Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1."— Transkript prezentace:

1 1

2 Klub strážných andělů The Guardian Angels Club
Eva Kraftová

3 Obsah prezentace (Contense):
1. Co je EHMK? What is ECoC? 2. Co je Plzeň 2015? What is Pilsen 2015? 3. Dobrovolníci a EHMK Volunteers and ECoC 4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015 5. Co plánujeme What we‘re planning 6. Zapojte se i Vy! Get involved too! Evropský rok dobrovolnictví 2011 končí, dobrovolnictví pokračuje! – 8. a – Nápady a aktivity, které fungují – Klub strážných andělů – Eva Kraftová – Plzeň 2015

4 1. Co je EHMK? What is ECoC? Evropské hlavní město kultury
prestižní značka a jedinečná příležitost pro město 26 let historie projektu European Capital of Culture Prestigious brand and a unique opportunity for the city 26 year history of the project Vysoce prestižní záležitost na podporu spolupráce a kulturní výměny v Evropě - „Olympiáda v kultuře“ či světová výstava EXPO - Jedním z hlavních cílů je spolupráce mezi evropskými národy - Zakladatelka – Melina Mercouri – červen1985 - První město kultury – Atény in 1985 - v prvním období spíše přehlídka kulturních metropolí - nyní se více sleduje přínos pro nositele titulu

5 1. Co je EHMK? What is ECoC? EHMK, s nimiž bude Plzeň nejvíce srovnávána: ECoC's with which Pilsen will be most compared: 2009 Vilnius a Linec (Linz) 2015 Plzeň (Pilsen) a Mons 2010 Pětikostelí (Pécs) a Essen/Porúří (Ruhr) + Istanbul 2016 Wroclaw a San Sebastian 2011 Tallinn a Turku 2017 Kandiduje Dánsko a Kypr Candidates from Danmark and Cyprus 2012 Maribor a Guimarães 2018 Kandiduje Holandsko a Malta Candidates from Netherlands and Malta 2013 Košice a Marseille 2019 Itálie a Bulharsko Candiates from Italy and Bulgaria 2014 Riga a Umeå Vývojové fáze iniciativy EHMK Inciativa Evropské hlavní město kultury prošlo ve svém vývoji několika etapami. 1985 – počátek devadesátých let: počáteční fáze vývoje. Pod pojmem Evropské město kultury si hostitelská města představovala rozšíření počtu a kvality kulturních aktivit, většina uchazečů pocházela z řad hlavních měst, která již měla vybudovánu kulturní infrastrukturu a stvrzovala titulem EHMK svou vysokou úroveň kulturní nabídky. Počátek devadesátých let – 2004: konsolidace EHMK jako hlavního motoru kulturního a ekonomického vývoje hostitelského města. Většina uchazečů pocházela z řad „druhé po hlavním městě“ a viděla v akci příležitost jak rozvinout svou kulturní infrastrukturu a rozvinout mezinárodní renomé. Velká pozornost byla věnována infrastrukturním projektům a přilákání turistů. 2005 – doposud: trend k podpoře infrastrukturních projektů pokračuje a ve většině případů kapitálové náklady převyšují operační rozpočet. Ačkoliv města západní Evropy všeobecně mají větší možnosti v operačních nákladech, nové členské země z postkomunistické Evropy hojně využívají strukturálních fondů na obnovu své kulturní infrastruktury. Zároveň je kultura pojímána ve větší šíři s důrazem na chápání její role pro rozvoj společnosti. Je vnímána jako jeden z nástrojů realizace zásadních společenských změn a aktivizace občanů k zájmu o místo, ve kterém žijí. Čtvrtá předpokládaná fáze nastane po roce EU si uvědomuje sníženou schopnost kandidátů, kteří ještě nezahájili na celoměstské úrovni příslušné kroky vedoucí k transformaci hospodářské základny směrem ke znalostní a kreativní ekonomice. Měli by se úspěšně se vypořádat s akcí dle evropských kritérií. Iniciativa se dle současných záměrů patrně posune směrem k tomu podpořit ta města, která jsou připravena, a nikoliv se pokoušet nabídnout EHMK jako nástroje transformace městům, která se nejsou schopna zorientovat v systémových přeměnách, ke kterým v Evropě dochází. Lze očekávat i větší otevřenost vůči zemím mimo EU (Balkán, země bývalého Sovětského svazu apod.).

