Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola Střední průmyslová škola Zlín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola Střední průmyslová škola Zlín"— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín
VY_32_INOVACE_37_19 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Architektura Tematický okruh Středověká architektura Téma Tematická oblast Název Středověký urbanismus II. Autor Ing. arch. Jiří Šobáň Vytvořeno, pro obor, ročník únor 2013, stavebnictví , 3. ročník Anotace urbanismus Přínos/cílové kompetence seznámit žáky se středověkým urbanismem

2 Urbanismus ve středověku CÍLE A OBSAH KAPITOLY
CÍLE KAPITOLY nastudovat stručnou historii středověkého urbanismu seznámit se s charakteristickými znaky urbanismu RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY v této kapitole je důležité seznámit se se základy urbanismu ve středověku

3 Urbanismus ve středověku KLÍČOVÁ SLOVA
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU na tuto kapitolu si rezervujte jeden a půl výukové hodiny KLÍČOVÁ SLOVA bazilika, bazilikální osvětlení, chrám centrální, sloupová arkáda, spolia

4 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK
Evropská města - největší rozdíly se projevovaly mezi těmi částmi Evropy, kde mohla města navázat na starší osídlení (jižní a západní Evropa), a do té doby téměř neurbanizovanými prostory východní a severní Evropy - na pobřeží vznikala přístavní města jako významná střediska obchodu a lodní dopravy

5 - v její západní a jižní části existovala římská městská jádra
Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK STŘEDNÍ EVROPA - v její západní a jižní části existovala římská městská jádra - na ostatním území byla keltská oppida, na která se jen stěží navazovalo - ve východní části byla slovanská hradiště, která se ukázala být velmi vhodným základem středověkých měst - ve střední Evropě je možno sledovat vytváření sítě biskupských rezidencí, vznik knížecích, královských a později císařských dvorců, falcí a hradů,

6 - postupný vývoj od tržních osad k opevněným městům
Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK STŘEDNÍ EVROPA - postupný vývoj od tržních osad k opevněným městům - římský původ prozrazují půdorysy Kolína n.R., Řezna a Trevíru - původ falce mají Cáchy, Ulm - v severozápadní části dnešního Švýcarska založila zähringenská hrabata jako své opěrné body 12 podobných měst (např. Freiburg, Zurich, Bern)

7 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK
ZÁPADNÍ EVROPA - středověká města navazují na starší římská, případně i galská a normanská sídla - zajímavým příkladem jsou francouzská města Nimes a Arles, která se celá vešla do římských cirků a využila jejich vnější stěny jako opevnění - větší skupinou nově založených měst jsou tzv. bastides, zakládané ve 13.století jako válečné pevnosti (v boji Angličanů a Francouzů o západní část dnešní Francie) - Salisbury, Winchelsea, Montfazier

8 - Paříž navázala na staré galské osídlení i na římské castrum
Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK ZÁPADNÍ EVROPA - Avignon sem pod ochranu francouzských králů přesídlili papežové, město bylo podstatně přestavěno a jeho staré jádro se rozšířilo na dvojnásobek, před polovinou 14.století byl pro Klimenta VI. postaven velkolepý městský hrad - Paříž navázala na staré galské osídlení i na římské castrum

9 - Španělsko - pod islámskou nadvládou
Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK JIHOZÁPADNÍ EVROPA - Španělsko - pod islámskou nadvládou - po vytlačení Arabů vyrůstala středověká města v návaznosti na původním arabském osídlení

10 - ve vnitrozemí se začaly uplatňovat města Florencie, Verona, Milán
Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK JIŽNÍ EVROPA - Itálie - vzestup přímořských městských republik - Pisa, Janov, Neapol, Benátky - ve vnitrozemí se začaly uplatňovat města Florencie, Verona, Milán - nová městská založení jsou zde výjimečná

