Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hypolipidemika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hypolipidemika."— Transkript prezentace:

1 Hypolipidemika

2 Definice AS podle WHO Ateroskleróza = změna intimy arterií spojená s ukládáním lipidů (cholesterolu), polysacharidů a krevních elementů a následně tvorbou fibrózní tkáně provázenou ukládáním vápenatých sloučenin, se změnami v medii arterií. Epidemiologie – nejčastější příčina úmrtí ve vyspělých zemích – více než 50% úmrtí Ateroskleróza je stará přinejmenším několik tisíciletí, jak prokázalo zkoumání mumií egyptských faraonů.

3 Hypotézy vzniku aterosklerózy
Lipidová teorie (Virchow) – zvýšená konc. plazmat. lipidů vede k penetraci LDL do stěny arterií s akumulací lipidů v buňkách hladké svaloviny a makrofázích (tzv. pěnových buňkách). Rossova hypotéza endotelového poškození – (hypertenze, diabetes mellitus, hyperlipidemie, kouření aj.) vede k poruše fce endotelu, adhezi destiček na subendotel. povrch, agregaci, chemotaxi, zvýšení PDGF (Platelet Derived Growth Factor) a tvorbu fibrózního plátu. Jednotná hypotéza – shrnuje obě předchozí.

4 Formy aterosklerózy Tukové proužky (fatty streaks) – již v dětském věku v intimě velkých cév, žluté barvy, typické pěnové buňky; neprominují do lumina  neomezují průtok krve, může dojít k regresi nebo přechod v jinou formu Fibrózní pláty (ateromy) – větší, tužší, ostře ohraničená ložiska šedé barvy, typické proliferující bb. hl. svalů, makrofágy, lymfocyty; prominují do lumina arterií  částečná nebo úplná obstrukce Komplikované léze – vznikají z předchozích kalcifikací a degenerativními změnami (ulcerace, ruptura)  agregace, trombóza  cévní uzávěr

5 Aterosklerotické pláty
Stabilní plát má nízký obsah tuků a nemá sklon k prasknutí Nestabilní plát je bohatý na lipidy a často „praská“. Dává tak vzniknout trombóze, která se projeví akutní cévní příhodou. Ateroskleróza je plíživý proces, který začíná již v mládí

6 Rizikové faktory ATEROSKLERÓZY
Ovlivnitelné: KOUŘENÍ – i pasivní je závažný rizikový faktor všech forem aterosklerózy (nikotin, CO) HYPERTENZE – urychlení procesu aterosklerózy HYPERLIPOPROTEINEMIE –patří k hlavním příčinám aterosklerózy a ICHS STRES – chronický stres zvyšuje krevní tlak a zhoršuje i další rizikové faktory DIABETES MELLITUS OBEZITA (centrálního typu) NEDOSTATEK TĚLESNÉ AKTIVITY Neovlivnitelné: VĚK – s přibývajícím věkem roste i riziko onemocnění srdce a cév RODINNÁ ANAMNÉZA – výskyt onemocnění srdce nebo cév u rodičů nebo kteréhokoli z přímých příbuzných ===> GENETICKÁ PREDISPOZICE MUŽSKÉ POHLAVÍ –ženy po menopauze však muže rychle dohánějí ===> OCHRANNÁ FUNKCE ŽENSKÝCH POHL. HORMONŮ (estrogenů)

7 HYPERLIPOPROTEINÉMIE
Cholesterol je transportován krví v lipoproteinech (triglyceridy, fosfolipidy, cholesterol a protein jako nosič) Chylomikrony – tvořeny ve střevě, odbourávány játry VLDL – tvořeny v játrech, transport TAG do tkání  IDL  LDL – cholesterol; v játrech a ve tkáních LDL-receptor HDL – vážou cholesterol z periferních tkání a přenáší do jater LDL/HDL – aterogenní index < 3,5 Hodnoty: Celkový cholesterol 3,9 – 5,2 mmol/l HDL-cholesterol >1,2 nejlépe nad 1,6 mmol/l LDL-cholesterol <3,4 mmol/l Triglyceridy <1,8 mmol/l

8 Kardiovaskulární onemocnění
Ischemická Choroba Srdeční + Ischemická Cévní Mozková Příhoda = hlavní příčiny morbidity a mortality v ČR Hlavní cesty ke zlepšení (ČSAT) Léčba dyslipidemií Léčba hypertenze Léčba diabetu Prevence obezity Zanechání kouření

9 remnant chylomikron Dieta LRP rec. LPL
Zjednodušené schéma metabolizmu plazmatických lipoproteinů Dieta LRP rec. remnant CH LPL MK CH TAG chylomikron CH= cholesterol, TAG= triacylglyceroly, LRP= LDL Related Protein, LPL= lipoproteinová lipáza

