Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Socioekonomická a regionální geografie NÁZEV DUMu: Obyvatelstvo POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: KÓD DUMu: JK_REG_GEO_07 DATUM TVORBY: ANOTACE (ROČNÍK): ročník – DUM – obsahuje informace o věkové struktuře obyvatelstva a jeho pohybu METODICKÝ POKYN:

2 Obyvatelstvo světa - věda, která se zabývá studiem obyvatelstva = demografie Demografie (démos - lid graféin - psát, popisovat) je věda, která studuje proces reprodukce lidských populací Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace, předmětem jejího studia je proces demografické reprodukce Procesy demografické reprodukce jsou úmrtnost (též mortalita), nemocnost, porodnost (též natalita), potratovost, sňatečnost a rozvodovost Tyto procesy jsou také v centru demografického zájmu

3 Demografie čerpá data z několika hlavních pramenů:
Sčítání lidu - z latinského census, první sčítání na území Zemí Koruny České provedla Marie Terezie roku 1753 V Česku dosud proběhlo sčítání v roce 2001 a 2011 Evidence přirozené měny je termín zahrnující všechny demografické ukazatele s výjimkou migrace (tedy: porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, potratovost či nemocnost) K jejich zachycení je používána soustava matrik

4 Demografie čerpá data z několika hlavních pramenů:
Evidence migrací je sledována pomocí povinného hlášení o trvalém pobytu Evidence nemocnosti v současné době neposkytuje v Česku úplné informace Registry obyvatelstva pocházejí většinou ze sčítání lidu Historické prameny

5 b) sociální – zaměstnání, náboženství, příslušnost ke státu,...
Znaky obyvatelstva a) biologické b) sociální – zaměstnání, náboženství, příslušnost ke státu,... Populace je soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém místě v jednom určitém čase Věková pyramida, jeden ze základních způsobů znázornění struktury populace, používaných v demografii

6 Vývoj počtu obyvatel ( ,5 mld.) mld. mld. mld. mld. mld. mld. Velmi nerovnoměrný růst obyvatelstva → vyspělé země pouhá 1,2 mld. Rozvojové země 4,8 mld. → vysoký přírůstek = populační exploze (globální problém)

7 Vývoj počtu obyvatel Světadíly: Asie 3,4 mld. Evropa 730 mil.
Afrika 700 mil. S Amerika 450 mil. J Amerika 310 mil. Austrálie a Oceánie 28 mil.

8 Vývoj počtu obyvatel Příčiny poklesu: porodnosti vyspělých zemí: kariéra, vyšší zaměstnanost žen, antikoncepce Příčiny růstu: vliv náboženství, tradic Státy: Čína 1,2 mld. Indie 1 mld. USA 265 mil. Indonésie 205 mil. Brazílie 165 mil. Pákistán 150 mil. Rusko 148 mil. Japonsko 126 mil. Bangladéš 125 mil. Nigérie 106 mil.

9 Demografická revoluce
Fáze: Vysoká porodnost + vysoká úmrtnost - Evropa 19.stol., dnes: Afghánistán, Somálsko, Etiopie Vysoká porodnost + velký pokles úmrtnosti - Evropa 20.stol., dnes: Saudská Arábie, Pákistán, tropická Afrika Vysoký pokles porodnosti – nízká úmrtnost - Evropa konec 20.stol., dnes: latinská Amerika, S Afrika Nízká porodnost + nízká úmrtnost (ČR, Německo, Maďarsko společně i s nižší porodností než úmrtností)

10 Struktura obyvatelstva podle věku
U věkové struktury obyvatelstva podle věku se nejčastěji zjišťují poměry mezi ekonomicky aktivní částí populace a neaktivní, aby se mohla vypočítat ekonomická zátěž, stejné ukazatele napomáhají v plánování důchodové politiky Struktura obyvatelstva do budoucna napovídá, kolik bude například zapotřebí míst pro žáky ve školství, kolik bude lidí v důchodovém věku, kolik potenciálně ekonomicky aktivních lidí bude v následujících letech apod.