11 - neuplatnilo se zde gotické hloubkové přeparcelování
Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK VÝCHODNÍ EVROPA - Rusko - samostatná knížectví, kolem opevněných hradišť s paláci knížat a církevních hodnostářů (kremly) vznikala nová města - dispozice ruských měst byla charakteristická svými jednotlivými budovami a usedlostmi, nesledujícími uliční čáry - neuplatnilo se zde gotické hloubkové přeparcelování - až do klasicistních přestaveb 18.století se zde zachovala původní zastavovací soustava, která byla v západní Evropě typická pro románské období - Kyjev, Novgorod, Smolensk, Rostov a Pskov

12 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK
SEVERNÍ EVROPA - pro počátky středověku jsou v této části Evropy rozhodující silou Vikingové - domovem Vikingů bylo moře, což se projevilo jejich menším zájmem o budování měst - nejstarší většinou rostlá města vyrostla v místech výhodných mořských přístavů z nevelkých původních osad (Stockholm, Kodaň)

13 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK
ČESKÁ MĚSTA - velký význam českých středověkých měst je způsoben tím, že české království patřilo mezi nejvýznamnější a nejbohatší státní útvary tehdejší Evropy - typy měst - královská , královská věnná, horní města, poddanská města - česká města často vyrůstala v místech původních slovanských hradišť, která byla správními centry přemyslovské říše (Praha, Hradec Králové, Chrudim, Litoměřice, Znojmo, Olomouc, Žatec)

14 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK
PRAHA - hlavní příčinou trvalého osídlování pražského prostoru v pravěku byla pravděpodobně existence brodů přes Vltavu - dalším významným osídlením bylo keltské (rozlehlé oppidum na dvou návrších - Hradiště a Šance) - slovanské osídlení - hradiště na návrších a cesty směřující k brodům se staly předobrazem středověké Prahy

15 GOTICKÁ PRAHA OD POLOVINY 13.STOLETÍ
Města pražská po dokončení karlovských hradeb  Zdroj: Školní atlas československých dějin (Praha 1959)

16 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK
STARÉ MĚSTO - kolem roku 1200 vzniklo na pravém břehu Vltavy nové velké tržiště - dnešní Staroměstské náměstí okolo něj se začali postupně osídlovat nejbohatší řemeslníci a obchodníci, včetně židovských kupců v místě pozdějšího Židovského Města - počátkem 13.století hrozil vpád Tatarů, proto se Václav I. rozhodl opevnit jádro pražského osídlení

17 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK
STARÉ MĚSTO - Staré Město mělo ještě volné místo na svém východním okraji a tak zde Václav I. nařídil založit Havelské město (bylo to první záměrně založené nové město na pražském území s více než 500 m dlouhým podélným tržištěm mezi dnešním Ovocným a Uhelným trhem)

18 Opevnění Starého Města pražského před rokem 1348  Zdroj: Vladimír Kupka: Pražská opevnění (Praha 2008)

19 - založil roku 1257 Přemysl Otakar II. pod Pražským Hradem
Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK MALÁ STRANA - založil roku 1257 Přemysl Otakar II. pod Pražským Hradem - bylo to druhé nové pravidelně založené město na pražském území - stejně jako Staré Město byla i Malá Strana nově opevněna

20 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK
HRADČANY - základem půdorysu Hradčan se staly dvě významné cesty - první nazývaná Římská byla cesta ze západní Evropy, druhá byla spojnicí Hradu s kdysi významnými hradišti (Levý Hradec, Budeč, Šárka) - Hradčany se dočkaly povýšení na město až v době Jana Lucemburského, někdy po roce 1320

21 Opevnění Menšího Města pražského a Pražského hradu před rokem 1348  Zdroj: Václav Hlavsa,Jiří Vančura: Malá Strana (Praha 1983)

22 - ukazovaly se na něm říšské korunovační klenoty
Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK NOVÉ MĚSTO - založil Karel IV. - v té době byla neobvyklá šířka ulic (Žitná a Ječná téměř 30m), nebývalá je i délka Václavského náměstí (750 m), stejně jako rozloha Karlova náměstí (8 ha) - Karlovo náměstí nebylo pouze tržištěm, ale bylo označeno jako Forum Magnum - ukazovaly se na něm říšské korunovační klenoty

