Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městská nemocnice Ostrava MUDr. Šárka Malá

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městská nemocnice Ostrava MUDr. Šárka Malá"— Transkript prezentace:

1 Městská nemocnice Ostrava MUDr. Šárka Malá
Farmakoterapie hyperlipoproteinémií Městská nemocnice Ostrava MUDr. Šárka Malá

2 Citát : (NCEP,ATPIII,JAMA2001)
„ Cholesterolová hypotéza už není pouhou hypotézou. Není pochyb o tom, že patologické koncentrace cholesterolu (LDL-C i HDL-C) jsou významnou příčinou morbidity a mortality, že intenzivní léčba zachraňuje životy, pečlivá úprava koncentrace lipidů je přinejmenším stejně významná – ne-li významnější jako revaskularizace myokardu, kterou mnozí pacienti i lékaři považují za významnější součást léčby srdečních onemocnění.“

3 Teorie vzniku aterosklerózy
etiologie je multifaktoriální lipidová hypotéza - infiltrace cévní stěny lipidy / LDL/ hypotéza endoteliálního poškození

4 Definice hyperlipoproteinémií
skupina metabolických onemocnění hromadného výskytu,která jsou charakterizována zvýšenými hladinami lipidů a LP jsou důsledkem zvýšené syntézy nebo sníženého katabolismu částic,které transportují cholesterol a triglyceridy v plasmě

5 Význam hyperlipoproteinémií
představují jeden u nejvýznamnějších rizikových faktorů předčasné aterosklerózy / AIM, CMP, ICHDKK/ akutní hemoragická pankreatitida trombóza retinálních cév /hyperchilomikronémie/

6 Lipoproteiny - rozdělení
podle preparativní ultracentrifugace chylomikrony VLDL IDL LDL HDL podle elektroforézy chylomikrony frakce beta frakce prebeta frakce alfa

7

8 Základní úkoly lipoproteinového metabolismu
vstřebání lipidů z potravy, eventuálně nitrobuněčná syntéza de novo transport cholesterolu a triglyceridů plasmou k cílovým orgánům,kde jsou dále využity a uloženy transport cholesterolu z periferní tkáně do jater a jeho exkrece

9 Klasifikace hyperlipoproteinémií
Hypercholesterolémie Kombinované /smíšené/ hyperlipidémie Hypertriglyceridémie

10 Primární,familiární HLP
Familiární hypercholesterolémie Polygenní hypercholesterolémie Familiární kombinovaná hyperlipidémie Familiární defekt apolipoproteinu B100 Familiární hypertriglyceridémie Sporadická hypertriglyceridémie

11 Sekundární hyperlipoproteinémie
diabetes mellitus ,hypothyreosa nefrotický sy.,chron.renální insufficience alkohol / Zieveho sy./ cholestáza mentální anorexie léky:diuretika,beta-blokátory, kortikoidy, anabolika,gestageny,imunosupresiva

12 Cílové hodnoty lipidů - doporučení evropských spol.
v sekundární i primární prevenci ICHS TCh mmol/l LDL -Ch mmol/l Triglyceridy mmol/l HDL-Ch mmol/l

13 Péče o nemocného s HLP v praxi
neléčíme biochemické nálezy /TCH,Tg/, ale pacienta ovlivnění nelipidových faktorů : obezita hypertenze diabetes mellitus

14 Indikace hypolipidemické léčby
sekundární prevence ICHS stp. IM aortokoronární bypass PTCA ICHDKK CMP, stenóza karotid diabetes mell. !!

15 Indikace hypolipidemické terapie
asymptomatičtí pacienti se zvlášť vysokým rizikem /primární prevence/ hypertenze pozitivní rodinná anamnéza kouření obezita diabetes mellitus věk nad 45 let muži,nad 55 let ženy pacienti s nahromaděním více rizikových faktorů

16 Rozhodování o léčbě DLP
Nelze klást rovnítko mezi pojmy „léčba DLP „ a podání hypolipidemika Léčba DLP je léčbou celoživotní Stanovení správné dg. DLP Komplexní vyšetření nemocného Znalost osobní a rodinné anamnézy Vyhodnocení výše individuálního rizika ICHS V sekund.prevenci (AIM) časné zahájení th.

