Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vrcholný a pozdní středověk na Moravě ( )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vrcholný a pozdní středověk na Moravě ( )"— Transkript prezentace:

1 Vrcholný a pozdní středověk na Moravě (1212-1471)
Dějiny Moravy Vrcholný a pozdní středověk na Moravě ( ) Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Označení materiálu VY_32_INOVACE_DM3 Autor Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. Datum vytvoření Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ Brno Morava, EU

2 Vrcholný a pozdní středověk na Moravě
Klíčová slova Dějiny, Morava, středověk, prezentace Anotace Prezentace se věnuje výkladu dějin Moravy v období vrcholného a pozdního středověku ( ) především v době vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků dle nejnovějších vědeckých poznatků. Tematický okruh Dějiny Moravy Očekávaný výstup dle ŠVP Poznání dějin moravského vrcholného a pozdního středověku Druh učebního materiálu PP Cílová skupina Žáci sexty/II. ročníku gymnázia Stupeň a typ vzdělávání SŠ denní Metodické poznámky Prezentace slouží k základnímu porozumění problematice moravských zemských dějin. Je vhodným doplňkem učebnice Morava – dějiny země uprostřed Evropy ( Při prezentaci učitel žákům zadává otázky a úkoly, odkazuje na web, žáci komunikují, vypracovávají pracovní listy na PC, odevzdávají prostřednictvím e-systému Moodle.

3 Moravské markrabství ve století posledních Přemyslovců (1197-1311)
bratr českého krále Přemysla Otakara I. Vladislav Jindřich se stal moravským markrabětem ( ), roku 1212 sjednotil Moravu pod svou vládu a vedl Moravu k zemským hodnotám a autonomii (samosprávě) markraběcí dvůr ve Znojmě, premonstrátský klášter Louka u Znojma; založení cisterciáckého Velehradu zakládání měst dle magdeburského či jihoněmeckého práva; dědičnost půdy poddaným

4 Morava po smrti markraběte Vladislava Jindřicha
Markrabě Přemysl ( ) – založen cisterciácký klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova, od 1233 používání moravské orlice Za markraběte Vladislava prošli Moravou Mongolové; v této době na Moravu přichází rytířský řád templářů (Čejkovice)

5 Obr. 1 Porta Coeli

6 Obr. 2 Katedrála sv. Václava v Olomouci
Obr. 3 Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

7 Bruno ze Schauenburgu, biskup olomoucký (1245-1281)
jedna z nejvýznamnějších moravských osobností vzdělaný biskup rozvíjel Kroměříž hustá síť farností podpora Řádu německých rytířů podpora kolonistů z německých zemí obnova cyrilometodějské tradice

8 Obr. 4 Popište, co vidíte na obrázku.

9 Přemysl Otakar II. moravský markrabě Přemysl (Otakar II.) získal rakouské vévodství a roku 1253 se stal českým králem – od této doby až do vymření Přemyslovců (1306) byl český král současně moravským markrabětem založen nový brněnský hrad Špilberk jako sídlo vládců Moravy neúspěšný projekt na obnovu Metodějova arcibiskupství v Olomouci

10 Obr. 5 brněnský hrad Špilberk

11 Židé na Moravě Židé od 1. století v diaspoře, pronásledováni
v Brně doloženi od roku 1200 Statuta Judaeorum (Židovská ustanovení) – 1254, Přemysl zaručil Židům ochanu (kvůli svému ekonomickému zájmu – půjčky) židovská samospráva Co víte o osudech Židů zejména ve 20. století?

12 Interregnum ( ) 1278 – bitva na Moravském poli (Marchfeld) u Suchých Krut (Dürnkrut) v Dolních Rakousích, Přemysl Otrakar II. padl, Morava na pět let pod přímou správou Rudolfa Habsburského, biskup Bruno správcem Olomoucka ustavuje se zemská obec moravské šlechty

13 Václav II. jako markrabě moravský (1283-1305)
Cronica domus sarensis (Kronika žďárského kláštera) Jindřicha Řezbáře král se Závišem z Falkenštejna likviduje moravské loupežníky král často pobýval v Brně, které si oblíbila jeho polská žena Eliška Rejčka Moravu pustoší Uhři, spojenci římského krále Albrechta Habsburského

