Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeobecná charakteristika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeobecná charakteristika"— Transkript prezentace:

1 Všeobecná charakteristika
Německo Všeobecná charakteristika Obr. 1 Obr. 2 Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Základní údaje – úkol 1 Pokuste se správně doplnit následující tabulku. Z nabízených údajů je vždy jeden správně. Státní zřízení: a) republika b) konfederace c) federativní rep. Rozloha: a) km2 b) km2 c) km2 Rozloha: Počet obyvatel: Hustota zalidnění: Státní zřízení Hlava státu: Hlavní město: b) km2 a) b) 231 obyv./km2 Počet obyvatel: a) b) c) Hlava státu (2010): a) Angela Merkelová b) Heinz Fisher c) Horst Köhler c) federativní rep. c) Horst Köhler a) Berlín Hustota zalidnění: a) 135 obyv./km2 b) 231 obyv./km2 c) 166 obyv./km2 Hlavní město: a) Berlín b) Mnichov c) Bonn Správná řešení: Rozloha: (b) Počet obyvatel: (a) Hustota zalidnění: (b) Státní zřízení: (c) Hlava státu: (c) Hlavní město: (a)

3 Spolkové země – úkol 2 Na následující mapě jsou vyznačeny hranice šestnácti spolkových zemí, které tvoří Německo. Pokuste se k nim přiřadit nabízené názvy (samostatnými zeměmi jsou také města Berlín, Hamburk a Brémy s přístavem Bremerhaven). Baden-Württemberg (Bádensko-Würtembersko) Bayern (Bavorsko) Berlin (Berlín) Brandenburg (Braniborsko) Bremen (Brémy) Hamburg (Hamburk) Hessen (Hesensko) Mecklenburg-Vorpommern (Meklenbursko-Přední Pomořansko) Niedersachsen (Dolní Sasko) Nordrhein-Westfalen (Severní Porýní-Vestfálsko) Rheinland-Pfalz (Porýní-Falc) Saarland (Sársko) Sachsen (Sasko) Sachsen-Anhalt (Sasko-Anhaltsko) Schleswig-Holstein (Šlesvicko-Holštýnsko) Thüringen (Durynsko) Obr. 3, 4

4 Vymezení regionu Německo je obvykle řazeno mezi státy střední Evropy.
Toto vymezení však není zcela jednoznačné. Hranice mezi západní a střední Evropou je definována různě. Můžeme se proto setkat také s regionalizacemi, které řadí Německo do Evropy západní. Vzhledem ke skutečnosti, že do jižní části Německa zasahují Alpy, řadíme ho rovněž mezi tzv. alpské země. Obr. 5: Tmavě zelenou barvou jsou vyznačeny části Evropy, které se obvykle řadí do střední Evropy, světle ty, jejichž části se do ní řadí pouze občas. Obr. 6: Německo součástí západní Evropy (členění podle EU).

5 Přírodní podmínky – úkol 3
Následující pojmy se vztahují k přírodním útvarům v Německu. Pokuste se je vysvětlit. Obr. 7 Rujána (Rügen) Zugspitze Großer Arber Bodensee Lilienstein Ostrov v Baltském moři, který je známý především díky vysokým křídovým útesům. Obr. 8 Nejvyšší vrchol Německa (2962 metrů). Obr. 9 Neboli Velký Javor, nejvyšší vrchol Šumavy. Obr. 10 Neboli Bodamské jezero, největší v Německu, ležící na hranici s Rakouskem a Švýcarskem. Pískovcová hora v národním parku Saské Švýcarsko, které na německé straně hranice navazuje na České Švýcarsko. Obr. 11

6 Přírodní podmínky – povrch
Nadmořská výška se zvyšuje od severu k jihu. Severoněmecká nížina s plochým, ledovcovou činností modelovaným povrchem. Středoněmecká vysočina je tvořena vyššími pohořími různého stáří a původu (Harz, Durynský les, Krušné hory a další). Na jihu Alpy s nejvyšším vrcholem Zugspitze. Obr. 12

7 Přírodní podmínky – vodstvo
Na severu je mnoho menších jezer ledovcového původu (Meklenburská jezerní plošina). Největším z je nich Müritz. Dále se na severu nachází dolní toky mnoha řek: Elbe (Labe), Weser (Vezera), Ems (Emže) a další, jejichž toky jsou spojeny hustou sítí říčních kanálů: Mittellandkanal (Středoněmecký průplav), Nord- -Ostsee Kanal (Severomořsko-baltský průplav). Nejvýznamnějším tokem je Rhein (Rýn) s pravostranným přítokem Main (Mohanem). Rhein protéká západní částí země a částečně kopíruje hranici s Francií. Ve Schwarzwaldu pramení Donau (Dunaj), do něhož se na území Německa vlévají například Isar nebo Inn. Vody z povodí Dunaje jsou odváděny do Černého moře. Propojení s Rýnem a Mohanem umělým kanálem. Obr. 13: Řeka Rhein v Düsseldorfu Obr. 14: Soutok řek Donau a Inn v Pasově