17 Výběr vhodného farmaka při léčbě DLP
Typ DLP Výběr hypolipidemika Isolované zvýšení LDL-cholesterolu Statiny,pryskyřice Isolované zvýšení Tg Fibráty, k.nikotinová Kombinovaná hyperlipoproteinémie Tg>4 mmol/l :fibráty Tg<4 mmol/l: statiny Tg jakékoliv :k.nikotinová

18 Co jsou statiny ? inhibitory HMG- CoA reduktázy
snižují syntézu cholesterolu na počátku metabolického řetězce zvýšená exprese LDL -receptorů na povrchu buněk - zvýšené vychytávání LDL z plasmy

19 Nelipidové účinky statinů
zlepšení endoteliální funkce stabilizace sklerotických plátů ovlivnění zánětlivé složky aterosklerózy zlepšení hemoreologických parametrů snížení viskozity krve snížení agregace destiček pokles hladiny fibrinogenu

20 Statiny ve světle studií
sekundárně preventivní studie studie 4S -simvastatin CARE -pravastatin LIPID -pravastatin AVERT - atorvastatin MIRACL -atorvastatin primárně preventivní studie WOSCOPS /pravastatin/ AFCAPS/TexCAPS /lovastatin/

21 Intervenční studie se statiny
LIPID CARE WOSCOPS AFCAPS Koron. mortalita 42 % 24 % NS 33 % Celková mortalita 30 % 22 % Riziko CMP 28 % 20 % 31 %

22 Indikace a kontraindikace statinů
Izolovaná hypercholesterolémie Kombinovaná hyperlipidémie /Tg do 4 mmol/l) Kontraindikace Těhotenství,laktace,závažnější postižení jater Dětský věk, fertilní věk bez bezpečné antikoncepce Redukovat dávku u renálního selhání Opatrnost u léčby iunosupresivy

23 Nežádoucí účinky statinů
myopatie / bolest ve svalech provázená vzestupem CK/ - 0,5 % asymptomatické zvýšení CK, ALT, AST - 1,9% rabdomyolýza – vzácně (cytochrom P 450,izoenzym 3A4) dyspepsie , zácpa kopřivka, svědění, bolesti hlavy

24 Průměrné změny lipidů po statinech
Krevní lipidy změna LDl cholesterol 20-40 % Celkový cholesterol 20-30 % HDL cholesterol 5-10 % Triglyceridy 5-20 %

25 Účinky statinů u izolovaného zvýšení LDL cholesteolu
Gener. název Dávka mg/d Dávka mg /d cerivastatin 0,2 0,4 - atorvastatin 5 10 20 simvastatin 40 lovastatin 80 pravastatin fluvastatin TCH 22 % 27 % 32 % LDL chol. 34 % 41 % HDL chol. 7 %

26 Některé farmakologické vlastnosti statinů
název původ Účinná látka vylučování hydrofilita lovastatin přírodní metabolity Játra (70%) ne simvastatin pravastatin původní Ledviny (60%) ano fluvastatin syntetický Játra (95%) atorvastatin cerivastatin Játra (90%)

27 Abecední seznam statinů na českém trhu
Gener. název Název léku Denní dávka Interference (cytochr. P 450) atorvastatin Sortis 5-40 mg +(3A4) fluvastatin Lescol,Lescol XL 20-80 mg +(2C9) lovastatin Apo-lovastatin Holetar.Mevacor,Medostatin 20-40 mg + (3A4) pravastatin Lipostat ne simvastatin Zocor, Vasilip, Simgal,Simvor Simvacard, 10-20 mg cerivastatin Cholstat* 0,2-0,3 mg

