Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeobecná charakteristika Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeobecná charakteristika Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným."— Transkript prezentace:

1 Všeobecná charakteristika Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. N ě mecko Obr. 2 Obr. 1

2 Základní údaje – úkol 1 Pokuste se správně doplnit následující tabulku. Z nabízených údajů je vždy jeden správně. Rozloha: Počet obyvatel: Hustota zalidnění: Státní zřízení Hlava státu: Hlavní město: Rozloha: a) 244 000 km 2 b) 357 000 km 2 c) 544 000 km 2 Počet obyvatel: a) 82 532 000 b) 59 324 000 c) 32 983 000 Hustota zalidnění: a) 135 obyv./km 2 b) 231 obyv./km 2 c) 166 obyv./km 2 Státní zřízení: a) republika b) konfederace c) federativní rep. Hlava státu (2010): a) Angela Merkelová b) Heinz Fisher c) Horst Köhler Hlavní město: a) Berlín b) Mnichov c) Bonn Správná řešení: Rozloha: (b) Počet obyvatel: (a) Hustota zalidnění: (b) Státní zřízení: (c) Hlava státu: (c) Hlavní město: (a) b) 357 000 km 2 a) 82 532 000 b) 231 obyv./km 2 c) federativní rep. c) Horst Köhler a) Berlín http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000636/

3 Spolkové zem ě – úkol 2 Na následující mapě jsou vyznačeny hranice šestnácti spolkových zemí, které tvoří Německo. Pokuste se k nim přiřadit nabízené názvy (samostatnými zeměmi jsou také města Berlín, Hamburk a Brémy s přístavem Bremerhaven). 1)Baden-Württemberg (Bádensko-Würtembersko) 2)Bayern (Bavorsko) 3)Berlin (Berlín) 4)Brandenburg (Braniborsko) 5)Bremen (Brémy) 6)Hamburg (Hamburk) 7)Hessen (Hesensko) 8)Mecklenburg-Vorpommern (Meklenbursko-Přední Pomořansko) 9)Niedersachsen (Dolní Sasko) 10)Nordrhein-Westfalen (Severní Porýní-Vestfálsko) 11)Rheinland-Pfalz (Porýní-Falc) 12)Saarland (Sársko) 13)Sachsen (Sasko) 14)Sachsen-Anhalt (Sasko-Anhaltsko) 15)Schleswig-Holstein (Šlesvicko-Holštýnsko) 16)Thüringen (Durynsko) Obr. 3, 4

4 Vymezení regionu Německo je obvykle řazeno mezi státy střední Evropy. Toto vymezení však není zcela jednoznačné. Hranice mezi západní a střední Evropou je definována různě. Můžeme se proto setkat také s regionalizacemi, které řadí Německo do Evropy západní. Vzhledem ke skutečnosti, že do jižní části Německa zasahují Alpy, řadíme ho rovněž mezi tzv. alpské země. Obr. 6: Německo součástí západní Evropy (členění podle EU). Obr. 5: Tmavě zelenou barvou jsou vyznačeny části Evropy, které se obvykle řadí do střední Evropy, světle ty, jejichž části se do ní řadí pouze občas.

5 P ř írodní podmínky – úkol 3 Následující pojmy se vztahují k přírodním útvarům v Německu. Pokuste se je vysvětlit. Rujána (Rügen) Zugspitze Großer Arber Bodensee Lilienstein Ostrov v Baltském moři, který je známý především díky vysokým křídovým útesům. Nejvyšší vrchol Německa (2962 metrů). Neboli Velký Javor, nejvyšší vrchol Šumavy. Neboli Bodamské jezero, největší v Německu, ležící na hranici s Rakouskem a Švýcarskem. Pískovcová hora v národním parku Saské Švýcarsko, které na německé straně hranice navazuje na České Švýcarsko. Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11

6 P ř írodní podmínky – povrch Nadmořská výška se zvyšuje od severu k jihu. Severoněmecká nížina s plochým, ledovcovou činností modelovaným povrchem. Středoněmecká vysočina je tvořena vyššími pohořími různého stáří a původu (Harz, Durynský les, Krušné hory a další). Na jihu Alpy s nejvyšším vrcholem Zugspitze. Obr. 12