8 Přírodní podmínky, klima – úkol 4
Následující klimadiagramy a) b) c) se vztahují k uvedeným městům. Najděte je na mapě a na základě jejich polohy k nim přiřaďte správný klimadiagram. a) b) Obr.15 Obr.16 c) Obr.17 Garmisch-Partenkirchen Kiel Lipsko Řešení: 1b, 2a, 3c

9 Přírodní podmínky – klima
Celé území leží v mírném pásu, převládá západní proudění. Na severním pobřeží je znát vliv oceánu. Menší rozdíly teplot mezi létem a zimou. Směrem na jih přibývá kontinentality, místy se projevuje vliv nadmořské výšky. Nejteplejším regionem je údolí Rýna a Mosely. Alpy mají klima vysokohorské. Obr. 18: Nejteplejší oblasti Německa najdeme při hranici s Francií (Porýní-Vestfálsko). Obr. 19: Alpy u Berchtesgadenu.

10 Historie Německa Během 9. a 10. století probíhalo sjednocování germánských kmenů. Ve 14.–16. století rozvoj hanzovních měst (Kolín nad Rýnem, Hamburk či Lübeck). Roku 936 byl Ota I. korunován císařem. Po třicetileté válce ztráta velmocenského postavení. Formálně vládnou Habsburkové, ale fakticky přešla moc na územní knížata (rozdrobenost). Svatá říše římská zaniká r Rozdrobenost přetrvává i po napoleonských válkách, kdy Německý spolek volně sdružuje 39 německých států. Obr. 20: Koruna panovníků Svaté říše Obr. 21: Kurfiřti – volitelé německého císaře

11 Historie Německa 2 V 19. století snahy o sjednocení (v čele procesu Prusko). 1871 vznik Německé říše v čele s císařem Vilémem I. a kancléřem Otto von Bismarckem. Koloniální expanze (Afrika, Oceánie). Po první světové válce ztráta Alsaska a Lotrinska, části dnešního Polska a také kolonií. Obr. 22: Otto von Bismarck Obr. 23: Po vítězství nad Francií bylo v Zrcadlovém sále ve Versailles vyhlášeno císařství.

12 Historie Německa – úkol 5
Z první světové války odešlo Německo poražené. Účastnilo se jí na straně států, kterým se říkalo: a) Osa b) Dohoda c) Trojspolek d) Spojenci Významný německý politik, který se v roli kancléře zasloužil po druhé světové válce o začlenění Německa do evropských politických a hospodářských struktur, se jmenoval: a) Konrad Adenauer b) Robert Schuman c) Kurt Georg Kisinger d) Johannes Rau Zeď, která na dlouhá léta oddělila východní a západní část Berlína, vyrostla v srpnu roku: a) 1945 b) 1949 c) d) 1989 Ke znovusjednocení Německa, rozděleného od roku na Německou spolkovou republiku a Německou demokratickou republiku, došlo v roce: a) 1988 b) c) 1990 d) 1991 Obr. 24: Konrad Adenauer Řešení: 1c 2a 3c 4c

13 Obyvatelstvo – hustota zalidnění
Hustota zalidnění je v Německu čtvrtá nejvyšší v Evropě (bez ministátů). Z následujícího obrázku je dobře patrné, že nejvyšších hodnot dosahuje v západní části země v oblasti kolem řeky Rýn. Mezi řekami Ruhr, Rýn a Lippe rozsáhlá konurbace (s městy Dortmund, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen Bochum a dalšími). Obr. 25: Hustota zalidnění v Německu Obr. 26: Porúří

14 Obyvatelstvo – úkol 6 Následující věková pyramida znázorňuje stav v Německu v roce Pokuste se na základě obrázku charakterizovat základní znaky německé populace (muži modře). Obr. 27

15 Řešení úkolu 6 Dobře patrné je neustálé snižování počtu nově narozených dětí (malé hodnoty u základny). Naopak věkové skupiny starších lidí jsou poměrně početné (hodně lidí se dožije vysokého věku). To je typické u vyspělých států světa s kvalitním zdravotním systémem. Stále ještě dobře patrný je „zub“, který je důsledkem období druhé světové války (méně zastoupené kategorie 50–54 let a 55–59 let). Obr. 28

16 Obyvatelstvo – národnostní složení
Cizinci žijící v Německu Vysoký podíl cizinců. Záporné hodnoty přirozeného přírůstku. Jen díky velkému počtu imigrantů dochází k určitému vyrovnání. Cizinci tvoří necelých 9 % populace. Nejpočetnější skupiny tvoří Turci a Italové, vysoký je také počet imigrantů z oblasti Balkánského poloostrova. Země původu Počet Turecko Italové Srbsko + Černá Hora Řecko Polsko Chorvatsko Rakousko Rusko Bosna a Hercegovina

