Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současné postavení odběratelů na trhu s energiemi, aktuální vývoj legislativy Karel Šimeček - SVSE Jelenovská 1/2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současné postavení odběratelů na trhu s energiemi, aktuální vývoj legislativy Karel Šimeček - SVSE Jelenovská 1/2015."— Transkript prezentace:

1 Současné postavení odběratelů na trhu s energiemi, aktuální vývoj legislativy Karel Šimeček - SVSE Jelenovská 1/2015

2 Evropský průmysl se oproti očekávání ještě nedostal z krize a je pod konkurenčním tlakem USA a zemí BRIC

3 Manifesto – aktivita evropského průmyslu Jejím cílem je zastavit odliv průmyslových investic z EU a dosáhnout 20% podílu průmyslu na HDP do roku 2020. Nejdůležitější nástroj Renesance průmyslu je zajištění globálně konkurenceschopných cen energií, které jsou nyní 2 krát vyšší než v USA u elektřiny a 3 krát vyšší u plynu. Tento cenový rozdíl komplikuje překonávání odbytové krize, od roku 2008 ubylo v Evropě 3,5 milionu pracovních míst ve výrobě. Hlavní aktivity k dosažení konkurenceschopných cen energií jsou: 1.Rozvoj volného trhu s energiemi tj. investice do sítí,snižování přes-hraničních nákladů a diverzifikace zdrojů energií 2.Unbundling, nezávislost regulace cen síťových činností, koordinace regulační politiky na úrovni EU (ACER), benchmarking regulovaných příplatků 3.Financování politických cílů mimo ceny energií, ochrana ohrožených skupin spotřebitelů (obyvatelstvo, EII) - EEAG

4 Eurostat k 21.11.2014: Celková cena plynu bez DPH za 1.pol.2014 průmysl 1000 -4000 TJ/rok v porovnání s cenami pro domácnost €/GJ

5 €/kWh Průmysl 20 – 150 GWh/r Domácnosti Eurostat k 21.11.2014: Celková cena elektřiny bez DPH za 1.pol.2014 průmysl průměr cen 2 -150 GWh/rok v porovnání s cenami pro domácnost

6 Vyšší zátěž velkých odběratelů v ČR vliv křížových dotací, € ?

7 Eurostat k 21.11.2014: Regulované poplatky a celkové přirážky k cené elektřiny pro průmysl 20 – 70GWh/rok za období 2013 €/kWh

8 Vývoj cen komodit a regulovaných složek ceny v ČR (bez daní) Na vývoj cen má i vliv zásahu ČNB na kurz Kč/eur

9 Dle propočtů SPČR hradí průmysloví spotřebitelé v ČR 83% nákladů na energeticko- ekologickou politiku (nejvíce v EU) a navíc subvencují ceny pro obyvatelstvo

10 Dopady současného systému podpory OZE na průmysl 10 Vliv příspěvku na OZE v roce 2015 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky (říjen 2014): Počet respondentů 49 Celková spotřeba (MWh) 7 949 385 Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2015 (Kč/MWh) 495,00 Platba na OZE 2015 (Kč) 3 934 945 698 Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE vyvolává ztrátu 6% Podíl bezprostředně ohroženého průmyslu z titulu OZE (odebráno více než 20% zisku před zdaněním) 40% Procento odebraného zisku - suma 22,99% Podíl podniků, kterým příspěvek na OZE prohlubuje ztrátu 11% Ohrožený průmysl celkem (OZE + podniky v současné době ve ztrátě) 51% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn 29,62% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn 30,63% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, průměr vvn + vn 23,47% Podíl příspěvku na OZE z celkové ceny elektřiny, vvn 23,87% Podíl odebraného zisku vlivem příspěvku na OZE (příspěvek na OZE/zisk před zdaněním za 2014 (2013)) Podíl odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2014 (2013)) Zvýšení ztráty od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a více Počet případů 158106125 % 32%17%21%13%2%4%11%

11 Pokles zisku způsobený poplatky za OZE pro energeticky intenzivní průmysl v roce 2015 je odhadován na 16 – 60%,ohroženým odvětvím způsobí či prohloubí ztrátu. Dopad současného systému podpory OZE na energo-intenzivní průmyslová odvětví Výše příspěvku na OZE (Kč/MWh) 495,00 Ze SR (mld. Kč) 16,684 Odvětví CelkemChemieHutnictvíAuta (dod)TeplárnySklárnyOstatní Papírenství Počet respondentů 49108682132 Fiktivní zisk 2014 (Kč) 17 112 715 1867 057 689 5056 782 481 583583 167 835223 969 450621 301 3901 806 730 08537 375 338 Platba za OZE (Kč) 3 934 945 6981 160 506 5051 272 261 58355 169 23535 168 265179 151 3901 072 706 085159 982 635 Procento odebraného zisku 22,99%16,44%18,76%9,46%15,70%28,83%59,37%428,04%

