Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klub strážných andělů The Guardian Angels Club Eva Kraftová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klub strážných andělů The Guardian Angels Club Eva Kraftová"— Transkript prezentace:

1

2 Klub strážných andělů The Guardian Angels Club Eva Kraftová

3 Obsah prezentace (Contense) : 1. Co je EHMK? What is ECoC? 2. Co je Plzeň 2015? What is Pilsen 2015? 3. Dobrovolníci a EHMK Volunteers and ECoC 4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015 5. Co plánujeme What were planning 6. Zapojte se i Vy! Get involved too! Evropský rok dobrovolnictví 2011 končí, dobrovolnictví pokračuje! – 8. a 9. 12. 2011 – Nápady a aktivity, které fungují – Klub strážných andělů – Eva Kraftová – Plzeň 2015

4 Evropské hlavní město kultury prestižní značka a jedinečná příležitost pro město 26 let historie projektu European Capital of Culture Prestigious brand and a unique opportunity for the city 26 year history of the project 1. Co je EHMK? What is ECoC?

5 EHMK, s nimiž bude Plzeň nejvíce srovnávána: ECoC's with which Pilsen will be most compared: 1. Co je EHMK? What is ECoC? 2009 Vilnius a Linec (Linz) 2015 Plzeň (Pilsen) a Mons 2010 Pětikostelí (Pécs) a Essen/Porúří (Ruhr) + Istanbul 2016 Wroclaw a San Sebastian 2011 Tallinn a Turku2017 Kandiduje Dánsko a Kypr Candidates from Danmark and Cyprus 2012 Maribor a Guimarães2018 Kandiduje Holandsko a Malta Candidates from Netherlands and Malta 2013 Košice a Marseille2019 Itálie a Bulharsko Candiates from Italy and Bulgaria 2014 Riga a Umeå

6 Plzeň 2015: projekt organizace Očekávané přínosy úspěšného projektu: rozšíření kulturní nabídky, pozitivní kvalitativní změny profesionalizace kulturních operátorů, jejich navázání na evropské sítě regenerace města doplnění kulturní infrastruktury zlepšení povědomí o městě v evropském měřítku zlepšení image města zlepšení sociální situace (menšiny) výrazný nárůst cestovního ruchu s pozitivními ekonomickými dopady 2. Co je Plzeň 2015? What is Pilsen 2015

7 Pilsen 2015 project organisation Expected benefits of a successful project: broadening of the cultural programme, positive changes in quality professionalisation of cultural operators, their linking to European networks regeneration of the city enhancement of the cultural infrastructure improving awareness of the city on a European level improvement of the citys image improvement of the social situation (minorities) significant growth of tourism with positive economic effects 2. Co je Plzeň 2015? What is Pilsen 2015?

8 V Í T Ě Z N Á P Ř I H L Á Š K A T I T U L E H M K 2 0 1 5 A S P O L U P R Á C E na všech úrovních R O K 2 0 1 5 PLZEŇ jako EVROPSKÁ KULTURNÍ METROPOLE P O R O C E 2 0 1 5 P Ř Í P R A V A Programu rozvoje kultury na léta 2009 - 2019

9 Essen/Ruhr 2010 Dobrovolníci jsou zásadní součástí EHMK. "Volunteers are an essential part of ECoC. Publisher Zentrum für Kulturforschung and ICG Culturplan: A Metropolis in the Making, Evaluation of the European Capital of Culture RUHR.2010, str. 76-77 Tallinn 2011 Dobrovolníci jsou ambasadory Evropského hlavního města kultury a přímým pojítkem mezi městem a jeho návštěvníky. Volunteers are the ambassadors of the Capital of Culture and a direct link between the city and its visitors. cf. http://www.tallinn2011.ee/volunteers_program, access date: 20.7.2011 3. Dobrovolníci a EHMK Volunteers and ECoC

10 Dobrovolnictví a cesta k získání titulu EHMK Aktivní zapojení veřejnosti a aktérů z oblasti kulturní, sociální i ekologické do akcí kandidatury představuje mnoho hladin rozlišených dle způsobu, ale též intenzity zapojení. Volunteering and the journey towards the ECoC title Participation may have a wide variety of forms of engaging citizens and various subjects in activities connected with the candidature. These forms differ from each other by the intensity of involvement and engagement of the players in the game. City of Pilsen: Application of the City of Pilsen for the Title of European Capital of Culture 2015, Pilsen 2010, p. 58 4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015

