Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NAP a EU-ETS z pohledu ČEZ Ekonomické a Investiční Dopady Obchodování s Povolenkami na emise skleníkových plynů seminář energetických manažerů, 23.11.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NAP a EU-ETS z pohledu ČEZ Ekonomické a Investiční Dopady Obchodování s Povolenkami na emise skleníkových plynů seminář energetických manažerů, 23.11.2006."— Transkript prezentace:

1 NAP a EU-ETS z pohledu ČEZ Ekonomické a Investiční Dopady Obchodování s Povolenkami na emise skleníkových plynů seminář energetických manažerů, 23.11.2006 Tomáš Chmelík, Environmentální produkty, ČEZ a.s.

2 1 Agenda  ČEZ a jeho podíl na emisích v ČR  EU ETS funguje, ale systém je třeba vylepšit  NAP 2  Dlouhodobé záměry

3 2 Instalovaný příkon elektráren ČEZ v ČR (MW) 12,146 Voda Černé uhlí Lignit Jádro Emise CO 2 jsou z pohledu ČEZ důležité téma, protože provozujeme významnou skupinu uhelných elektráren… Zdroj: ČEZ, a.s.  I když představují vodní a jaderné elektrárny ve flotile ČEZ přirozenou „pojistku“ …  … je ČEZ vystaven efektům CO 2 regulace v důsledku instalovaných 6,500 MW v hnědém a černém uhlí

4 3 …emise CO 2 ze zdrojů ČEZ mají významný vliv na emisní bilanci ČR S podílem 40% na národních emisích je ČEZ klíčovým hráčem na českém emisním trhu CO 2 emise ze sektorů spadajících do EU ETS v ČR Ostatní  jiné  ČEZ Energetika Source:Czech NAP, CEZ, a. s.

5 4 Agenda  ČEZ a jeho význam z pohledu ČR  EU ETS funguje, ale systém je třeba vylepšit  NAP 2  Dlouhodobé záměry

6 5 ČEZ své chování cílům a principům EU ETS již přizpůsobil  EU ETS zohledněno jak na úrovni strategického rozhodování o investicích, tak i v provozu a tradingu elektřiny  Sledování vývoje na evropské úrovni, aktivní participace na diskusích o budoucích úpravách systému  Podpora těch úprav a nebo opatření, která systém dále zefektivní  Členství v International Emissions Trading Association (IETA)  Konstruktivní diskuse se zástupci MŽP i MPO, snaha o hledání konsensuálního řešení ČEZ emisní obchodování vítá a podporuje a snaží se využívat příležitostí, které systém nabízí za současného plnění jeho cíle snižování emisí

7 6 Systém EU ETS má prostor k vylepšení  Ambiciózní cíle redukce emisí nelze naplnit krátkodobými opatřeními – jejich potenciál se vyčerpá poměrně rychle, jsou ale dobrým začátkem  systém musí být nastaven tak, aby inicioval dlouhodobá strategická opatření a investice do obnovy a nových zařízení  Systém musí být transparentní a současně jednoduchý – jinak nebude fungovat dostatečně efektivně  malá zařízení?  rozšíření o další významné znečišťovatele  opatrný přístup k výrazným změnám – je třeba více zkušeností  předvídatelnost jeho vývoje do budoucna  Stále ještě hodně účastníků nechápe principy systému a nechová se podle nich – narušení motivačního prvku obchodování  Občas snaha vlády o přílišnou regulaci za rámec vymezený pravidly systému (PL)

8 7 Agenda  ČEZ a jeho význam z pohledu ČR  EU ETS funguje, ale systém je třeba vylepšit  NAP 2  Dlouhodobé záměry

9 8 Alokace do úrovně potřeb je z pohledu ČR legitimní  Směrnice o obchodování umožňuje těm státům, které nemají problémy s plněním mezinárodních závazků, alokovat do úrovně předpokládaných potřeb – přísnější alokace je dobrovolným vzdáním se ekonomické příležitosti  Alokaci je třeba posuzovat v kontextu ostatních zemí, jak EU-15, které musí snižovat, tak i nových členských zemí (komparativní výhoda?)  Alokace  výše emisí !  Míra alokace určuje velikost ekonomické pobídky pro český průmysl – alokace ČR nemá vliv na cenu  Arbitrem je Evropská komise ČEZ podporuje návrh alokačního plánu, který reflektuje očekávanou úroveň potřeb české ekonomiky a je v souladu s jejími ekonomickými zájmy

