Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám

2 Název : Doba předbělohorská Anotace: Výkladová prezentace zaměřená na dobu předbělohorskou – nástup Habsburků na český trůn v roce Zabývá se náboženskými problémy té doby, stavovskou společností, zaměřuje se na dobu vlády Ferdinanda I. a Maxmiliána II. Habsburského. Vypracoval: Mgr. Věra Sýkorová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Dějepis, Raný novověk Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 7. Datum vytvoření: 1. září 2011

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy. SPN Praha R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol. Didaktis, 2008.

4 V roce 1526 nastoupili na český trůn Habsburkové. Ferdinand I. Habsburský se stal uherským králem a rakouským arcivévodou, roku 1556 německým králem a 1558 římskoněmecký císařem. Ve střední Evropě vytvořil významné soustátí; to téměř dvě století muselo na východní hranici čelit Osmanské říši. Za Rudolfa II. Habsburského se Praha stala nejen hlavním městem říše, ale i centrem vědy a umění. Rozpory mezi panovníkem a českými stavy vyústily v české stavovské povstání. České stavy 1619 zvolily králem rýnského falckraběte Fridricha V. Falckého. Po bitvě na Bílé hoře bylo povstání poraženo; vládu v Čechách získali opět Habsburkové.

5 Suleyman I. turecký sultán Ludvík Jagellonský český a uherský král Moháčská katastrofa 3%ADk+jagellonsk%C3%BD&hl=cs&bi w=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tb nid=qVKvrXpjpbjYJM:&imgrefurl=http: //historieckadoba.blog.cz/0911/ludvik- jagellonsky-kral-kteremu-zivot-prilis- utikal&docid=W4k- BGF3jzaKzM&imgurl=http://nd02.jxs.cz /059/047/51cc8e34a0_ _o2.jpg& w=441&h=599&ei=HCTmT4_PEMjUtA ae85WfAQ&zoom=1 mgres?q=suleiman+I.& hl=cs&gbv=2&biw=12 80&bih=766&tbm=isc h&tbnid=lay4OVPd- nKFOM:&imgrefurl=ht tp://www.nndb.com/pe ople/916/ /& docid=MJKlF7PNuxGc WM&imgurl=http://w ww.nndb.com/people/9 16/ /suleima n-i-2- sized.jpg&w=250&h=3 71&ei=mCTmT8HfCN DWsgb6h8ioAQ&zoo m=1&iact=hc&vpx=36 2&vpy=165&dur=4016 &hovh=274&hovw=18 4&tx=110&ty=134&si g= &page=1&tbnh=1 32&tbnw=87&start=0 &ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:78

6 Mapa českého státu v době nástupu Habsburků - Encyklopedie Diderot

7 Vídeňské smlouvy 1515 Ludvík Jagellonský + Marie Habsburská Ferdinand I. Habsburský + Anna Jagellonská 66&tbm=isch&tbnid=s67hMDxPT_wgLM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Habs bursk%25C3%25A1&docid=YmOzqc8iBd4aNM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedi a/commons/thumb/2/2c/HMaria2.jpg/180px-HMaria2.jpg&w=180&h=257&ei=xCXmT_- XDcvGtAbxpOzfAQ&zoom=1 =2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=8JPzjr06lZ4quM:&imgrefurl=http:// habsbursky&docid=HpxJJLr3ZGuIJM&imgurl=http://img.panovnici.cz/foto/ferd inand-I-habsbursky/ferdinand-I- habsbursky.jpg&w=120&h=180&ei=NibmT_PYOcjktQb449ikAQ&zoom=1&ia ct=hc&vpx=406&vpy=209&dur=297&hovh=144&hovw=96&tx=108&ty=110& sig= &page=1&tbnh=135&tbnw=90&start=0&ndsp=34 &ved=1t:429,r:2,s:0,i:89

8 Česká předbělohorská společnost - stavovská stavovský stát státní zřízení,ve kterém se na zákonné, výkonné a soudní moci rozhodující měrou podílejí stavové ČechyMoravaLužiceSlezsko privilegované stavyneprivilegované stavypanovník páni = vyšší šlechta rytíři = nižší šlechta (zemané) = vladykové měšťané královských měst poddaní

9 Zemské sněmy  Ve vnitropolitických záležitostech nemohl vládnout panovník neomezeně = absolutisticky =,ale musel se o moc dělit se stavy (STAVOVSKÁ MONARCHIE).  Zástupci stavů se scházeli na zemském sněmu (nebyli voleni). Úkol:  povolovat králi vybírání daní (berni)  právo volit krále mgres?q=pra%C5%B Esk%C3%BD+hrad- sn%C4%9Bmovna&hl =cs&biw=1280&bih= 766&gbv=2&tbm=isc h&tbnid=Rsr8O0mT8 H0CHM:&imgrefurl= kralovsky- palac/galerie/8349/&d ocid=A7eTztUsCNR MgM&imgurl=http://i tras.cz/fotogalerie/star y-kralovsky- palac/velke/stara- snemovna- 001.jpg&w=640&h=4 28&ei=pBDmT- _mLJDSsgbxr4jTAQ &zoom=1

