Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doba předbělohorská 7. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doba předbělohorská 7. ročník"— Transkript prezentace:

1 Doba předbělohorská 7. ročník
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám Doba předbělohorská 7. ročník

2 Název: Doba předbělohorská Anotace: Výkladová prezentace zaměřená na dobu předbělohorskou – nástup Habsburků na český trůn v roce Zabývá se náboženskými problémy té doby, stavovskou společností, zaměřuje se na dobu vlády Ferdinanda I. a Maxmiliána II. Habsburského. Vypracoval: Mgr. Věra Sýkorová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Dějepis, Raný novověk Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 7. Datum vytvoření: 1. září 2011

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová
Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy. SPN Praha 2007. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol. Didaktis, 2008.

4 V roce 1526 nastoupili na český trůn Habsburkové. Ferdinand I
V roce 1526 nastoupili na český trůn Habsburkové. Ferdinand I. Habsburský se stal uherským králem a rakouským arcivévodou, roku 1556 německým králem a 1558 římskoněmecký císařem. Ve střední Evropě vytvořil významné soustátí; to téměř dvě století muselo na východní hranici čelit Osmanské říši. Za Rudolfa II. Habsburského se Praha stala nejen hlavním městem říše, ale i centrem vědy a umění. Rozpory mezi panovníkem a českými stavy vyústily v české stavovské povstání. České stavy 1619 zvolily králem rýnského falckraběte Fridricha V. Falckého. Po bitvě na Bílé hoře bylo povstání poraženo; vládu v Čechách získali opět Habsburkové.

5 Moháčská katastrofa Ludvík Jagellonský Suleyman I.
Moháčská katastrofa Ludvík Jagellonský český a uherský král Suleyman I. turecký sultán

6 Mapa českého státu v době nástupu Habsburků - Encyklopedie Diderot

7 Vídeňské smlouvy 1515 Ludvík Jagellonský + Marie Habsburská
Ferdinand I. Habsburský + Anna Jagellonská

8 Česká předbělohorská společnost - stavovská
státní zřízení,ve kterém se na zákonné, výkonné a soudní moci rozhodující měrou podílejí stavové stavovský stát Čechy Morava Lužice Slezsko privilegované stavy neprivilegované stavy panovník páni = vyšší šlechta rytíři = nižší šlechta (zemané) = vladykové měšťané královských měst poddaní

9 Zemské sněmy Ve vnitropolitických záležitostech nemohl vládnout panovník neomezeně = absolutisticky = ,ale musel se o moc dělit se stavy (STAVOVSKÁ MONARCHIE). Zástupci stavů se scházeli na zemském sněmu (nebyli voleni). Úkol: povolovat králi vybírání daní (berni) právo volit krále

10 Ferdinand I. Habsburský
zvolen českým králem na základě svobodné volby stavů v říjnu 1526 ve Vladislavské sále 24. října korunován v Chrámu Sv. Víta zvolen v Prešpurku uherským králem 1531 korunován i řím. – něm. císařem

11 Náboženské poměry Česká předbělohorská společnost byla rozdělena:
politicky na stavy nábožensky (od 1436 – basilejská kompaktáta) katolická kališnická (utrakvistická) Postupně vznikaly další nekatolické církve. luterství (sev. Čechy, Lužice, Slezsko – převážně kde žilo něm. obyv.) kalvínství (málo) Jednota bratrská (stoupenci – čeští bratři) navazovala na myšlenky Petra Chelčického (asi 1390-asi 1460) rovnost všech lidí nehromadit majetek neprotivit se násilí, ale trpělivě jej snášet

12 společné vlastnictví (Haus haben = společně vlastniti majetek)
habáni = novokřtěnci (přicházeli z Německa, usazení na j. Moravě a z. Slovensku) znovu křtili dospělé společné vlastnictví (Haus haben = společně vlastniti majetek) prosluli výrobou keramiky = habánská keramika (fajáns)

13 stáli mimo rámec křesťanské společnosti
Židé stáli mimo rámec křesťanské společnosti usazovali se v Evropě od konce 15. století (vypuzeni ze Španělska) pražské Židovské Město – Josefov (nejvýznamnější) trpěli častými pogromy

14 Rekatolizace Úkol: zabránit šíření reformace – 1556 do Prahy uveden řád Tovaryšstvo Ježíšovo (zakl. šp. řeholník Ignác z Loyoly) - hl. prostředkem rekatolizace bylo šíření vzdělání (nenásilné převádění lidí na katolickou víru) = nejvýznamnější kolejí = pražské Klementinum

15 Maxmilián II. Habsburský
(1564 – 76) za jeho vlády vzrůstala netolerantnost a nesnášenlivost ===== stavové se snaží prosadit svůj náboženský program tzv. Českou konfesi (vyznání víry) - nikdo nesměl být nucen k určité víře - v ČK zaručená náboženská tolerance mezi příslušníky jednotlivých vyznání R stavové Českou konfesi předložili na zemskou sněmu jako podmínku přijetí jeho syna Rudolfa za čes. krále. Maxmilián za těchto okolností souhlasil, ale ČK potvrdil pouze ústně!!!!!!, NE PÍSEMNĚ!!!! = náboženská otázka zůstává nedořešena.

16 Téma: Doba předbělohorská - 8. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Doba předbělohorská 7. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google