Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální Státní mapové dílo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální Státní mapové dílo"— Transkript prezentace:

1 Aktuální Státní mapové dílo
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání Staněk Antonín, 2014

2 Státní mapová díla tvoří mapové listy souvisle zobrazující území České republiky, zpracované podle jednotných zásad a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu závazná na území České republiky vydává Český úřad zeměměřický a katastrální tvorbu a aktualizaci zajišťuje Zeměměřický úřad s výjimkou katastrální mapy, která je spravována katastrálními úřady dělí se na základní (všeobecně využitelný obsah) a tematická, které na podkladě základního státního mapového díla zobrazují další tematické skutečnosti

3 § 3 Státní mapová díla Katastrální mapa Státní mapa 1 : 5 000
Základní mapa České republiky v měřítcích 1 : , 1 : , 1 : , 1 : nebo 1 : Mapa České republiky v měřítku 1 : Topografická mapa v měřítcích 1 : , 1 : a 1 : Vojenská mapa České republiky v měřítcích 1 : , 1 : a 1 :

4 Katastrální mapa mapa velkého měřítka
slouží pro potřeby vedení Katastru nemovitostí ČR zobrazuje hranice pozemků, stavební objekty, hranice katastrálních území, popis a další předměty v rozsahu stanoveném přílohou vyhlášky č. 357/2013 Sb. 50 % území v digitální formě, zbytek v analogové vyhotovena v různých měřítkách (sáhová, dekadická) a systémech (sv. Štěpán, Gustenberg, JTSK) v území, kde jsou katastrální mapy vedeny analogově, jsou pravidelně skenovány a dostupné ve formě rastrových souborů Katastrální mapy v digitální formě jsou stěžejním mapovým podkladem v informačních systémech a aplikacích

5 Formy KM vyhláška č. 26/2007 Sb. Digitální – v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním SGI (s výjimkou digitalizované KM) nebo převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy Analogová – na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými v době jejího vzniku Digitalizovaná – v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy do digitální formy nebo digitální forma KM vyhotovená podle dřívějších předpisů, zejména v souř. systému gusterbergském nebo svatoštěpánském

6 Státní mapa 1 : (SM5) mapa velkého měřítka, obsahuje polohopis, výškopis a popis zdrojem polohopisu jsou především katastrální mapy, výškopisnou část tvoří vrstevnice převzaté ze Základní mapy České republiky 1: nebo ZABAGED® dostupná z celého území, zčásti ve vektorové a zčásti v rastrové formě uplatnění jako podklad pro projektování a plánování S-JTSK, Bpv klad mapových listů vychází ze Státní mapy 1 : mapových listů (2 x 2,5 km)

7

8 Základní mapy ČR v měřítkách 1 : , 1 : , 1 : , 1 : nebo 1 : mají topografický charakter, obsahují polohopis, výškopis a popis zpracovány v jednotném kladu mapových listů, které tvoří lichoběžníky orientované přibližně podle světových stran ZM ČR 1 : až 1 : jsou dokončeny pro celé území České republiky digitální technologií na podkladě dat ZABAGED® a Geonames a probíhá jejich aktualizace Základní mapa ČR 1 : se od roku 2011 vyhotovuje digitální technologií z Národní databáze Data200

9 Základní mapy ČR vznikly odvozením z topografických vojenských map
obsah map je určen Seznamem mapových značek a vzorovými listy S-JTSK, Bpv využívána v geografických informačních systémech, mapových portálech a webových aplikacích

10

11 Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000
všeobecně zeměpisná mapa malého měřítka zobrazuje celé území ČR na jednom mapovém listu včetně příhraničních oblastí zpracována digitální technologií ze ZABAGED® a Geonames využití nalézá mimo jiné jako navigační vrstva v Geoportálu ČÚZK nebo jako mapa k výuce S-JTSK, Bpv

12

13 Topografické mapy v měřítkách 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000
pro potřeby obrany státu zobrazují území ČR s příhraničím hlavní mapovací metodou byla letecká fotogrammetrie pro základní měřítko 1 : , ostatní odvozeny tvořeny v Gauss-Krügerově zobrazení – S-52 (Krasovského elipsoid), později zpřesněný S-42 po vstupu do NATO přechod na systém WGS-84 a zobrazení UTM (Mercatorovo transverzální s 6-ti stupňovými pásy) dotištěna síť WGS-84 Bpv

14 Topografické mapy systém hlásné sítě UTM je založen na kombinování obrazu prostorové zeměpisné sítě, který je členěn do sférických čtyrúhelníků a obrazu rovinné sítě s členěním do 100 km čtverců zpracovává Geografická služba Armády ČR v Dobrušce vydavatelem Generální štáb Armády ČR

15 Tematická státní mapová díla
obnova a vydávání tematických státních mapových děl jsou zajišťovány zpravidla v koordinaci s obnovou Základní mapy ČR 1 : a Mapy krajů ČR 1 : Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1 : Přehled výškové (nivelační) sítě 1 : Silniční mapa ČR 1 : Mapy územních celků (okresů, krajů, celé ČR) Klad listů základních map ČR 1 : Česká státní nivelační síť 1 : Základní vodohospodářská mapa 1 :

16 Přehled TB a ZhB 1 : Tematický obsah nad potlačenou Základní mapou ČR 1 : obsahuje klad evidenčních jednotek (triangulačních listů v S-JTSK), jejich označení a polohu všech trigonometrických bodů, orientačních bodů (OB1, OB2) a zhušťovacích bodů. Barevně odlišeny jsou body zaměřené v ETRS 89. Přehled je doplněn kladem listů Státní mapy 1 :

17

18 Přehled výškové (nivelační) sítě 1 : 50 000
Tematický obsah nad potlačenou Základní mapou ČR 1 : zobrazuje nivelační síť I.-IV. řádu (jednotlivé řády jsou barevně rozlišeny) a plošné nivelační sítě, průběh a označení jednotlivých nivelačních pořadů, polohu vybraných nivelačních bodů a jejich číselné označení.

19

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuální Státní mapové dílo"

Podobné prezentace


Reklamy Google