10 9 Pozice EU-15 ve vztahu k redukčnímu cíli

11 10 Díky rostoucí výrobě bude ČEZ v nejbližších letech povolenky možná i dokupovat Objemy výroby ČEZ TWh  ČEZ vloni nedosáhl rekordního objemu výroby z roku 2004  Úspora emisí CO 2 v roce 2005 je však přechodná. Již v konci roku ČEZ povolenky nakupoval zpět  Rostoucí poptávka po elektřině v následujícím období vyvolá potřebu výrazného zvýšení výroby elektřiny. ČEZ bude muset zřejmě povolenky dokupovat  S ohledem na vyrovnání své pozice hledá ČEZ dodatečné zdroje povolenek CO 2 pomocí JI/CDM projektů Zdroj: ČEZ, a.s. Historický rekord výroby 200420052006e2007e 57 55 ~ 57 > 57 Díky nízkým cenám se v r. 2005 nevyplatilo více exportovat Rostoucí poptávka po elektřině, odpovídající množství povolenek CO 2 Výrazné zvýšení objemu výroby, předpokládaný deficit povolenek CO 2

12 11 Sektor energetiky je jediný, který je v deficitu Sektor energetiky byl v Evropě z hlediska alokace v horší pozici než ostatní sektory Alokace pro první obchodovací období – přebytek/nedostatek 2005, mil. tun CO 2, EU-25 Energetika Hutnictví Cement Ostatní Source: European Commission - DG Environment Sektor energetiky byl obecně v horší pozici než ostatní sektory – bylo konstatováno i ze strany Evropské komise a řady členských států  Energetika je tradičně vnímána jako odvětví s příležitostmi pro snižování emisí  Vysoký podíl emisí  Efektivní lobbying ostatních Příležitosti se ale vyčerpávají, energetika navíc nese břemeno požadavků i jiných environmentálních standardů (SO 2, prach, NO x atd.) Snaha o zajištění spravedlivé alokace je z pohledu energetiky legitimní

13 12 Návrh NAP 2 pro ČR  Celková výše alokace se zdá být realistická – máme manévrovací prostor  Metodika NAP 2 zachována, ale s několika úpravami  Při výpočtu zohledněn rok 2005 (přesouvá část alokace těch, jejichž emise výrazně pod úrovní alokace směrem k těm, kde situace napjatá) – asi legitimní krok snažící se bránit tomu, že je někdo alokován pod úrovní potřeb (NAP 1 – podobný krok, jen s emisemi 2004 – nebyly verifikované)  Automatická korekce – nikdo nemůže být alokován méně než emise roku 2005 + 5%  Počet firem „s korekcí“ poměrně nízký  Klíčové přesuny nastaly na úrovni sektorového dělení základní alokace – přesun od sektorů s výraznými přebytky (až 40%) směrem k sektorům, kde tak výrazné nebylo  NAP umožňuje banking povolenek do dalších období (v souladu s legislativou)  NAP umožňuje import kreditů z projektových mechanismů (ERU a CER) do výše 30%

14 13 Pozice ČEZ k NAP Klíčová doporučení:  Neotevírat metodiku NAP – diskuse nepovedou k lepšímu řešení, sektory hájí své partikulární zájmy, konsensus se rozpadne  Soustředit se na obhajobu NAP v Evropské komisi – hádky uvnitř ČR v této fázi ničemu nepomohou  Zbytečně nesnižovat již zveřejněný návrh – přinejmenším bude negativní signál vůči vnějším pozorovatelům včetně EK, ke snížení není navíc důvod  Neztrácet čas diskusí a přípravou návrhů, které nikam nevedou (např. požadavky na vyřazení malých zdrojů – v rozporu se směrnicí i zákonem)  Věnovat pozornost rezervě pro nové účastníky  Podle výsledku jednání s Evropskou komisí diskutovat, jaké úpravy NAP bude třeba udělat – bude jasné o jaké alokaci se bavíme Evropská komise zjevně myslí striktnost při posuzování NAPů vážně !

