Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P L Z E Ň 2 0 1 5 Evropské hlavní město kultury Europäische Kulturhauptstadt S T R U K T U R A A Z A P O J E N Í DO P R O G R A M U S T R U K T U R U N.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P L Z E Ň 2 0 1 5 Evropské hlavní město kultury Europäische Kulturhauptstadt S T R U K T U R A A Z A P O J E N Í DO P R O G R A M U S T R U K T U R U N."— Transkript prezentace:

1 P L Z E Ň Evropské hlavní město kultury Europäische Kulturhauptstadt S T R U K T U R A A Z A P O J E N Í DO P R O G R A M U S T R U K T U R U N D E I N B I N D U N G I N D A S P R O G R A M M

2 VÍTĚZNÁ PŘIHLÁŠKA ERFOLGREICHE BEWERBUNG TITUL EHMK 2015 DER EKH 2015-TITEL ROK 2015 DAS JAHR 2015 PLZEŇ jako EVROPSKÁ KULTURNÍ METROPOLE PO ROCE 2015 PILSEN ALS EUROPÄISCHE KULTURMETROPOLE NACH 2015 OBYVATELÉ MĚSTA STADTBEWOHNER

3 HLAVNÍ PROGRAM REGION PLZEŇSKO PROJEKTY ve spolupráci s KULTURNÍMI INSTITUCEMI a VEŘEJNOU SPRÁVOU PARTICIPACE DOPROVODNÝ PROGRAM GRANTY Města Plzně a Plzeňského kraje BANKA KREATIVNÍHO KAPITÁLU PROJEKTY Z PŘIHLÁŠKY S T R U K T U R A P R O G R A M U TÉMATA 4 hlavní programové proudy 1. Umění a technologie 2. Vztahy a city 3. Transit a menšiny 4. Příběhy a prameny

4 PROJEKTE aus der BEWERBUNG BANK des KREATIVEN KAPITALS FINANZIERUNGS- GRANTS der STADT PILSEN und des PILSNER KREISES BEGLEIT- PROGRAMM PARTIZIPATION PROJEKTE In Zusammenarbeit mit KULTUR-EINRICHTUNGEN u. der ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG REGION PLZEŇSKO HAUPT- PROGRAMM Die S T R U K T U R des P R O G R A M M S THEMEN Die 4 Hauptgruppen des Programms 1. Kunst und Technologie 2. Bezüge und Gefühle 3. Transit und Minderheiten 4. Geschichten und Quellen

5 SYSTÉMOVÁ STAVBA PROGRAMU /ve městě i regionu/ AUFBAU DES PROGRAMMS /in Stadt und Region/ přímá spolupráce sociální internetová platforma pro individuální i firemní vstup do programu otevřeno všem, kdo chtějí podpořit svým potenciálem EHMK 2015 otevřené výzvy přímá mezinárodní spolupráce – evropský rozměr otevřené výzvy a spolupráce město / Stadt HLAVNÍ PROGRAM HAUPTPROGRAMM Region Offene Aufforderungen Direkte internationale Zusammenarbeit – europäische Dimension Direkte Zusammenarbeit Soziale Internet-Plattform für individuellen und Firmeneinstieg ins Programm Für alle, die EKH 2015 mit ihrem Potential unter- stützen wollen Offene Aufforderungen und Zusammen- arbeit ŠPIČKA SPITZE KULTURNÍ INSTITUCE VEŘEJNÁ SPRÁVA KULTURINSTITUTIONEN VERWALTUNG BANKA KREATIVNÍHO KAPITÁLU BANK des kreativen KAPITALS DOPROVODNÝ PROGRAM BEGLEITPROGRAMM PROJEKTY Z PŘIHLÁŠKY PROJEKTE aus der ANMELDUNG P A R T I C I P A C E / P A R T I Z I P A T I O N

6 ROZSAH PROGRAMU kvalifikovaný odhad pro město i region PROGRAMMUMFANG 2011 – 2015 Qualifizierte Schätzung für Stadt und Region 85 projektů 95 projektů 374 projektů 276 projektů projektů 200 projektů HLAVNÍ PROGRAM HAUPTPROGRAMM ŠPIČKA SPITZE KULTURNÍ INSTITUCE VEŘEJNÁ SPRÁVA KULTURINSTITUTIONEN VERWALTUNG BANKA KREATIVNÍHO KAPITÁLU BANK des kreativen KAPITALS DOPROVODNÝ PROGRAM BEGLEITPROGRAMM PROJEKTY Z PŘIHLÁŠKY PROJEKTE aus der ANMELDUNG P A R T I C I P A C E / P A R T I Z I P A T I O N

7 DRAMATURGIE PROGRAMU Programm-DRAMATURGIE HLAVNÍ programové PROUDY – HAUPTPROGRAMMBEREICHE 1. UMĚNÍ A TECHNOLOGIE KUNST und TECHNOLOGIE 2. VZTAHY A CITY BEZÜGE und GEFÜHLE 3. TRANSIT A MENŠINY TRANSIT und MINDERHEITEN 4. PŘÍBĚHY A PRAMENY GESCHICHTEN und QUELLEN 5. SVĚTOVAR ZÁPADOČESKÉ BAROKO LAND ART INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ WESTBÖHMISCHES BAROCK LAND ART INDUSTRIELLES ERBE Region město Stadt