7 P ř írodní podmínky – vodstvo Na severu je mnoho menších jezer ledovcového původu (Meklenburská jezerní plošina). Největším z je nich Müritz. Dále se na severu nachází dolní toky mnoha řek: Elbe (Labe), Weser (Vezera), Ems (Emže) a další, jejichž toky jsou spojeny hustou sítí říčních kanálů: Mittellandkanal (Středoněmecký průplav), Nord- -Ostsee Kanal (Severomořsko-baltský průplav). Nejvýznamnějším tokem je Rhein (Rýn) s pravostranným přítokem Main (Mohanem). Rhein protéká západní částí země a částečně kopíruje hranici s Francií. Ve Schwarzwaldu pramení Donau (Dunaj), do něhož se na území Německa vlévají například Isar nebo Inn. Vody z povodí Dunaje jsou odváděny do Černého moře. Propojení s Rýnem a Mohanem umělým kanálem. Obr. 13: Řeka Rhein v Düsseldorfu Obr. 14: Soutok řek Donau a Inn v Pasově

8 P ř írodní podmínky, klima – úkol 4 Následující klimadiagramy a) b) c) se vztahují k uvedeným městům. Najděte je na mapě a na základě jejich polohy k nim přiřaďte správný klimadiagram. Obr.15Obr.16 Obr.17 a)b) c) 1.Garmisch-Partenkirchen 2.Kiel 3.Lipsko Řešení: 1b, 2a, 3c

9 P ř írodní podmínky – klima Celé území leží v mírném pásu, převládá západní proudění. Na severním pobřeží je znát vliv oceánu. Menší rozdíly teplot mezi létem a zimou. Směrem na jih přibývá kontinentality, místy se projevuje vliv nadmořské výšky. Nejteplejším regionem je údolí Rýna a Mosely. Alpy mají klima vysokohorské. Obr. 18: Nejteplejší oblasti Německa najdeme při hranici s Francií (Porýní-Vestfálsko). Obr. 19: Alpy u Berchtesgadenu.

10 Historie N ě mecka Během 9. a 10. století probíhalo sjednocování germánských kmenů. Ve 14.–16. století rozvoj hanzovních měst (Kolín nad Rýnem, Hamburk či Lübeck). Roku 936 byl Ota I. korunován císařem. Po třicetileté válce ztráta velmocenského postavení. Formálně vládnou Habsburkové, ale fakticky přešla moc na územní knížata (rozdrobenost). Svatá říše římská zaniká r. 1806. Rozdrobenost přetrvává i po napoleonských válkách, kdy Německý spolek volně sdružuje 39 německých států. Obr. 20: Koruna panovníků Svaté říše Obr. 21: Kurfiřti – volitelé německého císaře

11 Historie N ě mecka 2 V 19. století snahy o sjednocení (v čele procesu Prusko). 1871 vznik Německé říše v čele s císařem Vilémem I. a kancléřem Otto von Bismarckem. Koloniální expanze (Afrika, Oceánie). Po první světové válce ztráta Alsaska a Lotrinska, části dnešního Polska a také kolonií. Obr. 22: Otto von Bismarck Obr. 23: Po vítězství nad Francií bylo 18. 1. 1871 v Zrcadlovém sále ve Versailles vyhlášeno císařství.

12 Historie N ě mecka – úkol 5 1. Z první světové války odešlo Německo poražené. Účastnilo se jí na straně států, kterým se říkalo: a) Osa b) Dohoda c) Trojspolek d) Spojenci 2. Významný německý politik, který se v roli kancléře zasloužil po druhé světové válce o začlenění Německa do evropských politických a hospodářských struktur, se jmenoval: a) Konrad Adenauer b) Robert Schuman c) Kurt Georg Kisinger d) Johannes Rau 3. Zeď, která na dlouhá léta oddělila východní a západní část Berlína, vyrostla v srpnu roku: a) 1945 b) 1949 c) 1961 d) 1989 4. Ke znovusjednocení Německa, rozděleného od roku 1949 na Německou spolkovou republiku a Německou demokratickou republiku, došlo v roce: a) 1988 b) 1989 c) 1990 d) 1991 Obr. 24: Konrad Adenauer Řešení: 1c 2a 3c 4c

13 Obyvatelstvo – hustota zalidn ě ní Obr. 25: Hustota zalidnění v Německu Obr. 26: Porúří Hustota zalidnění je v Německu čtvrtá nejvyšší v Evropě (bez ministátů). Z následujícího obrázku je dobře patrné, že nejvyšších hodnot dosahuje v západní části země v oblasti kolem řeky Rýn. Mezi řekami Ruhr, Rýn a Lippe rozsáhlá konurbace (s městy Dortmund, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen Bochum a dalšími).