28 Pryskyřice V zažívacím traktu váží na sebe žlučové kyseliny,omezují jejich resorpci , tím omezují jejich enterohepatální oběh v portální krvi klesá jejich koncentrace a v játrech je indukována jejich zvýšená syntéza (zvýšení aktivity enzymu 7alfa hydroxylázy) to znamená zvýšenou potřebu cholesterolu v játrech – zvýšení aktivity LDL receptorů a vychytávání LDL chol. z krve

29 Vliv pryskyřic na krevní lipidy
Změna LDL cholesterol Snížení % Celkový cholesterol Snížení % HDL cholesterol Zvýšení 3-5 % Triglyceridy Bez efektu nebo malý vzestup

30 Indikace a kontraindikace léčby pryskyřicemi
Izolovaná hypercholesterolémie Ideální léky pro kombinovanou léčbu ostatními hypolipidemiky Jediná hypolipidemika povolená u žen ve fertilním věku bez bezpečné antikoncepce a u dětí Kontraindikace Hypertriglyceridémie

31 Pryskyřice-vedlejší účinky
Zácpa, nadýmání, průjem, pyróza, mírné bolesti břicha,nauzea (potíže přechodné,vhodnost postupného zvyšování dávek) Mírně snižují resorpci srdečních glykosidů, kumarinových antikoagulancií, fibrátů, statinů, cyklosporinu O 50% redukují resorpci hydrochlorothiazidů a chlortalidonu Ostatní léky podávat nejméně 1 hodinu před nebo 4 hodiny po požití pryskyřic

32 Výsledky studie LRC-CPPT - důkazy pro použití pryskyřic
Parametr Změna Cholesterol 7, ,2 mmol/l Triglyceridy 1, ,0 mmol/l HDL chol. 1, ,1 mmol/l LDl chol. 5, ,1 mmol/l Všechny formy ICHS 19 % Úmrtí na ICHS 24 % Klaudikace 15 % Primárně preventivní studie, trvající 7,4 roku, 3806 mužů ve věku let bez ICHS s izol. Hypercholesterolémií užívajících buď placebo, nebo cholestyramin (až 24g/d)- pokles cholesterolu až 25%,LDl chol. o 35 % a výskyt ICHS až 50 %. Pravidlo : 1%pokles TCH = 2%pokles ICHS Angiografické studie STARS, NHLBI –pomalení progrese event. navození regrese koron. aterosklerosy

33 Pryskyřice na našem trhu
Gener. název Název léku Výrobce balení dávka colestipol Colestid Pharmacia Upjohn 50x5g 2-3x5g cholestyramin Questran BMS 50x4 g 2-3x4g Vasosan P Germed 30g Vasosan S

34 Fibráty (deriváty k. fibrové)
Účinky fibrátů zprostředkovány převážně specifickými receptory v buněčném jádře PPAR (peroxizomální proliferační aktivační receptory) -útlum lipolýzy v perif .tkáních -zvýšení aktivity LPL -částečný útlum syntézy cholesterolu v játrech - zvýšení syntézy Apo AI,AII, vzestup HDL

35 Vliv fibrátů na krevní lipidy
Změna Triglyceridy 25-50 % Celkový cholesterol 10-25 % LDL cholesterol 5-20 % HDL cholesterol 10-2 %

36 Vliv fibrátů na další laboratorní parametry
koncentraci k.močové,fibrinogenu, faktoru VII, alfa 2 antiplazminu Zlepšují fibrinolýzu Inhibují destičkový růstový faktor u diabetiků glykémii koncentraci LP /a/

37 Indikace a kontraindikace fibrátů
Izolovaná hypertriglyceridémie Kombinovaná hyperlipidémie Současně snížení HDL chol. Kontraindikace Gravidita,laktace,dětský věk, těžší poškození jater Manifestní cholelithiasa Fertilní věk bez bezpečné aktikoncepce Redukce dávek u renální nedostatečnosti

38 Vedlejší účinky fibrátů
Nausea,nechutenství, tlak v epigastriu, pyróza ,průjem Kožní reakce – urtika, padání vlasů Elevace CK s bolestmi svalstva Interakce – vytěsňují antikoagulancia z vazby na krevní bílkoviny Mohou zvýšit účinek PAD a urikosurik