14 Interregnum ( ) 1306 v Olomouci zavražděn Václav III., Přemyslovci vymřeli po meči soupeření Jindřicha Korutanského s Habsburky – římským králem Albrechtem a jeho syny Rudolfem a Fridrichem Sličným římský král Jindřich VII. Lucemburský, který zastavil Moravu Habsburkům – této zástavy se rakouský vévoda Fridrich Sličný vzdal až roku 1311 ve prospěch Jana Lucemburského

15 Lucemburská Morava (1311-1423)
Moravský markrabě Jan Lucemburský ( ) vydal obyvatelům Moravy privilegium, základ moravské středověké ústavy Eliška Rejčka založila na Starém Brně cisterciácký ženský klášter potyčky na moravsko-rakouské hranici

16 Obr. 6 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

17 Moravský markrabě Karel IV. (1333-1349), římský král
válka na moravsko-rakouské hranici roztržka mezi otcem a synem: českým králem Janem a moravským markrabětem Karlem Karlův bratr Jan Jindřich nevpuštěn svou chotí Markétou Pyskatou na hrad Tyrol 1344 zřízeno Pražské arcibiskupství 1346 moravský markrabě Karel zvolen římským králem

18 Vláda Karla IV. (jako českého krále) na Moravě (1346-1349)
po smrti Jana Lucemburského Karel králem českým, jeho bratr Jan Jindřich se měl stát markrabětem moravským 1348 – Karel řešil státoprávní postavení Moravy – Morava není lénem Svaté říše římské, ale českého krále v Olomouci a Brně obnoveny zemské desky 1349 – Karel předal Moravu Janu Jindřichovi, Morava měla po sto letech vlastního vládce

19 Morava v polovině 14. století
Co víte o Karlu IV.? ve městech převažovalo německy mluvící obyvatelstvo většina lidí byla negramotná; klášterní školy, školy při kostelech Legenda o svaté Kateřině, právní knihy inkvizice, upalování kacířů Židé byli daleko gramotnější než křesťané, pronásledováni, pogromy

20 Obr. 7 Madona, minoritský klášter Brno, okolo 1400

21 Moravský markrabě Jan Jindřich (1350-1375)
dědické smlouvy s Habsburky založen klášter augustiniánů poustevníků u Brna a kartuziánský klášter v Králově Poli Brno markraběcím sídlem, hlavním městem Moravy Olomouc olomoucký biskup a prehumanistický literát Jan ze Středy markrabě vedl samostatné vojenské výpravy

22 Obr. 8 Jan Jindřich, Moravské náměstí v Brně

23 Moravský markrabě Jošt Lucemburský, král římský (1375-1411)
investoval do své moci, byl např. braniborským markrabětem, lucemburským vévodou, alsaským fojtem, pánem obou Lužic atd. úpadek markraběcího majetku papež dal Joštovu bratrovi Janu Soběslavovi aquilejský patriarchát 1387 – první moravský landfrýd, základ stavovské Moravy 1389 – nejstarší česky psaná panovnická listina

24 Vrchol vlády Jošta Moravského
Jošt Moravský hlavou protizikmundovské opozice v Českém království vysoce kulturní a vzdělaný člověk 1410 – Jošt zvolen králem Římské říše (nekorunovaný císař) Morava centrem evropského dění poslední panovník, jenž sídlil na Moravě a pro nějž byla Morava hlavní mocenskou základnou

25 Obr. 9 Hrad Boskovice Hrad Boskovice, foto A. Hýsková

26 Obr. 10 Dukát Jošta Lucemburského (lat. Iodocus), brněnská mincovna

27 Obr. 11 Náhrobek Joštova bratra Prokopa Lucemburského

28 Obr. 12 Jošt Lucemburský – římský král, moravský a branibrorský markrabě

29 Obr. 13 Sv. Jakub v Brně a sv. Mikuláš ve Znojmě (obr. 14)

30 Osudy Moravy v letech na Moravě se šíří husitství, kvůli zdržení zde nestihl Zikmund vtrhnout do Čech, což umožnilo husitům porazit křižáky z Německa – Morava tak paradoxně zachránila českou „husitskou revoluci“ rakouský vévoda Albrecht Habsburský oženěn s jedinou Zikmundovou dcerou Eliškou-Alžbětou, Zikmund se vzdal Moravy v jeho prospěch (1423) na přelomu 14. a 15. století přichází na Moravu z Uher lidé romského etnika