14 Obyvatelstvo – úkol 6 Následující věková pyramida znázorňuje stav v Německu v roce 2000. Pokuste se na základě obrázku charakterizovat základní znaky německé populace (muži modře). Obr. 27

15 Ř ešení úkolu 6 Dobře patrné je neustálé snižování počtu nově narozených dětí (malé hodnoty u základny). Naopak věkové skupiny starších lidí jsou poměrně početné (hodně lidí se dožije vysokého věku). To je typické u vyspělých států světa s kvalitním zdravotním systémem. Stále ještě dobře patrný je „zub“, který je důsledkem období druhé světové války (méně zastoupené kategorie 50 – 54 let a 55 – 59 let). Obr. 28

16 Obyvatelstvo – národnostní slo ž ení Vysoký podíl cizinců. Záporné hodnoty přirozeného přírůstku. Jen díky velkému počtu imigrantů dochází k určitému vyrovnání. Cizinci tvoří necelých 9 % populace. Nejpočetnější skupiny tvoří Turci a Italové, vysoký je také počet imigrantů z oblasti Balkánského poloostrova. Země původuPočet Turecko1 877 661 Italové601 258 Srbsko + Černá Hora568 240 Řecko354 630 Polsko326 882 Chorvatsko236 570 Rakousko189 466 Rusko173 480 Bosna a Hercegovina167 081 Cizinci žijící v Německu http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-zakladni-informace-o- teritoriu/1/1000636/#sec5

17 Obyvatelstvo – nábo ž enské slo ž ení Náboženské složení podmíněné historicky (vliv reformace, Třicetileté války). Vlivem imigrace se pestrost náboženského složení zvyšuje. Přibývá počet ateistů. Nejvíce zastoupení jsou křesťané, reprezentovaní katolíky a evangelíky. Třetí nejpočetnější skupinu tvoří muslimové. Obr. 29: Martin Luther, významný německý reformátor 1. poloviny 16. století

18 Obyvatelstvo – m ě sta Úkol 7: Pokuste se k následujícím popisům přiřadit správné město: 1)Město nedaleko českých hranic, česky zvané Saská Kamenice, do roku 1990 Karl-Marx-Stadt: 2)Město na řece Isar, dějiště letní olympiády r. 1972: 3)Město na Labi, při náletu v roce 1945 téměř zničené, se známou galerií Zwinger: 4)Město, ve kterém proběhl poválečný mezinárodní soudní tribunál pro potrestání válečných zločinců: 5)Největší přístav na Labi: 6)Město v západní části Německa, kde byli ve středověku korunováni na římské krále panovníci Svaté říše římské: 7)Místo konání poválečné konference nedaleko Berlína: 8)Sídlo Evropské centrální banky, velké letiště: Obr. 30: ChemnitzObr. 31: Mnichov Obr. 37: Frankfurt Obr. 34: Hamburk Obr. 33: Norimberk Obr. 35: Cáchy Obr. 36: Postupim Obr. 32: Drážďany

19 Obyvatelstvo – osobnosti Úkol 8: Všechny následující osobnosti se vztahují k Německu. Čím se tito lidé zapsali do dějin? 1)Immanuel Kant: 2)Georg Cantor: 3)Erich Maria Remarque: 4)Ferdinand Porsche: Německý matematik, známý především pracemi zaměřenými na teorii množin. Obr. 40: Remarque Obr. 39: Cantor Obr. 41: Porsche Obr. 38: Kant Německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů 18. století Německý spisovatel, autor mnoha protiválečných románů (např. Na západní frontě klid, Tři kamarádi a další). Rodák z Vratislavic nad Nisou, významný automobilový konstruktér, autor „lidového vozidla“ (Volkswagen), později se synem vyrábí automobily nesoucí jeho jméno.

20 Pokra č ování úkolu 8 1)Max Planck: 2)Albrecht Dürer: 3)Marlene Dietrichová: 4)Ferdinand von Zeppelin: Německý malíř přelomu 15. a 16. století. Německý fyzik, jeden ze zakladatelů kvantové fyziky. Hollywoodská herečka a zpěvačka 1. poloviny 20. století. Německý konstruktér vzducholodí. Obr. 42: Planck Obr. 45: Zeppelin Obr. 44: Dietrichová Obr. 43: Dürer

21 Obyvatelstvo – jazyk Úkol 9: Pokuste se k názvům měst, území, hor a dalších geografických útvarů přiřadit odpovídající český ekvivalent. Německý názevČeský název Erzgebirge Regensburg Görlitz Cottbus Donau Thüringen Meißen Elbsandsteingebirge Krušné hory Řezno Zhořelec Chotěbuz Dunaj Durynsko Míšeň Labské pískovce

