Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydrosféra = vodní obal Země

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydrosféra = vodní obal Země"— Transkript prezentace:

1 Hydrosféra = vodní obal Země
povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce ... podpovrchové vody (půdní, podzemní) voda v atmosféře voda v živých organismech

2 Hydrosféra ? Zdůvodněte s pomocí schématu, proč jedním z nejdůležitějších úkolů lidstva je celosvětová ochrana zdrojů pitné vody:

3 Vědy hydrologie oceánů – oceánografie (oceánologie – biologická disciplína) pevnin - dále se dělí potamologie, limnologie, glaciologie hydrogeografie - sleduje vztah mezi hydrosférou a ostatními složkami krajiny

4 Hydrosféra ? Vysvětli pojmy: výpar kondenzace sublimace

5

6 OBĚH VODY ? Popište podle následujícího schématu oběh vody na Zemi:

7 OBĚH VODY

8 Oběh vody (hydrologický cyklus)
podílí se celkem 525 tis. km3 vody malý oběh - pouze v rámci pevnina  atmosféra nebo oceán  atmosféra velký oběh - oceán  atmosféra  pevnina  oceán  atmosféra

9 Co jsou bezodtoké oblasti
? Co jsou bezodtoké oblasti? ? Proč zde musí platit: výpar a vsak > než srážky ?

10 Vodstvo na souši Povrchové vody
stékající nebo zadržené v přirozených nebo umělých vodních nádržích zdroj: atmosférické srážky jako déšť, sníh tající led, prameny chemické složení: H2O + minerál. látky chloridy (NaCl), uhličitany, sírany; + kovy Fe + plyny, NOX, N, O2 ...

11 Vodní toky s nesoustředěným odtokem srážkové vody - ron
se soustředěným odtokem srážkové vody - koryto - potok, řeka ... - říční síť - hlavní řeka a její přítoky  řádovost toků - počítáme od hlavní řeky

12 Vznik řek pramen zdrojnice jezero (Bajkal  Angara)
soutok 2 a více řek (Vltava, Orlice) jezero (Bajkal  Angara) tající ledovec (Rhôna)

13 Ústí řek do jiné řeky do jezera do oceánu propadem  podzemní řeka

14 Typy ústí limanové přímé nálevkovité (estuáriové) deltovité vysunutá delta

15 ? Jaký typ ústí řeky je na obrázku?

16 Měříme délku toku - od pramene k ústí spád toku = výškový rozdíl
sklon toku = spád na 1000 m průtok = objem proteklý profilem za 1 s povodí = území odkud je voda odváděna daným tokem rozvodí = hranice mezi dvěma povodími vodní stav - výška hladiny, určen vodočtem

17 Měříme objem odtoku - objem vody odtečené korytem za určitý čas [km3];
specifický poměrný odtok - objem vody odték. za jednotku času z jednotky plochy povodí [m3/s.km2] odtoková výška - vrstva vody rovnoměrně rozložené na ploše povodí odtečená za určitý čas [mm/rok] koeficient odtoku - poměr mezi odtokovou výškou a výškou úhrnu srážek

18 ? Porovnejte odtokovou výšku kontinentů:

19 Základní typy říční sítě podle tvaru

20 Základní typy říční sítě podle tvaru
? Jaký typ říční sítě mají: Amazonka v Brazílii Dunaj na Slovensku

21 Režim vodních toků závisí na: určen podle odtoku vody
geologickém podloží povrchu druhu a typu půdy rázu vegetace (lesy přitahují více srážek) podnebí oblasti - srážky, výpar, teplota

22 Režim vodních toků rovníkový - Amazonka, Orinoko, Kongo,..
monzunový - Ganga, Mekong, Indus, ...

23 Režim vodních toků subtropický
Chellif oceánsko dešťový – Rýn, Labe, Temže, Seina

24 Režim vodních toků pevninský dešťovo sněhový ledovcový
Ob, Jenisej, Lena, Volha ledovcový Rhona, horní tok Chuang-che

25 NEJ... nejdelší řeky: Amazonka (Apurimac); Nil (Kagera); Jang-c-tiang; Mississippi (Misouri); Chuang-che největší průtok: Amazonka; Kongo (Zair); Madeira; Jang-c-tiang; Orinoko největší povodí: Amazonka; Kongo; Mississippi; Jenisej; Lena

26 Jezera přirozené sníženiny zem. povrchu vyplněné vodou

27 Jezera Dělení podle vzniku:
a) endogenní činností 1.) tektonická - pokles ker zem. povrchu podél zlomu (Bajkal, Tanganika) 2.) sopečná - kráter vyhaslé sopky vyplněný vodou (Bolsenské)

28 Dělení podle vzniku: b) exogenní činností
1.) hrazená - za přírodní překážkou (Bodamské, Ženevské) 2.) karová - ve skalních výklencích vytvořena ledovcem; v Alpách, Tatrách

29 Dělení podle vzniku: 3.) krasová jez. - vápencové oblasti (Plitvická jezera) 4.) pobřežní jezera - z částí mořských zálivů c) smíšenou činností

30 Jezera největší plocha: Kaspické moře Hořejší Viktoriino Huronské
(371 tis. km2) Hořejší Viktoriino Huronské Michiganské

31 Jezera nejhlubší: Bajkal (1637m) Tanganika Kaspické moře Hořejší
Michiganské

32 Mokřady bažiny - půda přesycená vodou bez odtoku
rašeliniště - v horských oblastech; rašeliník a mechy; Šumava slatiniště - v nižších polohách

33 Umělé vodní nádrže 1.) průtočné - protékají jimi řeky
rybníky - uměle sypaná hráz, stavidlo 1.) průtočné - protékají jimi řeky 2.) pramenité - zásobené z pramene 3.) nebeské - zdrojem jsou srážky funkce: rybolov, rekreace, dříve regulace toků…..

