Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak?"— Transkript prezentace:

1 Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak?
Petra Dědičová, Ústřední knihovna VUT,

2 Výběr časopisu Web of Science Scopus ERIH Seznam recenzovaných neimpaktovaných Tipy a triky pro výběr Tipy k struktuře a vzhledu článku

3 Výběr časopisu buďte realističtí seznamte se s tématem časopisu
dodržujte pokyny pro autory zjistěte si způsob odevzdání článku

4 Které časopisy jsou čárkované
Web of Science – Impakt Faktor Scopus ERIH Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů

5 Počty časopisů a pokrytí
Zdroj:

6 Web of Science Kde hledat? http://apps.webofknowledge.com/
nebo databazi

7 Impakt faktor B/C = 1992 impakt faktor
B= citace článků publikovaných v roce C= počet článků publikovaných v daném časopise v roce

8 Přepočet IF do RIV Hodnocení Jimp = 10 + 295 × Faktor
kde: Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,057)) kde N je normované pořadí časopisu, N = (P - 1) /(Pmax - 1) P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně podle IF Je používána hodnota IF platná v roce uplatnění výsledku, není používána hodnota IF-5. Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje.

9 Scopus Kde hledat? Databáze Apollo → Výzkum a vývoj → Monitoring VaV → Externí databáze Body RIV 12 bodů za každý článek

10 ERIH Kde hledat? Body ERIH: INT INT NAT 10 10

11 Recenzované neimpaktované časopisy
Kde hledat? Body 4 body za každý článek

12 Časopisy pro Vaše obory

13 Springer Journal Selector
nal+authors/helpdesk?SGWID=

14 Nejčastější důvody odmítnutí článku
Dle editora Paul Haddad z časopisu Journal of Chromatography A: Článek nezapadá do tematické oblasti daného časopisu U článku nejsou dodrženy formální požadavky daného časopisu Autor nedoporučil správné recenzenty, nebo nedoporučil žádné Autor neadekvátně reagoval na požadavky recenzenta nebo nereagoval Špatná angličtina Autor znovu poslal do recenzního řízení neupravený článek Doporučení dle Gerrit Borchard z University v Ženevě: Pošlete článek pouze do jednoho časopisu Buďte realističtí při výběru Nepublikujte salámové články Dávejte pozor na strukturu článku Dbejte na správnou angličtinu – většinou se píše v trpném rodě Dbejte na pokyny časopisu Dodržujte etické standardy

15 Výběr tématu aneb co hledají editoři a recenzenti časopisů
Originalitu – nové řešení, zpracování výsledků? Relevantnost k dané oblasti a rozšíření daných poznatků Postavení Vaší práce – přispívá k existující teorii, dává novou perspektivu? Metodologie výzkumu – platné a objektivní závěry? Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní – komunikuje Vaše práce dobře? Logická posloupnost argumentů. Teoretické a praktické uplatnění Aktuálnost a relevance zdrojů/citací Mezinárodnost / globální zájem Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt

16 Autoři Uvést všechny autory
Mít souhlas všech s publikováním v konkrétním časopise Uvést autory ve správném pořadí

17 Brno University of Technology
Název instituce Brno University of Technology

18 Nadpis Atraktivní, krátký, výstižný
Reflektující obsah článku a informativní Bez zkratek a technického žargonu Prodiskutovaný Splňuje podmínky daného časopisu Vyvarujte se slov jako: A Study of…, Action of …

19 Abstrakt Splňuje podmínky daného časopisu
Zajímavý, pochopitelný, stručný, konkrétní Neobsahuje zkratky a žargon, citace a odkazy na tabulky a obrázky v textu Obsahuje popis: problému, metody, výsledků a závěrů

20

21 Klíčová slova Jednoslovné i víceslovné Často součástí názvu
Vystihují obsah textu Používané výrazy Splňuje podmínky daného časopisu

22 Úvod Stručný, obsažný Jeden až dva odstavce
Publikovaný abstrakt nebo předběžná zpráva - ocitovat v úvodu Vysvětleny zkratky a specifické termíny Psán v přítomném čase Obsah: definice problému (hypotézy, popis) zasazení do kontextu (shrnutí výsledků jiných studií na dané téma) výzkumná metoda (základní popis, vysvětlit její volbu) cíle výzkumu

23 Materiály a metody Seznamte se s podmínkami daného časopisu
Vysvětlit použitou metodu Zdůvodnit její výběr Umožnit rekonstrukci výzkumu Nová metoda - detailní popis Již použitá metoda - stručný popis s odkazy

24 Výsledky Souhrnný popis základních zjištění
Jasnost a srozumitelnost výsledků Dílčí výsledky v textu Větší počet dat – tabulka nebo graf Konkrétní výsledky formou tabulky/grafu (odkazujeme v textu na konkrétní tabulku: tabulka 1.2, ilustrace 10 apod.)

25 Diskuse Shrnutí a interpretace poznatků z výzkumu
Extrémní rozdíly ve výsledcích nezamlčovat Interpretace výsledků v kontextu předešlých studií Vysvětlete teoretický/praktický přínos Stanoviska nesmějí přesáhnout tvrdá data Vyvarujete se nepřesným vyjádření „higher temperature“

26 Závěr Neopakujte abstrakt Obecné a specifické závěry z Vašeho výzkumu
Výčet možných užití Vámi vyzkoumaných dat Doporučení pokračování výzkumu, nebo dalších experimentů Závěr a Diskuse může být jedena podkapitola

27 Seznam použité literatury
Seznamte se s podmínkami daného časopisu Vyvarujte se přílišnému autocitování Vyvarujte se přílišnému citování publikací pouze z Vašeho regionu Přiměřené množství citací Co je v seznam literatury musí být i v textu Citační manažery: Ciatce PRO ( Zotero ( EndNoteWeb ( Kurz citace: Vstupní heslo do kurzu: citace2012

28 Poslední doporučení Žádost o přepracování článku je dobrá zpráva!

29 Časová osa přijetí článku
Ideální případ 3 až 3,5 měsíce

30 Použitá a doporučená literatura
BORCHARD, G. How to Publish a World Class Paper. Elsevier, ELSEVIER. Understending the Publishing Process. Elsevier. KRATOCHVÍL, J. Pravidla pro psaní odborného článku: interaktivní tutoriál [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit ]. ISBN: Dostupné z: MACHKOVÁ, R. Emerald in 2012 [online]. Praha: Emerald, 2012 [cit ]. Dostupné z: Presentation-Czech?secret_password=1k4yrmfookcg6v3nm7f ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů 2012 [online]. 13. června 2012 [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak?"

Podobné prezentace


Reklamy Google