22 Hospodá ř ství – obecná charakteristika a suroviny Německo je světovou hospodářkou velmocí. V absolutním HDP mu patří 4. místo na světě (za USA, Japonskem a Čínou). V přepočtu na jednoho obyvatele mu však náleží až 17. pozice (stav k roku 2009). Z nerostných surovin disponuje především zásobami černého i hnědého uhlí, ze Severního moře těží rovněž zemní plyn. V případě uhlí však těžba v posledních letech výrazně klesla. Významná je rovněž těžba draselné a kamenné soli.

23 Pr ů mysl: Úkol 10 – dopl ň te tabulku Společnost*OdvětvíSídlo (město) Volkswagen E.ON BASF Mercedes Bayer Henkel Allianz Lufthansa Adidas Continental ThyssenKrupp Výroba automobilů Energetika Wolfsburg Düsseldorf Chemický průmyslLudwigshafen Výroba automobilůStuttgart Pesticidy, farmaceutický průmyslLeverkusen Kosmetika (Schwarzkopf, Schauma, Fa) Düsseldorf Finanční servis Mnichov Letecká společnostFrankfurt a další Sportovní oblečeníHerzogenaurach Pneumatiky, brzdné systémy apod. Hannover Výroba oceli Duisburg, Essen *Uveden název společnosti nebo značky, pod kterou vyrábí.

24 Nejd ů le ž it ě jší odv ě tví Výroba automobilů: Nejdůležitější odvětví německého průmyslu. Nejznámější výrobci: Volkswagen (VW, Škoda, SEAT, Audi, Bentley…) Daimler (Mercedes, Maybach, Setra…) BMW Opel (součást GM) MAN Chemický průmysl: Velký objem produkce i exportu. Od výroby základních chemických látek po výrobu barviv nebo léčiv (BASF, Bayer…). Obr. 47 Obr. 46

25 Zem ě d ě lství – spole č né znaky Přestože se podílí na tvorbě HDP jen necelým jedním procentem, má stále velký význam. Německu patří hned několik prvenství. Největší produkce mléka, vepřového masa, řepky. Přední pozice také v pěstování obilovin, brambor nebo cukrové řepy. Kvalitní vína se produkují v oblasti údolí Rýna a Mosely. 2005200620072008 Podíl na HDP0,98 %0,96 %0,9 % Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000636/http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000636/

26 Cestovní ruch: Úkol 11: vysv ě tli pojmy Sanssouci: Wartburg: Neuschwanstein: Reichstag: Letní sídlo dynastie Hohenzollernů, rokokový zámek dominující rozsáhlému parku v Postupimi nedaleko Berlína, památka UNESCO. Durynský hrad zapsaný na seznamu památek UNESCO. „Pohádkový hrad“, který v 19.století nechal vystavět král Ludvík II. Bavorský. Budova Říšského sněmu poničená během druhé světové války. Při rekonstrukci v 90. letech 20. století doplněná skleněnou kopulí, která slouží jako vyhlídka. Obr. 51 Obr. 50 Obr. 48 Obr. 49

27 Pokra č ování úkolu 11: vysv ě tli pojmy Braniborská brána: Königstein: Potsdamer Platz: Ga-Pa: Klasicistní brána na konci hlavní třídy Unter den Linden, symbol rozdělení a opětovného sjednocení Berlína. Vojenská pevnost ležící v údolí Labe nedaleko Drážďan. Náměstí nedaleko centra Berlína, téměř zničené během 2. světové války, nyní nově vybudované reprezentativní budovy, moderní architektura. Neboli Garmisch-Partenkirchen, dějiště zimní olympiády roku 1936, alpské středisko nedaleko rakouské hranice. Obr. 55 Obr. 54 Obr. 52 Obr. 53

28 Záv ě re č né opakování – úkol 12 Doplňte: a) Nejvyšší vrchol Německa se nazývá: b) Největší německé jezero leží na hranici s dalšími dvěma státy. Jsou jimi: c) Německý kancléř, který se v 19. století zasloužil o sjednocení Německa, se jmenoval: d) Město na řece Isar, kde se v roce 1972 odehrály letní olympijské hry, se jmenuje: e) Automobilový konstruktér pocházející z Vratislavic, jehož jméno nesou dodnes sportovní vozy vyráběné ve Stuttgartu, se jmenoval: f) Německé město Cottbus v Česku obvykle nazýváme: g) Farmaceutická firma sídlící v Leverkusenu se jmenuje: Řešení: a) Zugspitze b) Rakousko, Švýcarsko c) Otto von Bismarck d) Mnichov e) Ferdinand Porsche f) Chotěbuz g) Bayer