6 2. Co je Plzeň 2015? What is Pilsen 2015
projekt organizace Očekávané přínosy úspěšného projektu: rozšíření kulturní nabídky, pozitivní kvalitativní změny profesionalizace kulturních operátorů, jejich navázání na evropské sítě regenerace města doplnění kulturní infrastruktury zlepšení povědomí o městě v evropském měřítku zlepšení image města zlepšení sociální situace (menšiny) výrazný nárůst cestovního ruchu s pozitivními ekonomickými dopady 2006 – Rada Evropy vybírá pro rok 2015 jako hostitele titulu EHMK Českou republiku a Belgii 2007 – schválení kandidatury ZMP 2009 – 1. kolo: Hradec Králové, Ostrava, Plzeň 2010 – 2. kolo: Ostrava a Plzeň 2010 – 8. září: mezinárodní porota vybírá jako EHMK 2015 Plzeň 2011 – 10. května: Plzeň je potvrzena jako EHMK 2015 Radou ministrů

7 2. Co je Plzeň 2015? What is Pilsen 2015?
project organisation Expected benefits of a successful project: broadening of the cultural programme, positive changes in quality professionalisation of cultural operators, their linking to European networks regeneration of the city enhancement of the cultural infrastructure improving awareness of the city on a European level improvement of the city’s image improvement of the social situation (minorities) significant growth of tourism with positive economic effects Plzeň: 169,000 inhabitants of the city Medium-sized city – comparable to Turku, Linz or Regensburg 567,000 inhabitants of the Pilsen region 2 universities: 18,000 students in total Rich history, cultural heritage dating from 1295 The 3rd largest synagogue in the world Wide variety of cultural events of various genres, long festival tradition (music, theatre, film) Vital, regional economic and financial centre with a strong industrial tradition (Škoda) Pilsen – the world capital of beer Twin cities: Regensburg (D), Liège (B), Takasaki (J) Pilsen ECoC 2015 partner: Mons (B)

8 Programu rozvoje kultury
2. Co je Plzeň 2015? What is Pilsen 2015? V Í T Ě Z N Á P Ř I H L Á Š K A T I T U L E H M K A S P O L U P R Á C E na všech úrovních R O K EVROPSKÁ KULTURNÍ METROPOLE PLZEŇ jako P O R O C E P Ř Í P R A V A Programu rozvoje kultury na léta

9 3. Dobrovolníci a EHMK Volunteers and ECoC Essen/Ruhr 2010
„Dobrovolníci jsou zásadní součástí EHMK.” "Volunteers are an essential part of ECoC.“ Publisher Zentrum für Kulturforschung and ICG Culturplan: A Metropolis in the Making, Evaluation of the European Capital of Culture RUHR.2010, str Tallinn 2011 „Dobrovolníci jsou ambasadory Evropského hlavního města kultury a přímým pojítkem mezi městem a jeho návštěvníky.“ “Volunteers are the ambassadors of the Capital of Culture and a direct link between the city and its visitors.” cf. access date: Ze zkušeností měst, která byla nositely titulu v předchozích letech víme, že dobrovolníci hrají při realizaci tohoto projektu významnou roli a dobrovolnictví se stalo důležitým tématem během procesu realizace. Místní dobrovolníci pomáhali na různých úrovních – např. administrativní, technicko-organizační či komunikační. Chceme navázat na zkušenosti těchto měst a vytvořit dobrovolnický program, který výrazně napomůže úspěšné realizaci projektu Plzeň 2015. Zapojení občanů je jedním ze zásadních kritérií posuzování jeho úspěšnosti EHMK. Lille 2004 – ambasadorů, aktivních dobrovolníků, kteří se přímo podíleli na realizaci programu. Obrovská pomoc, která významným způsobem ovlivní výsledek projektu.

10 Dobrovolnictví a cesta k získání titulu EHMK
4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015 Dobrovolnictví a cesta k získání titulu EHMK „Aktivní zapojení veřejnosti a aktérů z oblasti kulturní, sociální i ekologické do akcí kandidatury představuje mnoho hladin rozlišených dle způsobu, ale též intenzity zapojení.“ Volunteering and the journey towards the ECoC title “Participation may have a wide variety of forms of engaging citizens and various subjects in activities connected with the candidature. These forms differ from each other by the intensity of involvement and engagement of the players in the game.” City of Pilsen: Application of the City of Pilsen for the Title of European Capital of Culture 2015, Pilsen 2010, p. 58

11 Dobrovolnictví a cesta k úspěšné realizaci EHMK
4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015 Dobrovolnictví a cesta k úspěšné realizaci EHMK „…město je vnímáno jako prostor, kde lidé žijí, a je tudíž za potřebí, aby tento prostor začal fungovat jako veřejný – jako místo setkávání v mnohočetném smyslu slova.“ Volunteering and the journey towards a successful realisation of the ECoC “…, if awarded the title, it could start up a process in which this space starts functioning as a public one – as a meeting place in the multiple sense of the word.” City of Pilsen: Application of the City of Pilsen for the Title of European Capital of Culture 2015, Pilsen 2010, p. 60 Poznámka z workshopu Kultura v Plzni – aby Plzeň byla příjemným městem, kam se bude každý rád vracet …