17 Obyvatelstvo – náboženské složení
Náboženské složení podmíněné historicky (vliv reformace, Třicetileté války). Vlivem imigrace se pestrost náboženského složení zvyšuje. Přibývá počet ateistů. Nejvíce zastoupení jsou křesťané, reprezentovaní katolíky a evangelíky. Třetí nejpočetnější skupinu tvoří muslimové. Obr. 29: Martin Luther, významný německý reformátor 1. poloviny 16. století

18 Obyvatelstvo – města Úkol 7: Pokuste se k následujícím popisům přiřadit správné město: Město nedaleko českých hranic, česky zvané Saská Kamenice, do roku 1990 Karl-Marx-Stadt: Město na řece Isar, dějiště letní olympiády r. 1972: Město na Labi, při náletu v roce 1945 téměř zničené, se známou galerií Zwinger: Město, ve kterém proběhl poválečný mezinárodní soudní tribunál pro potrestání válečných zločinců: Největší přístav na Labi: Město v západní části Německa, kde byli ve středověku korunováni na římské krále panovníci Svaté říše římské: Místo konání poválečné konference nedaleko Berlína: Sídlo Evropské centrální banky, velké letiště: Obr. 30: Chemnitz Obr. 31: Mnichov Obr. 32: Drážďany Obr. 33: Norimberk Obr. 34: Hamburk Obr. 35: Cáchy Obr. 36: Postupim Obr. 37: Frankfurt

19 Obyvatelstvo – osobnosti
Úkol 8: Všechny následující osobnosti se vztahují k Německu. Čím se tito lidé zapsali do dějin? Německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů 18. století Immanuel Kant: Georg Cantor: Erich Maria Remarque: Ferdinand Porsche: Německý matematik, známý především pracemi zaměřenými na teorii množin. Obr. 38: Kant Obr. 39: Cantor Německý spisovatel, autor mnoha protiválečných románů (např. Na západní frontě klid, Tři kamarádi a další). Rodák z Vratislavic nad Nisou, významný automobilový konstruktér, autor „lidového vozidla“ (Volkswagen), později se synem vyrábí automobily nesoucí jeho jméno. Obr. 40: Remarque Obr. 41: Porsche

20 Pokračování úkolu 8 Max Planck:
Albrecht Dürer: Marlene Dietrichová: Ferdinand von Zeppelin: Německý fyzik, jeden ze zakladatelů kvantové fyziky. Obr. 42: Planck Obr. 43: Dürer Německý malíř přelomu 15. a 16. století. Hollywoodská herečka a zpěvačka 1. poloviny 20. století. Obr. 44: Dietrichová Německý konstruktér vzducholodí. Obr. 45: Zeppelin

21 Obyvatelstvo – jazyk Úkol 9: Pokuste se k názvům měst, území, hor a dalších geografických útvarů přiřadit odpovídající český ekvivalent. Německý název Český název Erzgebirge Regensburg Görlitz Cottbus Donau Thüringen Meißen Elbsandsteingebirge Krušné hory Řezno Zhořelec Chotěbuz Dunaj Durynsko Míšeň Labské pískovce

22 Hospodářství – obecná charakteristika a suroviny
Německo je světovou hospodářkou velmocí. V absolutním HDP mu patří 4. místo na světě (za USA, Japonskem a Čínou). V přepočtu na jednoho obyvatele mu však náleží až 17. pozice (stav k roku 2009). Z nerostných surovin disponuje především zásobami černého i hnědého uhlí, ze Severního moře těží rovněž zemní plyn. V případě uhlí však těžba v posledních letech výrazně klesla. Významná je rovněž těžba draselné a kamenné soli.

23 Průmysl: Úkol 10 – doplňte tabulku
Společnost* Odvětví Sídlo (město) Volkswagen E.ON BASF Mercedes Bayer Henkel Allianz Lufthansa Adidas Continental ThyssenKrupp Výroba automobilů Wolfsburg Energetika Düsseldorf Chemický průmysl Ludwigshafen Výroba automobilů Stuttgart Pesticidy, farmaceutický průmysl Leverkusen Kosmetika (Schwarzkopf, Schauma, Fa) Düsseldorf Finanční servis Mnichov Letecká společnost Frankfurt a další Sportovní oblečení Herzogenaurach Hannover Pneumatiky, brzdné systémy apod. Výroba oceli Duisburg, Essen *Uveden název společnosti nebo značky, pod kterou vyrábí.

