Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovenský jazyk Štylistika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovenský jazyk Štylistika"— Transkript prezentace:

1 Slovenský jazyk Štylistika
Predmet štylistiky Základné štylistické pojmy Text a jeho vlastnosti Konexia textu a konektory

2 Predmet štylistiky štylistika – nadstavbová a hraničná jazykovedná disciplína; zaoberá sa procesom verbálnej i neverbálnej komunikácie; náuka o spôsobe výberu a využívania komunikačných prostriedkov (jazykových, poprijazykových, mimojazykových) a kompozičných postupov uplatňovaných v diferencovanom procese komunikácie; veda o variabilite verbálnej interakcie (interaktívna štylistika);

3 Základné štylistické pojmy
štyléma (signalizuje štylistický charakter textu) komunikačný akt (základná jednotka verbálnej interakcie) štýl (spôsob verbálnej interakcie) text, komunikát (základná jednotka verbálnej komunikácie) kontext (vzťah častí textu k iným častiam textu alebo k situácii)

4 Text/komunikát základná jednotka verbálnej komunikácie,
obsahovo a formálne uzavretá spojitá jednotka slúžiaca na dosiahnutie komunikačného cieľa v komunikačnej situácii, jazykovo-tematická štruktúra so zámerným usporiadaním výpovedí, ktorým sa vyjadruje relatívne uzavretý komplex myšlienok, výpoveď – základná textová jednotka (ZTJ), text – proces i výsledok procesu, text je jazykový znak, zastupuje istú situáciu pragmatická stránka – komunikačná funkcia textu

5 Vlastnosti textu koherencia – obsahová súdržnosť, tematická spojitosť;
kohézia/konexia – formálna súdržnosť, viazanosť textu; intencionálnosť – komunikačný zámer, pragmatická stránka; prijateľnosť – porozumenie obsahu a komunikačného zámeru adresátom; situačnosť – spätosť textu so situáciou (kosituačnosť, konsituačnosť); intertextovosť – explicitná súvislosť s iným textom; informatívnosť – u recipienta sa zvýši hladina informačnej nasýtenosti (racionálne i emocionálne informácie).

6 Konexia textu a konektory
viazanosť textu – anaforická (dozadu), kataforická (dopredu); kontaktná, dištantná; spôsob pripájania textových jednotiek – druhy konektorov: Sémanticko-syntaktické vzťahy: spájacie a pripájacie konektory. Lexikálne konektory: doslovné opakovanie, synonymum, antonymum, metafora/metonymia, asociácie, zámenné opakovanie. Morfologické konektory: kategória zhody. Implicitné opakovanie: kontextová elipsa. Fonetické konektory: melódia, dôraz. Grafické konektory: interpunkčné znamienka a iné grafické prostriedky. Kinetické konektory: mimika, gestá, plastika tela. Mimotextové konektory: vzťah k javom objektívnej reality.

7 Literatúra BEAUGRANDE, R. de – DRESSLER, W. U., Einführung in die Textlinguistik. Tübingen. Dolník, J. – Bajzíková, E., Textová lingvistika. Bratislava: Stimul. FINDRA, J., Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta. HOFFMANNOVÁ, J., Stylistika a... Praha: Trizonia. MISTRÍK, J., Štylistika. 3. vyd. Bratislava: SPN. Slančová, D., Štýl v jazykovej interakcii a jeho druhy. In: Slovo o slove. 13. Prešov: Pedagogická fakulta PU, s. 118 – 126. SLANČOVÁ, D., Vymedzenie predmetu štylistiky... In: Slovo o slove. 10. Prešov: Pedagogická fakulta PU, s. 17 – 23. Slančová, D., Základy praktickej rétoriky. Prešov: Náuka. SLANČOVÁ, D., Praktická štylistika. 2. vyd. Prešov: Slovacontact.


Stáhnout ppt "Slovenský jazyk Štylistika"

Podobné prezentace


Reklamy Google