10 extrahepatální tkáně HDL3 HDL2 remnant VLDL CH IDL chylomikron LDL
Zjednodušené schéma metabolizmu plazmatických lipoproteinů CH CH HDL3 SR B1 rec. HL HDL2 Dieta LRP rec. LDL rec. remnant CH TAG CH VLDL CH LPL MK LPL MK extrahepatální tkáně CH TAG IDL CH TAG MK LDL rec. HL chylomikron CH LDL CH= cholesterol, TAG= triacylglyceroly, LRP= LDL Related Protein, SR B1= Scavenger receptor B1, LPL= lipoproteinová lipáza, HL= hepatální lipáza, IDL= intermediate density lipoprotein

11 CETP CH TAG extrahepatální tkáně HDL3 HDL2 remnant VLDL CH IDL
Zjednodušené schéma metabolizmu plazmatických lipoproteinů CH CH HDL3 SR B1 rec. HL HDL2 Dieta CH LRP rec. LDL rec. TAG CETP remnant CH TAG CH VLDL CH LPL MK LPL MK extrahepatální tkáně CH TAG IDL CH TAG MK LDL rec. HL chylomikron CH LDL CH= cholesterol, TAG= triacylglyceroly, LRP= LDL Related Protein, SR B1= Scavenger receptor B1, LPL= lipoproteinová lipáza, HL= hepatální lipáza, CETP= cholesterol ester transfer protein

12 Proč je žádoucí zvýšení hladiny HDL?
reverzní transport cholesterolu antioxidační působení blokáda exprese vazoadhezivních molekul zvýšení nabídky vazodilatačních a antitrombotických působků (NO, prostacyklin) zvýšení nízkých hladin HDL-cholesterolu vede k významnému poklesu výskytu koronárních příhod i cévních mozkových příhod HDL= High density lipoprotein

13

14 Klasifikace hyperlipoproteinémií
Hypercholesterolémie (isolované zvýšení celkového cholesterolu, převážně na vrub LDL) Kombinovaná hyperlipidémie (současné zvýšení cholesterolu i triglyceridů) Hypertriglyceridémie (isolované zvýšení triglyceridů v kombinaci s normálním cholesterolem)

15 Terapie Komplexní – režimová opatření (zákaz kouření, fyzická aktivita) – dietní opatření ( obsah tuků v potravě – pod 30%, polynenasycené MK,  cholesterol,  vlákniny, zeleniny a ovoce, omezení soli u hypertoniků, alkoholu) – farmakoterapie – hypolipidemika (statiny - blok. syntézu CH v buňkách, pryskyřice - přerušují enterohepat. cyklus žluč. kys., fibráty - aktivity LPL) a další.

16

17 Hypolipidemika snižující především cholesterol
inhibitory reduktázy X cholesterol HMG-CoA STATINY dieta cholesterol ŽK inhibitory reabsorpce žlučových kyselin inhibitory absorpce cholesterolu X X PRYSKYŘICE EZETIMIB exkrece

18 Mechanismus inhibice syntézy cholesterolu statiny
Acetyl-CoA HMG-CoA-reduktasa Cholesterol Mechanismus inhibice syntézy cholesterolu statiny

19 ROSUVASTATIN maximální farmakodynamická aktivita v játrech minimální mimo játra minimální metabolismus prostřednictvím cytochromu P-45O je vylučován v nezměněné podobě, omezeně metabolizován prostřednictvím CYP2C9 nízké riziko interakce s dalšími podávanými léčivy minimum interakcí s digoxinem, fenofibrátem, současné podání warfarinu, s cyklosporinem zvýšení koncentrace rosuvastatinu

20 PITAVASTATIN plně syntetický statin
obvyklá dávka 1-4mg snižuje hladinu LDL-CH stejně účinně jako atorvastatin výborný bezpečnostní profil – nemá inhibiční vliv na CYP3A4 zatím není registrován v ČR zkoušen u pacientů s primární hypercholesterolémií, heterozygotní familární hypercholesterolémií, u hypertriglyceridémie a u diabetické dyslipidémie

21

22 Nelipidové účinky statinů
Antiagregační působení (pravastatin) Inhibice proliferace bb. hladkého svalstva cév (fluvastatin, simvastatin, lovastatin) Zlepšení koronární vazodilatace Stabilizace aterosklerotických plátů

23 Hypolipidemika snižující především triacylglyceroly
snížení přísunu mastných kyselin aktivátory PPAR X FIBRÁTY DERIVÁTY KYSELINY NIKOTINOVÉ Snížená sekrece triacylglycerolů PPAR= Peroxisome Proliferator-Activated Receptor

24

25

26 KYSELINA NIKOTINOVÁ jedno z nejstarších hypolipidemik, u kterého jsou i mortalitní studie, prokazující snížení celkové úmrtnosti NIACIN ER – tablety s extendovaným uvolňováním účinné látky – méně nežádoucích účinků kožní flush a GIT potíže až 70% pacientů, ale mírná forma, pouze u 6% pacientů nutné ukončení léčby pokles LDL-CH o 20%, apo B o 19%, Tag o 28%, Lp(a) o 40%, vzestup HDL o 20%

