Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVÍJEJÍCÍ AKTIVITY V PROCESU VÝUKY V PRAXI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVÍJEJÍCÍ AKTIVITY V PROCESU VÝUKY V PRAXI"— Transkript prezentace:

1 ROZVÍJEJÍCÍ AKTIVITY V PROCESU VÝUKY V PRAXI
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A SPECIÁLNÍ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

2 TYPY ŠKOL PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA (předškolní vzdělávání)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – I. stupeň (1. – 5. ročník) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ ( ročník) ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ( ročník) Naše škola se nachází na periférii města a je obklopena krásnou přírodou. Škola má dvě budovy s osmi kmenovými a mnoha specializovanými učebnami a dílnami, dále má vlastní tělocvičnu, krásnou zahradu s herními prvky (prolézačkami) a se dvěma skleníky. V blízkosti je sportovní hřiště. V této škole se k dnešnímu dni vzdělává 80 žáků, kteří jsou zařazeni do přípravné třídy a tří typů škol.

3 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA pro děti pěti a šestileté pro děti s handicapem
zcela zdarma příprava žáků na ZŠ vyrovnání handicapů výuka hrou výuka formou projektů strukturované vyučování činnostní vyučování Je určena pro děti pěti a šesti leté před vstupem do 1. ročníku základní školy nebo pro děti po odkladu školní docházky, které mají nějaký drobný handicap. Vzdělávání v přípravné třídě je zcela zdarma a rodiče mohou pro své děti využívat i odpoledních služeb školní družiny a celé řady zájmových kroužků, které jsou pro žáky školy, tedy i pro děti z přípravné třídy, také zdarma. V této třídě se uskutečňuje intenzivní předškolní příprava v malém kolektivu (7 – 12 dětí) pod vedením speciálního pedagoga. Děti se učí všem dovednostem, které jsou nezbytné pro dobrý start úspěšné školní docházky. Vzhledem k tomu, že tato třída je součástí speciální základní školy, využívá všech jejích výhod, tzn., že děti při své výuce používají všechny speciálně pedagogické pomůcky a odborné učebny školy. Samozřejmostí je strukturovaný denní režim, intenzivní skupinová logopedická průprava a individuální logopedická péče, rozvoj hrubé motoriky, která je nezbytná pro současný rozvoj jemné motoriky nejen pomocí tělovýchovných cvičení, ale i pomocí senzorické integrace. Dále již výše zmíněný rozvoj jemné motoriky pomocí různých manipulačních cvičení od nácviku sebeobslužných činností a procvičování běžných motorických činnostmi denního charakteru u manipulační stěny, kterou máme ve škole zhotovenou dle vlastního návrhu, až po práci s keramickou hlínou. Další samozřejmostí jsou grafomotorická cvičení a nácvik správného úchopu psacích potřeb např. pomocí metody PaedDr. Yvety Heyrovské.

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. – 5. ročník pro handicapované žáky
nízký počet žáků (6–14) speciální pedagog asistent pedagoga speciálně pedagogické metody vzdělávání moderní metody vzdělávání Tento typ ZŠ je určen pouze pro děti s doporučením poradenského zařízení ke vzdělávání ve  třídě s malým počtem žáků při současné péči speciálního pedagoga. Jedná se tedy opět o děti pouze s drobným handicapem, např. ADHD, všechny dys poruchy (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie apod.). Tyto třídy navštěvuje maximálně 14 žáků. Jsou to tedy třídy, ve kterých působí současně dva pedagogičtí pracovníci. V letošním roce vzděláváme zatím žáky 1. – 3. ročníku. Děti se učí podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY z učebnic nakladatelství Nová škola. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a paní učitelky běžně používají multimediální interaktivní učebnice doplněné interaktivními materiály zpracovanými přímo na míru žákům. Žáci se tedy učí nejen pomocí nejmodernější techniky, ale běžně využívají všechny specializované odborné učebny, např. multifunkční relaxační sál, keramickou dílnu, počítačovou učebnu apod. I pro žáky ZÁKLADNÍ ŠKOLY organizujeme velké množství zájmových kroužků, které jsou zcela zdarma (keramický, sportovní, výtvarný, dramatický, taneční apod.). Děti mohou být do naší základní školy přijaty buď rovnou do první třídy, nebo v průběhu vzdělávacího procesu, mohou k nám tedy přestoupit v případě, že v běžné škole selhávají. V naší škole se budou vzdělávat do 5. ročníku a po jeho ukončení nastoupí do jiné základní školy v blízkosti svého bydliště nebo do školy, kterou si pro své dítko vyberou rodiče, či, po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek, do víceletého gymnázia.