15 14 Agenda  ČEZ a jeho význam z pohledu ČR  EU ETS funguje, ale systém je třeba vylepšit  NAP 2  Dlouhodobé záměry a shrnutí

16 15 JI / CDM projekty – rozšíření příležitosti v řízení CO 2  Hlavní cílová oblast: Ukrajina, Rusko a další státy bývalého východního bloku  Identifikovány projekty o objemu téměř 10 milionů ERU  Projednáváme účast ve fondu EBRD/EIB. Uvažovaný příspěvek ČEZ je 10 milionů euro  Připravujeme JI portfolio malých zdrojů v ČR o objemu cca 500 tisíc ERU  U všech uvažovaných zahraničních akvizic či výstavby nových zdrojů jsou analyzovány příležitosti realizace JI/CDM projektů

17 16 Deklarace reinvestice zisku z prodeje povolenek  ČEZ vnímá systém EU ETS jako pobídkový nástroj  Z dlouhodobého hlediska je strategické zahrnout CO 2 do uvažování o dalším směřování společnosti – investování prostředků do dalších opatření je v souladu s primárním cílem systému jako takového  Jsme připraveni být otevřeni veřejné kontrole  ČEZ bude v souladu s mezinárodními standardy předkládat veřejnosti zprávu o společenské odpovědnosti včetně vazby na životní prostředí  Předložíme akční plán, kde budou konkretizovány investiční projekty  Rozvoj OZE obecně  Cíleně pěstovaná biomasa  Efektivní technologie  Testování možnosti geosekvestrace

18 17 Další vývoj EU ETS  ČEZ se aktivně zapojuje do diskusí o budoucím fungování EU ETS  Evropská komise připravuje návrh revize – ovlivní systém po roce 2012  Rozšíření systému (letecká doprava, další sektory)  Zúžení systému (malá zařízení)  Délka alokačního období – specifické téma samo o sobě  Způsob alokace / stanovení redukčních cílů po roce 2012  Míra harmonizace

19 18 Má-li systém obchodování iniciovat investiční záměry dlouhodobého charakteru, musí garantovat alokaci po dobu nejméně 15 let  Ceny elektřiny pod úrovní nákladů  Nedostatek finančních zdrojů (projevuje se už u obnovy/rekonstrukce stávajících kapacit)  Nejistota ohledně regulačního rámce CO 2 po roce 2012, specielně o přístupu k alokaci povolenek  Dlouhé a komplikované procedury při schvalování noho zdroje  Garantovat alokaci novým zařízením na delší období než je současný NAP (5 let) a vytvořit tak stabilní rámec pro realizaci takto významné investice  Zajistit dostatečnou alokaci k pokrytí očekávaných potřeb a zabránit tak neefektivnímu čerpání prostředků, které lze použít pro investice do opatření ke snížení emisí Faktory negativně ovlivňující rozhodnutí o investicích do nových zdrojů Zdroj: ČEZ, a.s.

20 19 Shrnutí  Regulace emisí uhlíku jsou a budou realitou!  ČEZ vnímá obchodování s povolenkami jako motivační prvek pro podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů  ČEZ veřejně deklaroval, že zisky z prodeje nevyužitých povolenek bude reinvestovat do opatření vedoucí ke snížení emisí a modernizaci  Snižování emisí skleníkových plynů je komplexní a dlouhodobá záležitost  Hledání dlouhodobých řešení  Podpořit takové úpravy EU ETS, které povedou k jeho zefektivnění  Spolupráce s vládou na vytváření ekonomických a jiných podmínek pro rozvoj vhodných opatření  Konstruktivní dialog na mezinárodní úrovni, spolupráce se zahraničím (know-how, moderní technologie)  Podpora informování veřejnosti


Stáhnout ppt "NAP a EU-ETS z pohledu ČEZ Ekonomické a Investiční Dopady Obchodování s Povolenkami na emise skleníkových plynů seminář energetických manažerů, 23.11.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google