10 Ferdinand I. Habsburský  zvolen českým králem na základě svobodné volby stavů v říjnu 1526 ve Vladislavské sále  24. října korunován v Chrámu Sv. Víta  zvolen v Prešpurku uherským králem  1531 korunován i řím. – něm. císařem rt=105&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=Lapi _jHBLI5TGM:&imgrefurl=http://www.amber- trail.cz/cz/sindex3.php%3Fkateg%3D4%26akc%3Dkateg&docid=s14 eOq6jLVQvkM&imgurl=http://www.amber- trail.cz/cz/fotky/cile/6.jpg&w=585&h=392&ei=3ifmT7CNN4vGtAb G- rTiAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=912&vpy=442&dur=1578&hovh=18 4&hovw=274&tx=132&ty=144&sig= &pag e=5&tbnh=130&tbnw=174&ndsp=28&ved=1t:429,r:21,s:105,i:158 sk%25C3%25BD_s%25C3%25A1l&docid=ZLeMC8Z3WPV3PM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Vladislav-Saal_Prager_Burg.jpg/260px-Vladislav- Saal_Prager_Burg.jpg&w=260&h=347&ei=dCjmT8PSM47usgaKodmPAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=288&vpy=117&dur=5343&hovh=259&hovw=194&tx=115&ty=145&sig= &page=1&tbnh=138&tbnw=103&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72

11 Náboženské poměry  Česká předbělohorská společnost byla rozdělena:  politicky na stavy  nábožensky (od 1436 – basilejská kompaktáta)  katolická  kališnická (utrakvistická) Postupně vznikaly další nekatolické církve.  luterství (sev. Čechy, Lužice, Slezsko – převážně kde žilo něm. obyv.)  kalvínství (málo)  Jednota bratrská (stoupenci – čeští bratři) - navazovala na myšlenky Petra Chelčického (asi 1390-asi 1460)  rovnost všech lidí  nehromadit majetek  neprotivit se násilí, ale trpělivě jej snášet

12  habáni = novokřtěnci (přicházeli z Německa, usazení na j. Moravě a z. Slovensku)  znovu křtili dospělé  společné vlastnictví (Haus haben = společně vlastniti majetek)  prosluli výrobou keramiky = habánská keramika (fajáns)

13  Židé  stáli mimo rámec křesťanské společnosti  usazovali se v Evropě od konce 15. století (vypuzeni ze Španělska)  pražské Židovské Město – Josefov (nejvýznamnější)  trpěli častými pogromy l=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Xz QeRY3j- yk2uM:&imgrefurl=http://neviditelnypes.lidovky.cz/izrae l-konzumace-ctyr-druhu-kobylek-povolena-fom- /p_zahranici.asp%3Fc%3DA080104_210418_p_zahranici _wag&docid=Eftabey- lZ8ztM&imgurl=http://i.lidovky.cz/pes/08/011/pcl/WAG 202fe5_Izrael_43.jpg&w=300&h=225&ei=iSrmT4TXM5 HIswbzv729AQ&zoom=1 A9&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch &tbnid=aegKb_fXac78nM:&imgrefurl=http://lavoisi n.blog.cz/1106/historie-tuniska- zide&docid=yjWm_Hp02oTNOM&imgurl=http://nd 04.jxs.cz/339/552/9a62cacb47_ _o2.jpg&w =408&h=326&ei=iSrmT4TXM5HIswbzv729AQ&z oom=1 q=pra%C5%BEsk%C3%BD+ %C5%BEidovsk%C3%BD+h %C5%99bitov&hl=cs&biw=1 280&bih=766&gbv=2&tbm=i sch&tbnid=jKefBhnjTQZGR M:&imgrefurl=http://travelasi st.vachta.cz/index.php%3Flan %3Dcs%26right%3Dkarta%2 6action%3Ddetail%26id%3D9 5&docid=H_mT5ECkcyy- lM&imgurl=http://travelasist. vachta.cz/webfiles/karty/mest o/praha/zidovske_mesto.jpg& w=580&h=400&ei=bCvmT5T sFc7Nsgb1pLG0AQ&zoom=1

14 Rekatolizace Úkol:  zabránit šíření reformace – 1556 do Prahy uveden řád Tovaryšstvo Ježíšovo (zakl. šp. řeholník Ignác z Loyoly) - hl. prostředkem rekatolizace bylo šíření vzdělání (nenásilné převádění lidí na katolickou víru) = nejvýznamnější kolejí = pražské Klementinum Prlm7mqIybHM&imgurl=http://www.quido.cz/historie/obrazky/484/2.JPG&w=400&h=300&ei=RyzmT_2SMYXStAbtwOzTAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=616&vpy=454&dur=2859&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=143&sig= &page=1&tbnh=135&tbnw=181&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:24,s:0,i:146

15 Maxmilián II. Habsburský (1564 – 76)  za jeho vlády vzrůstala netolerantnost a nesnášenlivost =====  stavové se snaží prosadit svůj náboženský program tzv. Českou konfesi (vyznání víry) - nikdo nesměl být nucen k určité víře - v ČK zaručená náboženská tolerance mezi příslušníky jednotlivých vyznání R stavové Českou konfesi předložili na zemskou sněmu jako podmínku přijetí jeho syna Rudolfa za čes. krále. Maxmilián za těchto okolností souhlasil, ale ČK potvrdil pouze ústně!!!!!!, NE PÍSEMNĚ!!!! = náboženská otázka zůstává nedořešena.

16 Téma: Doba předbělohorská - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google