Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovní zásoba a tvoření slov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovní zásoba a tvoření slov"— Transkript prezentace:

1 Slovní zásoba a tvoření slov
Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování

2 základní pojmy slovní zásoba způsoby tvoření slov: přejímání slov
odvozování skládání nevlastní složeniny (spřežky) vlastní složeniny zkracování: zkratky a zkratková slova přejímání slov

3 Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování
Změny v našem životě, ve společnosti, vědě, technice a kultuře vedou i ke změnám ve slovní zásobě. Slovník každého jazyka se vyvíjí, aby mohl dobře sloužit měnícím se pojmenovacím potřebám. Proto vznikají nová slova, významy některých existujících slov se mění, přibývají nebo ubývají. Jiná slova se naopak používají méně, zastarávají a postupně mizí.

4 Následující slova rozděl na zastaralá, zřídka užívaná a nová
snowboard, trabant, technostyl, tomaty, pantáta, MP3, sypek, europoslanec, chrabrota, autovlak řešení: slova zastaralá: tomaty, pantáta, chrabrota slova zřídka užívaná: trabant, sypek slova nová: snowboard, technostyl, MP3, europoslanec, autovlak

5 Tvoření nových slov Nová slova se tvoří ze slov v jazyce existujících několika způsoby. Nejčastější je odvozování příponami (záznam-ník) nebo předponami (pro-zvonit) Méně časté je skládání (velkoobchod, elektrospotřebič, spolujezdec) Někdy se tvoří slova teké zkracováním z víceslovných pojmenování (Meopta – mechanická optika, ČEDOK – Československá dopravní kancelář)

6 Rozděl následující slova podle vzniku
televizní, vydávat, obranyschopný, poctivec, hrozno, pradávný, hlavolam, prázdniny, velehory, Čedok odvozeniny: televizní, vydávat, poctivec, pradávný, prázdniny, velehory složeniny: obranyschopný, hlavolam, velehory zkratková slova: hrozno, Čedok

7 Přejímání slov Slovní zásoba českého jazyka se obohacuje také přejímáním slov z jiných jazyků (telefon, komunikace, disketa, , metropole). V současné době jsou to hlavně nová slova z angličtiny, která se často jako mezinárodní uplatňují také v mnoha cizích jazycích (design, show, market, party, on-line). K mnoha slovům cizího původu existují české varianty: kauza=případ, věc; cash=v hotovosti; trend=směr; fixní=pevný, stálý

8 Určete u následujících slov kořeny, koncovky a předpony
zálesák vylovený rozkousat stromeček myslit rozzuřit okov výmysl viset myška objev oběhnout rozzářit výlet mýdlo vítězství malíček hlavička pravítko nábytek rozhlas zá-les-ák vy-lov-ený roz-kous-aný strom-eček mysl-it roz-zuřit o-kov vý-mysl vis-et myš-ka ob-jev o-běh-nout roz-zář-it vý-let mý-dlo vítěz-ství mal-íček hlav-ička prav-ítko ná-byt-ek roz-hlas zbytek zavalitý oddychnout si noviny hřebík lyžař zmýlit se maličký průsmyk červivý maminka masitý hmyz zčernat slézt vznést se ztichnout pytlík slepit bezzubý cenný z-byt-ek za-val-itý od-dych-nout si nov-iny hřeb-ík lyž-ař z-mýl-it se mal-ičký prů-smyk červ-ivý mam-inka mas-itý hmyz z-červn-at s-lézt vz-nés-t se z-tich-nout pytl-ík s-lepi-it bez-zub-ý cen-ný

9 Tvoření slov Někdy se pro pojmenování nových jevů a věcí použijí již existující slova a přiřadí se jim nový význam (virus – původně mikroorganismus vyvolávající choroby, virus – software záměrně vytvořený pro zasahování do provozu počítače a šířící se bez vědomí uživatele). Slova se také spojují v pevná, ustálená pojmenování – sousloví (digitální vysílání, zelená vlna, internetové stránky).

10 Sousloví víceslovné pojmenování jednoslovné pojmenování
člen reprezentačního mužstva střední útočník hráč kopané pokutový kop křídelní útočník trestný kop maratonský běh hokejová hůl vrhač koulí skokan do výšky skokan o tyči zápasník ve volném stylu nerozhodný výsledek postavení mimo hru reprezentant forward (centrforward) fotbalista penalta křídlo maraton hokejka koulař výškař tyčkař volnostylař remíza ofsajd


Stáhnout ppt "Slovní zásoba a tvoření slov"

Podobné prezentace


Reklamy Google