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ
pouze pro žáky s lehkým mentálním postižením 1. – 9. ročník názorná výuka reedukační speciálně pedagogické metody práce zaměření na pracovní činnosti řada odborných učeben příprava na následné vzdělávání na SOU a OU Základní školu praktickou mohou navštěvovat pouze žáci s lehkým mentálním postižením. Jsou to děti, které bez speciálně pedagogického působení nejsou úspěšné v běžné základní škole. Do základní školy praktické mohou nastoupit přímo nebo v průběhu vzdělávání, ale vždy se souhlasem rodičů a na základě doporučení poradenského zařízení, jako je pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. Vyučují se u nás podle speciálního vzdělávacího programu, který svým obsahem vychází ze vzdělávacího programu základní školy běžného typu, ale učivo je mírně redukováno. Škola je vybavena nejen pro rukodělné činnosti třemi dílnami (kovo, dřevo, keramika) a školní kuchyňkou, ale i multifunkčním sálem a hernou, ve kterých je obsažena hudebna, knihovna, cvičebna senzorické integrace, relaxační cvičebna, manipulační skříň a interaktivní tabule. Pro výuku informatiky máme nově vybavenou počítačovou učebnu. V každé třídě ZŠ PRAKTICKÉ je interaktivní tabule, kterou dětem názorně přibližujeme výuku pomocí speciálního softwaru, digitálních učebnic, vlastních výukových materiálů připravených na míru dětem a internetu. Žáci se učí z velmi názorných učebnic a pracovních sešitů speciálně pro ně vydávaných a za pomoci všech dostupných reedukačních speciálně pedagogických metod. Žáci po absolvování 9. ročníku základní školy praktické získávají doložku o základním vzdělání. Pak mohou ve svém vzdělávání pokračovat na odborných nebo středních odborných učilištích.

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
pro žáky se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami desetiletá povinná školní docházka málopočetné třídy (4 – 6 žáků) souběžné působení 2 – 3 ped. pracovníků speciální vzdělávací program alternativní metody vzdělávání rozvoj komunikace a orientace v životě ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ navštěvují žáci se středně těžkým až těžkým handicapem v oblasti vnímání nebo s kombinovanými vadami, tzn. s mentálním a smyslovým postižením. Povinná školní docházka je v tomto typu školy desetiletá, ale žáci si ji mohou prodloužit až do věku 26 let, pokud to vyžaduje jejich postižení. Ve třídách ZŠ speciální může být maximálně 6 žáků při současném působení dvou a více pedagogických pracovníků. Šikovní a úspěšní absolventi této školy získávají základy vzdělání a mohou pokračovat ve studiu na odborných učilištích nebo na dvouletých praktických školách. Pro ostatní absolventy není bohužel v našem okolí žádné studijní ani pracovní uplatnění. Žáci se vzdělávají podle speciálního vzdělávacího programu, učí se triviu (čtení, psaní, počítání) a činnostem z běžného života. Děti, které vzhledem ke svému postižení nemohou komunikovat běžným způsobem, se vzdělávají pomocí alternativního způsobu komunikace. Samozřejmostí jsou speciálně pedagogické metody práce a strukturované vyučování. Menší děti hojně využívají obě multifunkční relaxační místnosti a větší zase všechny odborné učebny (keramickou dílnu, kovo – dřevo dílnu, školní kuchyňku, počítačovou učebnu), všichni využívají maketu školního obchodu, kde se učí znát hodnotu peněz. Právě kvůli dětem ze ZŠ speciální se v minulých dvou letech celý pedagogický sbor zúčastnil několika intenzivních kurzů v oblasti senzorické integrace, které lektorovala Joan Surfus z USA. Díky velmi štědrému sponzorskému daru máme vybudovaný i malý sál pro senzorickou integraci a prvky této terapie pravidelně zařazujeme do výuky, a to nejen v ZŠ speciální.