29 Zdroje: 1. Zařazení Německa mezi státy střední Evropy a alpské země: http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropahttp://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa 2. Základní informace o Německu: http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000636/#sec7http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000636/#sec7 3. Výška Zugspitze: http://en.wikipedia.org/wiki/Zugspitzehttp://en.wikipedia.org/wiki/Zugspitze 4. Informace o povrchu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_N%C4%9Bmeckahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_N%C4%9Bmecka 5. Informace o klimatu: http://en.wikipedia.org/wiki/German_Wine_Route, http://de.wikipedia.org/wiki/Geographie_Deutschlands#Klimageographiehttp://en.wikipedia.org/wiki/German_Wine_Route http://de.wikipedia.org/wiki/Geographie_Deutschlands#Klimageographie 6. Dějiny Německa: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_N%C4%9Bmecka#St.C5.99edov.C4.9Bk_.28843_.E2.80.93_1517.29, http://www.bedekr.cz/texty/861.html http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_N%C4%9Bmecka#St.C5.99edov.C4.9Bk_.28843_.E2.80.93_1517.29 http://www.bedekr.cz/texty/861.html 7. Hustota zalidnění (pořadí): http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_densityhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_density 8. Náboženská struktura: http://www.tatsachen-ueber- deutschland.de/cz/spoleenost/inhaltsseiten/hintergrund/nabozenstvi.html?type=1http://www.tatsachen-ueber- deutschland.de/cz/spoleenost/inhaltsseiten/hintergrund/nabozenstvi.html?type=1 9. Další informace o obyvatelstvu: http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000636/#sec5http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000636/#sec5 10. Informace o hospodářských charakteristikách: http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-charakteristika- zeme/4/1000636/http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-charakteristika- zeme/4/1000636/ 11. Informace o firmách: http://www.forbes.com/lists/2009/18/global-09_The-Global-2000-Germany_10Rank.htmlhttp://www.forbes.com/lists/2009/18/global-09_The-Global-2000-Germany_10Rank.html 12. Pořadí podle HDP: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal) 13. Pořadí HDP na obyvatele: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capitahttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

30 Zdroje obrázk ů : Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-09-17]. Dostupné pod licencí Public domain na http://www.wikipedia.org.http://www.wikipedia.org Obr. 1: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Germany.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Germany.svg Obr. 2: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Germany.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Germany.svg Obr. 7: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kreidefelsen_Ruegen.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Kreidefelsen_Ruegen.jpg Obr. 10: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bodensee_satellit.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Bodensee_satellit.jpg Obr. 20: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Weltliche_Schatzkammer_Wien_(189)2.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Weltliche_Schatzkammer_Wien_(189)2.JPG Obr. 21: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Balduineum_Wahl_Heinrich_VII.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Balduineum_Wahl_Heinrich_VII.jpg Obr. 22: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bismarck_pickelhaube.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bismarck_pickelhaube.jpg Obr. 23: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reichsgruendung2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reichsgruendung2.jpg Obr. 25: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pop_density-lowestest.pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Pop_density-lowestest.png Obr. 27 a 28: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Population_Pyramid_Germany_Year_2000.pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Population_Pyramid_Germany_Year_2000.png Obr.38: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Immanuel_Kant_(painted_portrait).jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Immanuel_Kant_(painted_portrait).jpg Obr.39: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Matematiker_georg_cantor.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Matematiker_georg_cantor.jpg Obr.41: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ferdinand_Porsche.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ferdinand_Porsche.jpg Obr.42: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Max_Planck_1878.GIFhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Max_Planck_1878.GIF Obr.43: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Durer_self_portarit_28.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Durer_self_portarit_28.jpg Obr.44: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marlene_Dietrich_in_Morocco_trailer_2.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marlene_Dietrich_in_Morocco_trailer_2.jpg Obr.45: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ferdinand_Graf_von_Zeppelin_Profil.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ferdinand_Graf_von_Zeppelin_Profil.jpg Obr. 46: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vwgolf.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Vwgolf.jpg Obr. 54: http://en.wikipedia.org/wiki/File:PotsdamerPlatz_Vogelperspektive_2004_1.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:PotsdamerPlatz_Vogelperspektive_2004_1.jpg Obr. 55: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Garmisch-Partenkirchen.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Garmisch-Partenkirchen.jpg Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-09-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org.http://www.wikimedia.org Obr. 3, 4: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DEU_locator_map.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:DEU_locator_map.svg Obr. 15: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimadiagramm-Kiel-Deutschland-metrisch-deutsch.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimadiagramm-Kiel-Deutschland-metrisch-deutsch.png Obr. 51: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reichstag_Building.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reichstag_Building.jpg Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-09-17]. Dostupné pod licencí Public domain na http://www.wikimedia.org.http://www.wikimedia.org Obr. 29: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin-Luther-1532.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin-Luther-1532.jpg