39 Fibráty ve světle studií
HHS /Helsinky Heart Study /–gemfibrozil BIP –bezafibrát VA-HIT –gemfibrozil FIELD – fenofibrát (Lipanthyl 200 M) Angiografické studie BECAIT – bezafibrát DAIS – fenofibrát (Lipanthyl 200M)

40 Biologický poločas fibrátů
preparát biologický poločas (hod.) Bezafibrát 2 Gemfibrozil 8 Fenofibrát 20 Ciprofibrát 42

41 Výsledky VA-HIT a HHS parametr VA-HIT HHS Infarkty myokardu 23% 37%
CMP, TIA 29%, 59% Chybí údaje Perif.cévní onemocnění 33% (NS) Mortalita na ICHS 22% (NS) 26% (NS)

42 Fibráty na českém trhu Gener.látka Název léku Dávka bezafibrát
Regadrin B mg/d fenofibrát Lipanthyl 100 mg/d gemfibrozil Gevilon, Apo-Gemfibrozil mg/d Lipanthyl 160M,200M,267M Fenofibrate 250 BMS Apo-Feno 200 ciprofibrát Lipanor 100 mg/d

43 Kyselina nikotinová (niacin)
Inhibuje lipolýzu v tukové tkáni klesá koncentrace MK v krvi a jejich nabídka v játrech zde utlumena syntéza VLDL,aktivována degradace VLDL v krvi, klesá množství malých LDL. Snižuje se katabolismus HDL Jeden z nejúčinnějších léků ke snížení krevních lipidů

44 Vliv niacinu na krevní lipidy
Změna Triglyceridy 20-70 % Celkový cholesterol 15-30 % LDL cholesterol 20-35 % HDL cholesterol 15-40 % Lipoprotein /a/ 15 %

45 Vedlejší účinky niacinu
Záchvaty červenání a horka Nausea, tlak v epigastriu, aktivace vředové choroby gatroduodena, dnavé záchvaty, zhoršení glukosové tolerance Nutné postupné zvyšování dávek Pokles hladiny fibrinogenu

46 Výběr hypolipidemik pro kombinovanou léčbu
Izolované zvýšení LDL cholesterolu Statin + pryskyřice Izolované zvýšení triglyceridů Fibrát + k. nikotinová Kombinované hyperlipoproteinémie Fibrát + pryskyřice Fibrát + statin DLP se snížením HDL cholesterolu Fibrát (k.nikotinová) v kombinaci s jinými hypolipidemiky

47 Dvojkombinace hypolipidemik
Bezpečné kombinace Mírně rizikové kombinace Pryskyřice + statin Fibrát + statin Pryskyřice + fibrát Fibrát + niacin Pryskyřice + niacin Statin + niacin

48 Účinek kombinované léčby na koncentraci LDL chol.
Kombinace léčiv Pokles LDLch v % Pryskyřice + k.nikotinová 32-55 % Pryskyřice + fibráty 31-42 % Pryskyřice a statin 52-54 % Statin a fibráty 49-55 % Pryskyřice + statin + k.nikotinová 59-67 % Pryskyřice + statin + fibrát ?

49 Výhody a nevýhody kombinované léčby
Zesílení účinku na krevní lipidy Zesílení spektra účinku Snížení ceny snížením dávky léků Zvýšení ceny léčby Pokles rizika vedlejších účinků při nižší dávce Zvýšení rizika vedlejších účinků

50 Kombinovaná léčba HLP statiny a fibráty ( shrnutí)
Patří do rukou zkušeného lékaře Je indikována u spolupracujícího pacienta Poučit pacienta, aby při svalových bolestech lék ihned přestal užívat Na počátku léčby a při potížích vyšetřit sérovou kreatinkinázu (CK) Pokud je CK vyšší než trojnásobek normy, pak léčbu ukončit, i když je pacient bez potíží Nutno monitorovat enzymy jaterního souboru

51

52

53


Stáhnout ppt "Městská nemocnice Ostrava MUDr. Šárka Malá"

Podobné prezentace


Reklamy Google