11 Věková pyramida představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva daného regionu
Znázorňuje počet mužů a žen v daném věku, v daném okamžiku a na vymezeném území

12 Struktura obyvatelstva podle pohlaví
Poměr neboli zastoupení obou pohlaví v populaci se v průběhu let člověka mění U živě narozených dětí je poměr mezi chlapci a děvčaty v rozmezí od 104 do 107 chlapců na 100 děvčat - rodí se tedy více chlapců než děvčat Druhým biologicky daným faktorem ovlivňující poměr mezi muži a ženami je diferenční úmrtnost mužů a žen Za normálních podmínek umírá více mužů než žen, hovoříme tedy o mužské nadúmrtnosti Tento fakt je velmi zřetelný na věkové pyramidě ve vysokém věku

13 Struktura obyvatelstva podle věku
Svět: počet mužů a žen přibližně stejný, ale rodí se více mužů V Evropě více žen, dožívají se vyššího věku, muži civilizační choroby, vliv životosprávy V Asii mužů více než žen úroveň zdravotnictví, věší zátěž, tradice, náboženství

14 Střední délka života neboli naděje dožití je statistický údaj udávající průměrný, tedy předpokládaný, věk, jehož dosahují členové dané populace Počet žen v důchodovém věku razantně převyšuje počet mužů Rozdíl v naději dožití mezi muži a ženami je například v České republice přibližně 6 let Hodnoty ovlivňují různé faktory jako je strava, ekonomika země, infrastruktura (pozitivně především vodní zdroje a čištění odpadu, negativně exhalace), stav zdravotnictví, úroveň kriminality, vojenský stav země, životní prostředí a řada dalších faktorů

15 Střední délka života Nejnižší hodnoty věku jsou měřeny v Africe (muži okolo 35 let), nejvyšší v Japonsku (ženy přes 85 let) a například ve Skandinávii Z hlediska rozdělení podle pohlaví se ženy dožívají obvykle o 10% vyššího věku V České republice je to nyní 73,5 roku u mužů a 80 let u žen Podle středních předpovědí OSN bude v roce 2050 tento věk činit 79 let respektive 85 let

16

17 Ekonomické složení obyvatelstva
primární sféra: obyvatelstvo v zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těžba sekundární sféra: průmysl, nákladní doprava, stavebnictví terciární sféra: služby: obchod, spoje, finance, cestovní ruch, kultura, státní správa, zdravotnictví kvartérní sféra: školství, věda výzkum

18 Pohyb obyvatelstva 1. přirozený pohyb
= rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých na 100 obyvatel za rok natalita (= porodnost) – počet narozených na 1000 obyvatel za rok mortalita (= úmrtnost) – počet zemřelých na 1000 obyvatel za rok PP = N – M > 0 = přirozený přírůstek PU = N – M < 0 = přirozený úbytek populační hodiny: za 1s se narodí 4,3 člověka : za 1s umřou 2 lidé

19 Pohyb obyvatelstva úhrnná plodnost: průměrný počet dětí, které porodí jedna žena během svého plodného života nejvyšší: islámské státy (6-8dětí)  Afganistan, Somálsko, Nigérie  nutnost snižování plodnosti = růst vzdělanosti, zlepšování zdrav. péče, antikoncepce, plánované těhotenství, zvýšení hranice sňatků nejnižší: (1 – 1,5 dětí) – Japonsko. Ruko, Čína  klesá počet obyvatel ve státě kojenecká úmrtnost: úmrtnost dětí do 1. roku života (4 z 1000)  chudé státy až 150

20 Pohyb obyvatelstva 2. územní pohyb = stěhování, migrace
vnitrostátní: venkov  město a naopak, venkov  město = urbanizace mezistátní: důvody: hospodářské (Ukrajina  ČR, Turci  Německo) politické náboženské národnostní emigrace = vystěhovalectví imigrace = přistěhovalectví proces asimilace = přizpůsobení se stylu života země, do které se imigruje

21 1 - imigrace 2 - emigrace 3- reemigrace

22 Rwandan refugee camp in east Zaire

23 Použité zdroje a literatura
Literatura: Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje:

24 Použité zdroje a literatura
Obrazové materiály: ZRSCH3. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ZRSCH3. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: FARGOMED. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PANOS84. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: CDC. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: FRETTIE. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google