31 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-09-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikipedia.org.http://www.wikipedia.org Obr. 5: http://en.wikipedia.org/wiki/File:CentralEurope.pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:CentralEurope.png Obr. 6: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Europe_subregion_map_UN_geoschme.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Europe_subregion_map_UN_geoschme.svg Obr. 8: http://en.wikipedia.org/wiki/File:ZugspitzeJubilaeumsgratHoellental.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:ZugspitzeJubilaeumsgratHoellental.JPG Obr. 9: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grosser-Arber-002.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grosser-Arber-002.jpg Obr. 11: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lilienstein_herbstabend.jpeg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lilienstein_herbstabend.jpeg Obr. 12: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Deutschland_topo.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Deutschland_topo.jpg Obr. 13: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Duesseldorf_riverside_by_night_01.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Duesseldorf_riverside_by_night_01.jpg Obr. 14: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Passau_aerial_view_1.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Passau_aerial_view_1.jpg Obr. 16: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimadiagramm-Garmisch-Partenkirchen-Deutschland-metrisch-deutsch.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimadiagramm-Garmisch-Partenkirchen-Deutschland-metrisch-deutsch.png Obr. 17: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimadiagramm-Leipzig-Deutschland-metrisch-deutsch.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimadiagramm-Leipzig-Deutschland-metrisch-deutsch.png Obr. 18: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gimmeldingen-weinberg-im-herbst-mit-weinbiet.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Gimmeldingen-weinberg-im-herbst-mit-weinbiet.jpg Obr. 19: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Watzmann_Berchtesgaden.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Watzmann_Berchtesgaden.jpg Obr. 24: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_B_145_Bild-F078072-0004,_Konrad_Adenauer.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_B_145_Bild-F078072-0004,_Konrad_Adenauer.jpg Obr. 26: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ruhr_area-map.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ruhr_area-map.png Obr. 30: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Altes_und_Neues_Chemnitzer_Rathaus.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Altes_und_Neues_Chemnitzer_Rathaus.jpg Obr.31: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Munich_skyline.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Munich_skyline.jpg Obr.32: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Semperoper_Dresden.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Semperoper_Dresden.jpg Obr.33: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nuremberg_sebald_castle_f_lorenz_f_s.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Nuremberg_sebald_castle_f_lorenz_f_s.jpg Obr.34: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hamburg-port.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Hamburg-port.jpg Obr.35: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aachen_rathaus_entzerrt.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Aachen_rathaus_entzerrt.JPG Obr.36: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Potsdam_brandenburger_tor.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Potsdam_brandenburger_tor.jpg Obr.37: http://en.wikipedia.org/wiki/File:FrankfurterPanorama.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:FrankfurterPanorama.JPG Obr.40: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-R04034,_Erich_Maria_Remarque.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-R04034,_Erich_Maria_Remarque.jpg Obr. 47: http://en.wikipedia.org/wiki/File:MAN_Lion%27s_Regio_bus.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:MAN_Lion%27s_Regio_bus.JPG Obr. 48: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Potsdam_schloss_sanssouci_b.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Potsdam_schloss_sanssouci_b.jpg Obr. 49: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wartburg_Eisenach_DSCN3512.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wartburg_Eisenach_DSCN3512.jpg Obr. 50: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Castle_Neuschwanstein.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Castle_Neuschwanstein.jpg Obr. 52: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brandenburger_Tor1.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brandenburger_Tor1.JPG Obr. 53: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kanonen-lafette-burg-felsenstein_1-1024x768.jpg&filetimestamp=20050917193035http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kanonen-lafette-burg-felsenstein_1-1024x768.jpg&filetimestamp=20050917193035


Stáhnout ppt "Všeobecná charakteristika Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným."

Podobné prezentace


Reklamy Google