12 The Guardian Angles Club
4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015 Klub strážných andělů „Cílem je aktivizovat co největší část široké veřejnosti (občanů žijících ve městě a jeho okolí i občanů z celé ČR či zahraničí) ke zvyšování jejich zájmu, vyjádření podpory, spolupráci a zapojení se do realizace projektu Plzeň EHMK 2015.“ Doporučení týkající se zapojení dobrovolníků do projektu Plzeň 2015, Plzeň 2011 , s. 9 The Guardian Angles Club “The aim is the activation of as large a part of the broader public as possible (citizens living in the city and its surroundings as well as people from all of the Czech Republic and abroad) and to encourage their interest, expressions of support, cooperation and involvement in the Pilsen ECoC 2015 project.” Všichni, kteří nějakým způsobem deklarují svou sounáležitost s projektem Plzeň 2015

13 4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015 Podporovatel:
Podporuji Plzeň jako Evropské hlavní město kultury. ( Supporting: I support Plzen as Capital of Culture.) Dobrovolník: Chci se zapojit do projektu Plzeň EHMK 2015, chci být jeho součástí. (Volunteering I want to get involved in the project Pilsen ECOC 2015, I want to be part of it.)

14 4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015
Naše aktivity v roce 2011 v oblasti dobrovolnictví Účast na seminářích a získávání informací o konceptech dobrovolnictví v ČR i v zahraničí Zapojení 200 podporovatelů do KSA Zapojení 26 dobrovolníků do realizace akcí Plzeň 2015 Zapojení 3 zahraničních dobrovolníků a stážistů Tvorba dokumentu „Doporučení týkající se zapojení dobrovolníků do projektu Plzeň 2015“ Navázání spolupráce s organizacemi pracujícími s dobrovolníky (Totem, Tandem Plzeň, ESN, Evropská dobrovolná služba, aj.) 54 zájemců o aktivní zapojení 17 se opravdu zapojilo (26, pokud přičteme ESN studenty na Dni Evropy)

15 4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015
Our activities in the year 2011 in the area of volunteering Participation in seminars and gaining information on volunteering concepts in the Czech Republic and abroad Involvement of 200 supporters in the GAC Involvement of 26 volunteers in the realisation of Pilsen 2015 events Involvement of 3 international volunteers and interns Preparation of the document “Recommendations on the Involvement of Volunteers in the Pilsen 2015 Project” Establishing cooperation with organisations working with volunteers (Totem, Tandem Pilsen, ESN, EVS and others) 54 zájemců o aktivní zapojení 17 se opravdu zapojilo (26, pokud přičteme ESN studenty na Dni Evropy)

16 5. Co plánujeme Systematikou práci s dobrovolníky a rozšiřování řad Klubu strážných andělů „Každému může účast na projektu Plzeň 2015 něco dát a každý může přispět k proměně Plzně. Síť, narůstající kolem organizace Plzeň 2015, bude přínosem pro každého dobrovolníka, nezávisle na jeho věku, pohlaví nebo sociálním původu. Tato síť dobrovolníků pomůže utvářet otevřenou a přátelskou atmosféru ve městě, které postupně přijme dobrovolnickou práci za svou přirozenou součást.“ Doporučení týkající se zapojení dobrovolníků do projektu Plzeň 2015, Plzeň 2011 , s. 9 Spuštění kampaně Nábor Propojování dobrovolnických aktivit s místními organizacemi i jednotlivci zapojenými do aktivit Plzně 2015 Cíle dobrovolnického programu: Zvýšení prestiže dobrovolnictví v ČR Rozvoj dobrovolnictví v kultuře Podpora neformálního vzdělávání Nabídka aktivního využití volného času

17 5. Co plánujeme systematic work with volunteers and increasing the ranks of the Guardian Angels Club „Everyone can benefit from taking part in the Pilsen 2015 project and everyone can help to change the face of Pilsen. For every volunteer, no matter what age, gender or social background, the growing network along PILSEN 2015 will be of benefit. This network of volunteers will help to create an open and friendly atmosphere in the city, which will gradually accept volunteer work as its natural integral part.” Recommendations on the Involvement of Volunteers in the Pilsen 2015 Project, p. 9 Spuštění kampaně Nábor Cíle dobrovolnického programu: Zvýšení prestiže dobrovolnictví v ČR Rozvoj dobrovolnictví v kultuře Podpora neformálního vzdělávání Nabídka aktivního využití volného času Propojování dobrovolnických aktivit s místními organizacemi i jednotlivci zapojenými do aktivit Plzně 2015 17

18 6. Zapojte se i Vy! 18

19 Thank you for your attention.
Děkuji za pozornost. Thank you for your attention. Eva Kraftová Plzeň 2015 Evropský rok dobrovolnictví 2011 končí, dobrovolnictví pokračuje! – 8. a – Nápady a aktivity, které fungují – Klub strážných andělů – Eva Kraftová – Plzeň 2015 19


Stáhnout ppt "1."

Podobné prezentace


Reklamy Google