12 Je možné řešení? 1.Uklidit si před vlastním prahem 2.Podpořit hnutí Renesance průmyslu v EU, aktivně se na něm podílet

13 Evropské prostředí a) Cíle v oblasti boje proti klimatickým změnám podmínit synergií se zeměmi mimo EU. Systém ETS udržet na BAT benchmarkingu s uplatněním osvobození kvůli carbon leakage b) Cíle v oblasti rozvoje OZE postavit na aukčním principu, případnou podporou nediskriminovat ostatní výrobce a nefinancovat ji z cen energií c) Pro cíle v oblasti snižování energetické náročnosti stanovit metriky (jednicová spotřeba) a investiční pobídky pro průmysl d) Financovat investice do přenosových sítí plynu a elektřiny z evropských fondů

14 České prostředí a) Změna systému hrazení podpory OZE – novelizace Zákona 165/2012 Sb. b) Posílení ERÚ ke kontrole míry unbundlingu a oprávněnosti nákladů síťové infrastruktury – novelizace Zákona 458/2000 Sb. c) Odstranit diskriminaci mezi spotřebiteli – nový tarifní systém od 4.RO d) Nediskriminační rozvoj všech druhů výroby energie - ASEK, novelizace 458/2000 Sb. e) Osvobození ohrožených skupin spotřebitelů od „politických přirážek“

15 Novelizace Zákona 165/2012 Sb. SVSE i někteří jeho členové individuálně se společně s SP ČR podíleli za zpracování studie pro změnu alokace poplatků za POZE na RP s vyšší dotací ze SR ve prospěch VN a VVN bez negativních dopadů na obyvatelstvo. Změna systému podpory OZE reaguje na připomínky a notifikaci ze strany EK. Není dořešena problematika „překompenzace“ Výsledky studie byly zahrnuty do návrhu novelizace zákona. Aby nedošlo ke zvýšení poplatků pro některé skupiny odběratelů, je v návrhu zachován strop 495 Kč/MWh

16 Novelizace Zákona 485/2000 Sb § 17 – dle názoru SVSE by Rada ERÚ měla být dozorový a odvolací orgán s pravomocí schvalovat koncepční materiály a rozpočet, která by zároveň garantovala nezávislost úřadu. Za exekutivu a zajištění jeho funkčnosti by měl zodpovídat vrcholový management § 19 – regulované ceny by měly pokrývat účelně vynaložené náklady, odpisy majetku, další finanční zdroje potřebné pro obnovu tohoto majetku a přiměřený zisk zohledňující povahu a rozsah rizik spojených s výkonem licencované činnosti.

17 Rizika a potřeby vývoje energetické legislativy v ČR … Sdružení velkých spotřebitelů energií v ČR (SVSE) 15 let aktivně zastupuje zájmy průmyslu a jeho zaměstnanců ve prospěch všech obyvatel. Společně se SPČR a oborovými svazy vyzýváme účastníky legislativního procesu k maximální míře porozumění a tím k urychlení přijetí novelizace Zákona č. 458/2000 Sb. a Zákona č. 165/2012 Sb. k 1.7.2015. Stanovisko podporují:

18 Tvorba nového tarifního modelu 1.1.2016 SVSE se podílí na činnosti Expertního týmu, Tarifní i Řídící komise a formou Oponentní rady konzultuje s ERÚ průběžné výsledky a výpočty Nový tarifní systém mění poměr alokace jednotlivých položek regulovaných cen dle logiky jejich vzniku mezi RP, MWh a OPM SVSE požaduje určitou flexibilitu RP zejména pro sezónní výrobce, toleranci krátkodobých překročení pro samovýrobce a výjimku pro elektrické trakce Neřešit příp. křížové dotace na úkor průmyslu

19 Děkuji za pozornost Efektivnost energetické infrastruktury je jednou ze základních funkcí státu. Náklady na energie jsou nejdůležitější položkou ve spotřebním koši obyvatel, ať již přímou či nepřímou v cenách potravin,vody,výrobků a služeb. Energetika zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost průmyslu s dopady na tvorbu národního HDP a zaměstnanost obyvatel. Způsob řízení a kontroly všech energetických odvětví je součástí řízení státu bez ohledu na vlastnickou strukturu energetických firem a společností.


Stáhnout ppt "Současné postavení odběratelů na trhu s energiemi, aktuální vývoj legislativy Karel Šimeček - SVSE Jelenovská 1/2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google