27 Nové skupiny hypolipidemik

28 INHIBITORY CETP Torcetrapib  HDL-C až o 106% (2x denně 120 mg)
Torcetrapib (1x 120 mg) + atorvastatin (1x 20 mg): -  HDL-C o 61% - mírný vzestupu apoAI a apoAII -  LDL-C o 59% N.Ú.: bolesti hlavy, nevolnost, pocení nebyly hlášeny žádné toxické projevy POZOR! - již ve II. fázi klinického zkoušení byl pozorován mírný nárůst systolického tlaku

29 INHIBITORY CETP Studie ILLUMINATE - Torcetrapib
Torcetrapib (60 mg) + Atorvastatin (20mg) n=7500 Atorvastatin (20mg) n=7500 Počet úmrtí n = 82 Počet úmrtí n = 51 = 60% nárůst úmrtí ve skupině s Torcetrapibem !!!

30 INHIBITORY CETP Závěrečný pohled neúspěch Torcetrapibu:
problém molekuly Torcetrapibu ? otázka mechanismu účinku ? jaká je budoucnost této skupiny hypolipidemik? jedná se tedy o „class effect“ ?

31 INHIBITORY CETP Anacetrapib Dalcetrapib
Jsou v klinickém fázi testování Uvádí se, že nemají negativní vliv na zvýšení TK

32 RIMONABANT antagonista kanabinoidních receptorů 1 (CB 1)
vhodné pro pacienty s metabolickým syndromem inzulinové rezistence studie RIO-LIPIDS – podávání 20mg rimonabantu - ve srovnání s placebem signifikantně snižuje - hmotnost o 6,8kg, objem pasu o 9cm, hladiny TAG o 15% a zvyšuje HDL-CH o 23% - počet pacientů s metabolickým syndromem poklesl na konci studie o 50% studie STRATUS – rimonabant pomáhá kuřákům v zanechání kouření Stažen z trhu –zvýšený počet psychických poruch

33 Látky snižující LDL cholestrol
rostlinné steroly a stanoly – snižují absorpci dietního CH kompeticí s jeho inkorporací do micel ve střevním lumenu. Lze jimi snížit LDL-CH o 10% inhibice enzymu ACAT – (acylCoA- cholesterol-acyl-transferáza) avasimib, skončil ve III.fáze klinického zkoušení – katalyzuje nitrobuněčnou tvorbu esterů CH, která brání ukládání CH v makrofázích MTP inhibitory (microsomal triglyceride transfer protein) – blokují tvorbu apo B obsahujících lipoproteinů, což významně snižuje LDL a postprandiální lipémii

34

35 REGISTROVANÁ HYPOLIPIDEMIKA V ČR
Statiny SIMVASTATIN (Apo-Simva, Corsim, Egilipid, Sim Galmed, Simbela, Simgal, Simirex, Simlip, Simva Sandoz, Simvacard, Simvax, Simvor, Vasilip, Zocor) LOVASTATIN (Holetar, Medostatin, Mevacor, Rancor) PRAVASTATIN (Pravastatin-Pliva) FLUVASTATIN (Lescol) ATORVASTATIN (Atogal, Atoris, Sortis, Torvacard, Triglyx, Tulip, Caduet- s AMLODIPINEM) ROSUVASTATIN (Crestor) Fibráty BEZAFIBRÁT (Regadrin B) FENOFIBRÁT (Febira, Fenofix, Lipanthyl, Lipirex, Lipohexal, Suprelip) CIPROFIBRÁT (Lipanor) Inhibitory vstřebávání cholesterolu EZETIMIB (Ezetrol, Zient, Inegy- se SIMVASTATINEM) Inhibitory vstřebávání žlučových kyselin CHOLESTYRAMIN (Questran) COLESEVELAM (Cholestagel)

36 KLINICKÉ STUDIE STATINY Rosuvastatin (ASTEROID- regrese koronární AS)
Atorvastatin (CARDS) Simvastatin (Heart Protection Study) Lovastatin (MARS) FIBRÁTY Gemfibrozil (VA-HIT) Bezafibrát (BIP) Fenofibrát (FIELD) STATIN+FIBRÁT Simvastatin+fenofibrát (ACCORD)

37 Diagnóza metabolického syndromu (NCEP III)
obvod pasu: muži 102 cm ženy  88 cm TAG  1,7 mmol/l HDL-CH muži  1,0 ženy  1,3 mmol/l TK 130 / 85 mmHg glykemie nalačno > 6 (5,6) mmol/l JAMA :2486


Stáhnout ppt "Hypolipidemika."

Podobné prezentace


Reklamy Google