Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem České republiky Registrační číslo:CZ.1.07/1.5.00/34.0004 Název: Investice do rozvoje vzdělání Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace IČO:71220321, tel: 519 428 245 http://gymnazium.velke-pavlovice.cz

2 NÁZEV MATERIÁLU: Jan Amos Komenský Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady: Česká literatura k maturitě Číslo materiálu : VY_INOVACE_Má _ČJ.1.A (2) Autor: Mgr. Pavla Míchalová Třída (v TK) : 1.A Datum ověření: Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 20.12. 2012 Podpis:

3 Metodický list vzdělávacího materiálu/anotace Název:Jan Amos Komenský Anotace:Materiál bude využit jako obrazová prezentace při seznámení s novým učivem a při jeho výkladu Autor:Mgr. Pavla Míchalová Jazyk: Čeština Očekávaný výstup:Žák se orientuje v nových poznatcích a pracuje s nimi, seznámí se s dílem autora. Speciální vzdělávací potřeby: - Klíčová slova:Komenský, baroko, pedagogická díla, filozoficko-náboženská díla Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů, kompetence k učení, kompetence komunikativní Druh učebního materiálu:Prezentace Druh interaktivity:Aktivita Cílová skupina:Žák Třída1.A Vzdělávací oblastJazyk a jazyková komunikace Tématický okruh, témaČeská literatura období baroka Vazby na ostatní materiály: (Seznam dokumentace) -

4 Jan Amos Komenský (1592−1670) - autor období baroka - tvořil v království českém i v exilu - dílo získalo uznání po celém světě OBR. 1

5 - Svým dílem obsáhl mnoho oborů: - pedagogika - filozofie - teologie - pansofie - český jazyk a literatura

6 1. PEDAGOGOCKÁ DÍLA  Velká didaktika (Didactica magna) (dokončena 1632) Zásady vyučování: 1. V mateřském jazyce 2. Názornost 3. Od známého k neznámému 4. Čtyři stupně výuky 5. Vědomosti i dovednosti

7 UKÁZKA Z DÍLA VELKÁ DIDAKTIKA Jak dělati, aby učení snadné bylo? (…) I.Učení nejlépe časně začíti, dokud mysl jako tabulka prázdná, ke všemu způsobná. II.Nejlépe jest, aby učedlník v jednom umění jednoho toliko učitele používal v jeden čas. III.Cvičení se nelépe od formování mravů a povah začíná. ÚKOL: Formulovat Komenského požadavky do tří krátkých hesel.

8  Informatorium školy mateřské (asi 1633)  První dílo zaměřené na výchovu předškolních dětí v rodině

9 UKÁZKA Z KNIHY INFORMATORIUM ŠKOLY MATEŘSKÉ: Musí-liť strůmek, aby rostl, štípen, zavlažován, podpírán, ohražován, oklešťován, rýpán, strouhán a jinak ošetřován a posilován býti,(…) musí-li člověk sám pracem tělesným, jež jsou jísti, píti, choditi, mluviti, bráti něco do rukou a dělati, cvičen býti: jakž by tedy vyšší moudrosti samy od sebe přicházeti měly? Nemožné jest to, nemožné! ÚKOL: 1. Jakou pedagogickou zásadu Komenský zdůrazňuje?

10  Brána jazyků otevřená (Janua linguarum reserata) (1633)  první moderní učebnice latiny

11  Svět v obrazech (Orbis pictus) (1658)  První obrázková učebnice

12 2. FILOZOFICKO-NÁBOŽENSKÁ DÍLA  Listové do nebe (1619)  Pět fiktivních dopisů Kristovi  Sociální podtext – stížnosti chudých  Vyzývá Krista k brzkému příchodu

13 UKÁZKA Z KNIHY LISTOVÉ DO NEBE: Dokudž se neujmeš o při chudých? Však pak o tobě písmo mluví, že jsi proto skušený ve všem, aby uměl čitedlnost míti bíd našich a nad těmi, kteříž je snášeli, se slitovávati. Kdež tedy jest jaká lítost? aneb jestliže jest, pročež pak jí nezjevíš a neslituješ se skutečně? Nebo sic víme, že vševědoucí jsi, a což před tebou mluvíme, znáš, že tak jest. Nečiniž se tedy neslyše, ó Bože pomst! Povstaň a ujmi se o při naši. ÚKOL: K čemu Komenský Boha vyzývá?

14  Labyrint světa a ráj (lusthaus) srdce (dokončen 1623, vyšel 1631)  Alegorie světa (= město)  Poutník (autor) s dvěma průvodci prochází městem  Prohlíží stavy a zaměstnání  Nachází chaos a přetvářku  Jistotu nachází u Boha ve vlastním srdci

15 Titulní strana prvního vydání Labyrintu světa a ráje srdce OBR. 2

16  Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (1650)  Alegorická forma závěti Komenského  Po ukončení třicetileté války  Matka = Jednota bratská

17 UKÁZKA Z KNIHY KŠAFT UMÍRAJÍCÍ MATKY JEDNOTY BRATRSKÉ: Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto náději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých byla zdědila a přes těžké a nesnadné časy přechovávala, nýbrž i v čem koli dobrém skrze práci synů mých a požehnání boží rozhojnění jsem přijala, to všecko tobě zcela odkazuji a oddávám(…) ÚKOLY: 1.Urči, kdo je vypravěčem. 2.Urči formu vyprávění. 3.Objev jazykové prostředky: apostrofa, inverze, metafora

18 3. PANSOFICKÁ DÍLA Pansofia = vševěda, encyklopedie  Všeobecná porada o nápravě věcí lidských (1662)  Vyšly první dva díly  Vzděláním chtěl napravit porušené lidské věci  Poznání vede k životu v míru, lásce a moudrosti

19 4. DÍLA K ROZVOJI ČESKÉHO JAZYKA  Kancionál – česká duchovní lyrika  O poezii české

20  Poklad jazyka českého (Lingue bohemicae thesaurus)  Rozpracoval již před 1621  Dílo shořelo v Lešně  Slovník soudobých vědních oborů

21 Obrázky:  OBR. 1 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kome nsky-Sarospatak.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kome nsky-Sarospatak.jpg  OBR. 2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Labyri nt_sv%C4%9Bta.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Labyri nt_sv%C4%9Bta.jpg

22 Použitá literatura:  NOVÁK, Jan V. a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české. IV. přepracované a rozšířené  HÁNOVÁ, Eva, Eleonora JEŘÁBKOVÁ, Lenka KLUSÁČKOVÁ, Jana KOŠULANOVÁ, Barbora MARKVARTOVÁ, Petra NOVÁKOVÁ, Jiří ONDRA a Jaroslava PRŮDKOVÁ. Odmaturuj z literatury I. 3. vyd. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 80-7358-016-0. vydání. Brno: Atlantis, 1995. ISBN 80-7108-105-1.  SOCHROVÁ, Marie. Kompletní přehled české a světové literatury. první dotisk 1.vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0311-5.  NOVÁK, Jan V. Veškerých Spisů Jana Amosa Komenského, svazek IV.: Didactica magna. Brno: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1913.  NOVÁK, Jan V. Veškerých Spisů Jana Amosa Komenského, svazek IV.: informatorium školy mateřské. Brno: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1913.  KOMENSKÝ, Jan Amos. Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. Brno, 1935.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google