24 Nejdůležitější odvětví
Výroba automobilů: Nejdůležitější odvětví německého průmyslu. Nejznámější výrobci: Volkswagen (VW, Škoda, SEAT, Audi, Bentley…) Daimler (Mercedes, Maybach, Setra…) BMW Opel (součást GM) MAN Chemický průmysl: Velký objem produkce i exportu. Od výroby základních chemických látek po výrobu barviv nebo léčiv (BASF, Bayer…). Obr. 46 Obr. 47

25 Zemědělství – společné znaky
Přestože se podílí na tvorbě HDP jen necelým jedním procentem, má stále velký význam. Německu patří hned několik prvenství. Největší produkce mléka, vepřového masa, řepky. Přední pozice také v pěstování obilovin, brambor nebo cukrové řepy. Kvalitní vína se produkují v oblasti údolí Rýna a Mosely. 2005 2006 2007 2008 Podíl na HDP 0,98 % 0,96 % 0,9 % Zdroj:

26 Cestovní ruch: Úkol 11: vysvětli pojmy
Letní sídlo dynastie Hohenzollernů, rokokový zámek dominující rozsáhlému parku v Postupimi nedaleko Berlína, památka UNESCO. Obr. 48 Sanssouci: Wartburg: Neuschwanstein: Reichstag: Obr. 49 Durynský hrad zapsaný na seznamu památek UNESCO. Obr. 50 „Pohádkový hrad“, který v 19.století nechal vystavět král Ludvík II. Bavorský. Budova Říšského sněmu poničená během druhé světové války. Při rekonstrukci v 90. letech 20. století doplněná skleněnou kopulí, která slouží jako vyhlídka. Obr. 51

27 Pokračování úkolu 11: vysvětli pojmy
Klasicistní brána na konci hlavní třídy Unter den Linden, symbol rozdělení a opětovného sjednocení Berlína. Obr. 52 Braniborská brána: Königstein: Potsdamer Platz: Ga-Pa: Vojenská pevnost ležící v údolí Labe nedaleko Drážďan. Obr. 53 Náměstí nedaleko centra Berlína, téměř zničené během 2. světové války, nyní nově vybudované reprezentativní budovy, moderní architektura. Obr. 54 Neboli Garmisch-Partenkirchen, dějiště zimní olympiády roku 1936, alpské středisko nedaleko rakouské hranice. Obr. 55

28 Závěrečné opakování – úkol 12
Doplňte: Nejvyšší vrchol Německa se nazývá: Největší německé jezero leží na hranici s dalšími dvěma státy. Jsou jimi: Německý kancléř, který se v 19. století zasloužil o sjednocení Německa, se jmenoval: Město na řece Isar, kde se v roce 1972 odehrály letní olympijské hry, se jmenuje: Automobilový konstruktér pocházející z Vratislavic, jehož jméno nesou dodnes sportovní vozy vyráběné ve Stuttgartu, se jmenoval: Německé město Cottbus v Česku obvykle nazýváme: Farmaceutická firma sídlící v Leverkusenu se jmenuje: Řešení: a) Zugspitze b) Rakousko, Švýcarsko c) Otto von Bismarck d) Mnichov e) Ferdinand Porsche f) Chotěbuz g) Bayer

29 Zdroje: Zařazení Německa mezi státy střední Evropy a alpské země: Základní informace o Německu: Výška Zugspitze: Informace o povrchu: Informace o klimatu: , Dějiny Německa: , Hustota zalidnění (pořadí): Náboženská struktura: deutschland.de/cz/spoleenost/inhaltsseiten/hintergrund/nabozenstvi.html?type=1 Další informace o obyvatelstvu: Informace o hospodářských charakteristikách: zeme/4/ / Informace o firmách: Pořadí podle HDP: Pořadí HDP na obyvatele: Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

30 Zdroje obrázků: Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na Obr. 1: Obr. 2: Obr. 7: Obr. 10: Obr. 20: Obr. 21: Obr. 22: Obr. 23: Obr. 25: Obr. 27 a 28: Obr.38: Obr.39: Obr.41: Obr.42: Obr.43: Obr.44: Obr.45: Obr. 46: Obr. 54: Obr. 55: Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na Obr. 3, 4: Obr. 15: Obr. 51: Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na Obr. 29:

31 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-09-17]
Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na Obr. 5: Obr. 6: Obr. 8: Obr. 9: Obr. 11: Obr. 12: Obr. 13: Obr. 14: Obr. 16: Obr. 17: Obr. 18: Obr. 19: Obr. 24: Obr. 26: Obr. 30: Obr.31: Obr.32: Obr.33: Obr.34: Obr.35: Obr.36: Obr.37: Obr.40: Obr. 47: Obr. 48: Obr. 49: Obr. 50: Obr. 52: Obr. 53:


Stáhnout ppt "Všeobecná charakteristika"

Podobné prezentace


Reklamy Google