34 Umělé vodní nádrže přehradní nádrže - uměle vytvořený prostory k zadržení vody funkce: vodohospodářské účely, výroba elektřiny, rekreace ...

35 Sníh a led je to převážná zásoba sladké vody, asi 70 %
sníh - vzniká ve vyšších vrstvách troposféry, t<0 °C

36 Sníh firn - ztvrdlý sníh (rozmrzlý a znovu zamrzlý)
sněhová čára - ohraničuje plochu zem. povrchu se souvislou sněhovou pokrývkou dočasná - v zimě trvalá - věčný sníh a led

37 ? Na čem závisí výška sněžné čáry?
? Pokuste se odhadnout výšku sněžné čáry v různých místech Evropy.

38

39 LED Ledovce pevninské - Antarktida, Grónsko, Špicberky
led - zmrzlá voda, nebo krystalky zkondenzovaná vodní pára - vzniká ze sněhu: sníh  firn  firnový led  ledovcový led Ledovce pevninské - Antarktida, Grónsko, Špicberky horské - podstatně menší

40 Znáte nejdelší údolní ledovec na světě?

41 kryosféra - část FG sféry
kryogeneze - vývoj ledovce

42 Podpovrchové vody voda pod zemským povrchem
v průlinách, puklinách, trhlinách, prasklinách, zvětralinách, usazeninách a) půdní voda (přítomen i půdní vzduch) b) podzemní voda (bez vzduchu) – je oddělena hladinou podzemní vody

43

44 Minerální vody - minerální voda - více než 1g minerálů, solí, plynů ... v 1 l vody - prameny - podle teploty: a) studené - do 37°C - studenější než okolí b) horké - teplejší než vzduch c) termální °C d) vřídla - nad 50°C - výstupné prameny - samy vystupují

45 Artézská studna voda vytlačována hydrostatickou vztlakovou silou
(princip vyrovnávání tlaku u spojených nádob)

46 Termální prameny a gejzíry
- pravidelné erupce proplyněných vod (Island, N. Zéland) vydatnost v m3s-1 a) trvalé b) občasné

47 Oceány a moře plocha Země - 510 mil km2 plocha oceánu:
S polokoule mil J polokoule- 206 mil km2

48 Světový oceán oceány: Tichý, Atlantský, Indický, Sev. ledový
-moře: části oceánů vnikající do pevniny a) okrajová - odděleno od oceánu poloostrovy a ostrovy - Severní, Beringovo b) vnitřní - obklopeno pevninou a spojena průlivem se světovým oceánem - Středozemní moře zálivy: menší části oceánů nebo moří vnikající do pevniny - Bengálský záliv průlivy: zúžená část moří a oceánů - Gibraltarský, Beringův ...

49 Oceánské dno

50 Vlastnosti mořské vody
Složení: -H2O - minerální organické látky (soli - chloridy, sírany, uhličitany) -plyny

51 Vlastnosti mořské vody
salinita = slanost mořské vody určuje se v promilích (‰ - g/l) průměrně 35‰ nejvíce Rudé moře - 42‰ brakická voda - slaná smíchaná se sladkou

52 Salinita

53 Vlastnosti mořské vody
hustota - větší než u sladké vody (vlivem obsahu minerálních látek) největší hustota je v polárních oblastech závisí na teplotě, tlaku a salinitě

54 Vlastnosti mořské vody
barva - závisí na obsahu minerálních a organ. látek a na hloubce - žlutohnědá - minerální látky z pevniny (Žluté moře  Chuang-che) - zelená - voda s bohatými organickými látkami - plnktonem - modrá - chudá na plankton - červená - Rudé moře - červená řasa Trichlodessium erythreum

55 Vlastnosti mořské vody
teplota - průměr při hladině 17°C; u dna 0-2°C - při salinitě 35‰ zamrzá při -1,9°C

56 Tabulový led tabulový led - souvislý ledový pokryv (max. hloubky 2,5m)
led praská  vznikají ledové kry (návrše) - 1/6 je nad vodou a zbytek ledu pod vodou

57 Pohyby mořské vody příčiny:
kosmické vlivy - přitažlivost Slunce a Měsíce fyzikálně-chemické vlivy - oběh vzduchu; výpar, srážky, sluneční záření, teplota, tlak ... pohyby zemské kůry

58 Vlnění vzniká působením větru – závisí na velikosti vodní hladiny
- naráží na pobřeží  příboj - způsobuje erozi

59 Tsunami - vlny vyvolané zemětřesením na mořském dně nebo sopečnými podmořskými výbuchy - velké ničivé účinky

60 Tsunami

61 Mořské proudy - přenos vodních mas na velké vzdálenosti v horizontálním i vertikálním směru - regulátor teploty, slanosti ... - ovlivňuje podnebí oceánu + přilehlých pevnin Hlavní příčinou vzniku je všeobecná cirkulace atmosféry.

62 Mořské proudy

63 Mořské proudy a) studené - Západní příhon, Kurilský, Falklandský, Labradorský, Peruánský, Kanárský proud … b) teplé -Golfský; Brazilský; S a J rovníkový proud; Kuro-šio; Rovníkový protiproud …

64 Mořské dmutí příliv a odliv - způsobuje gravitace vesmírných těles
? Zopakujte si, jak vznikají skočný a hluchý příliv: ? Kolikrát denně se na určitém místě opakuje příliv a odliv?


Stáhnout ppt "Hydrosféra = vodní obal Země"

Podobné prezentace


Reklamy Google