Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA III

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA III"— Transkript prezentace:

1 Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA III. 29.3.2008
Mgr.Vladimír Matička

2

3 I.část (1) PODSTATNÁ JMÉNA (SUBSTANTIVE)
skloňování podstatných jmen po členu určitém, neurčitém, nulovém slabé skloňování podstatných jmen jména zemí a obyvatel druhý pád vlastních jmen

4 Podstatná jména (Substantive)
Podstatná jména v němčině se píší s velkým písmenem na začátku. Všechna podstatná jména v němčině mají před sebou člen – der/die/das = ten/ta/to; resp. ein/eine/ein = nějaký/nějaká/nějaké. Podstatná jména v němčině je třeba se učit se členy! To je mnohdy obtížné, neboť shoda členu podstatného jména v českém a německém jazyce není 100% zaručena; naopak!

5 Použití členu – vrchní direktíva
Mluvíme-li o dané věci poprvé, použijeme člen neurčitý. Zmiňujeme-li danou věc podruhé, užijeme člen určitý. Ich sehe ein Auto. Das Auto ist rot. Hovoříme-li o již dříve zmíněné věci, nebo o věci notoricky známé,použijeme člen určitý. Das ist das Rote Rathaus.

6 skloňování podstatných jmen po členu určitém, neurčitém, nulovém
Rozlišujeme 3 možnosti členu u podst. jmen. Po každém z nich existuje jiná varianta skloňování podst. jmen. Je třeba se naučit každou ze tří variant pro 3 gramatické rody – mužský (Maskulinum), ženský (Femininum), střední (Neutrum); dále rozlišujeme číslo jednotné (Singular) a množné (Plural)

7 Člen určitý – der bestimmte Artikel
Singular číslo jednotné Plural číslo množné Maskulinum rod mužský Femininum rod ženský Neutrum rod střední Nominativ 1.pád der die das Genitiv 2.pád des Dativ 3.pád dem den Akkusativ 4.pád

8 po členu určitém – nach dem bestimmten Artikel
Singular Plural Maskulinum Femininum Neutrum Nominativ der Mann die Frau das Kind die Männer Genitiv des Mannes der Frau des Kindes der Männer Dativ dem Mann dem Kind den Männern Akkusativ den Mann

9 Člen neurčitý – der unbestimmte Artikel
Singular Plural Maskulinum Femininum Neutrum Nominativ ein eine neexistuje Genitiv eines einer Dativ einem Akkusativ einen

10 po členu neurčitém – nach dem unbestimmten Artikel
Singular Plural Maskulinum Femininum Neutrum Nominativ ein Mann eine Frau ein Kind neexistuje Genitiv eines Mannes einer Frau eines Kindes Dativ einem Mann einem Kind Akkusativ einen Mann

11

12 Slabé skloňování Tzv. slabé skloňování se týká podstatných jmen rodu mužského, označujících živé bytosti, zpravidla lidské Jde o slova s koncovkami e, -ist, -or, -ent. Junge, Komponist, Direktor, Dirigent, ale i Affe, Herr, Kommunist, Artist

13 Slabé skloňování Singular Plural Maskulinum Nominativ Genitiv Dativ
der Junge der Direktor der Herr die Jungen, Direktoren, Herren Genitiv des Jungen des Direktoren des Herrn der Jungen, Direktoren, Herren Dativ dem Jungen dem Direktoren dem Herrn den Jungen, Direktoren, Herren Akkusativ den Jungen den Direktoren den Herrn

14 druhý pád vlastních jmen
v 2. pádu dostává jméno koncovku -s končí-li vlastní jméno na sykavku či samohlásku, lze teoreticky utvořit 2. pád koncovkou -(e)ns (např. Maxens, Maiens), ale častěji se v takovýchto případech dává přednost opisu pomocí předložky von

15 druhý pád vlastních jmen
Das ist Bergers Mütze. Das ist die Mütze von Berger. Dort steht Maxs Auto. Dort steht das Auto von Max.

16

17 Vybrané kapitoly z gramatiky
II.část Vybrané kapitoly z gramatiky

18 přehled nepravidelných sloves III.část

19 empfehlen doporučit Klaus empfahl es Luise. Klaus hat es Luise empfohlen. sich entscheiden rozhodnout se Ich entschied mich. Ich habe mich entschieden. entstehen vzniknout Die Idee entstand schnell. Die Idee ist schnell entstanden. erfahren dovědět se Sie erfuhr es. Sie hat es erfahren. erhalten obdržet Man erhielt einen Brief. Man hat einen Brief erhalten. erkennen poznat Mein Hund erkannte mich sofort. Mein Hund hat mich sofort erkannt. essen jíst Heidi aß die Torte. Heidi hat die Torte gegessen. fahren jet, jezdit Uwe fuhr mit dem Zug. Uwe ist mit dem Zug gefahren. fallen padat Der Stein fiel tief. Der Stein ist tief gefallen. fernsehen dívat se na televizi Ute sah fern. Ute hat ferngesehen.

20 finden najít Ich fand einen Schatz. Ich habe einen Schatz gefunden. fliegen letět, létat Das Flugzeug der Lufthansa flog pünktlich. Das Flugzeug der Lufthansa ist pünktlich geflogen. fließen téci Der Fluss floss. Der Fluss ist geflossen. frieren mrznout Jörg fror. Jörg hat gefroren. geben dát, dávat Hans gab der Katze einen Fisch. Hans hat der Katze einen Fisch gegeben. gefallen líbit se Der Film gefiel mir. Der Film hat mir gefallen. gehen jít, chodit Rolf ging nach Hause. Rolf ist nach Hause gegangen. gelingen podařit se Jan gelang es. Jan ist es gelungen. genießen užívat Uschi genoss den Urlaub. Uschi hat den Urlaub genossen. geraten dostat se kam Manfred geriet in Schwierigkeiten. Manfred ist in Schwierigkeiten geraten.

21 přehled sloves s odlišnou vazbou III.část

22 sich freuen über j-n, etwas
mít radost z koho, čeho genießen etwas (4.p.) užívat čeho, těšit se čemu sich gewöhnen an j-n, etwas zvyknout si na koho, co heiraten j-n vdát se za koho, oženit se s kým holen j-n, etwas dojít pro koho, co informieren über j-n, etwas informovat o kom, čem sich interessieren für j-n, etwas zajímat se o koho, co kennen lernen j-n, etwas seznámit se s kým, čím sich kümmern um j-n, etwas starat se o koho, co lernen etwas (4.p.) učit se čemu, vyučit se čím

23 Ich freue mich über das Geschenk.
Mám radost z dárku. Helga genießt die Freizeit. Helga si užívá volného času. Du gewöhnst dich an Monika. Zvykneš/zvykáš si na Moniku. Peter heiratet seine Freundin Petra. Petr se (o)žení se svou kamarádkou Petrou. Ihr holt die Medikamente. Vy si dojdete pro léky. / Vy si vyzvednete léky.

24 Die Firma informiert sich über ihn.
Firma se o něm informuje. Sie interessieren sich für ihn. Oni se o něj zajímají. Wir lernen dich besser kennen. Lépe tě poznáme. Chceme tě lépe poznat. Rolf kümmert sich um Monika. Rolf se stará o Moniku. Georg lernt die fremde Sprache. Georg se učí cizí řeč.

25 III.část

26

27

28 Konec


Stáhnout ppt "Přípravný kurz NĚMECKÉHO JAZYKA III"

Podobné prezentace


Reklamy Google