23 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK
NOVÉ MĚSTO - Nové Město bylo po Havelském městě a Malé Straně třetím pravidelně založeným městem na pražském území - Nové Město byla v podstatě tři malá města sdružená kolem Karlova, Václavského a Senovážného náměstí - tato tři tržní náměstí byla spojena širokou ulicí (dnešní Vodičkova a Jindřišská)

24 Nového Města Pražského
Opevnění Nového Města Pražského Zdroj: Vilém Lorenc: Nové Město pražské (Praha 1973)

25 Nového Města Pražského
Opevnění Nového Města Pražského Zdroj: Vilém Lorenc: Nové Město pražské (Praha 1973)

26 Nového Města Pražského
Opevnění Nového Města Pražského Zdroj: Vilém Lorenc: Nové Město pražské (Praha 1973)

27 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK
Zpočátku vznikala rostlá města na nepravidelném půdorysu, jejichž živelný rozvoj však byl většinou racionálně regulován. Při zakládání nových měst „na zeleném drnu“ a při rozšiřování starých měst se uplatňovala pravidelná dispozice.

28 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK
Rozvoj měst se urychlil v souvislosti s růstem významu řemeslné výroby a obchodu a se vzrůstem městských práv ve vrcholném středověku. V Itálii i jinde vznikaly samostatné městské komuny.

29 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – OBVYKLÉ DISPOZICE
V půdorysných dispozicích se vyvinulo několik typologických variant, jejichž základem byla buď jedna výrazná osa nebo šachovnicový půdorys s různou mírou pravidelnosti nebo okrouhlé ulice obklopující centrum Náměstí bývala většinou obdélná a čtvercová (někdy trojúhelníková nebo oválná), obrys města tvořil většinou ovál, různě přizpůsobený terénu.

30 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – URBANISTICKÉ KONCEPCE
Významné byly mj. i urbanistické koncepce v českých zemích, zejm. založení Nového Města pražského, ale i Českých Budějovic, Plzně, Nového Bydžova aj. Města byla často rozšiřována, a to buď radiálně, nebo připojením dalšího centra.

31 Analogií Platónovy ideální obce bylo Město Boží sv. Augustina.
Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – TEORIE O ZAKLÁDÁNÍ MĚST Středověk nezanechal žádné teoretické dílo o zakládání měst, jediným ideálním předobrazem města byl biblický Jeruzalém. Analogií Platónovy ideální obce bylo Město Boží sv. Augustina. Od 15. století se začalo rozvíjet umění vedut, které je vlastně jakýmsi portrétním uměním měst.

32 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – TEORIE O ZAKLÁDÁNÍ MĚST
Toto umění upozornilo na skutečnost, že každé město (obdobně jako každý člověk) má jedinečný osobitý charakter a výraz. Vnímání města jako jedinečného organismu nebylo podstatně změněno ani obecnými koncepcemi renesance a baroka.

33 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – URBANISTICKÝ PROSTOR
Urbanistický prostor středověkého města bývá často charakterizován jako prostor bezprostředního kontaktu, ve kterém je všechno utvářeno pro pohledy z blízka. Tím se urbanismus středověký liší od prostoru renesančního a zejména od „divadelního“ prostoru barokního.

34 Urbanismus ve středověku SHRNUTÍ KAPITOLY A SAMOSTATNÝ ÚKOL
osvěžili jste si stručnou historii raně křesťanského období SAMOSTATNÝ ÚKOL nastudujte si princip urbanizace středověké Prahy a vypracujte referát o jedné ze jejich částí

35 Urbanismus ve středověku PRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE
KRESBY A FOTOGRAFIE: fotografie z volně přístupných zdrojů internetu DUDÁK, Vladislav. DUDÁK, v. a kolektiv. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. l. Praha: Baset, 2000, s. ISBN


Stáhnout ppt "Škola Střední průmyslová škola Zlín"

Podobné prezentace


Reklamy Google