Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Morfologie – přednáška 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Morfologie – přednáška 1"— Transkript prezentace:

1 Morfologie – přednáška 1
PaeDr. Jarmila Alexová, CSc. Mgr. Lucie Medová, MPhil., PhD. 6. října 2009

2 Kontakt PaeDr. Jarmila Alexová, CSc. Mgr. Lucie Medová, MPhil., PhD.
konzultace úterý 12:00 – 13:00 telefon Mgr. Lucie Medová, MPhil., PhD. konzultace středa 14:00 – 15:00 pátek 11:30 – 12:30 telefon

3 Organizace výuky přednáška semináře Úterý 13:15 – 14:50, P1 (Alexová)
Úterý 15:00 – 15:45, S6 (Alexová) Úterý 17:35 – 18:20, S6 (Medová) Úterý 18:25 – 19:10, S6 (Medová) Středa 8:00 – 8:45, J114 (Alexová) Středa 9:00 – 9:45, J114 (Alexová) Středa 10:00 – 10:45, J114 (Medová) Středa 11:00 – 11:45, J114 (Medová)

4 Morfologie – literatura
ČECHOVÁ, M. A KOL.: Čeština - řeč a jazyk. Praha, 2000. ČECHOVÁ, M. A KOL.: Komplexní jazykové rozbory. Praha, SPN, 1996. HUBÁČEK, J. A KOL.: Čeština pro učitele. Opava, 1996. JAKLOVÁ, A. - JANEČKOVÁ, M. - JUNKOVÁ, B.: Praktická mluvnice češtiny I. České Budějovice, 2001. KOL.: Mluvnice češtiny II. Praha, Academia, 1986. KROBOTOVÁ, M.: Cvičení z českého tvarosloví. Olomouc, UP, 1986. Skripta Rusínová Krobotová David: Základy české morfologie

5 Přístup k materiálům na webu
HRBÁČEK, J. a kol: Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Karolinum Praha, 1997(?) ŠMILAUER, V.: Nauka o českém jazyku. SPN Praha 1972. ŠMILAUER, V.: Učebnice větného rozboru. SPN Praha 1972. ČECHOVÁ a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha 2000. ke stažení (ještě pořád) scmDoc9LM TYTO MATERIÁLY JSOU URČENY VÝHRADNĚ PRO STUDENTY FF JU V SEMINÁŘI SČM1 A SČM2

6 Základní morfologické pojmy
morfologie tvarová sémantická slovo paradigmaticky slovo syntagmaticky slovní tvar morf/ém paradigmaticky morfém syntagmaticky morf

7 Slovo, morf, morfém slovo systémové slovo (paradigmaticky)
souhrn všech tvarů daného slova stavební jednotka = morfém (paradigmaticky) textové slovo (syntagmaticky) konkrétní tvar v konkrétním textu konkrétní realizace morfému = morf

8 Morf/ém kořen afix základní lexikální význam slovní čeleď
obvykle ne gramatické funkce (!být) afix další morfy ve slově gramatické významy !a taky lexikální

9 Příklad uč -i-tel-k-a kořen - uč -k slovotvorná - tel slovotvorná
lexikální kořen - uč gramatické -k slovotvorná přechylování - tel slovotvorná činitelská substantiva -i- kmenotvorná přípona téma většina sloves (vs. atematická) - a “koncovka” koncovka – Femininum tvarotvorná přípona koncová

10 Slovesné kmeny přítomné minulé Mají jména kmen?
5 tříd: e, ne, je, í, á minulé 6 tříd: Ø, nou, e, i, a, ova (žádná) nouze pilařova (cikánova) Mají jména kmen? kuř-e, kuř-et-e

11 Formální morfologie tvarotvorný základ tvarotvorný formant učitelk-a
část slova, která nese lexikální významy včetně slovotvorných afixů tvarotvorný formant nositelem gramatických významů učitelk-a

12 Příklad 2 za-stáv-k-a zastávk-a a k stáv za hrad-Ø

13 Termín kmen kmen totožný s tvarotvorným základem učitelk
totožný s kořenem hrad totožný s kořenem a kmenotvornou příponou kuřet

14 Adj a Subst mlad-é-ho mlad-ý-Ø Adj jako Substantiva (historicky)
mlád-Ø-jь – mlád-a-ja – mlád-o-je, etc. GEN mlád-ajego > kontrakce mlad-é-ho é kmenotvorná přípona ho koncovka mlad-ý-Ø

15 Struktura slovesa vyučujeme uč kořen vy- prefix (předpona)
tvarotvorný základ uč kořen vy- prefix (předpona) tvarotvorný formant -uje- kmenotvorná přípona -me osobní koncovka (tvarotvorná přípona koncová)

16 Struktura slovesa 2 vy-uč-ova-l-i ova kmenotvorná přípona
-i tvarotvorná přípona koncová “pádová” koncovka – rod a číslo -l- tvarotvorná přípona nekoncová (l- a n/t- příčestí; přechodníky minulé) vyučova primární kmen (minulý) vyučoval sekundární kmen – nenásleduje osobní koncovka, ale koncovka jmenná ovali tvarotvorný formant (obvykle se neznačí)

17 Klasifikace slovních druhů

18 Počet? klasické řecké a latinské třídění 8
dnes 10 (11 pokud počítáme predikativa) KRITÉRIA SD je gramatická kategorie nejvyššího řádu SD je množina prvků se stejnou fcí v jazyce

19 AMČ základní nezákladní a specifický SD citoslovce
fcí je pojmenovávat realitu substantiva “věci” adjektiva statické znaky substancí: vlastnosti a vztahy verba dynamické znaky substancí adverbia vztahy, okolnosti nezákladní nástavbové SD deiktické: pronomina a pronominální adverbia numeralia nesamostatné SD prepozice konjunkce partikule a specifický SD citoslovce

20 Nástavbové SD – zájmena
základové SD pojmenovávají skutečnost nástavbové označuje jevy/skutečnosti s ohledem na jejich fci v konkrétní komunikační události zájmeno já deixe = ukazování

21 Nástavbové SD – číslovky
chová se jako základní & vyjadřuje počet substantiva adjektiva adverbia

22 Kde najdu víc? morfologická struktura slova (morfematika) slovní druhy
Hrbáček a kol. 1997 str. 7 – 12 slovní druhy MČ 2: výklady o funkčním tvarosloví str. 11 – 28


Stáhnout ppt "Morfologie – přednáška 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google