7 METODY VÝUKY činnostní učení projektové vyučování
kooperativní vyučování strukturované vyučování senzorická integrace alternativní metody výuky čtení: splývavé čtení prvky genetické metody čtení globální metoda čtení Jistě jste si všimli, že naše škola je zřízena pouze pro handicapované žáky. Ve všech typech škol pracují pouze speciální pedagogové, třídy jsou málopočetné a ve většině z nich působí vedle učitele také asistentka pedagoga. Pro efektivní výuku využíváme především tyto aktivizující metody práce se žáky: činnostní učení projektové vyučování kooperativní vyučování strukturované vyučování senzorická integrace alternativní metody výuky čtení: splývavé čtení prvky genetické metody čtení globální metoda čtení

8 manipulace s konkrétními předměty
ČINNOSTNÍ UČENÍ Činnostní učení prolíná všemi typy škol a napříč všemi ročníky ve všech předmětech za pomoci manipulace s konkrétními předměty. Dále využíváme moderní techniku, konkrétně interaktivní tabule, tablety, multimediální učebnice a digitální učební materiály vytvořené na míru žákům. manipulace s konkrétními předměty

9 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Projekt 7. ročníku ZŠ praktické „Poznáváme historii našeho města“. Projektové vyučování je běžnou součástí výuky – zaměřuje se na pět významných oblastí: ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST FINNANČNÍ GRAMOTNOST ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , VÝCHOVA A OSVĚTA VÝCHOVA K NÁRODNÍMU UVĚDOMĚNÍ, NÁRODNÍ HRDOSTI A NÁRODNÍM TRADICÍM TĚLESNÁ ZDATNOST

10 KOOPERATIVNÍ VYUČOVÁNÍ
Společné řešení matematické úlohy pomocí výtvarné činnosti. Kooperativní vyučování je samozřejmostí v každodenní výuce, využíváme jej ve všech předmětech.

11 SENZORICKÁ INTEGRACE multifunkční sál a herna
Senzorická integrace je využívána ve všech ročnících a typech škol nejen jako důležitý prvek pro aktivaci hypoaktivních nebo pro zklidnění hyperaktivních žáků, ale i pro běžnou výuku. Nejvíce je však využívána u žáků se středním až těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Pro výuku senzorické integrace máme zbudovaný multifunkční sál a hernu. Obojí je bohatě vybavené aktivačními a relaxačními prkvy. multifunkční sál a herna

12 ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY ČTENÍ
splývavé čtení prvky genetické metody čtení globální metoda čtení Alternativní metody výuky čtení volíme podle možností a schopností jednotlivých žáků. Konkrétní metody využíváme jako celek nebo z nich podle potřeby vybíráme prvky, které pomohou žákům vyrovnat jejich postižení. Jedná se o: splývavé čtení prvky genetické metody čtení globální metoda čtení

13 KURZY plavání bruslení lyžování
Rozvoj tělesné zdatnosti a fyzického zdraví podporujeme nejen zvýšeným počtem hodin tělesné výchovy (na 1. stupni 3 – 4 hodiny týdně, na 2.sutpni 3 hodiny týdně), ale i každoročně pořádanými sportovními kurzy. Kurz plavání je organizován pro celou školu v časové dotaci 28 hodin za školní rok. Kurz bruslení probíhá v zimní sezóně 10x. Kurz lyžování je jednorázový sedmi až desetidenní výcvik.

14 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SPORTOVNÍ KROUŽKY – 4 hodiny týdně
RUKODĚLNÉ KROUŽKY – 10 hodin týdně JAZYKOVÉ KROUŽKY – 2 hodiny týdně DRAMATICKÝ KROUŽEK – 1 hodina týdně KROUŽEK SENZORICKÉ INTEGRACE – 1 hodina týdně VÍKENDOVÉ AKTIVITY (turistický kroužek, zumbamaraton) Proces výuky je podporován volnočasovými aktivitami. Škola nabízí žákům zdarma pestrou škálu kroužků z nichž si žáci vybírají dle vlastního zájmu. SPORTOVNÍ KROUŽKY – 4 hodiny týdně RUKODĚLNÉ KROUŽKY – 10 hodin týdně JAZYKOVÉ KROUŽKY – 2 hodiny týdně DRAMATICKÝ KROUŽEK – 1 hodina týdně KROUŽEK SENZORICKÉ INTEGRACE – 1 hodina týdně VÍKENDOVÉ AKTIVITY (turistický kroužek, zumbamaraton) Některé volnočasové aktivity nabízíme i dětem z jiných ZŠ a tím všem zprostředkováváme společná setkávání a sdílení společných zážitků.

15 Děkujeme Vám za pozornost Mgr. Libuše Jíšová Mgr. Jitka Dymáčková
ředitelka školy: Mgr. Ivana Tormová


Stáhnout ppt "ROZVÍJEJÍCÍ AKTIVITY V PROCESU VÝUKY V PRAXI"

Podobné prezentace


Reklamy Google