11 Dobrovolnictví a cesta k úspěšné realizaci EHMK …město je vnímáno jako prostor, kde lidé žijí, a je tudíž za potřebí, aby tento prostor začal fungovat jako veřejný – jako místo setkávání v mnohočetném smyslu slova. Volunteering and the journey towards a successful realisation of the ECoC …, if awarded the title, it could start up a process in which this space starts functioning as a public one – as a meeting place in the multiple sense of the word. City of Pilsen: Application of the City of Pilsen for the Title of European Capital of Culture 2015, Pilsen 2010, p. 60 4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015

12 Klub strážných andělů Cílem je aktivizovat co největší část široké veřejnosti (občanů žijících ve městě a jeho okolí i občanů z celé ČR či zahraničí) ke zvyšování jejich zájmu, vyjádření podpory, spolupráci a zapojení se do realizace projektu Plzeň EHMK 2015. Doporučení týkající se zapojení dobrovolníků do projektu Plzeň 2015, Plzeň 2011, s. 9 The Guardian Angles Club The aim is the activation of as large a part of the broader public as possible (citizens living in the city and its surroundings as well as people from all of the Czech Republic and abroad) and to encourage their interest, expressions of support, cooperation and involvement in the Pilsen ECoC 2015 project. 4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015

13 1.Podporovatel: Podporuji Plzeň jako Evropské hlavní město kultury. ( Supporting: I support Plzen as Capital of Culture.) 2.Dobrovolník: Chci se zapojit do projektu Plzeň EHMK 2015, chci být jeho součástí. ( Volunteering I want to get involved in the project Pilsen ECOC 2015, I want to be part of it.) 4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015

14 Naše aktivity v roce 2011 v oblasti dobrovolnictví Účast na seminářích a získávání informací o konceptech dobrovolnictví v ČR i v zahraničí Zapojení 200 podporovatelů do KSA Zapojení 26 dobrovolníků do realizace akcí Plzeň 2015 Zapojení 3 zahraničních dobrovolníků a stážistů Tvorba dokumentu Doporučení týkající se zapojení dobrovolníků do projektu Plzeň 2015 Navázání spolupráce s organizacemi pracujícími s dobrovolníky (Totem, Tandem Plzeň, ESN, Evropská dobrovolná služba, aj.) 4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015

15 Our activities in the year 2011 in the area of volunteering Participation in seminars and gaining information on volunteering concepts in the Czech Republic and abroad Involvement of 200 supporters in the GAC Involvement of 26 volunteers in the realisation of Pilsen 2015 events Involvement of 3 international volunteers and interns Preparation of the document Recommendations on the Involvement of Volunteers in the Pilsen 2015 Project Establishing cooperation with organisations working with volunteers (Totem, Tandem Pilsen, ESN, EVS and others) 4. Dobrovolníci a Plzeň 2015 Volunteers and Pilsen 2015

16 Systematikou práci s dobrovolníky a rozšiřování řad Klubu strážných andělů Každému může účast na projektu Plzeň 2015 něco dát a každý může přispět k proměně Plzně. Síť, narůstající kolem organizace Plzeň 2015, bude přínosem pro každého dobrovolníka, nezávisle na jeho věku, pohlaví nebo sociálním původu. Tato síť dobrovolníků pomůže utvářet otevřenou a přátelskou atmosféru ve městě, které postupně přijme dobrovolnickou práci za svou přirozenou součást. Doporučení týkající se zapojení dobrovolníků do projektu Plzeň 2015, Plzeň 2011, s. 9 5. Co plánujeme

17 systematic work with volunteers and increasing the ranks of the Guardian Angels Club Everyone can benefit from taking part in the Pilsen 2015 project and everyone can help to change the face of Pilsen. For every volunteer, no matter what age, gender or social background, the growing network along PILSEN 2015 will be of benefit. This network of volunteers will help to create an open and friendly atmosphere in the city, which will gradually accept volunteer work as its natural integral part. Recommendations on the Involvement of Volunteers in the Pilsen 2015 Project, p. 9 5. Co plánujeme

18 6. Zapojte se i Vy!

19 Děkuji za pozornost. Thank you for your attention. Eva Kraftová Plzeň 2015 kraftovaE@plzen2015.cz Evropský rok dobrovolnictví 2011 končí, dobrovolnictví pokračuje! – 8. a 9. 12. 2011 – Nápady a aktivity, které fungují – Klub strážných andělů – Eva Kraftová – Plzeň 2015


Stáhnout ppt "Klub strážných andělů The Guardian Angels Club Eva Kraftová"

Podobné prezentace


Reklamy Google