8 R E G I O N Á L N Í P R O G R A M O V É L I N I E R E G I O N A L E P R O G R A M M L I N I E ZÁPADOČESKÉ BAROKO LAND ART INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ WESTBÖHMISCHES BAROCK LAND ART INDUSTRIELLES ERBE

9 ZÁPADOČESKÉ BAROKO WESTBÖHMISCHES BAROCK od drobné sakrální architektury k Santinimu Aichlovi von der feinen Sakralarchitektur bis zu Santini-Aichel

10 LAND ART obnova míst umění v krajině vzkříšení poutních cest Erneuerung von Orten Kunst in der Landschaft Wiederbelebung von Wanderwegen

11 INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ INDUSTRIELLES ERBE

12 Majáky Cesty Síť 2015 / Synapsis Autobus bláznů NÁSTROJE TVORBY PROGRAMU PRO REGION INSTRUMENTE ZUR PROGRAMMGESTALTUNG FÜR DIE REGION Leuchttürme Wege Netz 2015 / Synapsis Bus der Narren

13 PARTICIPACE - ZAPOJENÍ OBYVATEL PARTIZIPATION - BÜRGER-EINBINDUNG vytvořit platformu pro komunikaci nabízet otevřený prostor, v němž budou moci obyvatelé města uplatnit a prezentovat svoje dovednosti a schopnosti motivovat obyvatele ke společenské odpovědnosti a k vytváření komunity eine Kommunikations-Plattform zu schaffen einen offenen Raum zu bieten, in dem die Einwohner der Stadt ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Geltung bringen und präsentieren können die Einwohner zu einer gemeinsamen Verantwortung und dem Schaffen einer Gemeinschaft zu motivieren

14 umožnit lidem, aby rozvíjeli svůj tvořivý potenciál bez obvyklých hodnotících schémat, uplatňovaných ve škole a bez kritérií, kladených na profesionální uměleckou práci přispět k profesionalizaci neziskových organizací, působících v kultuře a v souvisejících oblastech den Menschen zu ermöglichen, ihr schöpferisches Potential abseits herkömmlicher schulischer Bewertungsschemata zu entwickeln und ohne die Kriterien, die an professionelle künstlerische Arbeit gestellt werden zur Professionalisierung gemeinnütziger Organisationen, die im Bereich Kultur und benachbarten Sparten tätig sind, beizutragen PARTICIPACE - ZAPOJENÍ OBYVATEL PARTIZIPATION - BÜRGER-EINBINDUNG

15 NÁSTROJE PARTICIPACE INSTRUMENTE DER PARTIZIPATION zapojení prostřednictvím dobrovolné práce (všechny sociální a věkové skupiny, včetně firemního dobrovolnictví) členství v Klubu strážných andělů Einbindung mittels freiwilliger Arbeit (alle sozialen und Altersgruppen, einschließlich Firmenfreiwilligen) Mitglied im Klub der Schutzengel

16 NÁSTROJE PARTICIPACE INSTRUMENTE DER PARTIZIPATION formou vlastního projektu participativního charakteru v přípravných letech nebo v rámci programu v roce 2015 (tematické okruhy budou součástí vypisovaných jednoletých grantů OK MMP a Otevřených výzev společnosti Plzeň 2015) v rámci doprovodného programu in Form eines eigenes Projekts mit Partizipationscharakter in den Vorbereitungsjahren oder im Rahmen des Programms im Jahre 2015 (Themenbereiche sind Bestandteil der ausgeschriebenen einjährigen Zuschüsse OK MMP und der Offenen Ausschreibungen der Gesellschaft Plzeň 2015) im Rahmen des Begleitprogramms

17 KAŽDÝ SE MŮŽE ZAPOJIT DO TVORBY PROGRAMU! KULTURNÍ INSTITUCE SOUKROMÝ SEKTOR NEZISKOVÝ SEKTOR JEDNOTLIVCI VEŘEJNÁ SPRÁVA JEDER KANN SICH IN DIE PROGRAMMGESTALTUNG EINBRINGEN! KULTURINSTITUTIONEN ÖFFENTLICHE VERWALTUNG GEMEINNÜTZIGER SEKTOR PRIVATER SEKTOR EINZELPERSONEN

18 D Ě K U J E M E za pozornost! D A N K E für Ihre Aufmerksamkeit! Mgr. Tomáš Froyda Ř e d i t e l / L e i t e r d e s P r o j e k t s P l z e ň Mgr. Yvona Kreuzmannová U m ě l e c k á ř e d i t e l k a / k ü n s t l e r i s c h e L e i t e r i n


Stáhnout ppt "P L Z E Ň 2 0 1 5 Evropské hlavní město kultury Europäische Kulturhauptstadt S T R U K T U R A A Z A P O J E N Í DO P R O G R A M U S T R U K T U R U N."

Podobné prezentace


Reklamy Google