Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

směry, trendy, osobnosti, příručky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "směry, trendy, osobnosti, příručky"— Transkript prezentace:

1 směry, trendy, osobnosti, příručky
Literární historie směry, trendy, osobnosti, příručky

2 Počátky moderního literárního dějepisectví
Disciplína se ustavuje v osvícenství (vědomí historické kontinuity, idea dějin jako vývoje směřujícího k pokroku, prohlubování estetického myšlení). Často se stává nástrojem národních hnutí. Dobrovský: Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur (1792); Jungmann: Historie literatury české aneb Soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka (1825).

3 Od psaní dějin k historické vědě
pro chápání dějin bylo inspirativní dílo Palackého: dějiny národa, který trvá nezávisle na státních útvarech. Určující je nástup vědecké historiografie ve 2/2 19. stol. Psaní dějin se zbavuje ideologické funkce (přestává sloužit národnímu hnutí). Tato etapa je spojena s nástupem pozitivizmu (historik Jaroslav Goll, jazykovědec Jan Gebauer, boj o RKZ).

4 Pozitivizmus Pozitivizmus má důsledky i pro literární dějepis: odvrat od intuitivního či ideologického hodnocení literárních děl směrem k historické metodě. Klíčová je biografická a sociologická metoda (život spisovatele a okolnosti vzniku díla), fakt je nutno ověřit historickým pramenem a zajistit jeho relevanci. Pozitivistická díla podávají množství dat a faktů, pokoušejí se rekonstruovat dějiny v co nejširších souvislostech.

5 Metody historikovy práce
Významné teoretické dílo pozitivistického dějepisectví: Gustav Lanson: Metoda literárního dějepisu (1910). Důraz na heuristickou fázi: literární historik musí shromáždit bibliografii (autorskou, kritickou, historickou); důraz i na textologickou stránku: je nezbytné zajistit spolehlivost literárních památek i veškerých dalších pramenů. Před interpretací pramene je nezbytná jeho kritika.

6 Textologie Cílem textologie je zajistit spolehlivost literárních textů. U starších památek je to např. rozbor kolací (opisů), atribuce rukopisu, stanovení archetypu (původního znění), vzájemné závislosti opisů (stemma). Editor do památky smí zasahovat (emendace = oprava porušeného textu). Úpravy je třeba zaznamenat v ediční poznámce.

7 Typy edic transliterované vydání – pro filology, zachovává původní podobu textu; vydání transkribované - není určeno pouze filologům (převádí text do dnešní pravopisné normy); čtenářské vydání přibližuje text širšímu okruhu čtenářů; těžiště je zde v úvodu či doslovu. Text je převeden do současného jazyka, jedná se pak o převyprávění či adaptaci. Při vydávání modernějších textů by měl textolog vycházet ze znění poslední ruky (poslední vydání za autorova života); textolog může odhalit cenzurní či nerelevantní editorské zásahy.

8 Literární historikové – pozitivisté
Jaroslav Vlček (foto nahoře): Dějiny české literatury (4 sv.); Jan Jakubec: Dějiny literatury české (2 sv.); Arne Novák (foto dole): Přehledné dějiny literatury české (s J. V. Novákem), Dějiny českého písemnictví.

9 Strukturalismus V r byl založen Pražský lingvistický kroužek, který pro českou literární vědu a jazykovědu objevil strukturalismus. Strukturalisté (např. Jan Mukařovský, foto) odmítali pozitivistickou metodu a požadovali vědečtější přístup (zejm. obrat pozornosti ke struktuře díla, odvrat od biografické metody).

10 Felix Vodička Vodička byl nejvýznamnějším literárním historikem z řad strukturalistů. Podle něj je třeba studovat i proměny estetického objektu v čase. Z díla: Počátky krásné prózy novočeské, Struktura vývoje, redakční činnost u akademických dějin.

11 Období po únoru 1948 mění se postoje k literatuře – spisovatel má být „inženýrem lidských duší“ (sovětská kulturní politika Andreje Ždanova). Dochází k odvratu od objektivního výkladu literárněhistorického vývoje k ideologické kritice (doktrínou je socialistický realismus). Ladislav Štoll: Třicet let bojů za českou socialistickou poezii (1950). Literatura, která nevyhovuje oficiální doktríně, je označena za reakční a neslučitelnou s potřebami socialistické společnosti.

12 Stranická literární věda
V r je odmítnut strukturalismus, vycházejí Stalinovy články o jazykovědě. Za doktrínu je přijat stalinský marxismus (tažení proti strukturalismu se účastní i jeho přední představitelé, mj. Jan Mukařovský). Pražský strukturalismus propagují v exilu R. Jakobson a R. Wellek.

13 Akademické dějiny V r založena ČSAV, její součástí i Ústav pro českou literaturu – úkolem je mj. připravit Dějiny české literatury. První svazek vyšel v r. 1959, redaktorem svazku byl Josef Hrabák.

14 Akademické dějiny Druhý svazek akademických dějin vyšel v r (red. Felix Vodička), třetí v r (red. Miloš Pohorský). Čtvrtý sv. (Zd. Pešat – E. Strohsová) vyšel teprve v r Všechny svazky on-line:

15 Lexikografie 1964 – Slovník českých spisovatelů (red. R. Havel a J. Opelík; od 70tých let - Lexikon české literatury (I-II/red. Vl. Forst; III/ Jiří Opelík, IV/ Luboš Merhaut. Projekt završen 2008. Slovník české literatury on-line (ÚČL).

16 Postmoderní historiografie
Hayden White Metahistorie Postmoderní filozofie problematizuje možnost objektivně zaznamenat svět (svět existuje pouze jako verze empirické reality, je svázána s vnímatelem), jazykověda chápe referent jako čistě jazykový jev. Postmoderní historiografie považuje vyprávění za svého druhu literární žánr (Hayden White: Metahistory).

17 Nový historismus a ohlasy na něj
V důsledku postmoderní skepse se mění pohled na historický fakt, který není chápán jako pravda o minulosti, nýbrž jako autorská konstrukce, která respektuje pravidla historické vědy (fakt je konstruován v souladu s prameny atd.). V literárních dějinách se zdůrazňuje požadavek širších obecně-kulturních souvislostí.

18 Období po r. 1989 Nejvýznamnější literárněhistorické projekty po r. 1989: Dějiny české literatury 1945 – 1989 (4 sv., red. Pavel Janoušek). Dějiny nové moderny (red. V. Papoušek).


Stáhnout ppt "směry, trendy, osobnosti, příručky"

Podobné prezentace


Reklamy Google