31 Boje pokračují, Albrecht Habsburský jako markrabě moravský (1423-1439)
1424 se Žižka vypravil na Moravu, u Přibyslavi zemřel 1436 byla na sněmu v Jihlavě vyhlášena basilejská kompaktáta 1437 zemřel Zikmund Lucemburský ve Znojmě 1439 zemřel Albrecht Habsburský, jeho syn Ladislav se narodil až po otcově smrti blíží se konec středověku a začátek novověku země jsou nejtrvalejší politické útvary možné odtržení Moravy od Čech, nutnost respektovat zemskou autonomii a moravský zemský patriotismus.

32 Bezvládí a landfrýdy Landfrýdy – spolu s panovníkem rozhodovaly o osudu země na zemském sněmu stavy, Morava se stala zemí se stavovským zřízením hejtman Jan Tovačovský z Cimburka Moravané uznávali Ladislava Habsburského za dědice markrabství, Morava vystupovala téměř jako suverénní „stát“

33 Ladislav Habsburský „Pohrobek“ (1453-1457)
Moravané ho sami přijali za panovníka na základě dědičnosti, což vyvolalo odpor u Čechů vládne za něj regentská vláda ohrožení střední Evropy Turky Ladislav náhle umírá ? Zjistěte na internetu, co bylo pravděpodobnou příčinou Ladislavovy smrti.

34 Jiří z Kunštátu a Poděbrad (1458-1471)
osud české koruny opět záležel na Moravanech, Jiří na Moravě přijat 1462 – Moravané pomohli osvobodit císaře Fridricha III., moravská orlice za odměnu vylepšena z bílo-červené na zlatě-červenou Morava se na žádost zemské obce spojuje s Čechami jako rovnoprávná země válka o Moravu, v Olomouci katolická liga zvolila českým králem Matyáše Korvína, Jiří umírá

35 Obr. 15 Jiří z Kunštátu a Poděbrad

36 http://vimeo.com/49366738 Video-ukázka: (minuty 12:00-18:00)
Děkujeme za pozornost!

37 Zdroje: Informace pocházejí z knihy HÝSEK, Ondřej, HÝSKOVÁ, Anna, HADWIGER-ZÁMEČNÍK, Lukáš. Morava – dějiny země uprostřed Evropy. 1. vyd. Brno : Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o., ISBN , s (všechny primární zdroje informací jsou v této publikaci podrobně citovány) Závěrečná video-ukázka pochází z DVD Poznáváme minulost Moravy, 1. a 2. díl. Režie: Ondřej Hýsek : Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o., 2012.

38 Obrazové zdroje Obr. 1 Cisterciácké opatství Porta Coeli, Předklášteří, foto O. Hýsek Obr. 2 Katedrála Olomouc, foto O. Hýsek Obr. 3 Katedrála Brno, foto O. Hýsek Obr. 4 Interiér kláštera minoritů Brno, foto O. Hýsek Obr. 5 Špilberk, foto O. Hýsek Obr. 6 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, foto O. Hýsek Obr. 7 Madona, minoritský klášter Brno, foto O. Hýsek Obr. 8 Jan Jindřich, Moravské náměstí v Brně, foto O. Hýsek Obr. 9 Hrad Boskovice, foto O. Hýsek Obr. 10 Neumann, Pavel. antiquanova.cz : Dukát zlato 999 | Jošt Lucemburský ( ) Morava – Brno | replika mince [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < Zveřejněno se souhlasem autora. Obr. 11 Náhrobek Joštova bratra Prokopa Lucemburského, foto O. Hýsek Obr. 12 Jošt Lucemburský, foto O. Hýsek Obr. 13 Kostel sv. Jakuba v Brně, foto O. Hýsek Obr. 14 Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě, foto O. Hýsek Obr. 15 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:


Stáhnout ppt "Vrcholný a pozdní středověk na Moravě ( )"

Podobné prezentace


Reklamy Google