příkladů dobré praxe) KAMPANĚ (Evropský týden mobility, Den bez aut, Pásovec, Evropská charta bezpečnosti silničního provozu, ap.) PROGRAMY (Na kolo jen s přilbou, Bezpečná cesta do školy, car–sharing, systémy dopravní bezpečnosti, ap.) SYSTÉMOVÁ A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ (cyklostezky, zklidňování dopravy, alt. zdroje, bezbariérovost, integr. dopravní systémy, ap.) „MÍSTNÍ AKCE“ pro kvalitu života, zdraví a k uplatňování UR (aktivity přinášející změnu pozitivní změnu)

14 14 Role NSZM v podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života místní/regionální úroveň -metodická podpora -posilování kapacit pro strategické řízení municipalit v souladu s udržitelným rozvojem

15 15 Modely a scénáře udržitelné kvality života Agenda 21, Zdraví 21, NEHAP, Aarhus Příklady dobré praxe, inspirace Medializace, propagace, popularizace DOPRAVA: Bezpečná a udržitelná Společný postup členů a odb.partnerů Indikátory BM Řízení BSC > DtP > PDP Řízení, indikátory, systém Program BRÁNA KVALITY Společné téma NSZM a MA21 2007 Místní akce konkrétní aktivity, projekty, zdroje > Média V ý s l e d k y QQ

16 16 Role NSZM v podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života místní/regionální úroveň -organizace odborných seminářů, workshopů a akreditovaných vzdělávacích programů pro koordinátory PZM, politiky a další zájemce

17 © NSZM ČR 2006

18 © NSZM ČR18 Role NSZM v podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života Národní/Mezinárodní úroveň: -aktivní účast a zapojení do řady pracovních a poradních orgánů na vládní a ministerské úrovni (např. Rada vlády pro udržitelný rozvoj) -medializace a propagace témat spojených s podporou zdraví, preventivními přístupy, udržitelným rozvojem, příklady dobré praxe a zapojováním veřejnosti do rozhodování -spolupráce s řadou renomovaných institucí, odborných pracovišť, neziskových organizací apod. -certifikovaný člen Evropské sítě Zdravých měst

19 © NSZM ČR19 Udržitelný rozvoj [ OSN, „Naše společná budoucnost“; 1987 ] [ OSN, dokument „Agenda 21“; 1992 ] je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Gro Harlem Brundtlandová

20 © NSZM ČR20 Historické souvislosti vývoj x rozvoj x růst Jak se vyvíjely komunity? Jak se rozvoj odehrával v minulosti? Jak se odehrává dnes? Jaký je rozdíl mezi rozvojem, vývojem a růstem? Závěr: Vliv člověka na prostředí neustále roste.

21 © NSZM ČR21 Tři aspekty současného světa - uzavřený systém - globální problém - exponenciální růst Závěry: Vliv člověka na prostředí neustále roste. Současná situace je závažná a je zapotřebí ji řešit.

22 © NSZM ČR22 ??Řešení => UDRŽITELNÝ ROZVOJ je komplexní soubor strategií, které pomocí ekonomických prostředků a technologií umožňují uspokojovat lidské potřeby (materiální, kulturní i duchovní) při plném respektování environmentálních limitů; aby to bylo možné, je třeba na lokální, regionální i globální úrovni redefinovat sociálně-politické instituce a procesy. Ivan Rynda, sociální ekolog

23 © NSZM ČR23 Role – politik, úředník, občan Místní aktéři (stakeholders) => Partnerství. Jakou roli mohou mít různé sektory a skupiny obyvatel v místním společenství vůči rozvoji města? Je možné, aby jedna skupina sama změnila rozvoj města? Závěr: - jedna cílová skupina sama kvalitní rozvoj obce/města/regionu nevyřeší - je třeba spolupracovat = vytvářet partnerství

24 © NSZM ČR24 Místní Agenda 21 jako metoda kvality veřejné správy

25 © NSZM ČR25 Místní agenda 21 je … © NSZM ČR 2006 Mezinárodní program zaštítěný OSN Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje v podmínkách měst, obcí a regionů ČR MA 21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňováním správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech

26 © NSZM ČR26 PODPORA MA21 NA NÁRODNÍ ÚROVNI © NSZM ČR 2006 1992 Rio de Janeiro - Agenda 21 2001 Státní environmentální politika 2004 ustavení Pracovní skupiny pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) 2004 Strategie udržitelného rozvoje ČR 2006 RVUR schválila Kritéria MA21 2006 začlenění MA21 mezi metody kvality veřejné správy

27 © NSZM ČR27 METODY KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY © NSZM ČR 2006 Common Assessment Framework (CAF) - „sebehodnocení“ úřadu Benchmarking - porovnávání s ostatními - 2004, 2005: v oblasti rozšířené působnosti obcí III. typu - 2005: v oblasti samosprávy krajů Místní Agenda 21 (MA21) ISO 9000, 14000 Balanced Scorecard (BSC)

28 © NSZM ČR28 KRITÉRIA MA21 © NSZM ČR 2006 Nástroj pro měření kvality MA21 - Kategorie „Zájemci“ - 4 kategorie kvality – D, C, B, A Cílová skupina - municipality (města, obce, regiony) - NNO a další se mohou zapojit jen do úrovně „Zájemci“

29 © NSZM ČR29 Databáze MA21 © NSZM ČR 2006 Oficiální evidence MA21 v ČR (databázový nástroj v prostředí i-netu; důkaz realizace MA21 a její aktuální úrovně) Kontakt: http:// www. ma21.cz CENIA, česká informační agentura ŽP (správce a administrátor databáze) Další informace též na: http://www.nszm.cz/ma21

30 30 Aktuálně: 57 místních Agend - z toho 40 členů NSZM kategorie B: 2 - Vsetín, Chrudim kategorie C: 8 - Hodonín, Kopřivnice, Kuřim, Litoměřice Orlová, Prostějov, Strašín, Ústí n.L. kategorie D: 3 - Moravská Třebová, Praha-Libuš, Hlučín Databáze MA21 www.ma21.cz

31 © NSZM ČR31 Příručka pro mapování Kritérií MA21 © NSZM ČR 2006 http://www.nszm.cz/ma21

32 © NSZM ČR32 KVALITATIVNÍ PŘÍNOS KRITÉRIÍ MA21 © NSZM ČR 2006 - měřitelnost a přehlednost procesu - možnost srovnání a výměny dobré praxe - motivace zapojených partnerů - propojení s dalšími systémy kvality (ISO) - propojení se strateg. a akčním plánováním - politická argumentace a oprávněnost procesu

33 © NSZM ČR33 Miroslav Andrt Kancelář NSZM ČR E: andrt@nszm.cz M: 606 755 371 W: www.nszm.cz Děkuji za pozornost. KONTAKT


Stáhnout ppt "© NSZM ČR1 Zdravá města, regiony, kraje – cesta ke zdravému rozvoji Oucmanice, 5. června 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google